Diensten - 260207-2019

04/06/2019    S106    Diensten - Aanvullende inlichtingen - Procedure voor de gunning van een concessie 

Roemenië-Bacău: Diensten op het gebied van vuilnis en afval

2019/S 106-260207

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2018/S 244-559775)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/23/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău
Nationaal identificatienummer: 26601020
Postadres: Str. Mărăşeşti nr. 2
Plaats: Bacău
NUTS-code: RO211 Bacău
Postcode: 600017
Land: Roemenië
Contactpersoon: Constantin-Bogdan Seto
E-mail: adisbacau@yahoo.com
Telefoon: +40 234537200
Fax: +40 234535012

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://adisbacau.ro

Adres van het kopersprofiel: www.e-licitatie.ro

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Delegarea gestiunii activității de colectare și transport a deșeurilor municipale în municipiul Bacău și 22 de comune limitrofe

Referentienummer: PAAP1008265
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90500000 Diensten op het gebied van vuilnis en afval
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

1) Colectarea separata si transportul separat al deseurilor menajere si al deseurilor similare provenind din activitati comerciale din industrie si institutii, inclusiv fractii colectate separat, fara a aduce atingere fluxului de deseuri de echipamente electrice si electronice, baterii si acumulatori;

2) Colectarea si transportul deseurilor provenite din locuinte, generate de activitati de reamenajare si reabilitare interioara si/sau exterioara a acestora.

Zona deservita este formata din Municipiul Bacău si 22 comune limitrofe: Berești Bistrița, Buhoci, Cleja, Faraoani, Filipești, Gârleni, Gioseni, Hemeiuș, Horgești, Itești, Letea Veche, Luizi Călugăra, Măgura, Mărgineni, Nicolae Bălcescu, Prăjești, Răcăciuni, Racova, Sărata, Săucești, Tamași și Traian.

Nota:

Numar de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor: 18.

Termen limită până la care entitatea contractantă va răspunde solicitărilor de clarific [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
01/06/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 244-559775

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: III.1.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Situația economică și financiară
In plaats van:

1) Cerinta 1: cifra de afaceri. Cifra medie de afaceri globala a ofertantului pe ultimii 3 ani (individual sau asociere de operatori economici) respectiv pentru perioada 2015, 2016 si 2017, trebuie sa fie cel putin egala cu 37 000 000 RON. In cazul ofertei depuse de o asociere de operatori economici, situatia economica si financiara se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor asocierii. Declaratie privind cifra de afaceri (Formular 5.5 – Declaratie privind cifra de afaceri, Sectiunea 3). Valorile vor fi exprimate in RON (si alta valuta, daca este cazul). Pentru calculul echivalentei se va utiliza cursul mediu anual RON/valuta comunicat de BNR, astfel: 2017 – 1 EUR = 4,5681 RON, 2016 – 1 EUR = 4,4908 RON, 2015 – 1 EUR = 4,4450 RON;

2) Informatii privind cifra de afaceri anuala (Formularul 5.6 din Sectiunea 3);

3) Documente justificative: demonstrarea situatiei economice si financiare se realizeaza prin prezentarea situatiilor financiare sau a extraselor din situatiile financiare, în cazul în care publicarea situatiilor financiare este prevazuta de legislatia tarii în care este stabilit operatorul economic, pentru ultimii 3 ani (2015, 2016, 2017).

Te lezen:

1) „Cifra de afaceri: cifra medie de afaceri globala a ofertantului pe ultimii 3 ani (individual sau asociere de operatori economici) respectiv pentru perioada 2016, 2017 si 2018, trebuie sa fie cel putin egala cu 37 000 000 RON. In cazul ofertei depuse de o asociere de operatori economici, situatia economica si financiara se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor asocierii. Declaratie privind cifra de afaceri (Formular 5.5 – Declaratie privind cifra de afaceri, Sectiunea 3). Valorile vor fi exprimate in RON (si alta valuta, daca este cazul). Pentru calculul echivalentei se va utiliza cursul mediu anual lei/valuta comunicat de BNR, astfel: 2018 – 1 EUR = 4,6535 RON; 2017 – 1 EUR = 4,5681 RON; 2016 – 1 EUR = 4,4908 RON;

2) Informatii privind cifra de afaceri anuala (Formularul 5.6 din Sectiunea 3);

3) Documente justificative: demonstrarea situatiei economice si financiare se realizeaza prin prezentarea situatiilor financiare sau a extraselor din situatiile financiare, în cazul în care publicarea situatiilor financiare este prevazuta de legislatia tarii în care este stabilit operatorul economic, pentru ultimii 3 ani (2018, 2017, 2016).

VII.2)Overige nadere inlichtingen:

Conform Deciziei CNSC 839/2019.

Pentru informații suplimentare, consultați documentele de licitație corespunzătoare.