Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Servicios - 261228-2019

05/06/2019    S107

Rumanía-Bucarest: Servicios de mantenimiento de infraestructura de telecomunicaciones

2019/S 107-261228

Anuncio de licitación

Servicios

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din Bucureşti
Número de identificación fiscal: 4602041
Dirección postal: Str. Mărăşti nr. 59
Localidad: Bucureşti
Código NUTS: RO321 Bucureşti
Código postal: 011464
País: Rumania
Persona de contacto: Serviciul Contractare Achiziții
Correo electrónico: smustata@usamv.ro, achizitii@usamv.ro, stancadumitra@yahoo.com, lazarxvalentin@yahoo.com
Teléfono: +40 213182564
Fax: +40 213176003
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.usamv.ro
Dirección del perfil de comprador: www.e-licitatie.ro
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: www.e-licitatie.ro
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
I.4)Tipo de poder adjudicador
Organismo de Derecho público
I.5)Principal actividad
Educación

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Servicii furnizare internet și conexiune de back-up, servicii de furnizare CATV, management și mentenanță pentru rețeaua internă și externă internet-CATV, management [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

Número de referencia: 4602041-2019-3S
II.1.2)Código CPV principal
50332000 Servicios de mantenimiento de infraestructura de telecomunicaciones
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

Servicii pentru urmatoarele activitati:

1) Management și mentenanță pentru sisteme de internet (retea externa și interna a cladirilor și echipamentele aferente), inclusiv transport și distributie a internetului de la punctul de intrare in U.S.A.M.V. Bucuresti pana la terminalul utilizatorului final;

2) Retransmisie și furnizare, transport și distributie televiziune digitala prin cablu pana la terminalul utilizatorului final, inclusiv management și mentenanță pentru sistemul de televiziune (retea externa și interna a cladirilor și echipamentele aferente);

3) Asigurare furnizare internet, inclusiv conexiuni de backup si transport;

4) Management și mentenanță pentru sistemele de securitate, respectiv sisteme supraveghere video, sisteme control acces si videointerfoane cladiri, sisteme antiefractie, bariere si bolarzi hidraulici;

5) Furnizare si instalare echipamente pentru sisteme de control acces autovehicule, management și mentenanță pentru sistemul de [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

II.1.5)Valor total estimado
Valor IVA excluido: 5 153 667.23 RON
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
34926000 Equipo de control de aparcamientos
50312300 Mantenimiento y reparación de equipos de redes de datos
50316000 Mantenimiento y reparación de máquinas expendedoras de billetes
50341000 Servicios de reparación y mantenimiento de equipos de televisión
50610000 Servicios de reparación y mantenimiento de equipos de seguridad
72319000 Servicios de suministro de datos
92232000 Televisión por cable
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: RO321 Bucureşti
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Campus „Agronomie – Herastrau” din bulevardul Marasti nr. 59, sector 1, Bucuresti si Campus „Medicina Veterinara Cotroceni” din Splaiul Independentei nr. 105, sector 5, Bucuresti.

II.2.4)Descripción del contrato:

Acord-cadru de prestări servicii pentru urmatoarele activitati:

1) Management și mentenanță pentru sisteme de internet (retea externa și interna a cladirilor și echipamentele aferente), inclusiv transport și distributie a internetului de la punctul de intrare in U.S.A.M.V. Bucuresti pana la terminalul utilizatorului final;

2) Retransmisie și furnizare, transport și distributie televiziune digitala prin cablu pana la terminalul utilizatorului final, inclusiv management și mentenanță pentru sistemul de televiziune (retea externa și interna a cladirilor și echipamentele aferente);

3) Asigurare furnizare internet, inclusiv conexiuni de backup si transport;

4) Management și mentenanță pentru sistemele de securitate, respectiv sisteme supraveghere video, sisteme control acces si videointerfoane cladiri, sisteme antiefractie, bariere si bolarzi hidraulici;

5) Furnizare si instalare echipamente pentru sisteme de control acces autovehicule, management și mentenanță pentru sistemul de control acces autovehicule si taxare parcare in campus Marasti, bulevardul Marasti nr. 59.

Toate activitatile prestatorului se vor desfășura fără întrerupere, in mod continuu 24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână, 365 de zile pe an.

Serviciile se vor presta în locaţii ce aparţin Universității de Ştiinţe Agronomice și Medicină Veterinară din București (U.S.A.M.V. București), respectiv în:

— Campus „Agronomie – Herăstrău” din bulevardul Mărăști nr. 59, sector 1, București, in suprafata de 38 ha,

— Campus „Medicină Veterinară – Cotroceni” din Splaiul Independenței nr. 105, sector 5, București, in suprafata de 6 ha.

Valoarea estimata maxima pentru cele 5 tipuri de servicii a acordului-cadru este de: 5 153 667,23 RON fara TVA.

Valoarea estimata minima pentru cele 5 tipuri de servicii a acordului-cadru este de: 2 468 571,43 RON fara TVA.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Pci = Ptibi + Ptiti + PLi + PTi + catv i + PTtx i / Ponderación: 20
Precio - Ponderación: 80
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 48
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

Cerinta nr. 1: neincadrarea in niciuna dintre situatiile prevazute la art. 164, 165 si 167 din Legea 98/2016.

Se va completa DUAE conform legii, de catre ofertanti/membrii asocierii, subcontractanti si tertii sustinatori, cu informatiile aferente lor. Toti operatorii economici vor prezenta si declaratia de neincadrare in situatiile prevazute la art. 164, 165 si 167 din Legea 98/2016 (se va utiliza si formularul 3). Ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar impreuna cu ofertantul asociat, subcontractantii si tertii sustinatori pe care i-a declarat vor prezenta documentele care sa dovedeasca faptul ca nu se incadreaza in niciuna dintre situatiile prevazute la art. 164, 165 si 167 din Legea 98/2016, cum ar fi caziere judiciare pentru firma si pentru membrii organului de administrare, de decizie sau de control din cadrul acestuia, caziere fiscale sau alte dovezi privind lipsa datoriilor restante la momentul prezentarii acestora privind plata taxelor sau contributiilor la bugetul general consolidat, certificate constatatoare. Pentru demonstrarea faptului ca ofertantul, subcontractantul sau tertul sustinator nu se încadreaza în niciuna dintre situatiile prevazute la art. 164, 165 si 167, acestia pot prezenta orice document considerat edificator în tara de origine sau în tara în care sunt stabiliti, cum ar fi certificate, caziere judiciare sau alte documente echivalente emise de autoritati competente din tara respectiva. În cazul în care în tara de origine sau în tara în care este stabilit nu se emit documente de natura celor precizate mai sus, sau respectivele documente nu vizeaza toate situatiile prevazute la art. 164, 165 si 167, autoritatea contractanta va accepta o declaratie pe propria raspundere sau, daca în tara respectiva nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, o declaratie autentica data în fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente în acest sens.

Cerinta nr. 2: neincadrarea in niciuna dintre situatiile prevazute la art. 60, coroborat cu art. 59 din Legea nr. 98/2016.

Se va completa DUAE conform legii, de catre ofertanti/membrii asocierii, subcontractanti si tertii sustinatori, cu informatiile aferente lor. Toti operatorii economici vor prezenta si declaratia privind neincadrarea in niciuna dintre situatiile prevazute la art. 60, coroborat cu art. 59 din Legea nr. 98/2016 (formularul nr. 2). Declaratia se va prezenta odata cu DUAE de catre toti participantii la procedura de atribuire, respectiv de catre ofertanti/membrii asocierii, subcontractanti, terti sustinatori.

Pentru aceasta declaratie, persoanele cu functii de decizie din cadrul autoritatii contractante in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii sunt:

— Prof. univ. dr. Cîmpeanu Sorin Mihai – rector,

— Prof. univ. dr. Teodorescu Razvan Ionut – prorector,

— Prof. univ. dr. Dragotoiu Dumitru – prorector,

— Prof. univ. dr. Stanica Florin – prorector,

— Prof. univ. dr. Mircea Mihalache – prorector,

— Prof. univ. dr. Fântâneru Gina – prorector,

— Ing. Mariana Postamentel – director general administrativ,

— Ec. Laura Iosub – director economic,

— Consilier juridic – Dinita Irina Simona.

Membrii comisiei de evaluare:

— Presedinte cu drept de vot: Stefan Dumitra,

— Presedinte de rezerva cu drept de vot: Gras Oana,

— Membru – Pandelea Marius,

— Membru – Mustata Sebastian,

— Membru – Purdoiu Serban,

— Membru – Ilina Stefanita,

— Membru – Sambotin Mihaela,

— Membru – Iosub Constantin,

— Membru de rezervă: Lazar Valentin,

— Membru de rezervă: Stefan Corneliu.

Cerinta nr. 1: operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii, din care sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii, precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.

Modalitatea de [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

III.1.2)Situación económica y financiera
Criterios de selección indicados en los pliegos de la contratación
III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Pentru contractele de achizitie de servicii: executarea de servicii de tipul specificat.

Cerinta nr. 1: experienta similara privind executarea serviciilor de natură similară sau superioara celor ce fac obiectul acestei achizitii. Se solicită ca ofertanții să prezinte o listă a serviciilor furnizate în ultimii 3 ani (calculați de la data limită pentru primirea ofertelor) din care să rezulte că ofertantul a furnizat servicii de natură similară sau superioare din punct de vedere al complexitatii serviciilor celor care fac obiectul contractului ce urmează a fi atribuit, în valoare cumulată de minim 1 000 000 RON fără TVA. Dacă un grup de operatori economici depun ofertă comună, cerința minimă privind experienta similara se demonstrează prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor grupului.

Notă I: prin servicii similare din punctul de vedere al complexităţii şi/sau utilităţii se înţelege:

1) Management și mentenanță pentru sisteme/retele de internet;

2) Retransmisie și furnizare televiziune digitala prin cablu, inclusiv management și mentenanță;

3) Furnizare internet;

4) Management și mentenanță pentru sisteme/retele de securitate;

5) Instalare echipamente sisteme/retele control acces autovehicule si taxare, management și mentenanță. În cazul în care ofertantul va introduce ca dovadă un contract care include și alte tipuri de activități pe lângă cele menționate mai sus, acesta va defalca astfel incat sa se poata identifica valoarea aferentă activităților din domeniul celor solicitate. Informaţiile pe care operatorii economici trebuie să le prezinte în cadrul DUAE, cf. art. 12 din Instructiunea nr. 2/2017 emisa de ANAP: numarul si data contractului invocat drept experienta similara, beneficiarul acestuia si datele sale de contact, data si numarul documentului de receptie, precum si ponderea si/sau activitatile pentru care a fost responsabil, impreuna cu valoarea acestora, fara TVA.

Notă II: in cazul unei asocieri, partea din valoarea si serviciile contractului ce a revenit ofertantului se va evidentia distinct prin anexa la procesul verbal de receptie a serviciilor sau prin alte documente relevante însusite de beneficiar.

Notă II: pentru calculul echivalentei se va aplica cursul mediu anual RON/valuta comunicat de BNR pe fiecare an in parte.

Cerinta nr. 2: operatorii economici ce depun oferta sa fie inregistrati ca operatori de date cu caracter personal.

Cerinta nr. 3: informatii privind subcontractantii – daca este cazul.

Cerinta nr. 4: informatii privind asociatii – daca este cazul.

Cerinta nr. 5: informatii privind (din) partea unui/unor tert/terti sustinatori — daca este cazul.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

Modalitatea de indeplinire:

Cerinta nr. 1: se va completa DUAE de către ofertanți/asociati și, dacă este cazul, de către terți susținători și subcontractanți, cu informatiile ce descriu nivelul lor de experienta, prin raportare la contractele executate în trecut, corespunzator cerintelor autoritatii contractante. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin DUAE urmeaza a fi prezentate numai de ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar. Cerinta poate fi indeplinita prin prezentarea de documente care atesta realizarea de servicii similare in cadrul unui contract sau mai multe. Autoritatea contractantă are dreptul să solicite iar ofertantul are obligația de a prezenta documente justificative care probează îndeplinirea celor asumate in DUAE, cum ar fi: certificate/documente emise sau contrasemnate de beneficiarii contractului/contractelor menționat/e în DUAE care să confirme îndeplinirea cerințelor privind experiența celor înscrise în DUAE si din care sa reiasa fara echivoc valoarea fara TVA a serviciilor prestate.

Cerinta nr. 2: operatorii economici ce depun oferta sa fie inregistrati ca operatori de date cu caracter personal. Modalitatea de indeplinire a cerintei: se va completa DUAE. Ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar va transmite un document valabil la data prezentarii, din care sa rezulte faptul ca ofertantul este inregistrat ca operator de date cu caracter personal.

Cerinta nr. 3: informatii privind subcontractantii – daca este cazul. Dacă este aplicabil, ofertanții includ informațiile cu privire la subcontractanți în DUAE si au obligatia de a prezenta o declaratie privind partea din contract pe care operatorul economic are intenția să o subcontracteze si un acord de subcontractare din care rezulta modul efectiv in care se va materializa acest acord, iar la incheierea contractului va prezenta contractul/contractele încheiate cu subcontractantii, contracte care trebuie sa fie în concordanta cu oferta si care se vor constitui în anexa la contractul de achizitie publica. Încadrarea în situaţiile prevăzute la art. 164, 165 şi 167 din Legea nr. 98/2016 atrage excluderea oricarui operator economic din procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achiziţie publică. În cazul în care ofertantul utilizează capacitățile subcontractantului/subcontractanților pentru a îndeplini criteriile de calificare, se va prezenta câte un formular DUAE separat pentru fiecare dintre respectivii subcontractanți, completat și semnat în mod corespunzător de către fiecare dintre aceștia. Subcontractanții precizează în DUAE informațiile aferente criteriilor de calificare pe care le îndeplinesc, menționând numărul și data contractului/acordului de subcontractare pentru partea propusă pentru subcontractare. Dacă prin subcontractant nu se îndeplinește o cerință de calificare, atunci acesta va prezenta DUAE doar în scopul demonstrării neîncadrării în motivele de excludere. Operatorul economic clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile va face dovada îndeplinirii cerințelor de calificare prin subcontractanți prin prezentarea de documente justificative ale acestora, la solicitarea AC. Autoritatea contractantă poate respinge subcontractantul propus dacă acesta nu îndeplinește cerințele de calificare privind capacitatea sau se încadrează printre motivele de excludere și solicită candidatului/ofertantului o singură dată – înlocuirea acestuia și prezentarea unui alt subcontractant.

Cerinta nr. 4: informatii privind asociatii – daca este cazul. Operatorul economic va completa cerinta corespunzatoare DUAE.

Cerinta nr. 5: informatii privind (din) partea unui/unor tert/terti sustinatori — daca este cazul.

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
El anuncio se refiere al establecimiento de un acuerdo marco
Acuerdo marco con un solo operador
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 02/07/2019
Hora local: 15:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Rumano
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
La oferta debe ser válida hasta: 02/11/2019
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 02/07/2019
Hora local: 15:00
Lugar:

In SEAP.

Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura:

Comisia desemnata pentru atribuirea contractului.

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.3)Información adicional:

In cazul in care se constata ca una sau mai multe oferte au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita operatorilor respectivi sa depuna in SEAP documente ce contin preturi noi.

Ofertantii/subcontractantii/tertii sustinatori vor completa si semna cu semnatura electronica extinsa bazata pe un certificat calificat eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat toate documentele transmise in SEAP, inclusiv solicitarile de clarificari sau raspunsurile la solicitarile de clarificari. Pentru transmiterea solicitărilor de clarificări privind documentația de atribuire, operatorul economic se va înregistra în SEAP/SICAP (sicap-prod.e-licitatie.ro/pub) ca operator economic conform prevederilor art. 5 alin. (1) din H.G. nr. 395/2016 și va transmite solicitările avand în vedere termenele de răspuns ale autorității contractante prevăzute la art. 160–161 din Legea nr. 98/2016.

Mentionam faptul ca pentru vizualizarea documentatiei de atribuire încarcate în SEAP operatorii economici trebuie sa aiba un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic (acest program fiind disponibil gratuit pe site-urile furnizorilor de semnatura electronica).

Datele de corespondenta si de identificare ale operatorilor economici (adresa, telefon, fax, e-mail, cod de identificare fiscala, persoana de contact etc.) vor fi consemnate in DUAE si in formularul de informatii generale despre ofertant (formularul 4).

Costurile suportate de ofertanti pentru pregatirea si depunerea ofertei precum si toate costurile intampinate de ofertantii participanti la procedura pana la semnarea prezentului contract cu ofertantul castigator nu vor fi rambursate de autoritatea contractanta. Toate aceste costuri vor fi suportate de fiecare ofertant in parte.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Dirección postal: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localidad: Bucureşti
Código postal: 030084
País: Rumania
Correo electrónico: office@cnsc.ro
Teléfono: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Dirección de internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Conform prevederilor Legii nr. 101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Oficiul Juridic al U.S.A.M.V. — Bucureşti
Dirección postal: Bulevardul Mărăști nr. 59, sector 1
Localidad: Bucureşti
Código postal: 011464
País: Rumania
Teléfono: +40 213180296
Fax: +40 213180296
Dirección de internet: www.usamv.ro
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
03/06/2019