Dostawy - 260376-2018

Wyświetl widok skrócony

16/06/2018    S114

Polska-Kołobrzeg: Elektryczność

2018/S 114-260376

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Oficjalna nazwa: „Miejskie Wodociągi i Kanalizacja” Spółka z o.o. w Kołobrzegu
Adres pocztowy: ul. Artyleryjska 3
Miejscowość: Kołobrzeg
Kod pocztowy: 78-100
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: MWiK Kołobrzeg Sp. z o.o.
E-mail: janusz.kubek@mwik.kolobrzeg.pl
Tel.: +48 943067455
Faks: +48 943067401

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://www.bip.mwik.kolobrzeg.pl

Adres profilu nabywcy: http://www.bip.mwik.kolobrzeg.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem:
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem:
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres:
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Środowisko
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających

Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: tak

Oficjalna nazwa: Część nr 2 Regionalne Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o., ul. Ustronie Miejskie 1, 78-200 Białogard
Miejscowość: Białogard
Kod pocztowy: 78-200
Państwo: Polska

Oficjalna nazwa: Część nr 3 Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Bugno 2, 78-400 Szczecinek
Miejscowość: Szczecinek
Kod pocztowy: 78-400
Państwo: Polska

Oficjalna nazwa: Część nr 1 „Miejskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o., 78-100 Kołobrzeg, ul. Artyleryjska 3
Miejscowość: Kołobrzeg
Kod pocztowy: 78-100
Państwo: Polska

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
„Sprzedaż energii elektrycznej dla 3 spółek wodociągowych" postępowanie nr En/ZP/S/2018
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Dostawy
Kupno
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Cz. 1 Kołobrzeg.
Cz. 2 Białogard.
Cz. 3 Szczecinek.

Kod NUTS PL POLSKA

II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa energii elektrycznej do obiektów 3 spółek wodociągowych. Zamówienie składa się z 3 części.
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

09310000 Elektryczność

II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.1.8)Części
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do jednej lub więcej części
II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:
47 486,09 Mwh
Szacunkowa wartość bez VAT: 3 111 260,16 EUR
II.2.2)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.3)Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Rozpoczęcie 1.1.2019. Zakończenie 31.12.2020

Informacje o częściach zamówienia

Część nr: 1 Nazwa: Część nr 1 Kołobrzeg
1)Krótki opis
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa energii elektrycznej do obiektów wymienionych w Załączniku nr 1 do SIWZ szacunkowe zapotrzebowaniu energii elektrycznej w okresie od 1.1.2019 r. do 31.12.2020 r. wynosi: 47 486,09 kWh:
• w okresie od 1.1.2019 r. do 31.12.2019 r. – 23 743,045 kWh.
• w okresie od 1.1.2020 r. do 31.12.2020 r. – 23 743,045 kWh.
W tym:
• - część nr 1 - MWiK Kołobrzeg – 10 914,50 kWh /1 rok.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

09310000 Elektryczność

3)Wielkość lub zakres
10 914,50 Mwh/1 rok
Szacunkowa wartość bez VAT: 1 430 223,00 EUR
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 2 Nazwa: Część nr 2 Białogard
1)Krótki opis
Część nr 2.
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa energii elektrycznej do obiektów wymienionych w Załączniku nr 1 do SIWZ szacunkowe zapotrzebowaniu energii elektrycznej w okresie od 1.1.2019 r. do 31.12.2020 r. wynosi: 47 486,09 kWh:
• w okresie od 1.1.2019 r. do 31.12.2019 r. – 23 743,045 kWh.
• w okresie od 1.1.2020 r. do 31.12.2020 r. – 23 743,045 kWh.
W tym:
• - część nr 2 - RWiK Białogard – 7 260 kWh/1 rok.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

09310000 Elektryczność

3)Wielkość lub zakres
14520 Mwh
Szacunkowa wartość bez VAT: 951 341,70 EUR
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 3 Nazwa: Część nr 3 Szczecinek
1)Krótki opis
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa energii elektrycznej do obiektów wymienionych w Załączniku nr 1 do SIWZ szacunkowe zapotrzebowaniu energii elektrycznej w okresie od 1.1.2019 r. do 31.12.2020 r. wynosi: 47 486,09 kWh:
• w okresie od 1.1.2019 r. do 31.12.2019 r.– 23 743,045 kWh.
• w okresie od 1.1.2020 r. do 31.12.2020 r. – 23 743,045 kWh.
W tym:
• - część nr 3 – PWiK Szczecinek - 5 568,545 kWh/1 rok.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

09310000 Elektryczność

3)Wielkość lub zakres
11 137,09 Mwh
Szacunkowa wartość bez VAT: 729 695,46 EUR
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
Wadium dla części nr 1 Kołobrzeg - 40 000,00 PLN.
Wadium dla części nr 2 Białogard - 20 000,00 PLN.
Wadium dla części nr 3 Szczecinek - 20 000,00 PLN.
III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
Zostały określone w SIWZ i projekcie umowy.
III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
Zostały określone w SIWZ i projekcie umowy.
III.1.4)Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie
III.2)Warunki udziału
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. 4.2.1. Aktualną koncesję na wykonywanie działalności w zakresie obrotu energią elektryczną, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 10.4.1997 r. – Prawo energetyczne (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 220).
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 4.2.4. Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert na kwotę 1 000 000,00 PLN (jeden milion złotych 00/100).
III.2.3)Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
Zostały określone w SIWZ
III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
En/ZP/S/2018
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie
IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów: 12.7.2018 - 15:00
Dokumenty odpłatne: nie
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
23.7.2018 - 11:00
IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8)Warunki otwarcia ofert
Data: 23.7.2018

Miejscowość:

„Miejskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o. (Pom 14, świetlica) 78-100 Kołobrzeg, ul. Artyleryjska 3.

Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.3)Informacje dodatkowe
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza

VI.4.2)Składanie odwołań
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
13.6.2018