Een bug verstoort de manier waarop URL’s in aankondigingen in de vorm van e formulieren (eForms) worden weergegeven. We proberen het probleem snel op te lossen! Ondertussen raden wij u aan de komma (of enig ander bijzonder teken) aan het einde van de URL te verwijderen. Sorry voor het ongemak.

Diensten - 260802-2020

Submission deadline has been amended by:  376097-2020
05/06/2020    S108

Denemarken-Copenhagen K: End-to-end implementatie en exploitatie van de Europese dienst inzake grondbeweging (EGMS)

2020/S 108-260802

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Verordening (EU, Euratom) nr. 2018/1046

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Europees Milieuagentschap
Postadres: Kongens Nytorv 6
Plaats: Copenhagen K
NUTS-code: DK011 Byen København
Postcode: 1050
Land: Denemarken
Contactpersoon: Olivier Cornu
E-mail: procurement@eea.europa.eu
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.eea.europa.eu
Adres van het kopersprofiel: https://www.eea.europa.eu/about-us/tenders
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6489
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6489
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie
I.5)Hoofdactiviteit
Milieu

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

End-to-end implementatie en exploitatie van de Europese dienst inzake grondbeweging (EGMS)

Referentienummer: EEA/DIS/R0/20/011
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
72300000 Uitwerken van gegevens
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

De algemene doelstelling van deze oproep tot inschrijving is de end-to-end implementatie en exploitatie van de Europese dienst inzake grondbeweging (EGMS). Het EEA is belast met de uitvoering van de EGMS, als onderdeel van het productgamma van landmonitoringdiensten van Copernicus (CLMS). De EGMS moet informatie verstrekken over grondbewegingstijdreeksen met volledige ruimtelijke en tijdgerelateerde resolutie op basis van een interferometrische analyse van radargegevens van Sentinel-1. De EGMS moet consistente, regelmatige en betrouwbare informatie verstrekken over natuurlijke en antropogene verschijnselen van grondbeweging in heel Europa. De hoofddoelstelling omvat het meten van grond- en infrastructuurverplaatsingen, met inbegrip van bijvoorbeeld aardverschuivingen en verzakkingen. De EGMS zal ook hulpmiddelen bieden voor visualisatie, interactief gegevensonderzoek en elementen die gebruikers kunnen toepassen voor verdere grondonderzoeken. Bovendien fungeert het als een Europese basisdienst waarop nationale, regionale of lokale aanvullende diensten kunnen worden gebouwd.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 6 500 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90700000 Milieuzorgdiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DK011 Byen København
Voornaamste plaats van uitvoering:

Alle diensten worden hoofdzakelijk uitgevoerd in de eigen kantoren van de toekomstige contractant met nu en dan een vergadering in de kantoren van het EEA in Kopenhagen, afhankelijk van de vereisten van elke specifieke opdracht.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De EGMS moet informatie verstrekken over grondbewegingstijdreeksen met volledige ruimtelijke en tijdgerelateerde resolutie op basis van een interferometrische analyse van radargegevens van Sentinel-1 over landgebieden van het EMA-lid en samenwerkende landen. Grondbewegingsproducten die door de landmonitoringsdienst van Copernicus worden geleverd, moeten om de 12 maanden worden geactualiseerd.

De dienst moet consistent, gestandaardiseerd, interoperabel en geharmoniseerd zijn over de nationale grenzen heen ter ondersteuning van het Europese en nationale beleid. Gerichte toepassingsgebieden zijn voornamelijk het in kaart brengen van natuurlijke risico’s en het beheer van activa. De EGMS zal de invoering en stroomafwaartse actie ten behoeve van eindgebruikersgemeenschappen mogelijk maken, met inbegrip van geologische onderzoeken, instanties voor weg-, spoorweg- en mijnbouw, regelgevers en planologen, overheidsinstanties op Europees, nationaal, regionaal en gemeentelijk niveau, burgers van het EEA39, de industriesector en de academische wereld.

Nadere inlichtingen, met inbegrip van een beschrijving van de belangrijkste taken die in het kader van de opdracht moeten worden uitgevoerd, worden verstrekt in sectie I.3) van de aanbestedingsstukken en in de bijbehorende bijlagen 8 en 9.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 6 500 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Copernicus-verordening (EU) nr. 377/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 3.4.2014 (PB L 122 van 24.4.2014, blz. 44).

II.2.14)Nadere inlichtingen

De geraamde begroting van de raamovereenkomst voor diensten varieert van 5 500 000 EUR tot 6 500 000 EUR voor een maximale looptijd van 48 maanden, die alle diensten en taken omvat zoals vermeld in sectie I.3) van de aanbestedingsstukken.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Zoals aangegeven in secties 2.1 en 2.2.2.1 van de aanbestedingsstukken.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Zoals aangegeven in sectie 1.6) van de aanbestedingsstukken.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 01/09/2020
Plaatselijke tijd: 14:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Bulgaars, Tsjechisch, Deens, Duits, Grieks, Engels, Spaans, Estisch, Fins, Frans, Iers, Kroatisch, Hongaars, Italiaans, Litouws, Lets, Maltees, Nederlands, Pools, Portugees, Roemeens, Slowaaks, Sloveens, Zweeds
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 6 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 02/09/2020
Plaatselijke tijd: 10:00
Plaats:

In de kantoren van het EEA, Kongens Nytorv 6, 1050 Copenhagen K, DENEMARKEN.

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Vertegenwoordigers van inschrijvers (één per inschrijver) mogen deelnemen aan de openingssessie (via Teams-vergadering indien de huidige situatie voortduurt). Zij worden verzocht de dienst Aanbestedingen van het EEA van tevoren en uiterlijk op 31.8.2020 (16.00) via e-mail naar procurement@eea.europa.eu te informeren

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Elektronische facturering wordt aanvaard
VI.3)Nadere inlichtingen:

Inschrijvers kunnen de aanbestedingsstukken en alle bijkomende informatie van de e-tenderingwebsite downloaden: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6489

De website zal regelmatig worden bijgewerkt en het is de verantwoordelijkheid van de inschrijvers om deze tijdens de inschrijvingsprocedure te controleren op updates en wijzigingen.

Gedurende de drie jaar na de inwerkingtreding van de raamovereenkomst voor diensten behoudt het EEA zich het recht voor om gebruik te maken van de mogelijkheid om een onderhandelingsprocedure uit te voeren zonder voorafgaande bekendmaking van een aankondiging van opdracht voor nieuwe diensten met de toekomstige contractant aan wie de raamovereenkomst voor diensten is gegund, in overeenstemming met punt e) van de tweede alinea van punt 11.1 van bijlage I bij het Financieel Reglement.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Gerecht
Postadres: Rue du Fort Niedergrünewald
Plaats: Luxembourg
Postcode: L-2925
Land: Luxemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefoon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetadres: https://curia.europa.eu
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: Europese Ombudsman
Postadres: 1 Avenue du Président Robert Schuman
Plaats: Strasbourg
Postcode: 67001
Land: Frankrijk
E-mail: eo@ombudsman.europa.eu
Telefoon: +33 388172313
Fax: +33 388179062
Internetadres: https://www.ombudsman.europa.eu
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Binnen twee maanden na de kennisgeving aan de klager (datum van ontvangst) of, bij ontbreken daarvan, de dag waarop de betrokken persoon in kennis werd gesteld van de relevante informatie, kan een beroep worden ingesteld bij het Hof van Justitie van de Europese Unie.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Gerecht
Postadres: Rue du Fort Niedergrünewald
Plaats: Luxembourg
Postcode: L-2925
Land: Luxemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefoon: +352 4303-1
Fax: +352 5-4303-2100
Internetadres: https://curia.europa.eu
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
25/05/2020