Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Supplies - 260860-2022

16/05/2022    S94

Poland-Puchaczów: Networks

2022/S 094-260860

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Supplies

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2022/S 022-056024)

Legal Basis:
Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. w Bogdance
National registration number: PL 7130005784
Postal address: Bogdanka 21-013 Puchaczów Polska
Town: Puchaczów
NUTS code: PL814 Lubelski
Postal code: 21-013
Country: Poland
Contact person: Magdalena Rubaszko
E-mail: mrubaszko@lw.com.pl
Telephone: +48 814625132
Fax: +48 814625007
Internet address(es):
Main address: www.lw.com.pl
Address of the buyer profile: http://www.lw.com.pl

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Opracowanie projektu technicznego, zakup, dostawa, montaż urządzeń oraz uruchomienie i rozruch systemu lokalizacji środków transportu i materiałów oraz kontroli ruchu załogi pod ziemią

Reference number: 357/EZP/MRU/2022
II.1.2)Main CPV code
32400000 Networks
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie projektu technicznego, zakup, dostawa, montaż urządzeń oraz uruchomienie i rozruch systemu lokalizacji środków transportu i materiałów oraz kontroli ruchu załogi pod ziemią w Lubelskim Węglu „Bogdanka” S.A. z własnych materiałów i przy użyciu własnego sprzętu wraz z badaniami i rozruchem, próbami pomontażowymi i przekazanie do eksploatacji i użytkowania - zgodnie z zapisami SWZ. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Część III SWZ. Dokumenty stanowiące załączniki do Część III SWZ mają charakter poufny, w związku z czym – zgodnie z art. 133 ust. 3 ustawy PZP - Zamawiający nie udostępnia niniejszych dokumentów na stronie internetowej (Platformie Zakupowej). Mając na celu ochronę poufnego charakteru niniejszych informacji, ich uzyskanie przez Wykonawcę wymaga zwrócenia się przez Wykonawcę do Zamawiającego (zgodnie z wytycznym ujętymi w SWZ), ze stosownym wnioskiem, oraz zawarcia przez Wykonawcę z Zamawiającym umowy o zachowaniu poufności.

Section VI: Complementary information

VI.5)Date of dispatch of this notice:
11/05/2022
VI.6)Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2022/S 022-056024

Section VII: Changes

VII.1)Information to be changed or added
VII.1.2)Text to be corrected in the original notice
Section number: II.2.4
Place of text to be modified: Opis zamówienia:
Instead of:

W zakresie wykonania Przedmiotu Zamówienia, którym jest opracowanie projektu technicznego [dalej: Projekt], zakup, dostawa, montaż urządzeń oraz uruchomienie i rozruch systemu lokalizacji środków transportu i materiałów oraz kontroli ruchu załogi pod ziemią w Lubelskim Węglu „Bogdanka” S.A. ” [dalej: System], z własnych materiałów i przy użyciu własnego sprzętu wraz z badaniami i rozruchem próbami pomontażowymi i przekazanie do eksploatacji i użytkowania, zgodnie z zapisami SWZ, w zakres którego wchodzi m.in.:

1) Dostosowanie lub wymiana lamp nahełmnych LN-IZA będących w posiadaniu zamawiającego do współpracy z Systemem przez zabudowę w nich elementów identyfikujących (tag-ów) oraz wykonaniu niezbędnej ponownej certyfikacji urządzenia przez Wykonawcę.

2) Integracja systemów - udostępnienie danych ze swojego systemu do programu MAGAZYN.

4) Zakup, dostawa, montaż maszyn informacyjnych (w tym i wirtualnej [dalej: Maszyna]), urządzeń i instalacji z własnych materiałów i przy użyciu własnego sprzętu wraz z badaniami i rozruchami, uruchomienie i przekazanie do eksploatacji.

5) Dostarczenie oprogramowania i narzędzi inżynierskich wraz z kodami źródłowymi oraz niezbędnego oprzyrządowania, w zakresie określonym w Opisie oraz spełniających wszystkie wymagania określone w Opisie wraz z udzieleniem bezterminowych licencji na to oprogramowanie i narzędzia inżynierskie; kody źródłowe, o których mowa powyżej stanowić będą element Dokumentacji powykonawczych, co oznacza, że Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć i przekazać je Zamawiającemu wraz z Dokumentacjami powykonawczymi.

6) Wykonanie projektów, dokumentacji i opracowań:

a) Projekt wielobranżowy Systemu [dalej: Projekt] o określonych w Opisie Przedmiotu Zamówienia niezbędnych parametrach i funkcjonalności w którego wchodzą dwa moduły:

- Projekt modułu lokalizacji środków transportu i materiałów,

- Projekt modułu kontroli ruchu załogi pod ziemią;

b) Projekt mocowania TAG-ów na lokomotywach spągowych i podwieszanych oraz jednostkach transportowych (wszystkich typach eksploatowanych przez Zamawiającego);

c) Projekt Organizacji Robót;

d) Szczegółowy Program i Harmonogram Rozruchu maszyn, urządzeń, instalacji i oprogramowania z zapewnieniem ciągłości pracy dla pozostałych systemów OT i IT;

e) Szczegółowy Program i Harmonogram Prowadzenia Testów Eksploatacyjnych i końcowych pracy Systemu;

f) Technologie wykonania prac na obiektach i urządzeniach czynnych Zakładu Górniczego [dalej: Technologie];

g) Specyfikacja dostaw maszyn, urządzeń, instalacji i oprogramowania;

h) Wykazy części szybkozużywających się maszyn i urządzeń;

i) Dokumentacje powykonawcze wraz z kodami źródłowymi,

j) Projekt montażu punktów kontrolnych.

7) Przeprowadzenie rozruchu maszyn, urządzeń, instalacji i oprogramowania Systemu dla każdego z etapów.

8) Udział w testach maszyn, urządzeń, instalacji i oprogramowania Systemu dla każdego z etapów.

9) Wykonanie i przekazanie Zamawiającemu dokumentacji technicznych maszyn, urządzeń, instalacji i oprogramowania, zawierających między innymi DTR, instrukcje obsługi i eksploatacji, deklaracje zgodności, dopuszczenia, atesty, certyfikaty, niezbędne świadectwa jakości (zgodne z polskim prawem, ze szczególnym uwzględnieniem wyposażenia z importu), protokoły z badań i pomiarów, w tym elektrycznych, protokoły zabudowy maszyn i urządzeń potwierdzające zgodne z dokumentacją wykonanie i zabudowę maszyn, urządzeń oraz inne niezbędne dokumenty, umożliwiające eksploatację i serwisowanie maszyn, urządzeń, instalacji i oprogramowania.

10) Dostarczenie, określonych w specyfikacji dostaw maszyn, urządzeń i instalacji środków eksploatacyjnych i materiałów niezbędnych do rocznej eksploatacji.

11) Przeprowadzenie szkoleń niezbędnego personelu Zamawiającego w zakresie określonym w Opisie, a także w zakresie wymaganym obowiązującymi przepisami.

12) Uzyskanie i przekazanie Zamawiającemu prawomocnych decyzji o pozwolenia na ruchu urządzeń.

Read:

W zakresie wykonania Przedmiotu Zamówienia, którym jest „Opracowanie projektu technicznego [dalej: Projekt], zakup, dostawa, montaż urządzeń oraz uruchomienie i rozruch systemu lokalizacji środków transportu i materiałów oraz kontroli ruchu załogi pod ziemią w Lubelskim Węglu „Bogdanka” S.A., z własnych materiałów i przy użyciu własnego sprzętu wraz z badaniami i rozruchem próbami pomontażowymi i przekazanie do eksploatacji i użytkowania w zakres którego wchodzi:

1) Dostosowanie lub wymiana lamp nahełmnych LN-IZA będących w posiadaniu zamawiającego do współpracy z Systemem przez zabudowę w nich elementów identyfikujących (tag-ów) oraz wykonaniu niezbędnej ponownej certyfikacji urządzenia przez Wykonawcę.

2) Szczegółowy zakres dostosowania lub wymiany został opisany w pkt. 9.3 OPZ.

3) Integracja systemów - udostępnienie danych ze swojego systemu do programu MAGAZYN.

4) Zakup, dostawa, montaż maszyn informacyjnych (w tym i wirtualnej), urządzeń i instalacji z własnych materiałów i przy użyciu własnego sprzętu wraz z badaniami i rozruchami, uruchomienie i przekazanie do eksploatacji.

5) Dostarczenie oprogramowania i narzędzi inżynierskich wraz z kopiami bezpieczeństwa oraz niezbędnego oprzyrządowania, w zakresie określonym w Opisie oraz spełniających wszystkie wymagania określone w Opisie wraz z udzieleniem bezterminowych licencji na to oprogramowanie i narzędzia inżynierskie. Kopie bezpieczeństwa dotyczą wszystkich urządzeń i programów wchodzących w skład systemu. Kopie bezpieczeństwa muszą być wykonane z możliwością przeniesienia na inne sprawne urządzenia tego samego typu zakupione przez Zamawiającego we własnym zakresie. Kopie bezpieczeństwa o których mowa powyżej stanowić będą element Dokumentacji powykonawczych, co oznacza, że Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć i przekazać je Zamawiającemu wraz z Dokumentacjami powykonawczymi.

6) Wykonanie projektów, dokumentacji i opracowań:

a) Projekt wielobranżowy Systemu o określonych w Opisie Przedmiotu Zamówienia niezbędnych parametrach i funkcjonalności w którego wchodzą dwa moduły:

- Projekt modułu lokalizacji środków transportu i materiałów,

- Projekt modułu kontroli ruchu załogi pod ziemią;

b) Projekt mocowania TAG-ów na lokomotywach spągowych i podwieszanych oraz jednostkach transportowych (wszystkich typach eksploatowanych przez Zamawiającego);

c) Projekt Organizacji Robót;

d) Szczegółowy Program i Harmonogram Rozruchu maszyn, urządzeń, instalacji i oprogramowania z zapewnieniem ciągłości pracy dla pozostałych systemów OT i IT;

e) Szczegółowy Program i Harmonogram Prowadzenia Testów Eksploatacyjnych i końcowych pracy Systemu;

f) Technologie wykonania prac na obiektach i urządzeniach czynnych Zakładu Górniczego;

g) Specyfikacja dostaw maszyn, urządzeń, instalacji i oprogramowania;

h) Wykazy części szybko zużywających się maszyn i urządzeń;

i) Dokumentacje powykonawcze wraz z kopią bezpieczeństwa oprogramowania urządzeń i Systemu [dalej: Dokumentacje Powykonawcze];

j) Projekt montażu punktów kontrolnych.

7) Przeprowadzenie rozruchu maszyn, urządzeń, instalacji i oprogramowania Systemu dla każdego z etapów.

8) Udział w testach maszyn, urządzeń, instalacji i oprogramowania Systemu dla każdego z etapów.

9) Wykonanie i przekazanie Zamawiającemu dokumentacji technicznych maszyn, urządzeń, instalacji i oprogramowania oraz inne niezbędne dokumenty, umożliwiające eksploatację i serwisowanie maszyn, urządzeń, instalacji i oprogramowania.

10) Dostarczenie, określonych w specyfikacji dostaw maszyn, urządzeń i instalacji środków eksploatacyjnych i materiałów niezbędnych do rocznej eksploatacji.

11) Przeprowadzenie szkoleń niezbędnego personelu Zamawiającego w zakresie określonym w Opisie, a także w zakresie wymaganym obowiązującymi przepisami.

12) Uzyskanie i przekazanie Zamawiającemu prawomocnych decyzji o pozwolenia na ruchu urządzeń.

13) Wykonanie pozostałych świadczeń i obowiązków określonych w SWZ.

Section number: VI.3
Place of text to be modified: Informacje dodatkowe:
Instead of:
Read:

Na podstawie art. 65 ust. 1 pkt. 4) ustawy Pzp, Zamawiający odstępuje od wymagania użycia środków komunikacji elektronicznej, w zakresie złożenia wraz z ofertą wszystkich niezbędych urządzeń w celu wykonania pretestów, w ilości zgodnej z pkt. 5.2 Części III SWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia, które należy dostarczyć do Magazynu Zamawiającego w Bogdance, 21-013 Puchaczów do daty wskazanej w rozdz. XV ust. 2 SWZ (termin składania ofert).

Section number: IV.2.2
Place of text to be modified: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Instead of:
Date: 26/05/2022
Local time: 11:00
Read:
Date: 29/06/2022
Local time: 11:00
Section number: IV.2.7
Place of text to be modified: Warunki otwarcia ofert
Instead of:
Date: 26/05/2022
Local time: 12:00
Read:
Date: 29/06/2022
Local time: 12:00
Section number: IV.2.6
Place of text to be modified: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Instead of:
Date: 23/08/2022
Read:
Date: 26/09/2022
VII.2)Other additional information: