Tavarat - 260780-2019

05/06/2019    S107    - - Tavarat - hankintailmoitus - Avoin menettely 

Suomi-Varkaus: Toimistokalusteet

2019/S 107-260780

Hankintailmoitus

Tavarahankinnat

Legal Basis:

Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Varkauden kaupunki
0173416-1
Ahlströminkatu 6
Varkaus
78250
Suomi
Yhteyshenkilö: Jukka Koskinen
Puhelin: +358 404865797
Sähköpostiosoite: jukka.koskinen@navitas.fi
Faksi: +358 175794450
NUTS-koodi: FI1D2

Internetosoite (-osoitteet):

Pääasiallinen osoite: http://www.varkaus.fi

I.2)Tiedot yhteishankinnasta
Sopimuksen tekee yhteishankintayksikkö
I.3)Viestintä
Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta: https://tarjouspalvelu.fi/varkaus
Lisätietoja saa edellä mainittu osoite
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä sähköisesti osoitteessa: https://tarjouspalvelu.fi/varkaus?id=241270&tpk=8c6c8e74-4ded-40c3-b4d7-13b3df538bd0
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
Julkisoikeudellinen laitos
I.5)Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Varkauden Terveyskampuksen irtokalustehankinta monitilaympäristöihin

II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
39130000
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Tavarahankinnat
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Tällä kilpailutuksella valitaan sopimustoimittaja irtokalusteille monitilaympäristöjen tarpeisiin. Tarjous toteutetaan ns. varhaisen vaiheen kilpailutuksena, jossa tilaaja määrittelee kohteesta pilottitilan, jonka toiminnallisesta kokonaisuudesta on laadittu kuvaus. Hankinta sisältää kerralla hankittavien kalusteiden lisäksi kalusteiden optimointipalvelun ensimmäisten kahden (2) vuoden aikana toiminnan käynnistymisestä, sillä näin suuressa ja monia käyttäjäryhmiä palvelevassa kalustehankinnassa tarvitaan täsmennyksiä toiminnan ensimmäisinä vuosina. Tarjoajan on esitettävä tarjouksessa, miten ja millä ehdoilla he pystyvät toteuttamaan kalusteiden mahdollisen optimoinnin (lisääminen, poistaminen, vaihtaminen) tilojen suhteen ensimmäisen kahden vuoden aikana, koskien enintään 20 % kokonaisbudjetista. Tavoitteet kuvattu tarkemmin tarjouspyynnön liitteissä.

II.1.5)Arvioitu kokonaisarvo
II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI1D2
Pääasiallinen suorituspaikka:

Varkauden uusi Terveyskampus (sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut).

II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Tavoitteena on luoda asiakaslähtöiset viihtyisät tilat.

Toimintaa ja toiminnallisuutta tukevat suunnitteluratkaisut:

– Asiakaslähtöinen toimintojen sijoittuminen

– Moniammatillista tiimityötä tukevat monitilaympäristöt

– Eriytetty materiaali-, potilas- ja henkilöstöliikenne

– Muuntojoustavat tilat

– Kuntoutumista ja työhyvinvointia tukeva kaunis miljöö

– Ympäristöluokitus ja energiatehokkaat ratkaisut.

Monitilatoimistoihin liittyvät tavoitteet:

– Erotetaan potilas- ja hoitotyö toimistotyöstä

– Tuetaan moniammatillista tiimityöskentelyä

– Tuetaan epäformaaleja konsultaatiokäytäntöjä

– Muuntojoustavuus käyttötarpeen mukaan

– Ensisijaisesti ammattilaiset liikkuvat, asiakas ei

– Jäykät hierargiat sairaalaorganisaatiossa purkautuvat. Tiloilla tuetaan uuden kulttuurin luomista. Tilat ovat avainasemassa uudenlaisen toimintamallin luomisessa.

– Luontevia kohtaamisia työpaikalla läpi työpäivän – ihmiset tutustuvat ja juttelevat – Inspiroiva ympäristö – tärkeää asiantuntijatyössä

– Tieto kulkee aiempaa paremmin

– Ihmiset viihtyvät työpaikalla

– Ihmiset pystyvät olemaan tuottavampia. Melu ja muut häiriötekijät taklataan hyvällä suunnittelulla, viihtyisyys luodaan kaluste-, valo- ja materiaaliratkaisuilla.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6)Arvioitu arvo
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Alkamispäivä: 01/08/2019
päättymispäivä: 31/05/2023
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: ei
II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

Tilaaja kilpailuttaa myöhemmin vastaanotto- ja potilashuoneiden sekä aula-/odotustilojen kalusteet (erillinen kilpailutus).

II.2.12)Tietoa sähköisistä luetteloista
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1)Osallistumisvaatimukset
III.1.1)Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset
Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

Tarjoaja, jolla ei voida katsoa olevan teknisiä, taloudellisia tai muita edellytyksiä hankinnan toteuttamiseksi tai joka on laiminlyönyt verojen tai lakisääteisten sosiaalimaksujen suorittamisen, voidaan sulkea pois tarjouskilpailusta. Tarjoajan tulee täyttää tilaajavastuulain velvoitteet. Tarjottujen tuotteiden tulee täyttää Suomessa voimassa olevat työ- ja käyttöturvallisuusvaatimukset. Asiantuntijapalvelun vaatimukset liittyen monitilaympäristöjen suunnittelu- ja optimointipalveluun

Nimetyillä tekijöillä tulee olla vastaavanlaisista suunnitteluprosesseista kokemusta eli vähintään kahdesta (2) monitilaympäristöön liittyvästä suunnittelusta ja optimointipalvelusta viimeisen viiden (5) vuoden aikana. Selvityksessä tulee olla ainakin seuraavat tiedot:

– Kenelle suunnittelu on toteutettu ja yhteystiedot

– Suunnittelun ajankohta, suunnittelun laajuuden kuvaus, esim. kuinka monen henkilön tilakokonaisuudesta on ollut kyse. – Kuvaus lähtötilanteesta, tavoitteista ja tavoitteiden toteutumisesta.

Referenssin tulee vastata mahdollisimman hyvin hankittavaa palvelua. Referenssin ei tarvitse olla sairaalaympäristöstä. Keskeistä on selvittää prosessin kuvaus suunnittelu ja optimointivaiheista ja asetetuista tavoitteista ja niiden toteutumisesta sekä vakuuttaa tilaaja suunnittelu- ja optimointipalveluun nimettävien henkilöiden pätevyydestä.

III.1.2)Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3)Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.5)Tietoa varatuista hankintasopimuksista
III.2)Sopimukseen liittyvät ehdot
III.2.2)Sopimuksen toteuttamista koskevat ehdot:

Noudatettavat sopimusehdot Tarjouspyynnössä mainittujen ehtojen lisäksi hankinnassa noudatetaan muilta osin julkisten hankintojen yleisiä sopimusehtoja (JYSE 2014 Tavarat). Tarjoajan omien toimitusehtojen tai alan yleisten ehtojen liittäminen tarjoukseen saattaa johtaa tarjouksen hylkäämiseen niissä olevien tarjouspyynnön vastaisten ehtojen vuoksi.

Luottamuksellisuus ja tarjousasiakirjan julkisuus

Tarjousasiakirjat ovat julkisia sopimuksen syntymisen jälkeen hankintalain 138 §:n mukaisesti. Mikäli tarjoaja katsoo, että jokin osa tarjouksesta on liike- tai ammattisalaisuuden luonteisena pidettävä salaisena, tulee tällainen tieto merkitä luottamukselliseksi ja toimittaa erillisellä liitteellä. Mikäli liikesalaisuuksia ei toimiteta erillisellä liitteellä, käsitellään tarjous julkisena tietona. Hinta, alennusprosentti tai vertailussa käytettävät tiedot eivät voi olla liikesalaisuuksia.

III.2.3)Tiedot sopimuksen toteuttamisesta vastaavasta henkilöstöstä
Sopimuksen toteuttamisesta vastaavien henkilöstön jäsenten nimien ja ammatillisten pätevyyksien ilmoittamisvelvollisuus

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Avoin menettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
IV.1.4)Tiedot ratkaisujen tai tarjousten määrän rajoittamisesta neuvottelujen aikana
IV.1.6)Tietoa sähköisestä huutokaupasta
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: ei
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.1)Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
IV.2.2)Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
Päivämäärä: 08/07/2019
Paikallinen aika: 10:00
IV.2.3)Arvioitu päivä, jona tarjouspyynnöt tai osallistumishakemukset lähetetään valituille ehdokkaille
IV.2.4)Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
Suomi
IV.2.6)Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Kesto (kuukausina): 6 (tarjouksen ilmoitetusta vastaanottopäivästä)
IV.2.7)Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä: 08/07/2019
Paikallinen aika: 12:00
Paikka:

Varkaus

Tietoja valtuutetuista henkilöistä ja avaamismenettelystä:

Tarjousten avaamisen jälkeen suoritetaan määräajassa saapuneiden tarjousten tarkistus ja arviointi. Tarjousten avaustilaisuus ei ole julkinen.

Tarjousten arviointi ja vertailu suoritetaan kolmessa vaiheessa:

– Tarjoajien kelpoisuuden arviointi

– Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistaminen

– Tarjousten vertailu. Avaaminen Cloudia-järjestelmän kautta.

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1)Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2)Tietoa sähköisistä työnkuluista
Käytetään sähköistä tilausta
Sähköinen laskutus hyväksytään
VI.3)Lisätiedot:
VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Markkinaoikeus
Radanrakentajantie 5
Helsinki
00520
Suomi
Puhelin: +358 295643300
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi: +358 295643314

Internetosoite: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus

VI.4.2)Sovittelusta vastaava elin
VI.4.3)Muutoksenhakumenettely
Muutoksenhakumenettelyjen määräaikaa (-aikoja) koskevat tarkat tiedot:

Päätöken muutoksenhakumenettely julkisen hankintalain mukaisesti.

VI.4.4)Yksikkö, josta saa tietoa muutoksenhakumenettelystä
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
04/06/2019