Werken - 260219-2019

Beknopt weergeven

04/06/2019    S106

Slowakije-Bratislava: Bouwen van speciaal medisch gebouw

2019/S 106-260219

Aankondiging van een opdracht

Werken

Richtlijn 2009/81/EG

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam, adressen en contactpunt(en)

Officiële benaming: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Nationaal identificatienummer: 00165565
Postadres: Limbová 2
Plaats: Bratislava-Nové Mesto
Postcode: 837 52
Land: Slovakije
Contactpersoon: Limbová 2, Bratislava 37
Ter attentie van: Ing. Ondrej Kuruc,PhD., Ing. Rudolf Link
E-mail: ondrej.kuruc@health.gov.sk
Telefoon: +421 257393297 / 257393248
Fax: +421 254789321

Internetadres(sen):

Adres van de aanbestedende dienst: http://www.health.gov.sk

Elektronische toegang tot informatie : https://josephine.proebiz.com/

Elektronische indiening van inschrijvingen en verzoeken tot deelneming: https://josephine.proebiz.com/

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres:
Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op:
Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend bij:
Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)

Afdeling II: Voorwerp van de opdracht

II.1)Beschrijving
II.1.6)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

45215120 Bouwen van speciaal medisch gebouw

Beschrijving
Bouwen van speciaal medisch gebouw .

Afdeling IV: Procedure

IV.3)Administratieve inlichtingen
IV.3.3)Voorwaarden voor de verkrijging van het bestek en aanvullende stukken of het beschrijvende document
Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 1.7.2019 - 10:00
IV.3.4)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
1.7.2019 - 10:00
IV.3.6)Taal of talen die mogen worden gebruikt bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming
Slowaaks. Tsjechisch.