Para más información sobre licitaciones relacionadas con las necesidades de equipos médicos, consulte nuestra página dedicada a la COVID-19.

La Conferencia sobre el Futuro de Europa le ofrece la oportunidad de compartir sus ideas y conformar el futuro de Europa. ¡Denos su opinión!

Servicios - 261251-2019

05/06/2019    S107

Eslovaquia-Bratislava: Servicios de eventos

2019/S 107-261251

Anuncio de licitación

Servicios

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Número de identificación fiscal: 00699021
Dirección postal: Hlboká cesta 2
Localidad: Bratislava-mestská časť Staré Mesto
Código NUTS: SK010 Bratislavský kraj
Código postal: 833 36
País: Eslovaquia
Persona de contacto: JUDr. Róbert Gogulka
Correo electrónico: robert.gogulka@mzv.sk
Teléfono: +421 259782897
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://www.mzv.sk
Dirección del perfil de comprador: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/1703
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: https://www.josephine.proebiz.com/sk/tender/3064/summary
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse por vía electrónica a: https://www.josephine.proebiz.com/sk/tender/3064/summary
I.4)Tipo de poder adjudicador
Ministerio o cualquier otra autoridad nacional o federal, incluidas sus delegaciones regionales o locales
I.5)Principal actividad
Otra actividad: Zahraničná politika

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Technicko-organizačné zabezpečenie Ministerskej rady OBSE 2019

Número de referencia: 050913/2019-ODME-0073276
II.1.2)Código CPV principal
79952000 Servicios de eventos
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

Predmetom zákazky je komplexné technicko-organizačné zabezpečenie Ministerskej rady Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE) v roku 2019 (MiR 2019) v zmysle požiadaviek vypracovaných Sekretariátom OBSE - Logistical and Administrative Aspects relating to Ministerial Council Meetings. Povinnosť zabezpečiť MiR 2019 vyplýva z predsedníctva SR v OBSE v roku 2019. Podrobné informácie sú uvedené v časti B.1 "Opis predmetu zákazky" súťažných podkladov.

II.1.5)Valor total estimado
Valor IVA excluido: 3 947 193.67 EUR
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
72260000 Servicios relacionados con el software
72611000 Servicios de apoyo informático técnico
72710000 Servicios de red local
70332200 Servicios de administración de propiedades comerciales
45311000 Trabajos de instalación de cableado y accesorios eléctricos
03121210 Arreglos florales
79822500 Servicios de diseño gráfico
92370000 Técnico de sonido
79341000 Servicios de publicidad
64224000 Servicios de teleconferencia
70220000 Servicios de alquiler o arrendamiento financiero relativos a bienes raíces no residenciales propios
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: SK SLOVENSKO
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Slovenská republika

II.2.4)Descripción del contrato:

Predmetom zákazky je komplexné technicko-organizačné zabezpečenie Ministerskej rady Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE) v roku 2019 (MiR 2019) v zmysle požiadaviek vypracovaných Sekretariátom OBSE - Logistical and Administrative Aspects relating to Ministerial Council Meetings. Povinnosť zabezpečiť MiR 2019 vyplýva z predsedníctva SR v OBSE v roku 2019. Podrobné informácie sú uvedené v časti B.1 "Opis predmetu zákazky" súťažných podkladov.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 3 947 193.67 EUR
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Comienzo: 15/11/2019
Fin: 06/12/2019
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

(1) Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia:

a) nebol on, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu, ani prokurista právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe,

b) nemá nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,

c) nemá daňové nedoplatky v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,

d) nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku,

e) je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu,

f) nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,

g) nedopustil sa v predchádzajúcich 3 rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia povinností v oblasti ochrany životného prostredia, sociálneho práva alebo pracovného práva podľa osobitných predpisov, za ktoré mu bola právoplatne uložená sankcia, ktoré dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať,

h) nedopustil sa v predchádzajúcich 3 rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia profesijných povinností, ktoré dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať.

(2) Uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti podľa odseku 1

a) písm. a) doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako 3 mesiace,

b) písm. b) doloženým potvrdením zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne nie starším ako 3 mesiace,

c) písm. c) doloženým potvrdením miestne príslušného daňového úradu nie starším ako 3 mesiace,

d) písm. d) doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako 3 mesiace,

e) písm. e) doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky,

f) písm. f) doloženým čestným vyhlásením.

V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov, požaduje sa preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.

Uchádzač so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky v prípade situácie podľa § 32 ods. 4 a 5 zákona o verejnom obstarávaní, postupuje podľa tohto ustanovenia.

Uchádzač môže preukázať splnenie podmienok účasti osobného postavenia zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov alebo rovnocenným zápisom alebo potvrdením o zápise vydaným príslušným orgánom iného členského štátu, resp. iným rovnocenným dokladom predloženým uchádzačom.

V prípade preukázania splnenia podmienky účasti týkajúcej sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona výpisom z Obchodného registra Slovenskej republiky alebo výpisom zo Živnostenského registra Slovenskej republiky, uchádzač nie je povinný v zmysle § 32 ods. 3 zákona tieto doklady predkladať verejnému obstarávateľovi, a to z dôvodu použitia údajov z informačných systémov verejnej správy.

III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Nevyžaduje sa

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Uchádzač preukáže technickú alebo odbornú spôsobilosť podľa § 34 ods.1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní zoznamom poskytnutých služieb za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov, dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ na zaistenie primeranej úrovne hospodárskej súťaže určil v súlade s § 34 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní dlhšiu dobu ako je doba uvedená podľa § 34 ods.1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní.

Ak bude v predložených dokladoch na preukázanie splnenia podmienok účasti uvedená cena plnenia v inej mene ako euro, použije sa na prepočet z inej meny na euro kurz Európskej centrálnej banky platný v deň odoslania tohto oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania na zverejnenie v Úradnom vestníku EÚ.

V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, sa požaduje preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa technickej alebo odbornej spôsobilosti za všetkých členov skupiny spoločne. Uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač preukázať, že pri plnení zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti. Túto skutočnosť preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s touto osobou, obsahujúcou záväzok osoby, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť, že táto osoba poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní; oprávnenie poskytovať službu preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity uchádzačovi poskytnuté.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

Verejný obstarávateľ požaduje od uchádzača preukázať, že za predchádzajúcich 5 rokov poskytol služby rovnakého alebo obdobného charakteru ako je predmet zákazky, ktorých finančný objem bol spolu za určené obdobie v minimálnej výške 100 000 EUR bez DPH. Za služby rovnakého alebo obdobného charakteru ako je predmet zákazky považuje verejný obstarávateľ organizáciu medzinárodných konferencií za účasti zahraničných predstaviteľov.

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
Se realizará una subasta electrónica
Información complementaria acerca de la subasta electrónica:

Podrobné informácie o elektronickej aukcii sú uvedené v súťažných podkladoch.

IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí
IV.2)Información administrativa
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 08/07/2019
Hora local: 10:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Eslovaco, Checo
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
La oferta debe ser válida hasta: 30/11/2019
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 08/07/2019
Hora local: 11:00
Lugar:

Hlboká cesta 2, Bratislava, SLOVENSKÁ REPUBLIKA - sídlo verejného obstarávateľa.

Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura:

Otváranie ponúk bude v súlade s § 54 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní neverejné.

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.3)Información adicional:

Predmetné verejné obstarávanie nie je zelené verejné obstarávanie, obstarávanie inovácií ani obstarávanie zamerané na sociálne aspekty.

1. Verejný obstarávateľ podľa § 40 ods. 6 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní vylúči z verejného obstarávania uchádzača, ak na základe dôveryhodných informácií má dôvodné podozrenie, že uchádzač uzavrel v danom verejnom obstarávaní s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu hospodársku súťaž.

2. Verejný obstarávateľ rozhodol v súlade s § 66 ods. 7, že vyhodnotenie splnenia podmienok účasti podľa § 40 zákona o verejnom obstarávaní sa uskutoční po vyhodnotení ponúk podľa § 53 zákona o verejnom obstarávaní.

3. Uchádzač môže v zmysle § 39 zákona o verejnom obstarávaní nahradiť doklady jednotným európskym dokumentom, v takomto prípade súčasťou jeho ponuky bude vyplnený jednotný elektronický dokument.

4. Verejný obstarávateľ bude pri komunikácii v celom procese obstarávania, tj. pred aj po lehote na predkladanie ponúk postupovať v zmysle § 20 ZVO prostredníctvom komunikačného rozhrania systému Josephine. Pravidlá pre doručovanie zásielok: zásielka sa považuje za doručenú záujemcovi/uchádzačovi okamihom jej prevzatia. Za okamih prevzatia sa považuje okamih, od kedy má adresát objektívnu možnosť oboznámiť sa s jej obsahom, t.j. ako náhle sa dostane zásielka do sféry jeho dispozície. Doručovanie písomností v rámci revíznych postupov sa riadi Výkladovým stanoviskom UVO č. 3/2018.

5. Ponuka je vyhotovená elektronicky v zmysle § 49 ods. 1 písm. a) ZVO a vložená do systému Josephine umiestnenom na webovej adrese https://josephine.proebiz.com/ Predkladanie ponúk je umožnené iba autentifikovaným uchádzačom. Autentifikáciu je možné previesť 2 spôsobmi:

— v systéme Josephine registráciou a prihlásením pomocou občianskeho preukazu s elektronickým čipom a bezpečnostným osobnostným kódom (eID). V systéme je autentifikovaná spoločnosť, ktorú pomocou eID registruje štatutár danej spoločnosti. Autentifikáciu vykonáva poskytovateľ systému Josephine a to v pracovných dňoch v čase 8 - 16 hod., alebo

— prostredníctvom autorizačného kódu, ktorý bude poslaný na adresu sídla firmy uchádzača v listovej podobe formou doporučenej pošty v prípade, kedy spoločnosť pomocou eID registruje osoba, ktorá nie je štatutárom tejto spoločnosti alebo je registrácia do systému realizovaná pomocou hesla. Lehota na tento úkon je 4 pracovné dni a je potrebné s touto dobou počítať pri vkladaní ponuky.

6. V prípade, ak ponuková cena úspešného uchádzača bude vyššia ako predpokladaná hodnota zákazky určená verejným obstarávateľom, vyhradzuje si verejný obstarávateľ právo takúto ponuku neprijať.

7. Od uchádzačov, ktorí predložia ponuku, sa vyžaduje zabezpečenie viazanosti ponúk vo forme zábezpeky. Podmienky zloženia, uvoľnenia a vrátenia zábezpeky sú uvedené v časti A.3 "Zábezpeka" súťažných podkladov. Požaduje sa zloženie zábezpeky vo výške 150 000 EUR (slovom stopäťdesiattisíc EUR)

8.Verejný obstarávateľ na žiadosť úspešného uchádzača poskytne preddavok najviac do výšky 20 % z celkovej hodnoty nájmu nehnuteľností. Bližšie informácie sú uvedené v prílohe č. 1 k časti B súťažných podkladov t.j. v Zmluve o technicko-organizačnom zabezpečení Ministerskej rady OBSE 2019.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Úrad pre verejné obstarávanie
Dirección postal: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Localidad: Bratislava
Código postal: 820 05
País: Eslovaquia
Teléfono: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Dirección de internet: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Úrad pre verejné obstarávanie
Dirección postal: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Localidad: Bratislava
Código postal: 820 05
País: Eslovaquia
Teléfono: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Dirección de internet: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
31/05/2019