Para más información sobre licitaciones relacionadas con las necesidades de equipos médicos, consulte nuestra página dedicada a la COVID-19.

La Conferencia sobre el Futuro de Europa le ofrece la oportunidad de compartir sus ideas y conformar el futuro de Europa. ¡Denos su opinión!

Servicios - 261227-2019

05/06/2019    S107

Rumanía-Bucarest: Mantenimiento y reparación de equipo de tecnología de la información

2019/S 107-261227

Anuncio de licitación

Servicios

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Banca Națională a României
Número de identificación fiscal: R 361684
Dirección postal: Str. Doamnei nr. 8
Localidad: Bucureşti
Código NUTS: RO321 Bucureşti
Código postal: 030051
País: Rumania
Persona de contacto: Petre Tudor
Correo electrónico: petre.tudor@bnro.ro
Teléfono: +40 311323217
Fax: +40 213110162
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.bnr.ro
Dirección del perfil de comprador: www.e-licitatie.ro
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: www.e-licitatie.ro
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
I.4)Tipo de poder adjudicador
Otro tipo: Banca
I.5)Principal actividad
Otra actividad: Politică monetară

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Servicii de suport infrastructura SAN

Número de referencia: 361684_2019_M10
II.1.2)Código CPV principal
50312600 Mantenimiento y reparación de equipo de tecnología de la información
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

— achiziționarea serviciilor de suport tehnic şi întreţinere pentru componentele reţelei SAN (Storage Area Network), echipamente aflate în patrimoniul Băncii Naţionale a României,

— asistență tehnică la nivel avansat la sediul BNR pentru rezolvarea unor incidente critice care afectează funcționalitatea sistemelor informatice.

Termen limita de solicitare clarificari la documentatia de atribuire: 17 zile anterior datei limita de depunere a ofertelor. Data de raspuns la toate solicitarile de clarificari: 10 zile anterior datei limita de depunere a ofertelor.

II.1.5)Valor total estimado
Valor IVA excluido: 1 800 000.00 RON
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: RO321 Bucureşti
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Sediul B.N.R. Bucuresti.

II.2.4)Descripción del contrato:

Conform caietului de sarcini.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 36
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

Se va prezenta Formularul D.E.A.U. (Partea III – Motive de excludere) completat cu datele/informatiile de referinta in raport cu dispozitiile art. 164 din Legea nr. 98/2016.

D.E.A.U. se va prezenta pentru fiecare entitate participanta la procedura de atribuire, respectiv ofertant, asociat, subcontractant sau tert sustinator.

Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate, la solicitarea autorității contractante, numai de ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor. Documentele ce ar putea fi solicitate:

— cazier judiciar pentru ofertant si pentru persoanele care sunt membri ai organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului ofertant sau au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv.

Pentru ofertantii straini se accepta orice document considerat edificator în tara de origine sau în tara în care acestia sunt stabiliti, cum ar fi declaratii pe proprie raspundere, certificate, caziere judiciare sau alte documente echivalente emise de autoritatile competente din tara respectiva, însotite de traducere autorizata în limba româna.

Cerinta nr. 2.

Motive legate de plata impozitelor si a contributiilor la asigurarile sociale.

Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii.

Se va prezenta Formularul D.E.A.U. (Partea III – Motive de excludere) completat cu datele/informatiile de referinta in raport cu dispozitiile art. 165 din Legea nr. 98/2016.

D.E.A.U. se va prezenta pentru fiecare entitate participanta la procedura de atribuire, respectiv ofertant, asociat, subcontractant sau tert sustinator.

Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate, la solicitarea autorității contractante, numai de ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor. Documentele ce ar putea fi solicitate:

— certificate de atestare fiscala privind plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat etc. astfel incat sa reiasa lipsa datoriilor restante la data prezentarii documentelor,

— documente prin care se demostreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea nr. 98/2016 (daca este cazul).

Pentru ofertantii straini se accepta orice document considerat edificator în tara de origine sau în tara în care acesta este stabilit, cum ar fi declaratii pe proprie raspundere, certificate, caziere judiciare sau alte documente echivalente emise de autoritatile competente din tara respectiva, însotit de traducere autorizata în limba româna.

Cerinta nr. 3.

Motive legate de insolventa, conflicte de interese sau abateri profesionale.

Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii.

Se va prezenta Formularul D.E.A.U. (Partea III – Motive de excludere) completat cu datele/informatiile de referinta in raport cu dispozitiile art. 167 din Legea nr. 98/2016. D.E.A.U. se va prezenta pentru fiecare entitate participanta la procedura de atribuire, respectiv ofertant, asociat, subcontractant sau tert sustinator.

Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate, la solicitarea autorității contractante, numai de ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor:

— pentru operatorul economic roman – certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului de pe lânga Tribunalul competent teritorial.

Din certificatul constatator/extrasul de registru prezentat trebuie sa rezulte:

(a) starea ofertantului,

(b) persoanele care reprezinta ofertantul în relatia cu tertii.

Informatiile cuprinse în acest document trebuie sa fie reale [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Specificati cifra de afaceri medie anuala. Media cifrei de afaceri a ofertantului pe ultimii (3) trei ani (2016, 2017, 2018) trebuie sa fie in valoare de minim 1 800 000 RON. Operatorii economici participanti la procedura de atribuire vor completa DUAE cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative, care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc în urma aplicării criteriului de atribuire. Documentele justificative, care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, sunt: bilanţurile contabile pe ultimii 3 ani (2016, 2017, 2018), înregistrate la organele competente, conform prevederilor legale in vigoare sau alte documente pe care autoritatea contractantă le consideră adecvate (rapoarte de audit financiar întocmite de entitati specializate sau balante de verificare asumate de operatorul economic, în cazul în care situatiile aferente anului financiar încheiat nu au fost înca definitivate conform prevederilor legislatiei incidente în domeniu).

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

În cazul în care, din motive obiective şi justificate, operatorul economic nu este în măsură să prezinte una sau mai multe dintre informaţiile şi documentele prevăzute mai sus, operatorul economic este autorizat să facă dovada situaţiei sale economice şi financiare prin orice alt document pe care autoritatea contractantă îl consideră adecvat (rapoarte de audit financiar întocmite de entități specializate sau balanțe de verificare asumate de operatorul economic, în cazul în care situațiile aferente anului financiar încheiat nu au fost încă definitivate conform prevederilor legislației incidente în domeniu).

Notă 1: pentru transformarea in RON se va utiliza cursul mediu anual RON/altă valută, pe ultimii 3 ani (2016, 2017, 2018), curs comunicat de BNR.

Notă 2: daca un grup de operatori economici depune o oferta comuna, cerința se demonstrează prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului.

2) Terțul susținător art. 182 – Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice:

1) Operatorul economic are dreptul, dacă este cazul şi în legătură cu un anumit contract de achiziţie publică/acord-cadru, să invoce susţinerea unui/unor terţ/terţi în ceea ce priveşte îndeplinirea criteriilor referitoare la situaţia economică şi financiară, indiferent de natura relaţiilor juridice existente între operatorul economic şi terţul/terţii respectiv/respectivi;

3) În cazul în care operatorul economic îşi demonstrează situaţia economică şi financiară invocând şi susţinerea acordată, în conformitate cu prevederile alin. (1), de către unul sau mai mulţi terţi, atunci operatorul economic are obligaţia de a dovedi autorităţii contractante că a luat toate măsurile necesare pentru a avea acces în orice moment la resursele necesare, prezentând un angajament în acest sens din partea terţului/terţilor;

4) Odată cu angajamentul de susţinere, ofertantul/candidatul are obligaţia să prezinte documente transmise acestuia de către terţul/terţii susţinător/susţinători, din care să rezulte modul efectiv prin care terţul/terţii susţinător/susţinători va/vor asigura îndeplinirea propriului angajament de susţinere, documente care se vor constitui anexe la respectivul angajament. Terții susținători vor completa DUAE cu informațiile aferente situației lor. Operatorul economic va depune odata cu oferta si DUAE si Formularul 2 – Angajament ferm privind susținerea financiară a cifrei de afaceri a ofertantului și anexa aferentă 2A. Documentele justificative, care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc (care beneficiază de susținere din partea unui terț) în urma aplicării criteriului de atribuire. Terțul susținător: un operator economic care își demonstrează situaţia economică şi financiară invocând susţinerea unui/unor terţ/terţi este răspunzător pentru depunerea în cadrul procedurii a propriului său DUAE, precum și a câte unui DUAE separat pentru fiecare terț pe care se bazează. Tertii sustinatori vor completa DUAE cu informatiile aferente situatiei lor.

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Pentru contractele de achizitie de servicii: executarea de servicii de tipul specificat. Lista principalelor prestari de servicii efectuate in cursul unei perioade care acopera cel mult 3 ani, cu indicarea valorilor, datelor si a beneficiarilor publici sau privati, care să ateste că ofertantul a prestat servicii similare respectiv servicii de suport tehnic si intretinere pentru componentele unei retele de tip SAN (Storage Area Network).

Proportia de subcontractare: se va completa DUAE separat de subcontractanti. Odata cu DUAE se va prezenta acordul de subcontractare. În cazul în care ofertantul intentioneaza sa subcontracteze o parte/parti din contract, DUAE include si informatii privind partea din contract care urmeaza a fi eventual subcontractata si va avea anexat acordul de subcontractare.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

Se va completa DUAE cu informatii privind: numarul si data contractului invocat drept experienta similara, valoarea, beneficiarul, data si numarul documentului de receptie, precum si ponderea si/sau activitatile pentru care a fost responsabil. Documentele justificative (recomandari, procese-verbale de receptie sau certificate constatatoare sau contracte sau parti relevante ale contractelor etc.) aferente cerintelor de calificare solicitate mai sus vor fi prezentate doar la solicitarea autoritatii contractante, doar de ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Subcontractantii pe a caror capacitati se bazeaza ofertantul/candidatul trebuie sa completeze, la rândul lor, DUAE separat, incluzând toate informatiile mentionate la alin. (1) lit. a), precum si cele de la alin. (1) lit. b) si c) care prezinta relevanta din perspectiva capacitatilor subcontractantilor pe care se bazeaza ofertantul/candidatul în cadrul procedurii de atribuire respective. În cazul subcontractantilor pe a caror capacitati ofertantul/candidatul nu se bazeaza, DUAE va contine numai informatiile mentionate la alin. (1) lit. a). Inainte de semnarea acordului-cadru trebuie sa fie prezentate contractele incheiate intre contractant si subcontractanti, conform art. 218 alin. (4) din Legea nr. 98/2016. Tert sustinator: se va completa DUAE de catre ofertant în care se vor include informatiile cu privire la existenta unei sustineri de terta parte, inclusiv masurile avute în vedere de acesta pentru a accesa în orice moment resursele necesare, la care se ataseaza DUAE si angajamentul ferm al tertului sustinator/angajamentele ferme ale tertilor sustinatori din care trebuie sa rezulte modul efectiv în care tertul/tertii sustinatori vor asigura îndeplinirea angajamentului. Tertul/tertii sustinatori vor completa DUAE cu informatii privind nivelul lor de experienta, prin raportare la contractele executate în trecut, corespunzator sustinerii acordate. Prin angajamentul ferm, tertul/tertii confirma faptul ca va/vor sprijini ofertantul în vederea îndeplinirii obligatiilor contractuale, fie prin precizarea modului în care vor interveni concret, pentru a duce la îndeplinire respectivele activitati pentru care a acordat sustinerea, fie prin indicarea resurselor tehnice si profesionale pe care le vor pune la dispozitia ofertantului (descriind modul concret în care vor realiza acest lucru). Conform prevederilor art. 184 din Legea nr. 98/2016, prin angajamentul ferm, tertul/tertii se va/vor angaja ca va/vor raspunde în mod solidar cu ofertantul pentru executarea contractului de achizitie publica. Raspunderea solidara a tertului/tertilor sustinator/sustinatori se va angaja sub conditia neîndeplinirii de catre acesta/acestia a obligatiilor de sustinere asumate prin angajament. Autoritatea contractanta respinge tertul sustinator propus daca acesta nu îndeplineste cerintele de calificare privind capacitatea sau se încadreaza printre motivele de excludere si solicita candidatului/ofertantului o singura data – înlocuirea acestuia si prezentarea unui alt tert, cu respectarea principiului tratamentului egal. La solicitarea autoritatii contractante, doar ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile va prezenta documente justificative care probeaza îndeplinirea cerintei privind capacitatea tehnica si profesionala. În cazul depunerii unei oferte comune, fiecare operator economic membru al asocierii va prezenta DUAE în care vor include informatiile cu privire la modul de îndeplinire a cerintelor de capacitate tehnica si profesionala, proportional cu cota de implicare în executarea viitorului contract. La solicitarea autoritatii contractante, doar ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor va prezenta documente justificative ale asociatilor care probeaza îndeplinirea cerintei privind capacitatea tehnica si profesionala.

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 11/07/2019
Hora local: 15:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Rumano
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
La oferta debe ser válida hasta: 11/10/2019
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 11/07/2019
Hora local: 15:00
Lugar:

In SEAP.

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.3)Información adicional:

In cazul in care se constata existenta a 2 sau mai multe oferte cu preturi egale, clasate pe primul loc, in vederea departajarii, autoritatea contractanta va solicita prin intermediul SEAP noi oferte de pret, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara care are cel mai mic pret.

Solicitarile de clarificari se vor adresa in limba romana, prin intermediul S.E.A.P., in Sectiunea „Intrebari” din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice, iar raspunsurile la acestea vor fi publicate in limba romana, in SEAP la Sectiunea „Documentatie, clarificari si decizii” din cadrul anuntului de participare. Pentru transmiterea solicitarilor de clarificari, operatorii economici trebuie sa se inregistreze in S.E.A.P. (www.e-licitatie.ro).

Comisia de evaluare va transmite solicitarile de clarificare in legatura cu oferta, in limba romana, prin utilizarea facilitatilor tehnice disponibile in SEAP (Sectiunea „Intrebari”). Operatorii economici vor transmite raspunsurile la clarificari si eventualele documente solicitate pe parcursul evaluarii ofertelor, prin intermediul SEAP (Sectiunea „Intrebari”), integral in sectiunea corespunzatoare respectivei solicitari, in format electronic, sub forma unuia sau a mai multor documente/fisiere distincte semnate cu semnatura electronica, conform prevederilor Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica.

Toate documentele/inscrisurile referitoare la procedura de atribuire, transmise de catre ofertanti (oferta, documente de calificare, solicitari de clarificari, raspunsuri la solicitarile de clarificari) vor fi redactate in limba romana sau vor fi prezentate insotite de traducerea autorizata in limba romana.

Toate cerintele sunt obligatorii.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Dirección postal: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localidad: Bucureşti
Código postal: 030084
País: Rumania
Correo electrónico: office@cnsc.ro
Teléfono: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Dirección de internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

10 zile, incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta despre un act al autoritatii contractante considerat nelegal, conform art. 8 din Legea nr. 101/2016.

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
03/06/2019