Para más información sobre licitaciones relacionadas con las necesidades de equipos médicos, consulte nuestra página dedicada a la COVID-19.

La Conferencia sobre el Futuro de Europa le ofrece la oportunidad de compartir sus ideas y conformar el futuro de Europa. ¡Denos su opinión!

Servicios - 261251-2019

05/06/2019    S107

Slovensko-Bratislava: Služby na organizovanie podujatí

2019/S 107-261251

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Služby

Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 00699021
Poštová adresa: Hlboká cesta 2
Mesto/obec: Bratislava-mestská časť Staré Mesto
Kód NUTS: SK010 Bratislavský kraj
PSČ: 833 36
Štát: Slovensko
Kontaktná osoba: JUDr. Róbert Gogulka
E-mail: robert.gogulka@mzv.sk
Telefón: +421 259782897
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://www.mzv.sk
Adresa stránky profilu kupujúceho: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/1703
I.3)Komunikácia
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na: https://www.josephine.proebiz.com/sk/tender/3064/summary
Ďalšie informácie možno získať na vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť elektronicky prostredníctvom: https://www.josephine.proebiz.com/sk/tender/3064/summary
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Ministerstvo alebo iný štátny alebo federálny orgán vrátane regionálnych alebo miestnych útvarov
I.5)Hlavná činnosť
Iná činnosť: Zahraničná politika

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Technicko-organizačné zabezpečenie Ministerskej rady OBSE 2019

Referenčné číslo: 050913/2019-ODME-0073276
II.1.2)Hlavný kód CPV
79952000 Služby na organizovanie podujatí
II.1.3)Druh zákazky
Služby
II.1.4)Stručný opis:

Predmetom zákazky je komplexné technicko-organizačné zabezpečenie Ministerskej rady Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE) v roku 2019 (MiR 2019) v zmysle požiadaviek vypracovaných Sekretariátom OBSE - Logistical and Administrative Aspects relating to Ministerial Council Meetings. Povinnosť zabezpečiť MiR 2019 vyplýva z predsedníctva SR v OBSE v roku 2019. Podrobné informácie sú uvedené v časti B.1 "Opis predmetu zákazky" súťažných podkladov.

II.1.5)Celková odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 3 947 193.67 EUR
II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
72260000 Služby súvisiace so softvérom
72611000 Technické počítačové podporné služby
72710000 Služby pre lokálne siete LAN
70332200 Služby spojené so správou komerčných nehnuteľností
45311000 Inštalácie a montáž elektrických rozvodov a zariadení
03121210 Kvetinové aranžmány
79822500 Grafické návrhy
92370000 Služby zvukového technika
79341000 Reklamné služby
64224000 Telekonferenčné služby
70220000 Prenájom alebo lízing neobytných nehnuteľností
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: SK SLOVENSKO
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Slovenská republika

II.2.4)Opis obstarávania:

Predmetom zákazky je komplexné technicko-organizačné zabezpečenie Ministerskej rady Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE) v roku 2019 (MiR 2019) v zmysle požiadaviek vypracovaných Sekretariátom OBSE - Logistical and Administrative Aspects relating to Ministerial Council Meetings. Povinnosť zabezpečiť MiR 2019 vyplýva z predsedníctva SR v OBSE v roku 2019. Podrobné informácie sú uvedené v časti B.1 "Opis predmetu zákazky" súťažných podkladov.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Cena
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 3 947 193.67 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Začatie: 15/11/2019
Koniec: 06/12/2019
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.1)Podmienky účasti
III.1.1)Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok:

(1) Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia:

a) nebol on, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu, ani prokurista právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe,

b) nemá nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,

c) nemá daňové nedoplatky v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,

d) nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku,

e) je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu,

f) nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,

g) nedopustil sa v predchádzajúcich 3 rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia povinností v oblasti ochrany životného prostredia, sociálneho práva alebo pracovného práva podľa osobitných predpisov, za ktoré mu bola právoplatne uložená sankcia, ktoré dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať,

h) nedopustil sa v predchádzajúcich 3 rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia profesijných povinností, ktoré dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať.

(2) Uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti podľa odseku 1

a) písm. a) doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako 3 mesiace,

b) písm. b) doloženým potvrdením zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne nie starším ako 3 mesiace,

c) písm. c) doloženým potvrdením miestne príslušného daňového úradu nie starším ako 3 mesiace,

d) písm. d) doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako 3 mesiace,

e) písm. e) doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky,

f) písm. f) doloženým čestným vyhlásením.

V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov, požaduje sa preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.

Uchádzač so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky v prípade situácie podľa § 32 ods. 4 a 5 zákona o verejnom obstarávaní, postupuje podľa tohto ustanovenia.

Uchádzač môže preukázať splnenie podmienok účasti osobného postavenia zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov alebo rovnocenným zápisom alebo potvrdením o zápise vydaným príslušným orgánom iného členského štátu, resp. iným rovnocenným dokladom predloženým uchádzačom.

V prípade preukázania splnenia podmienky účasti týkajúcej sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona výpisom z Obchodného registra Slovenskej republiky alebo výpisom zo Živnostenského registra Slovenskej republiky, uchádzač nie je povinný v zmysle § 32 ods. 3 zákona tieto doklady predkladať verejnému obstarávateľovi, a to z dôvodu použitia údajov z informačných systémov verejnej správy.

III.1.2)Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu:

Nevyžaduje sa

III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu:

Uchádzač preukáže technickú alebo odbornú spôsobilosť podľa § 34 ods.1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní zoznamom poskytnutých služieb za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov, dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ na zaistenie primeranej úrovne hospodárskej súťaže určil v súlade s § 34 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní dlhšiu dobu ako je doba uvedená podľa § 34 ods.1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní.

Ak bude v predložených dokladoch na preukázanie splnenia podmienok účasti uvedená cena plnenia v inej mene ako euro, použije sa na prepočet z inej meny na euro kurz Európskej centrálnej banky platný v deň odoslania tohto oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania na zverejnenie v Úradnom vestníku EÚ.

V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, sa požaduje preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa technickej alebo odbornej spôsobilosti za všetkých členov skupiny spoločne. Uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač preukázať, že pri plnení zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti. Túto skutočnosť preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s touto osobou, obsahujúcou záväzok osoby, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť, že táto osoba poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní; oprávnenie poskytovať službu preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity uchádzačovi poskytnuté.

Minimálna požadovaná úroveň štandardov:

Verejný obstarávateľ požaduje od uchádzača preukázať, že za predchádzajúcich 5 rokov poskytol služby rovnakého alebo obdobného charakteru ako je predmet zákazky, ktorých finančný objem bol spolu za určené obdobie v minimálnej výške 100 000 EUR bez DPH. Za služby rovnakého alebo obdobného charakteru ako je predmet zákazky považuje verejný obstarávateľ organizáciu medzinárodných konferencií za účasti zahraničných predstaviteľov.

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
IV.1.6)Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia
Dodatočné informácie o elektronickej aukcii:

Podrobné informácie o elektronickej aukcii sú uvedené v súťažných podkladoch.

IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: áno
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.2)Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum: 08/07/2019
Miestny čas: 10:00
IV.2.3)Predpokladaný dátum odoslania výziev na súťaž alebo na účasť vybraným uchádzačom
IV.2.4)Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť:
Slovenčina, Čeština
IV.2.6)Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 30/11/2019
IV.2.7)Podmienky na otváranie ponúk
Dátum: 08/07/2019
Miestny čas: 11:00
Miesto:

Hlboká cesta 2, Bratislava, SLOVENSKÁ REPUBLIKA - sídlo verejného obstarávateľa.

Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk:

Otváranie ponúk bude v súlade s § 54 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní neverejné.

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1)Informácie o opakovaní obstarávania
Toto obstarávanie sa bude opakovať: nie
VI.3)Doplňujúce informácie:

Predmetné verejné obstarávanie nie je zelené verejné obstarávanie, obstarávanie inovácií ani obstarávanie zamerané na sociálne aspekty.

1. Verejný obstarávateľ podľa § 40 ods. 6 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní vylúči z verejného obstarávania uchádzača, ak na základe dôveryhodných informácií má dôvodné podozrenie, že uchádzač uzavrel v danom verejnom obstarávaní s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu hospodársku súťaž.

2. Verejný obstarávateľ rozhodol v súlade s § 66 ods. 7, že vyhodnotenie splnenia podmienok účasti podľa § 40 zákona o verejnom obstarávaní sa uskutoční po vyhodnotení ponúk podľa § 53 zákona o verejnom obstarávaní.

3. Uchádzač môže v zmysle § 39 zákona o verejnom obstarávaní nahradiť doklady jednotným európskym dokumentom, v takomto prípade súčasťou jeho ponuky bude vyplnený jednotný elektronický dokument.

4. Verejný obstarávateľ bude pri komunikácii v celom procese obstarávania, tj. pred aj po lehote na predkladanie ponúk postupovať v zmysle § 20 ZVO prostredníctvom komunikačného rozhrania systému Josephine. Pravidlá pre doručovanie zásielok: zásielka sa považuje za doručenú záujemcovi/uchádzačovi okamihom jej prevzatia. Za okamih prevzatia sa považuje okamih, od kedy má adresát objektívnu možnosť oboznámiť sa s jej obsahom, t.j. ako náhle sa dostane zásielka do sféry jeho dispozície. Doručovanie písomností v rámci revíznych postupov sa riadi Výkladovým stanoviskom UVO č. 3/2018.

5. Ponuka je vyhotovená elektronicky v zmysle § 49 ods. 1 písm. a) ZVO a vložená do systému Josephine umiestnenom na webovej adrese https://josephine.proebiz.com/ Predkladanie ponúk je umožnené iba autentifikovaným uchádzačom. Autentifikáciu je možné previesť 2 spôsobmi:

— v systéme Josephine registráciou a prihlásením pomocou občianskeho preukazu s elektronickým čipom a bezpečnostným osobnostným kódom (eID). V systéme je autentifikovaná spoločnosť, ktorú pomocou eID registruje štatutár danej spoločnosti. Autentifikáciu vykonáva poskytovateľ systému Josephine a to v pracovných dňoch v čase 8 - 16 hod., alebo

— prostredníctvom autorizačného kódu, ktorý bude poslaný na adresu sídla firmy uchádzača v listovej podobe formou doporučenej pošty v prípade, kedy spoločnosť pomocou eID registruje osoba, ktorá nie je štatutárom tejto spoločnosti alebo je registrácia do systému realizovaná pomocou hesla. Lehota na tento úkon je 4 pracovné dni a je potrebné s touto dobou počítať pri vkladaní ponuky.

6. V prípade, ak ponuková cena úspešného uchádzača bude vyššia ako predpokladaná hodnota zákazky určená verejným obstarávateľom, vyhradzuje si verejný obstarávateľ právo takúto ponuku neprijať.

7. Od uchádzačov, ktorí predložia ponuku, sa vyžaduje zabezpečenie viazanosti ponúk vo forme zábezpeky. Podmienky zloženia, uvoľnenia a vrátenia zábezpeky sú uvedené v časti A.3 "Zábezpeka" súťažných podkladov. Požaduje sa zloženie zábezpeky vo výške 150 000 EUR (slovom stopäťdesiattisíc EUR)

8.Verejný obstarávateľ na žiadosť úspešného uchádzača poskytne preddavok najviac do výšky 20 % z celkovej hodnoty nájmu nehnuteľností. Bližšie informácie sú uvedené v prílohe č. 1 k časti B súťažných podkladov t.j. v Zmluve o technicko-organizačnom zabezpečení Ministerskej rady OBSE 2019.

VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 820 05
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4)Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 820 05
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
31/05/2019