Pomóż nam ulepszyć portal TED, wypełniając krótką ankietę!

Usługi - 261246-2016

29/07/2016    S145    Komisja Europejska - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Belgia-Bruksela: Opłaty za ochronę patentową i usługi odnowienia znaku towarowego

2016/S 145-261246

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Komisja Europejska, Joint Research Centre (JRC) — Resources
Adres pocztowy: rue du Champ de Mars 21 (CDMA 5/35)
Miejscowość: Brussels
Kod NUTS: BE100
Kod pocztowy: 1049
Państwo: Belgia
E-mail: JRC-BRUSSELS-PROCUREMENT@ec.europa.eu

Adresy internetowe:

Główny adres: http://web.jrc.ec.europa.eu

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Europejska Agencja Chemikaliów (ECHA)
Adres pocztowy: Annankatu 18
Miejscowość: Helsinki
Kod NUTS: FI
Kod pocztowy: 00121
Państwo: Finlandia
E-mail: JRC-BRUSSELS-PROCUREMENT@ec.europa.eu

Adresy internetowe:

Główny adres: http://echa.europa.eu/web/guest

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
W zamówieniu stosowane jest wspólne udzielanie zamówień
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1742
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Instytucja/agencja europejska lub organizacja międzynarodowa
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Opłaty za ochronę patentową i usługi odnowienia znaku towarowego

Numer referencyjny: JRC/BRU/2016/I.4/5002/OC.
II.1.2)Główny kod CPV
79140000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

W celu utrzymania prawa do patentów i znaków towarowych należy dokonywać okresowych płatności w urzędach rejestracji. UE posiada portfel składający się z 800 wniosków patentowych i zarejestrowanych patentów oraz 600 zarejestrowanych znaków towarowych. Istnieją wyspecjalizowane firmy oferujące takie usługi płatnicze.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 2 300 000.00 EUR
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
79120000
79110000
79111000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: BE100
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

siedziba wykonawcy.

II.2.4)Opis zamówienia:

Celem niniejszego zaproszenia do składania ofert jest zawarcie umowy ramowej o usługi zarządzania portfelem praw własności intelektualnej na rzecz instytucji UE, dyrekcji generalnych i służb Komisji Europejskiej, agencji wykonawczych oraz agencji i organów Unii Europejskiej. Zamówienie nie obejmuje zarządzania odnowieniami lub opłatami okresowymi w odniesieniu do portfela własności intelektualnej UE.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 2 300 000.00 EUR
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 48
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:

po pierwszych 24 miesiącach umowa ramowa może być wznowiona 2-krotnie, każdorazowo na 12 miesięcy.

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

zob. adres internetowy w pkt I.3.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.2.2)Warunki realizacji umowy:
III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Zamówienie obejmuje zawarcie umowy ramowej
Umowa ramowa z jednym wykonawcą
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2015/S 109-197419
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 15/09/2016
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Bułgarski, Czeski, Duński, Niemiecki, Grecki, Angielski, Hiszpański, Estoński, Fiński, Francuski, Irlandzki, Chorwacki, Węgierski, Włoski, Litewski, Łotewski, Maltański, Niderlandzki, Polski, Portugalski, Rumuński, Słowacki, Słoweński, Szwedzki
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 6 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 21/09/2016
Czas lokalny: 14:00
Miejsce:

w siedzibie instytucji zamawiającej w Brukseli wskazanej w pkt I.1) „Adres pocztowy”.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

zob. adres internetowy w pkt I.3.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

Dokumentacja przetargowa – zob. adres internetowy w pkt I.3.

Zgodnie z art. 134 ust. 1 lit. f) rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 1268/2012, ze zmianami, w ciągu 3 lat od zawarcia początkowej umowy instytucja zamawiająca może zastosować procedurę negocjacyjną bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w przypadku nowych usług polegających na powtarzaniu podobnych usług (maksymalnie do 50% wartości pierwotnego zamówienia) powierzonych podmiotowi gospodarczemu, któremu ta sama instytucja zamawiająca udzieliła pierwotnego zamówienia.

Na wniosek oferenta instytucja zamawiająca może udzielić dodatkowych informacji wyłącznie w celu wyjaśnienia charakteru zamówienia.

Wszelkie zapytania o dodatkowe informacje muszą mieć formę pisemną i należy je składać wyłącznie za pośrednictwem witryny „eTendering” pod adresem https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1742 korzystając z opcji „Utwórz pytanie” w zakładce „Pytania i odpowiedzi”.

Instytucja zamawiająca nie jest zobowiązana do odpowiedzi na zapytania o dodatkowe informacje otrzymane mniej niż 5 dni roboczych przed upływem terminu składania ofert.

Instytucja zamawiająca może z własnej inicjatywy informować zainteresowane strony o ewentualnych pomyłkach, nieścisłościach, pominięciach lub innych błędach pisarskich w tekście zaproszenia do składania ofert.

Dodatkowe informacje, w tym dotyczące powyższych punktów, będą publikowane w witrynie internetowej „eTendering” wskazanej powyżej. Witryna ta będzie regularnie aktualizowana, a oferenci są zobowiązani zapoznawać się z aktualizacjami i zmianami w trakcie procedury przetargowej.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Sąd
Adres pocztowy: rue du Fort Niedergrünewald
Miejscowość: Luxembourg
Kod pocztowy: 2925
Państwo: Luksemburg
E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Tel.: +352 43031
Faks: +352 43032100

Adres internetowy: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Sąd
Adres pocztowy: rue du Fort Niedergrünewald
Miejscowość: Luxembourg
Kod pocztowy: 2925
Państwo: Luksemburg
E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Tel.: +352 43031
Faks: +352 43032100

Adres internetowy: http://curia.europa.eu

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
19/07/2016