Za više informacija o nadmetanjima za nabavu medicinske opreme posjetite našu stranicu posvećenu COVID-u 19.

Konferencija o budućnosti Europe vaša je prilika da podijelite svoje ideje i oblikujete budućnost Europe. Neka se vaš glas čuje!

Usluge - 261246-2016

29/07/2016    S145

Belgija-Bruxelles: Usluge u vezi s anuitetima za patente i obnovom žiga

2016/S 145-261246

Obavijest o nadmetanju

Usluge

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Europska komisija, Joint Research Centre (JRC) — Resources
Poštanska adresa: rue du Champ de Mars 21 (CDMA 5/35)
Mjesto: Brussels
NUTS kod: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Poštanski broj: 1049
Država: Belgija
E-pošta: JRC-BRUSSELS-PROCUREMENT@ec.europa.eu
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: http://web.jrc.ec.europa.eu
I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Europska agencija za kemikalije (ECHA)
Poštanska adresa: Annankatu 18
Mjesto: Helsinki
NUTS kod: FI SUOMI / FINLAND
Poštanski broj: 00121
Država: Finska
E-pošta: JRC-BRUSSELS-PROCUREMENT@ec.europa.eu
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: http://echa.europa.eu/web/guest
I.2)Podaci o zajedničkoj nabavi
Ugovorom je obuhvaćena zajednička nabava
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1742
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti na prethodno navedenu adresu
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Europska institucija/agencija ili međunarodna organizacija
I.5)Glavna djelatnost
Opće javne usluge

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Usluge u vezi s anuitetima za patente i obnovom žiga

Referentni broj: JRC/BRU/2016/I.4/5002/OC.
II.1.2)Glavna CPV oznaka
79140000 Usluge pravnog savjetovanja i informiranja
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

Kako bi se zadržala prava na imovinu patenta i žigova, registracijskim se uredima moraju uplaćivati periodičke uplate. EU je u vlasništvu portfelja koji sadržava 800 prijava i registracija patenta te 600 registracija žigova. Postoje specijalizirana poduzeća koja nude navedene usluge plaćanja.

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 2 300 000.00 EUR
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.2)Opis
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
79120000 Usluge savjetovanja na području patenata i autorskih prava
79110000 Usluge pravnog savjetovanja i zastupanja
79111000 Usluge pravnog savjetovanja
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Prostori izvoditelja.

II.2.4)Opis nabave:

Cilj ovog poziva na nadmetanje sklapanje je okvirnog ugovora u svrhu pružanja upravljanja portfeljem PIV-a institucijama EU-a, glavnim upravama i službama Europske komisije, izvršnim agencijama te agencijama i tijelima Europske unije. Ne obuhvaća obnovu ili upravljanje anuitetima za portfelj IV-a EU-a.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Cijena nije jedini kriterij za sklapanje ugovora i svi kriteriji su navedeni u dokumentaciji za nabavu
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 2 300 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 48
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: da
Opis obnavljanja:

Nakon prva 24 mjeseca, okvirni se ugovor može obnoviti 2 puta, svaki put za 12 mjeseci.

II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Popis i kratki opis uvjeta:

Vidjeti internetsku adresu navedenu u odjeljku I.3.

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.2)Uvjeti povezani s ugovorom
III.2.3)Podaci o osoblju odgovornom za izvršenje ugovora
Obveza navođenja imena i stručnih kvalifikacija osoblja zaduženog za izvršenje ugovora

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
Nabava uključuje uspostavu okvirnog sporazuma
Okvirni sporazum s jednim gospodarskim subjektom
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: da
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.1)Prethodna objava povezana s ovim postupkom
Broj objave u Dodatku SL-u: 2015/S 109-197419
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 15/09/2016
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Bugarski, Češki, Danski, Njemački, Grčki, Engleski, Španjolski, Estonski, Finski, Francuski, Irski, Hrvatski, Mađarski, Talijanski, Litavski, Latvijski, Malteški, Nizozemski, Poljski, Portugalski, Rumunjski, Slovački, Slovenski, Švedski
IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude
Trajanje u mjesecima: 6 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 21/09/2016
Lokalno vrijeme: 14:00
Mjesto:

U prostorima javnog naručitelja u Bruxellesu iz odjeljka I.1) „Poštanska adresa”.

Podaci o ovlaštenim osobama i postupku otvaranja:

Vidjeti internetsku adresu navedenu u odjeljku I.3.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: ne
VI.2)Podaci o elektroničkim tijekovima rada
Prihvaćaju se elektronički računi
VI.3)Dodatni podaci:

Vidjeti internetsku adresu navedenu u odjeljku I.3. radi dokumentacije o nabavi.

Temeljem članka 134. stavka 1. točke (e) Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 1268/2012 kako je izmijenjena, tijekom 3 godine nakon sklapanja izvornog ugovora, javni naručitelj može koristiti pregovarački postupak bez prethodne objave poziva na nadmetanje radi nabave dodatnih usluga koje se sastoje od ponavljanja sličnih usluga (do najviše 50 % vrijednosti izvornog ugovora) od gospodarskog subjekta s kojim je ugovor sklopljen.

Na zahtjev ponuditelja, javni naručitelj može pružiti dodatne informacije, isključivo u svrhu pojašnjenja prirode ugovora.

Zahtjevi za dodatnim informacijama moraju se dostaviti pisanim putem isključivo putem mrežne stranice za e-nadmetanje na https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1742; u kartici „pitanja i odgovori”, klikom na „postavi pitanje”.

Javni naručitelj nije obvezan odgovoriti na zahtjeve za dodatnim informacijama koji su predani manje od 5 radnih dana prije krajnjeg roka za dostavu ponuda.

Javni naručitelj može samoinicijativno obavijestiti zainteresirane strane o greškama, netočnostima, propustima ili kakvim drugim administrativnim greškama u pozivu na nadmetanje.

Svaka dodatna informacija koja uključuje prethodno navedeno bit će objavljena na prethodno spomenutoj mrežnoj stranici za e-nadmetanje. Mrežna se stranica redovito ažurira, a vaša je odgovornost provjeravati nove sadržaje i izmjene tijekom razdoblja nadmetanja.

VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Opći sud
Poštanska adresa: rue du Fort Niedergrünewald
Mjesto: Luxembourg
Poštanski broj: 2925
Država: Luksemburg
E-pošta: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 43031
Telefaks: +352 43032100
Internetska adresa: http://curia.europa.eu
VI.4.4)Služba od koje se mogu dobiti podaci o postupku pravne zaštite
Službeni naziv: Opći sud
Poštanska adresa: rue du Fort Niedergrünewald
Mjesto: Luxembourg
Poštanski broj: 2925
Država: Luksemburg
E-pošta: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 43031
Telefaks: +352 43032100
Internetska adresa: http://curia.europa.eu
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
19/07/2016