Örömmel jelentjük, hogy a TED portál új verziója 2024. január 29-én megkezdi a működését (figyelem: ez tervezett időpont, az üzembe helyezés végleges dátuma még változhat). Szeretné tudni, milyen új funkciók lesznek elérhetők, milyen javításokat eszközöltünk a portálon, és ezek milyen könnyítéseket jelentenek majd a felhasználók számára? Ajánljuk figyelmébe cikkünket, mely ismerteti a legfontosabb újításokat.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Építési beruházás - 260754-2018

19/06/2018    S115

Magyarország-Lakitelek: Szabadidő, sport, kultúra, szállás és étterem céljára szolgáló épületek kivitelezése

2018/S 115-260754

Ajánlati/részvételi felhívás

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Népfőiskola Alapítvány
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_25874994
Postai cím: Felsőalpár 3.
Város: Lakitelek
NUTS-kód: HU331 Bács-Kiskun
Postai irányítószám: 6065
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Lezsák Sándor Istvánné
E-mail: info@nepfolakitelek.hu
Telefon: +36 76549049
Fax: +36 76549048
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.nepfolakitelek.hu
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000099202018/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be másik cím:
Hivatalos név: Petz Ügyvédi Iroda
Postai cím: Liliom utca 24-26.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Not specified
Postai irányítószám: 1094
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Petz László
E-mail: office@petzugyved.hu
Telefon: +36 309617122
Fax: +36 12185158
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.nepfolakitelek.hu
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000099202018/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: támogatott alapítvány
I.5)Fő tevékenység
Oktatás

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Építési beruházás

Hivatkozási szám: EKR000099202018
II.1.2)Fő CPV-kód
45212000 Szabadidő, sport, kultúra, szállás és étterem céljára szolgáló épületek kivitelezése
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Nyitott termálfürdő, kemping és kiszolgáló épületek, zárt termálfürdő és kapcsolódó gyógyászat megépítése.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 1.00 HUF
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45215110 Gyógyfürdő építése
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU331 Bács-Kiskun
A teljesítés fő helyszíne:

6065 Lakitelek, Felsőalpár 3.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Nyitott termálfürdő, kemping és kiszolgáló épületek megépítése: Mennyiségi értékek: bejárati épület építés 295,36 m2, 2 db vizesblokk épület építés 2*67,94 m2 = 135,88 m2, vízgépház épület építés 133,27 m2, K1 barlangmedence építés (kupolás) 102,1 m2, 47 db kemping beálló, K2 jelű ülőmedence, vízfelület 101,25 m2, K3 jelű élménymedence, vízfelület 411,26 m2, K4 jelű gyermekmedence, vízfelület 76,64 m2, K5 jelű Kneipp medence 3,14 m2,

Zárt termálfürdő és kapcsolódó gyógyászat megépítése, mennyiségi érték: 2952 m2-es épület.

Főporta megépítése: mennyiségi érték: 41,53 m2 alapterületű épület.

30 napos sikeres próbaüzemmel és betanítással a jogerős használatbavételi engedélytől számítottan, továbbá 30 napos felügyeleti nyomon követéssel.

Amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő. Részletesen a műszaki leírásban.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Az előírt napi késedelmi kötbért meghaladóan vállalt többlet napi késedelmi kötbér mérték / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: Az előírt jótállást meghaladóan vállalt többlet jótállási időtartam / Súlyszám: 15
Minőségi kritérium - Név: ISO 9001 tanúsítvány megléte / Súlyszám: 5
Ár - Súlyszám: 70
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 20
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

A szerződés időtartama a II.2.7. alatt csak az építési kivitelezés időtartamát rögzítette, de nem tartalmazta a jogerős használatbavételi engedély birtokában történő 30 napos próbaüzemet (mely magába foglalja a betanítás idejét), és a további 30 napos felügyeleti - nyomkövető - üzemmód időtartamát. A 20 hónapos kivitelezési határidő a szerződéskötést követő munkaterület átadásától számítandó.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Az ajánlattevőnek az ajánlatának benyújtásakor a II. Fejezetnek megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének, valamint a Kbt. 63. § (1) bekezdésének hatálya alá, és emellett megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek.

Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetében az ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm.r. 8-9. §-aiban foglaltak szerint jár el, míg nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő tekintetében a 10-11.§-okban foglaltak szerint. Ajánlatkérő a 12.§-ban foglaltakra is figyelemmel jár el. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. A 321/2015. Kormány rendelet 21. § (1) bekezdéséhez igazodva: Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem szerepel az építési beruházás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara (a Magyar Mérnöki Kamara), illetőleg területi szervei nyilvántartásában, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában, vagy ha nem rendelkezik a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal. Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem szerepel az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében (Magyar Építész Kamara, ill. területi szervei), illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén − amennyiben a szerződés teljesítéséhez szükséges − a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés követelményét. Ajánlattevő csatolja az engedély vagy jogosítvány másolatát, illetve a szervezeti, kamarai tagságról szóló igazolást.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

P/1-P/3.Kötelező a Kbt. 67. § (1)szerinti EEKD nyilatkozat, mely szerint ajtevő megfelel az előírt alkalmassági követelmény(ek)nek. A 321/2015.(X.30.)K.r. (továbbiakban.:K.r.) 2. § (5) alapján Ajánlatkérő az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát.

P/1.Igazolás a Kbt. 69. §-a szerint a K.r.19. § (1) c)alapján a közbesz. tárgya (magasépítés)szerinti árbevételéről szóló nyil. attól függően, hogy az Ajánlattevő mikor jött létre. A Kr. 19. § (3) is irányadó.Kapacitást nyújtó szervezetnél a Kbt. 65. § (7)irányadó.Ajánlattevő vegye figyelembe a Kbt. 65. § (11)-ben foglaltakat. Ajánlatkérő felhívja a P/1. alkalmassági követelmény vonatkozásában a figyelmet a Kbt. 140. § (9) bek.-re.

P/2.Igazolás Kbt. 69. §-a és a K.r.19. § (1)a)szerint.Tartalma:számla szám, szlanyit dátum, a felhívás feladásától visszafelé számított két évben 15 napot meghaladósorba állítás volt-e.

P/3.Igazolás a Kbt. 69. § és a Kr. 19. § (1)b) pontja szerint.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

P/1. Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, amennyiben az eljárást megindító felhívás feladásának napját közvetlenül megelőző 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozóan a közbeszerzés tárgyából (magasépítés) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele nem éri el összesen a nettó 1 600 000 000,- HUF összeget.

P/2. Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, amennyiben az eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőző 2 éven (24 hónapon) belül bármelyik pénzforgalmi számláján 15 naptári napot meghaladó időtartamú sorba állítás fordult elő.

P/3. Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, amennyiben ajánlattevőnek vagy az ajánlattevő jogelődjének számviteli jogszabályoknak megfelelő beszámolója alapján az adózott eredménye az eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőző 3 (három) számviteli beszámolóval lezárt üzleti évben egynél több alkalommal (üzleti évben) negatív volt.

A Kr. 19. § (2) bekezdés alkalmazásában a később létrejött gazdasági szereplőktől megkövetelt árbevétel mértéke: ajánlattevő alkalmatlan a szerződés teljesítésére, ha a működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (magasépítés) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele összesen nem éri el a nettó 500 000 000,- HUF összeget.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

A 321/2015. Kr. (Kr.) 1. § (1) bekezdésének megfelelően, a Kr. II. Fejezetében (5. §) foglaltaknak megfelelően az ESPD benyújtásával kell előzetesen igazolni az alkalmassági követelményeknek, elegendő az ESPD IV. részének α szakasza szerint nyilatkozni.

A Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti felhívás alapján a Kr. 1. § (2)-nek megfelelően, a Kr. IV. fejezetében (21-22. §) foglaltaknak megfelelően kell részletesen igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelménynek.

A Kr. 24. § (2) bekezdése megfelelően irányadó.

Az Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására csatolni szükséges.

M1) Kr. 21. §(2)a) és 22. § (3) alapján a felhívás feladásának napját megelőző 60 hónapban teljesített (sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárt), de legfeljebb 96 hónapon belül megkezdett legjelentősebb ép.beruházásainak ismertetése a szerződést kötő másik fél által adott igazolással, mely tartalmazza legalább a következő adatokat: az építési beruházás tárgyát, valamint mennyiségét vagy az ellenszolgáltatás összegét, a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpontját) és helyét, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. A közös ajánlattevőként történő teljesítés esetén a Kr. 22. § (5) irányadó.

M2) Kr. 21. § (2) b) pontja alapján a teljesítésébe bevonni kívánt szakemberek megnevezése, annak megjelölésével, hogy a szakembert milyen pozícióra kívánja bevonni. Továbbá csatolni kell a végzettségét vagy képzettségét igazoló okiratot, valamint az adott szakember által saját kezűleg aláírt a szakmai tapasztalatot is tartalmazó önéletrajzot és rendelkezésre állási nyilatkozatot. Amennyiben releváns, a szakemberek önéletrajzukban jelöljék meg, hogy a jogosultság mely elektronikus elérési úton ellenőrizhető. Amennyiben a szakember nem szerepel a nyilvántartásban, vagy az nem ellenőrizhető a nyilvántartáson keresztül, a jogosultságot igazoló dokumentum benyújtása szükséges. Amennyiben a szakember névjegyzékbe vétele megtörtént, kérjük a nyilvántartási számot is megadni. Ajánlattevő nyertessége esetén az M2) (A)-(F) pozíciókra bemutatott szakembereknek a szerződéskötés időpontjára szerepelniük kell a Magyar Mérnöki Kamara, vagy a Magyar Építész Kamara nyilvántartásában és rendelkezniük kell az előírt érvényes szakterületi felelős műszaki vezetői jogosultsággal.

M3) Kr. 21. § (2) f) pontja alapján azon környezetvédelmi intézkedések leírása, melyeket az.

Ajánlattevő a szerződés teljesítése során alkalmazni tud bármely nemzeti rendszerben történő akkreditálását igazoló tanúsítvány egyszerű másolatának csatolásával figyelemmel Kr. 24. § (4)re. Kr.24. § (2) szerint, ha a MKIK vállalkozó kivitelezői névjegyzékében megjelenített, a 21. § (2) előírásainak megfelelő dokumentumok bizonyítják, hogy a gazdasági szereplő megfelel az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek, a követelmény és a megfelelést igazoló dokumentum helyének pontos megjelölését is köteles elfogadni az ajánlatkérő az alkalmasság igazolására az általa előírt dokumentumok helyett.

Azokban az esetekben, amelyekben a Kr. 28. §-ban és a 36. §-ban meghatározott minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke - figyelemmel a 30. §-ban és a 39. §-ban foglaltakra is - bizonyítja, hogy a gazdasági szereplő megfelel az adott alkalmassági követelménynek, a minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés tényét, illetve az EU egy másik tagállamában letelepedett gazdasági szereplő által benyúj.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M1) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik a felhívás feladásának napját megelőző 60 hónapban teljesített (sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárt), de legfeljebb 96 hónapon belül megkezdett:

(A) legalább 1 800 m2 nettó hasznos alapterületű önálló építmény kivitelezésére vonatkozó referenciával, és

(B) magasépítés körébe tartozó legalább 1 300 m2 fürdő rendeltetésű önálló építmény építése tárgyú (műszaki átadás-átvétellel lezárt) referenciával.

Az önálló építmény fogalmát az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. Kr. 1. sz. mellékletének 93. pontjában meghatározottak alapján alkalmazza az ajánlatkérő. A felújítás fogalmát az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. Kr. 1. sz. mellékletének 36. pontjában meghatározottak alapján alkalmazza az ajánlatkérő. A szálláshely-szolgáltatás folytatása céljából létesített épület fogalmát a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. Kr. 2. §-ában meghatározottak alapján alkalmazza az ajánlatkérő. A /termál/közfürdő fogalmát a közfürdők létesítéséről és működéséről szóló 121/1996. Kr. 1. § (2) és (3) bekezdéseiben meghatározottak alapján alkalmazza az ajánlatkérő. Egy referenciaigazolás a fent előírt alkalmassági minimumkövetelmények közül több alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelés céljából is felhasználható. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kr. 21/A. §-ára.

M2) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik:

(A) legalább 1 fő olyan szakemberrel, aki rendelkezik a 266/2013. Kr. szerinti „MV-É” (vagy a hatályos átsorolás előtti, azzal egyenértékű) jogosultsággal vagy a jogosultság megszerz. szüks. végzettséggel és szakmai gyakorlattal;

(B) legalább 1 fő olyan szakemberrel, aki rendelkezik a 266/2013. Kr. szerinti „MV-ÉG” (vagy a hatályos átsorolás előtti, azzal egyenértékű) jogosultsággal vagy a jogosultság megszerz. szüks. végzettséggel és szakmai gyakorlattal;

(C) legalább 1 fő olyan szakemberrel, aki rendelkezik a 266/2013. Kr. szerinti „MV-ÉV” (vagy a hatályos átsorolás előtti, azzal egyenértékű) jogosultsággal vagy a jogosultság megszerz. szüks. végzettséggel és szakmai gyakorlattal.

(D) legalább 1 fő olyan szakemberrel, aki rendelkezik a 266/2013. Kr. szerinti „MV-M” (mélyépítési és mélyépítési műtárgyak szakterület vagy a hatályos átsorolás előtti, azzal egyenértékű) jogosultsággal vagy a jogosultság megszerz. szüks. végzettséggel és szakmai gyakorlattal;

(E) legalább 1 fő olyan szakemberrel, aki rendelkezik a 266/2013. Kr. szerinti „MV-KÉ” (közlekedési építmények szakterület vagy a hatályos átsorolás előtti, azzal egyenértékű) jogosultsággal vagy a jogosultság megszerz. szüks. végzettséggel és szakmai gyakorlattal;

(F) legalább 1 fő olyan szakemberrel, aki rendelkezik a 297/2009 (XII.21) Korm. rendelet 1.sz. melléklete szerint „SZVV-3/8” (vízgépészet szakterület vagy a hatályos átsorolás előtti, azzal egyenértékű) jogosultsággal vagy a jogosultság megszerz. szüks. végzettséggel és szakmai gyakorlattal;

A szakemberek esetében elvárás a felsőfokú végzettség. Egy szakember legfeljebb kettő pozícióra jelölhető.

M3) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az építési beruházás kivitelezésre (vagy ezzel szakmailag egyenértékű tevékenységre) vonatkozó és akkreditált környezetvédelmi vezetési rendszerrel (EMAS, ISO 14000-es sorozat), vagy az EU más tagállamában bejegyzett szervezettől származó egyenértékű tanúsítvánnyal, vagy az egyenértékű környezetvédelmi vezetési rendszerek egyéb bizonyítékaival.

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

Ajánlatkérő hivatkozik a Kbt. 135. § (1), (5), (6),Ptk. 6:130. § (1)-(2) foglaltakra, azzal, hogy a Kbt. 135. § (3) szerint az építési beruházások esetén a szerződésben foglalt ellenérték kifizetésére kormányrendelet a Ptk. 6:130. § (1)-(3) bekezdésétől eltérő, sajátos szabályokat állapíthat meg. Jótállási biztosíték: mértéke a nettó ellenszolgáltatás tartkeret és áfa nélkül szám.5 %a, amit a Kbt. 134. § (6) a) szerint kell nyújtani. Késedelmi kötbér: napi minimális mértéke a nettó ellenszolgáltatás 01 %a/nap, többletpontokkal értékelten megajánlható további napi késedelmi kötbér mérték: 0,4%/nap, a késedelmi kötbér maximális összmértéke a nettó ellenszolgáltatás 10 %a. Szállítói előleg visszafizetési biztosíték: Igénylés esetén az előlegnek az 5 %-ot meghaladó részére von.előleg-visszafizetési biztosítékot kell nyújtani az ajánlatkérő részére. Meghiúsulási kötbér: alapja a teljes, ÁFA nélkül szám. Vállalkozói Díj. A Meghiúsulási Kötbér mértéke ennek a 20 %-a.

III.2.3)A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 26/07/2018
Helyi idő: 10:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 26/07/2018
Helyi idő: 12:00
Hely:

EKR-es eljárás, lásd: 424/2017. Korm. r. 14. § (3) bekezdését!

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Ajánlatkérő az ajánlatok bontása vonatkozásában a Kbt. 68. § (1), (2), (4) és (6) bekezdései szerint jár el.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.3)További információk:

1. A nyertes ajánlattevő(k) számára gazdálkodó szervezet létrehozása nem követelmény és nem megengedett. Közös ajánlattétel esetében csatolni kell az egyetemleges felelősségvállalásról szóló megállapodást.

2. Nyilatkozni kell a Kbt. 66. § (2) bek-re (eredetiben); (4) és (6) -bek-re, nemlegesség esetén is.

3. Ajánlatkérő a hiánypótlás során bemutatott új gazdasági szereplő tekintetében maximum 1-szer fog újabb hiánypótlást elrendeli (Kbt. 71. § (6) bek.).

4. Az ajánlatkérő élni kíván a Kbt. 81. § (5) bekezdésével.

5. Pontszám: 0-10. Az ajánlati ár fordított arányosítással. A többlet napi késedelmi kötbér és a többlet jótállásnál egyenes arányosítás. Az elvárt minimum érték alatti megajánlás esetén az ajánlat érvénytelen.(Kbt. 77. § (1).

6. Az ajánlatkérő a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozza meg a P.1-3, és M.1-3.

7. A nyertesnek a szerződéskötésig rendelkezni kell: a 322/2015. Kr. 26. § alapján építési munkákra vonatkozóan, legalább 100 M HUF/káresemény, és 500 M HUF/kárév mértékű felelősségbiztosítással (építésbiztosítással).

8. A IV.2.6) pontban az ajánlati kötöttség minimális időtartama 60 nap, csak a hirdetményi minta miatt van 2 hónap.

9. FAKSZ: dr. Petz László 00191;

10. A különböző devizák forintra történő átszámításával összefüggésben a felhívás feladásának napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmaznia, árbevétel tekintetében az érintett év, beszámolói évek tekintetében az üzleti év utolsó napján, referenciák tekintetében a teljesítés időpontjában érvényes devizaárfolyam az irányadó.

11. Ajánlatkérő nem kívánja alkalmazni a Kbt. 75. § (2) bek e)pontját.

12. Feltételes közbeszerzés, mert még nem áll az ajánlatkérő rendelkezésére teljes egészében a fedezeti összeg, mivel még csak részben /részösszegében/ került megkötésre a vonatkozó támogatási szerződés.

13. Az ajánlati biztosíték: mértéke: 5 000 000,- HUF. A befizetés helye: Népfőiskola Alapítvány, 6065 Lakitelek, Felsőalpár 3. vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma: 11732071-20052779. Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja: A biztosíték az ajánlattevő választása szerint teljesíthető az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérő bankszámlájára történő befizetésével, bank vagy biztosító által vállalt garancia biztosításával vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel. A befizetés igazolása az átutalást/befizetést igazoló banki bizonylat másolati példányának, illetve bank vagy biztosító által vállalt garancia vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalás esetén a garancia, vagy a kötelezvény eredeti példányának az ajánlathoz való csatolásával teljesítendő. Utalás esetén közleményként a KÉ, vagy TED-számot kérjük feltüntetni! Az ajánlati biztosítéknak az ajánlattételi határidő lejártától számított 60. napon 24:00 óráig kell érvényben és lehívhatónak lennie. Készpénzben történő befizetés esetén a befizetésnek legkésőbb az ajánlatok benyújtási határidejének időpontjáig meg kell történnie. Átutalás esetén az átutalt összeg jóváírásának az ajánlatok benyújtási határidejének lejártát megelőző banki munkanapon meg kell történnie. Befizetés esetén a pénztárbizonylat másolatát kell csatolni az ajánlatban. Átutalás esetén a banki átutalási bizonylat másolatát kell csatolni az ajánlatban.

14. Ajánlatkérő a Kbt. 50. § (2) szerint tájékoztatja ajánlattevőket; hogy részajánlattételt nem biztosít, mert: az építési munka oszthatatlansága, a műszaki tartalom egységességének igénye, az elérhető vállalkozási díj mértéke, a jótállási és szavatossági szabályok objektív módon a részajánlattétel kizárását és egyetlen kivitelező kiválasztását indokolják.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. § (3) bekezdésének megfelelően.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
15/06/2018