Internetske stranice TED-a spremne su za e-obrasce od danas, 2. 11. 2022. Pretraživanje se promijenilo: prilagodite unaprijed definirane stručne upite. Upoznajte se s promjenama u rubrici Novosti o stranici i na ažuriranim stranicama za pomoć

Usluge - 260329-2019

05/06/2019    S107

Danska-Copenhage: Usluge podrške povezane sa sudjelovanjem na događanjima i izložbama Europske agencije za okoliš ili s njihovim organiziranjem (2 grupe)

2019/S 107-260329

Obavijest o nadmetanju

Usluge

Pravna osnova:
Uredba (EU, Euratom) br. 2018/1046

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Europska agencija za okoliš
Poštanska adresa: Kongens Nytorv 6
Mjesto: Copenhagen K
NUTS kod: DK011 Byen København
Poštanski broj: 1050
Država: Danska
E-pošta: procurement@eea.europa.eu
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: http://www.eea.europa.eu
Adresa profila kupca: https://www.eea.europa.eu/about-us/tenders
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4897
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4897
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti na prethodno navedenu adresu
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Europska institucija/agencija ili međunarodna organizacija
I.5)Glavna djelatnost
Okoliš

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Usluge podrške povezane sa sudjelovanjem na događanjima i izložbama Europske agencije za okoliš ili s njihovim organiziranjem (2 grupe)

Referentni broj: EEA/COM/19/002
II.1.2)Glavna CPV oznaka
79956000 Usluge organiziranja izložbi i sajmova
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

EEA želi uspostaviti okvirne ugovore o uslugama za svaku od 2 grupe s pružateljima usluga koji će pružiti podršku Europskoj agenciji za okoliš u područjima organiziranja događanja i izložbi radi postizanja ciljeva formuliranih u komunikacijskom okviru.

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 400 000.00 EUR
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: da
Ponude se mogu podnijeti za sve grupe
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Podrška sudjelovanju na događanjima ili njihovu organiziranju

Grupa br.: 1
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
79952000 Usluge organiziranja događanja
79956000 Usluge organiziranja izložbi i sajmova
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: DK011 Byen København
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

U prostorijama izvoditelja, na mjestima održavanja konferencija/izložbi, u najvećem broju slučaja u državama članicama EEA-e ili povremeno u prostorima EEA-a u Kopenhagenu.

II.2.4)Opis nabave:

Budući će ugovaratelj uobičajeno biti uključen u planiranje sastanaka za nadolazeća događanja, davati kreativan doprinos i savjete te predlagati alternativna tehnička/logistička rješenja, ako je potrebno, zajedno s procjenama troškova i vremena.

Pripremne aktivnosti povezane sa sudionicima na događanjima mogu uključivati pripremne aktivnosti i slanje pozivnica i popratnog materijala kao što su program sastanka, konferencijski dokumenti, prethodno poslane prezentacije, promotivni materijali itd. te pomoć s prethodnom registracijom i povezanim aktivnostima.

Što se tiče zadataka povezanih s mjestima održavanja događanja, oni mogu uključivati rezerviranje i tehničke pripreme te će se u nekim slučajevima sastojati od kontaktiranja i daljnjih aktivnosti s podizvoditeljima, kao što su pružatelji audiovizualnih usluga, usluga dostave pripremljene hrane i sigurnosnih usluga. Od ugovaratelja se može tražiti da pomogne EEA-u u nabavi osoblja za registracije na lokaciji i informacijske točke tijekom trajanja događanja te, ako bude potrebno, da pomogne sudionicima u vezi s praktičnim pitanjima. Ugovaratelj bi trebao moći pomoći EEA-u s ocjenom događanja s pomoću anketa i drugih alata.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Razumijevanje ciljeva ugovora i radova koje je potrebno izvršiti / Ponder: 35
Kriterij kvalitete - Naziv: Upravljački pristup u pogledu organizacije, fleksibilnosti i usmjerenosti na uslugu / Ponder: 20
Kriterij kvalitete - Naziv: Rizici i prepreke te osiguranje kvalitete i kontrola / Ponder: 15
Cijena - Ponder: 30
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 200 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 48
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: da
Opis obnavljanja:

Uspješnim ponuditeljima dodijelit će se okvirni ugovor o uslugama za početno razdoblje od 12 mjeseci, počevši od datuma potpisivanja, uz mogućnost od najviše 3 (tri) obnavljanja, svako u trajanju od 12 (dvanaest) mjeseci.

II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Podrška sudjelovanju na izložbama ili njihovu organiziranju

Grupa br.: 2
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
79952000 Usluge organiziranja događanja
79956000 Usluge organiziranja izložbi i sajmova
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: DK011 Byen København
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

U prostorijama izvoditelja, na mjestima održavanja konferencija/izložbi, u najvećem broju slučaja u državama članicama EEA-e ili povremeno u prostorima EEA-a u Kopenhagenu.

II.2.4)Opis nabave:

Od budućeg se ugovaratelja može tražiti da sudjeluje u planiranju sastanaka za buduće izložbe, daje kreativan doprinos i savjete te predlaže alternativna tehnička/logistička rješenja, ako je potrebno, zajedno s procjenama troškova i vremena.

Pripremni zadaci ugovaratelja obuhvaćat će pripremne kreativne prijedloge i pripremu plakata te drugih oblika eksponata, letaka, brošura i ostalog materijala, prijevoz do mjesta događanja i postavljanje na lokaciji; isto tako, rastavljanje eksponata i organiziranje povratnog prijevoza materijala nakon izložbe.

Pripreme za izložbu obuhvaćat će i kontaktiranje s tehničkim organizatorima, rezerviranje prostora za izložbu, najam namještaja, računalnu i audiovizualnu opremu, električnu energiju, dostavu pripremljene hrane, osiguranje i druge usluge po potrebi.

Na izložbama pomoć osoblja može uključivati pružanje usluga osoblja za podršku koje se bavi praktičnim zadacima i održavanjem. No od osoblja za podršku koje osigurava ugovaratelj neće se očekivati da odgovaraju na detaljna pitanja posjetitelja o EEA-u i njegovim proizvodima. Ugovaratelj bi trebao moći pomoći EEA-u s ocjenjivanjem izložbe s pomoću anketa i drugih alata.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Razumijevanje ciljeva ugovora i radova koje je potrebno izvršiti / Ponder: 35
Kriterij kvalitete - Naziv: Upravljački pristup u pogledu organizacije, fleksibilnosti i usmjerenosti na uslugu / Ponder: 20
Kriterij kvalitete - Naziv: Rizici i prepreke te osiguranje kvalitete i kontrola / Ponder: 15
Cijena - Ponder: 30
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 200 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 12
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: da
Opis obnavljanja:

Uspješnim ponuditeljima dodijelit će se okvirni ugovor o uslugama za početno razdoblje od 12 mjeseci, počevši od datuma potpisivanja, uz mogućnost od najviše 3 (tri) obnavljanja, svako u trajanju od 12 (dvanaest) mjeseci.

II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Popis i kratki opis uvjeta:

Kako je navedeno u odjeljku 2.2.1) u uputama za nadmetanje.

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
Nabava uključuje uspostavu okvirnog sporazuma
Okvirni sporazum s jednim gospodarskim subjektom
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 05/07/2019
Lokalno vrijeme: 14:00
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Engleski, Bugarski, Danski, Njemački, Grčki, Estonski, Finski, Francuski, Irski, Hrvatski, Mađarski, Talijanski, Latvijski, Litavski, Malteški, Nizozemski, Poljski, Portugalski, Rumunjski, Slovački, Slovenski, Španjolski, Švedski, Češki
IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude
Trajanje u mjesecima: 6 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 08/07/2019
Lokalno vrijeme: 10:00
Mjesto:

Prostori EEA-e na adresi Kongens Nytorv 6, 1050 Copenhagen K, DANSKA.

Podaci o ovlaštenim osobama i postupku otvaranja:

Predstavnici ponuditelja (1 po ponuditelju) smiju nazočiti otvaranju ponuda. Obvezni su obavijestiti Službu za nabavu EEA-e unaprijed i najkasnije do 5.7.2019. (16:00) po srednjoeuropskom vremenu e-poštom na procurement@eea.europa.eu

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: ne
VI.2)Podaci o elektroničkim tijekovima rada
Prihvaćaju se elektronički računi
VI.3)Dodatni podaci:

Ponuditelji mogu preuzeti dokumentaciju za nadmetanje i sve dodatne informacije s internetske stranice e-nadmetanja: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4897

Ta će se internetska stranica redovito ažurirati, a odgovornost je ponuditelja provjeravati nove sadržaje i izmjene tijekom razdoblja nadmetanja.

Tijekom 3 godine nakon stupanja na snagu početnog ugovora EEA zadržava pravo na provođenje pregovaračkog postupka bez prethodne objave obavijesti o ugovoru za nove usluge s budućim ugovarateljem u skladu s točkom (e) drugog podstavka točke 11.1. i točke 11.4. Priloga I. Financijskoj uredbi.

VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Opći sud
Poštanska adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Mjesto: Luxembourg
Poštanski broj: L-2925
Država: Luksemburg
E-pošta: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Telefaks: +352 4303-2100
Internetska adresa: http://curia.europa.eu
VI.4.2)Tijelo nadležno za postupke mirenja
Službeni naziv: Europski ombudsman
Poštanska adresa: 1 avenue du Président Robert Schuman
Mjesto: Strasbourg
Poštanski broj: 67001
Država: Francuska
E-pošta: eo@ombudsman.europa.eu
Telefon: +33 388172313
Telefaks: +33 388179062
Internetska adresa: http://www.ombudsman.europa.eu
VI.4.4)Služba od koje se mogu dobiti podaci o postupku pravne zaštite
Službeni naziv: Opći sud
Poštanska adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Mjesto: Luxembourg
Poštanski broj: L-2925
Država: Luksemburg
E-pošta: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Telefaks: +352 4303-2100
Internetska adresa: http://curia.europa.eu
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
24/05/2019