Услуги - 261231-2016

29/07/2016    S145

Бeлгия-Брюксел: Последващи действия на социалната бизнес инициатива (SBI): сътрудничество между предприятията на социалната икономика и традиционните предприятия

2016/S 145-261231

Обявление за поръчка

Услуги

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Изпълнителна агенция за малките и средните предприятия (EASME)
Пощенски адрес: Covent Garden 2, place Rogier 16, Office 12/27
Град: Brussels
код NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Пощенски код: 1210
Държава: Белгия
Електронна поща: easme-procurement@ec.europa.eu
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://ec.europa.eu/EASME
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1744
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.4)Вид на възлагащия орган
Европейска институция/агенция или международна организация
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Последващи действия на социалната бизнес инициатива (SBI): сътрудничество между предприятията на социалната икономика и традиционните предприятия.

Референтен номер: EASME/COSME/2016/018.
II.1.2)Основен CPV код
77000000 Услуги, свързани със селското и горското стопанство, овощарството, аквакултурите и пчеларството
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

EASME желае да сключи договор за услуги.

Основната цел на настоящата поръчка е да се получат аналитично проучване и набор от утвърдени препоръки, които да подкрепят по-нататъшното подобряване на бизнес сътрудничеството между предприятията на социалната икономика и по-традиционните, ориентирани към печалба фирми.

Специфичните цели на поръчката са:

1) изготвяне на проучване, което ще а) включва задълбочен анализ на сътрудничеството между традиционните и социалните предприятия; и б) определяне на набор от препоръки за различни лица, вземащи решения;

2) организиране на конференция с основни заинтересовани страни и експерти, насочена към обсъждане на проектно проучване и утвърждаване на предложените препоръки.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 700 000.00 EUR
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Основно място на изпълнение:

Задачите ще бъдат извършени в помещенията, посочени от изпълнителя, с изключение на срещите, които ще се провеждат в помещенията на EASME или на Комисията. 1 конференция ще се проведе в Брюксел.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

EASME желае да сключи договор за услуги.

Основната цел на настоящата поръчка е да се получат аналитично проучване и набор от утвърдени препоръки, които да подкрепят по-нататъшното подобряване на бизнес сътрудничеството между предприятията на социалната икономика и по-традиционните, ориентирани към печалба фирми.

Специфичните цели на поръчката са:

1) изготвяне на проучване, което ще а) включва задълбочен анализ на сътрудничеството между традиционните и социалните предприятия; и б) определяне на набор от препоръки за различни лица, вземащи решения;

2) организиране на конференция с основни заинтересовани страни и експерти, насочена към обсъждане на проектно проучване и утвърждаване на предложените препоръки.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в документацията на обществената поръчка
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 700 000.00 EUR
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 18
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта: Работната програма за 2016 г. COSME, точка GRO/SME/16/C/02 – Изпълнение на основното действие на социалната бизнес инициатива, изменено
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Вж. интернет адреса, предоставен в раздел I.3.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
III.1.3)Технически и професионални възможности
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:

Вж. интернет адреса, предоставен в раздел I.3.

III.2.3)Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
Задължение за посочване на имената и професионалните квалификации на персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 21/09/2016
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български, Чешки, Датски, Немски, Гръцки, Английски, Испански, Естонски, Фински, Френски, Ирландски, Хърватски, Унгарски, Италиански, Литовски, Латвийски, Малтийски, Нидерландски, Полски, Португалски, Румънски, Словашки, Словенски, Шведски
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 9 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 30/09/2016
Местно време: 10:30
Място:

Изпълнителна агенция за малките и средните предприятия (EASME), Covent Garden 2, Room COV212/191, place Rogier 16, 1210 Brussels, БЕЛГИЯ.

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

Вж. интернет адреса, предоставен в раздел I.3.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Общ съд
Пощенски адрес: rue du Fort Niedergrünewald
Град: Luxembourg
Пощенски код: 2925
Държава: Люксембург
Електронна поща: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Телефон: +35 243031
Факс: +35 243032100
Интернет адрес: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Вж. интернет адреса, предоставен в раздел I.3.

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
19/07/2016