Služby - 260394-2022

16/05/2022    S94

Česko-Ostrava: Architektonické a související služby

2022/S 094-260394

Oznámení o soutěži o návrh

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel/zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Statutární město Ostrava
Národní identifikační číslo: 00845451
Poštovní adresa: Prokešovo náměstí 1803/8
Obec: Ostrava
Kód NUTS: CZ080 Moravskoslezský kraj
PSČ: 72930
Země: Česko
Kontaktní osoba: Ing. Eva Vyvialová
E-mail: evyvialova@ostrava.cz
Tel.: +420 599442035
Internetové adresy:
Hlavní adresa: http://www.ostrava.cz
Adresa profilu zadavatele: https://www.tenderarena.cz/profily/Ostrava
I.3)Komunikace
Zadávací dokumentace je dostupná přímo a zcela bez omezení či poplatků na: https://tenderarena.cz/dodavatel/zakazka/521367
Další informace lze získat na výše uvedené adrese
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány na výše uvedenou adresu
Elektronická komunikace vyžaduje použití nástrojů a zařízení, které nejsou obecně k dispozici. Neomezený a plný přímý přístup k těmto nástrojům a zařízením je možný bezplatně na: https://tenderarena.cz/dodavatel/zakazka/521367
I.4)Druh veřejného zadavatele
Regionální či místní orgán
I.5)Hlavní předmět činnosti
Služby pro širokou veřejnost

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Předprostor kostela sv. Ducha

Spisové číslo: 096/2022
II.1.2)Hlavní kód CPV
71200000 Architektonické a související služby
II.2)Popis
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
71200000 Architektonické a související služby
II.2.4)Popis zakázky:

Předmětem soutěže je návrh urbanisticko-krajinářského řešení veřejného prostranství v okolí kostela Sv. Ducha (dále jen „řešené území“) na pozemcích parcelní číslo 783/15, 783/64, 783/73, 783/74, 783/11, 1095/15, 1095/16, 1095/33, 1095/8, 1095/4, 1095/23, 654/78, 654/80, 1237/15, 1095/18, 1095/52, 1095/9, 1095/31, 1095/30, 1095/17, 1236/3 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava. Návrh je nutné řešit komplexně v rámci zájmového území na parcelách 783/15, 3045, 783/65, 783/11, 1095/15, 1095/16, 1095/33, 1095/8, 1095/4, 1095/23, 1095/18, 1095/52, 1095/9, 1095/31, 1095/30, 1095/51, 1095/17, 1236/3 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, v rozsahu vymezeném dle soutěžních podkladů.

II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1)Podmínky účasti
III.1.10)Kritéria pro výběr účastníků:

Porota provede posouzení a hodnocení předložených portfolií podle míry naplnění kritérií: a) celková urbanisticko-krajinářská kvalita, b) relevance prezentovaných referencí vzhledem k zaměření a rozsahu předmětu soutěže.

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.2)Druh soutěže
Užší
Minimální počet: 6
IV.1.7)Jména účastníků, kteří již byli vybráni:
IV.1.9)Kritéria pro hodnocení projektů:

Kritéria, podle kterých budou soutěžní návrhy hodnoceny, se stanovují bez pořadí významnosti následovně: a) kvalita celkového urbanisticko - krajinářského řešení, b) dopravní řešení, c) hospodárnost a ekonomická (finanční) přiměřenost zvoleného řešení.

IV.2)Administrativní informace
IV.2.2)Lhůta pro doručení projektů nebo žádostí o účast
Datum: 03/06/2022
Místní čas: 23:59
IV.2.3)Datum odeslání výzev k účasti vybraným zájemcům
IV.2.4)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být vypracovány projekty nebo žádosti o účast:
Ceština
IV.3)Soutěžní ceny a porota
IV.3.1)Informace o cenách
Bude udělena soutěžní cena či ceny: ano
Uveďte počet a hodnotu cen, které mají být uděleny:

První cena se stanovuje ve výši 450 000 Kč (slovy: čtyři sta padesát tisíc korun českých). Druhá cena se stanovuje ve výši 300 000 Kč (slovy: tři sta tisíc korun českých).Třetí cena se stanovuje ve výši Kč 200 000 (slovy: dvě stě tisíc korun českých).

Pro návrhy neoceněné, které však přinesly pozoruhodné dílčí podněty a řešení, se stanovuje částka na odměny ve výši 175 000 Kč (slovy: sto sedmdesát pět tisíc korun českých), která bude rozdělena dle rozhodnutí poroty.

IV.3.2)Údaje o platbách všem účastníkům:

Mezi účastníky, jejichž soutěžní návrhy nebudou v průběhu posuzování vyřazeny ze soutěže a zároveň nebudou oceněny, bude rozdělena celková částka 300 000,- Kč (slovy: tři sta tisíc korun českých), a to poměrem všem stejný díl. Zadavatel předpokládá celkem 6 soutěžících účastníků

IV.3.3)Navazující zakázky
Zakázky na služby navazující na soutěž budou zadány vítězi nebo vítězům soutěže: ano
IV.3.4)Rozhodnutí poroty
Rozhodnutí poroty je pro veřejného zadavatele/zadavatele závazné: ano
IV.3.5)Jména vybraných členů poroty:
Mgr. Zuzana Bajgarová náměstkyně primátora Statutárního města Ostrava, řádný závislý člen poroty
Ing. Hana Tichánková - místostarostka MOb Ostrava-Jih, řádný závislý člen poroty
Ing. arch. Ondřej Vysloužil - městský architekt - ředitel MAPPA, řádný závislý člen poroty
Ing. arch. Marek Štěpán - architekt, expert v oblasti sakrální architektury, řádný člen nezávislý
Ing. arch. Tomáš Bindr - architekt, řádný člen nezávislý
Doc. Ing. arch. Eva Špačková, Ph.D. - architektka, řádný člen nezávislý
Ing. Lýdia Šušlíková - krajinářská architektka, řádný člen nezávislý
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. - náměstek primátora Statutárního města Ostrava, náhradník závislý
Bc. Martin Bednář - starosta Městského obvodu Ostrava-Jih, náhradník závislý
Ing. arch. MArch. Janica Šipulová - architektka (consequence forma), náhradník nezávislý
Ing. arch. Ondřej Zdvomka - architekt (RASTERIX), náhradník nezávislý

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.3)Další informace:

Podrobné informace, pravidla a podmínky této soutěže o návrh jsou uvedeny v soutěžních podmínkách, které jsou uveřejněny na profilu zadavatele: https://tenderarena.cz/dodavatel/zakazka/521367.

VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7
Obec: Brno
PSČ: 604 55
Země: Česko
E-mail: posta@uohs.cz
Tel.: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internetová adresa: https://www.uohs.cz/
VI.4.3)Přezkumné řízení
Přesné informace o lhůtách pro přezkumná řízení:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vzta-hujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.

VI.4.4)Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení
Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7
Obec: Brno
PSČ: 604 55
Země: Česko
E-mail: posta@uohs.cz
Tel.: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internetová adresa: https://www.uohs.cz/
VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
11/05/2022