Dostawy - 260367-2020

04/06/2020    S107

Polska-Katowice: Przyrządy do mierzenia przepływu, poziomu i ciśnienia cieczy i gazów

2020/S 107-260367

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – zamówienia sektorowe

Wyniki postępowania

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Katowicka Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Wandy 6
Miejscowość: Katowice
Kod NUTS: PL22A Katowicki
Kod pocztowy: 40-322
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Katowicka Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o.
E-mail: zamowienia@kiwk.katowice.pl
Tel.: +48 323500075
Faks: +48 322097706

Adresy internetowe:

Główny adres: www.kiwk.katowice.pl

Adres profilu nabywcy: http://www.kiwk.katowice.pl/zamowienie-publiczne/

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.6)Główny przedmiot działalności
Sektor wodny

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Budowa systemu monitoringu sieci kanalizacyjnej w Katowicach

Numer referencyjny: KIWK/PN/09/II/2019/WNIOSEK_IV/ZAD.62_MONITORING
II.1.2)Główny kod CPV
38420000 Przyrządy do mierzenia przepływu, poziomu i ciśnienia cieczy i gazów
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

1. Zakres zamówienia obejmuje:

1) budowę stacji pogodowych:

— dostawę oraz zabudowę 3 nowych stacji pogodowych do pomiaru opadów atmosferycznych oraz innych parametrów pogodowych,

— rozbudowę aplikacji [RainBrain] w zakresie akwizycji danych pomiarowych pochodzących z nowych stacji pogodowych,

— transmisję danych ze stacji pomiarowych, poprzez sieć GSM/GPRS, do serwera danych aplikacji [RainBrain],

— testy i uruchomienie;

2) budowę systemu monitoringu sieci kanalizacyjnej obejmującą budowę łącznie 156 punktów pomiarowych monitorujących sieć kanalizacyjną, wymianę włazów do studni-komór kanalizacyjnych, zabudowę zabezpieczeń antywłamaniowych na włazach oraz wdrożenie systemu SCADA. Transmisja danych z punktów pomiarowych do systemu SCADA odbywać się będzie poprzez modemy GSM/GPRS.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 6 do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT) (Zgoda na publikację? tak)
Wartość bez VAT: 5 440 000.00 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
51200000 Usługi instalowania urządzeń do mierzenia, kontroli, badania i nawigacji
72260000 Usługi w zakresie oprogramowania
38421000 Urządzenia do pomiaru przepływu
38500000 Aparatura kontrolna i badawcza
32260000 Urządzenia do przesyłu danych
48150000 Pakiety oprogramowania do kontroli przemysłowej
48700000 Pakiety oprogramowania użytkowego
48100000 Przemysłowe specyficzne pakiety oprogramowania
32441300 System telemetryczny
32441200 Sprzęt telemetryczny i sterujący
48822000 Serwery komputerowe
71000000 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
45310000 Roboty instalacyjne elektryczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22A Katowicki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miasto Katowice, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest „Budowa systemu monitoringu sieci kanalizacyjnej w Katowicach”.

2. Zakres zamówienia obejmuje:

1) budowę stacji pogodowych:

— dostawę oraz zabudowę 3 nowych stacji pogodowych do pomiaru opadów atmosferycznych oraz innych parametrów pogodowych,

— rozbudowę aplikacji [RainBrain] w zakresie akwizycji danych pomiarowych pochodzących z nowych stacji pogodowych,

— transmisję danych ze stacji pomiarowych, poprzez sieć GSM/GPRS, do serwera danych aplikacji [RainBrain],

— testy i uruchomienie.

Stacje Pogodowe zostaną zlokalizowane na terenie niżej wymienionych przepompowni ścieków:

• Przepompownia Ścieków „Marcina”, Katowice, ul. Marcina,

• Przepompownia Ścieków „Kołodzieja”, Katowice, ul. Szarych Szeregów/Tartaczna,

• Przepompownia Ścieków „Borki”, Katowice, ul. Borki;

2) budowę systemu monitoringu sieci kanalizacyjnej obejmującą budowę łącznie 156 punktów pomiarowych monitorujących sieć kanalizacyjną, wymianę włazów do studni-komór kanalizacyjnych, zabudowę zabezpieczeń antywłamaniowych na włazach oraz wdrożenie systemu SCADA. Transmisja danych z punktów pomiarowych do systemu SCADA odbywać się będzie poprzez modemy GSM/GPRS.

W zakresie zadania można wyodrębnić następujące prace:

• budowa 61 punktów pomiarowych objętościowego natężenia przepływu ścieków,

• budowa 95 Punktów Pomiarowych wysokości napełnienia kanałów,

• wdrożenie systemu SCADA,

• wymiana włazów do studni-komór kanalizacyjnych oraz zabudowa zabezpieczeń antywłamaniowych na włazach.

Pod pojęciem „Punkt pomiarowy” należy rozumieć kompletny zestaw urządzeń pomiarowych, wraz układem zasilania, rejestrujących i transmitujących dane do systemu SCADA.

3. Określenie zamówienia według wspólnego słownika zamówień (CPV):

Główny przedmiot:

38420000-5 Przyrządy do mierzenia przepływu, poziomu i ciśnienia cieczy i gazów

Dodatkowe przedmioty:

51200000-4 Usługi instalowania urządzeń do mierzenia, kontroli, badania i nawigacji

72260000-5 Usługi w zakresie oprogramowania

38421000-2 Urządzenia do pomiaru przepływu

38500000-0 Aparatura kontrolna i badawcza

32260000-3 Urządzenia do przesyłu danych

48150000-4 Pakiet oprogramowania dla sterowania procesowego

48700000-5 Pakiety oprogramowania użytkowego

48100000-9 Przemysłowe specyficzne pakiety oprogramowania

32441300-9 System telemetryczny

32441200-8 Sprzęt telemetryczny i sterujący

48822000-6 Serwery komputerowe

71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 6 do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia.

Wszędzie tam, gdzie w opisie przedmiotu zamówienia jest mowa o konkretnym dostawcy lub producencie urządzenia czy materiału lub o konkretnym urządzeniu lub materiale należy przez to rozumieć, że jest to przykładowe rozwiązanie wskazujące jedynie ich parametry techniczne. Zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzeń i materiałów innych producentów lub dostawców pod warunkiem, że urządzenia te (materiały) będą posiadały parametry techniczne i jakość nie gorszą niż określona w dokumentacji.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Okres udzielonej gwarancji – max. 20 pkt / Waga: 20 %
Kryterium jakości - Nazwa: Termin wykonania zamówienia – max. 20 pkt / Waga: 20 %
Cena - Waga: 60 %
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

POIS.02.03.00-00-0182/16

II.2.14)Informacje dodatkowe

Przedmiotowe zamówienie jest dofinansowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu operacyjnego infrastruktura i środowisko, II oś priorytetowa. Projekt „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w mieście Katowice – etap III”.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 224-550538
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci okresowego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 1
Nazwa:

Budowa systemu monitoringu sieci kanalizacyjnej w Katowicach

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
02/06/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 2
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: PM Ecology Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Podolska 11
Miejscowość: Gdynia
Kod NUTS: PL633 Trójmiejski
Kod pocztowy: 81-321
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) (Zgoda na publikację? tak)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 6 088 000.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 5 440 000.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa
V.2.6)Kwota zapłacona za zakupy po okazyjnej cenie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Dodatkowo Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy:

1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z 15.5.2015 – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2017 r. poz. 1508 oraz z 2018 r. poz. 149, 398, 1544 i 1629) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z 28.2.2003 – Prawo upadłościowe (Dz.U. z 2017 r.poz. 2344 i 2491 oraz z 2018 r. poz. 398, 685, 1544 i 1629);

2) który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z Zamawiającym,o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–4 uPzp, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania.

2. Jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a uPzp, przedstawia w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty wymienione w części III.1.1, potwierdzające brak podstaw wykluczenia z postępowania.

3. W przypadku oświadczeń lub dokumentów, Wykonawca nie jest obowiązany do ich złożenia, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, z zastrzeżeniem, że w takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do wskazania dostępności tych dokumentów lub oświadczeń. Jeżeli dokumenty lub oświadczenia dotyczące Wykonawcy dostępne są w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera je samodzielnie po wskazaniu ich przez Wykonawcę. Jeżeli dokumenty lub oświadczenia dotyczące Wykonawcy znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, Zamawiający korzysta z nich po wskazaniu przez Wykonawcę, o ile są one aktualne (nie dotyczy oświadczenia w formie JEDZ).

4. Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w pkt III, z wyłączeniem próbki, o której mowa w pkt III.1.3.6a, składane są w oryginalne w postaci dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia poświadczonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca albo każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, w zakresie dokumentów lub oświadczeń, które każdego z nich dotyczą.Poświadczenie za zgodność z oryginałem elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia, następuje przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Dokumenty lub oświadczenia sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

5. W zakresie nieuregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju z 26.7.2016 w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r., poz. 1126 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 27.6.2017 w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz.U. z 2017 poz. 1320 z późn. zm.).

6. Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury wskazanej w art. 24aa uPzp (tzw. „procedura odwrócona”).

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587700

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Informacje ogólne:

1) Wykonawcom, a także innym podmiotom, którzy mają lub mieli interes w uzyskaniu niniejszego zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane art. 179 i nast. uPzp.

2) Środkami ochrony prawnej, o których mowa w pkt 1 są:

a) odwołanie;

b) skarga do sądu.

3) Środki ochrony prawnej, przysługują:

a) Wykonawcom;

b) innym podmiotom i organizacjom, o których mowa w art. 179 uPzp;

c) Zamawiającemu, w postaci skargi do sądu.

2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminach określonych w art. 182 uPzp. Szczegółowe kwestie dotyczące odwołania uregulowane zostały w art.180–198 uPzp.

3. Skarga do sądu przysługuje na orzeczenie Izby. Szczegółowe kwestie dotyczące skargi do sądu uregulowane zostały w art.198a – 198g uPzp.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
02/06/2020