Diensten - 261246-2016

29/07/2016    S145

België-Brussel: Diensten voor de vernieuwing van annuïteiten van octrooien en handelsmerken

2016/S 145-261246

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Europese Commissie, Joint Research Centre (JRC) — Resources
Postadres: Marsveldstraat 21 (CDMA 5/35)
Plaats: Brussel
NUTS-code: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Postcode: 1049
Land: België
E-mail: JRC-BRUSSELS-PROCUREMENT@ec.europa.eu
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://web.jrc.ec.europa.eu
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA)
Postadres: Annankatu 18
Plaats: Helsinki
NUTS-code: FI SUOMI / FINLAND
Postcode: 00121
Land: Finland
E-mail: JRC-BRUSSELS-PROCUREMENT@ec.europa.eu
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://echa.europa.eu/web/guest
I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1742
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Diensten voor de vernieuwing van annuïteiten van octrooien en handelsmerken.

Referentienummer: JRC/BRU/2016/I.4/5002/OC.
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
79140000 Juridische adviezen en informatie
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Om de rechten op patent- en handelsmerkactiva te behouden, moeten periodieke betalingen worden gedaan aan de registratiebureaus. De EU beschikt over een portefeuille van 800 octrooiaanvragen en -registraties en 600 registraties van handelsmerken. Er zijn gespecialiseerde bedrijven die deze betalingsdiensten aanbieden.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 2 300 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
79120000 Adviezen inzake octrooien en auteursrechten
79110000 Juridisch advies en juridische vertegenwoordiging
79111000 Juridisch advies
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Voornaamste plaats van uitvoering:

in de kantoren van de contractant.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Doel van deze oproep tot inschrijving is het sluiten van een raamovereenkomst voor de verlening van portefeuillebeheer inzake intellectuele-eigendomsrechten aan de EU-instellingen, de directoraten-generaal en diensten van de Europese Commissie, de uitvoerende agentschappen en agentschappen en organen van de Europese Unie. Het gaat niet om de hernieuwing of het lijfrentebeheer van de intellectuele-eigendomsportefeuille van de EU.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 2 300 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

na de eerste 24 maanden kan de raamovereenkomst tweemaal met telkens 12 maanden worden verlengd.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

zie het internetadres vermeld in I.3.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht
Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2015/S 109-197419
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 15/09/2016
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Bulgaars, Tsjechisch, Deens, Duits, Grieks, Engels, Spaans, Estisch, Fins, Frans, Iers, Kroatisch, Hongaars, Italiaans, Litouws, Lets, Maltees, Nederlands, Pools, Portugees, Roemeens, Slowaaks, Sloveens, Zweeds
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 6 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 21/09/2016
Plaatselijke tijd: 14:00
Plaats:

in de kantoren van de aanbestedende dienst in Brussel, zoals gespecificeerd onder I.1 „Postadres”.

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

zie het internetadres vermeld in I.3.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Elektronische facturering wordt aanvaard
VI.3)Nadere inlichtingen:

Ga naar het internetadres vermeld in I.3 voor de aanbestedingsstukken.

Overeenkomstig artikel 134, lid 1, onder e), van Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 1268/2012 van de Commissie, zoals gewijzigd, kan de aanbestedende dienst, gedurende een periode van 3 jaar na de sluiting van de initiële overeenkomst, gebruikmaken van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking van een aankondiging van een opdracht voor aanvullende diensten, bestaande uit de herhaling van soortgelijke diensten (voor maximaal 50 % van de oorspronkelijke waarde van de opdracht) van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund.

De aanbestedende dienst kan op verzoek van de inschrijver en enkel met de bedoeling de aard van de opdracht te verduidelijken, bijkomende inlichtingen verstrekken.

Verzoeken om bijkomende inlichtingen mogen uitsluitend schriftelijk worden gedaan via de website voor e-tendering (https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1742) op het tabblad „Vragen en antwoorden” door te klikken op „Een vraag stellen”.

De aanbestedende dienst is niet verplicht te antwoorden op verzoeken om bijkomende inlichtingen die minder dan 5 werkdagen vóór de uiterste datum voor indiening van de inschrijvingen zijn ontvangen.

De aanbestedende dienst mag op eigen initiatief de geïnteresseerde partijen op de hoogte brengen van een fout, onnauwkeurigheid, weglating of een andere schrijffout in de tekst van de oproep tot inschrijving.

Alle bijkomende inlichtingen, met inbegrip van bovengenoemde informatie, worden bekendgemaakt op de hiervoor vermelde website voor e-tendering. De website zal regelmatig worden bijgewerkt en het is uw verantwoordelijkheid om deze tijdens de aanbestedingsperiode te controleren op updates en wijzigingen.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Gerecht
Postadres: rue du Fort Niedergrünewald
Plaats: Luxembourg
Postcode: 2925
Land: Luxemburg
E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefoon: +352 43031
Fax: +352 43032100
Internetadres: http://curia.europa.eu
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Gerecht
Postadres: rue du Fort Niedergrünewald
Plaats: Luxembourg
Postcode: 2925
Land: Luxemburg
E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefoon: +352 43031
Fax: +352 43032100
Internetadres: http://curia.europa.eu
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
19/07/2016