Leveringen - 260351-2020

04/06/2020    S107

België-Melle: Apparaten voor de bewaking van industriële processen en voor afstandsbediening

2020/S 107-260351

Aankondiging van een opdracht – speciale sectoren

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Fluvius System Operator cvba, Brusselsesteenweg 199, 9090 Melle, werkende in opdracht en voor rekening van Fluvius Antwerpen, Fluvius Limburg, Gaselwest, Imewo, Fluvius West, Intergem, Iveka, Iverlek, PBE, Riobra en Sibelgas die allen als aanbesteder voor de opdracht dienen te worden beschouwd.
Nationaal identificatienummer: 0477.445.084_18950
Postadres: Brusselsesteenweg 199
Plaats: Melle
NUTS-code: BE234 Arr. Gent
Postcode: 9090
Land: België
Contactpersoon: Bart Deckers
E-mail: bart.deckers@fluvius.be
Fax: +32 92634748
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.fluvius.be
Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=377285
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=377285
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=Fluvius-FLU20L003+%2F+4900002213-F05
I.6)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Productie, vervoer en distributie van gas, warmte, elektriciteit, riolering en kabel.

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

PMU

Referentienummer: Fluvius-FLU20L003 / 4900002213-F05_0
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
38800000 Apparaten voor de bewaking van industriële processen en voor afstandsbediening
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Het dossier betreft het aankopen van PMU’s ingebouwd in een kastje (kasttypes met een of twee meettoestellen) alsook afzonderlijke meettoestellen, inclusief de nodige configuratietool.

Een PMU is een meettoestel om elektrische parameters, zoals spanning, stroom, vermogen, harmonische distorsie, [...] te meten. De PMU wordt via het modbus protocol uitgelezen door een RTU, die de data vervolgens doorstuurt naar een SCADA-systeem. De PMU’s zullen hoofdzakelijk gebruikt worden voor het bemeten van LS borden in distributiecabines of voor het bemeten van individuele LS-vertrekken.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 5 560 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE BELGIQUE-BELGIË
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Het dossier betreft het aankopen van PMU’s ingebouwd in een kastje (kasttypes met een of twee meettoestellen) alsook afzonderlijke meettoestellen, inclusief de nodige configuratietool.

Een PMU is een meettoestel om elektrische parameters, zoals spanning, stroom, vermogen, harmonische distorsie, [...] te meten. De PMU wordt via het modbus protocol uitgelezen door een RTU, die de data vervolgens doorstuurt naar een SCADA-systeem. De PMU’s zullen hoofdzakelijk gebruikt worden voor het bemeten van LS borden in distributiecabines of voor het bemeten van individuele LS-vertrekken.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kostencriterium - Naam: Prijs / Weging: 50
Kostencriterium - Naam: Technische meerwaarde / Weging: 50
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Verlengbaar met 48 maanden.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Een volledige ingevulde vragenlijst + UEA dienen de kandidatuur te vergezellen. Deze documenten bevinden zich in bijlage aan deze publicatie.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

— Verklaring met bevestiging dat de inschrijver zelf fabrikant is van de producten ofwel een verklaring van de fabrikant van de producten, dat de inschrijver een beroep doet op technische expertise/draagkracht van de fabrikant in het kader van deze opdracht en dat de fabrikant de inschrijver hierin volledig ondersteunt,

— ISO 9001 certificaat of gelijkwaardig (te argumenteren): De kandidaat levert een kopie af van het certificaat van het kwaliteitsborgingssysteem bij de fabrikant inclusief de scope hiervan,

— Het bezorgen van minstens een relevante referentie binnen de nutssector van de laatste drie jaar, met minstens vermelding van de looptijd van het contract, contractwaarde (bij benadering) en een beschrijving van de doelstelling en de aanpak, de naam van de klant en een contactpersoon; Op basis van de geleverde informatie zal geoordeeld worden of de inschrijver over voldoende vakbekwaamheid beschikt om een offerte voor dit dossier te kunnen indienen.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Onderhandelingsprocedure met voorafgaande oproep tot mededinging
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 03/07/2020
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Raad van State
Postadres: Wetenschapsstraat 33
Plaats: Brussel
Postcode: 1040
Land: België
Internetadres: http://www.raadvanstate.be
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: Raad van State
Postadres: Wetenschapsstraat 33
Plaats: Brussel
Postcode: 1040
Land: België
Internetadres: http://www.raadvanstate.be
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Raad van State
Postadres: Wetenschapsstraat 33
Plaats: Brussel
Postcode: 1040
Land: België
Internetadres: http://www.raadvanstate.be
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
03/06/2020