Servicii - 261231-2016

29/07/2016    S145    Agenții - Servicii - Anunţ de participare - licitaţie deschisă 

Belgia-Bruxelles: Continuarea inițiativei privind antreprenoriatul social: cooperarea între întreprinderile din economia socială și întreprinderile tradiționale

2016/S 145-261231

Anunț de participare

Servicii

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Agenția Executivă pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii (EASME)
Covent Garden 2, place Rogier 16, Office 12/27
Brussels
1210
Belgia
E-mail: easme-procurement@ec.europa.eu
Cod NUTS: BE100

Adresă (adrese) internet:

Adresa principală: http://ec.europa.eu/EASME

I.2)Informații privind achizițiile publice comune
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1744
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Instituție/agenție europeană sau organizație internațională
I.5)Activitate principală
Servicii publice generale

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Continuarea inițiativei privind antreprenoriatul social: cooperarea între întreprinderile din economia socială și întreprinderile tradiționale.

Număr de referinţă: EASME/COSME/2016/018.
II.1.2)Cod CPV principal
77000000
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

EASME dorește să încheie un contract de servicii.

Obiectivul principal al acestui contract este de a primi un studiu analitic și un set de recomandări validate care vor susține în continuare îmbunătățirea cooperării între întreprinderile din economia socială și întreprinderile mai tradiționale, orientate spre profit.

Obiectivele specifice ale contractului sunt:

(1) realizarea unui studiu care (a) va include o analiză aprofundată a cooperării între întreprinderile tradiționale și sociale și care (b) va defini un set de recomandări pentru diferiții factorilor de decizie;

(2) organizarea unei conferințe cu părțile interesate principale și experții desemnați pentru a discuta proiectul de studiu și a valida recomandările propuse.

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 700 000.00 EUR
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: BE100
Locul principal de executare:

Sarcinile urmează să fie executate la sediul desemnat de contractant, cu excepția reuniunilor care vor avea loc la sediul EASME sau al Comisiei. 1 conferință va avea loc la Bruxelles.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

EASME dorește să încheie un contract de servicii.

Obiectivul principal al acestui contract este de a primi un studiu analitic și un set de recomandări validate care vor susține în continuare îmbunătățirea cooperării între întreprinderile din economia socială și întreprinderile mai tradiționale, orientate spre profit.

Obiectivele specifice ale contractului sunt:

(1) realizarea unui studiu care (a) va include o analiză aprofundată a cooperării între întreprinderile tradiționale și sociale și care (b) va defini un set de recomandări pentru diferiții factorilor de decizie;

(2) organizarea unei conferințe cu părțile interesate principale și experții desemnați pentru a discuta proiectul de studiu și a valida recomandările propuse.

II.2.5)Criterii de atribuire
Preţul nu este singurul criteriu de atribuire şi toate criteriile sunt enunţate numai în documentele achiziţiei
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 700 000.00 EUR
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 18
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.12)Informaţii privind cataloagele electronice
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului: Programul de lucru COSME pentru 2016, punctul GRO/SME/16/C/02 – Implementarea acțiunii-cheie referitoare la inițiativa privind antreprenoriatul social, astfel cum a fost modificată.
II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

A se vedea adresa de internet indicată în secțiunea I.3.

III.1.2)Situația economică și financiară
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.5)Informații privind contractele rezervate
III.2)Condiţii referitoare la contract
III.2.1)Informații privind o anumită profesie
III.2.2)Condiţii de executare a contractului:

A se vedea adresa de internet indicată în secțiunea I.3.

III.2.3)Informaţii privind personalul responsabil cu executarea contractului
Obligaţie de a preciza numele şi calificările profesionale ale angajaţilor desemnaţi pentru executarea contractului

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.4)Informaţii privind reducerea numărului de soluţii sau de oferte în timpul negocierii sau al dialogului
IV.1.6)Informații despre licitația electronică
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.1)Publicare anterioară privind această procedură
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 21/09/2016
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Bulgară, Cehă, Daneză, Germană, Grecă, Engleză, Spaniolă, Estonă, Finlandeză, Franceză, Irlandeză, Croată, Maghiară, Italiană, Lituaniană, Letonă, Malteză, Olandeză, Poloneză, Portugheză, Română, Slovacă, Slovenă, Suedeză
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Durata în luni: 9 (de la termenul-limită de primire a ofertelor)
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 30/09/2016
Ora locală: 10:30
Locul:

Agenția Executivă pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii (EASME), Covent Garden 2, Room COV212/191, place Rogier 16, 1210 Brussels, BELGIA.

Informaţii despre persoanele autorizate şi procedura de deschidere:

A se vedea adresa de internet indicată în secțiunea I.3.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.2)Informaţii privind fluxurile de lucru electronice
VI.3)Informații suplimentare:
VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Tribunalul
rue du Fort Niedergrünewald
Luxembourg
2925
Luxemburg
Telefon: +35 243031
E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Fax: +35 243032100

Adresă internet: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

A se vedea adresa de internet indicată în secțiunea I.3.

VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
19/07/2016