Servicios - 261253-2019

05/06/2019    S107

Slovensko-Bratislava: Služby informačných technológií: konzultácie, vývoj softvéru, internet a podpora

2019/S 107-261253

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Služby

Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 00166260
Poštová adresa: Chlumeckého 2
Mesto/obec: Bratislava-mestská časť Ružinov
Kód NUTS: SK01 Bratislavský kraj
PSČ: 820 12
Štát: Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Martin Nociar
E-mail: martin.nociar@geodesy.gov.sk
Telefón: +421 20816063
Fax: +421 243428130
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://www.skgeodesy.sk
Adresa stránky profilu kupujúceho: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/676
I.3)Komunikácia
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/676
Ďalšie informácie možno získať na vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť elektronicky prostredníctvom: https://eo.eks.sk/ElektronickaTabula/Detail/548
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Štátna alebo federálna agentúra/úrad
I.5)Hlavná činnosť
Všeobecné verejné služby

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Zabezpečenie služieb rozvoja a implementácie zmien pre Základnú bázu údajov pre geografický informačný systém (ZBGIS)

Referenčné číslo: 3882-2019-OESM/249
II.1.2)Hlavný kód CPV
72000000 Služby informačných technológií: konzultácie, vývoj softvéru, internet a podpora
II.1.3)Druh zákazky
Služby
II.1.4)Stručný opis:

Predmetom zákazky je zabezpečenie služieb rozvoja a implementácie zmien pre Základnú bázu údajov pre geografický informačný systém (ZBGIS) na obdobie 48 mesiacov.

II.1.5)Celková odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 1 775 040.00 EUR
II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
72200000 Programovanie softvéru a poradenstvo
72240000 Systémové analýzy a programovanie
72260000 Služby súvisiace so softvérom
72254000 Testovanie softvéru
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: SK01 Bratislavský kraj
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Úrad geodézie, kartografie a katastra SR, Chlumeckého 2, 820 12 Bratislava - mestská časť Ružinov, SLOVENSKÁ REPUBLIKA.

II.2.4)Opis obstarávania:

Predmetom zákazky je zabezpečenie služieb rozvoja a implementácie zmien pre Základnú bázu údajov pre geografický informačný systém (ZBGIS) na obdobie 48 mesiacov.

Rozvojom ZBGIS sa rozumejú zmeny a doplnky ZBGIS, pri ktorých ide o úpravy ZBGIS funkčného a prevádzkového charakteru, rozširujúce možnosti využitia tohto systému. Služby budú poskytované na základe požiadaviek verejného obstarávateľa vzniknutých najmä v dôsledku legislatívnych zmien, zmien v pracovných postupoch, zmien vnútorných rozhraní alebo vonkajších rozhraní systémov, s ktorými sa ZBGIS integruje alebo bude integrovať a ich zadanie nie je zo strany úspešného uchádzača nárokovateľné.

Počas obdobia prevádzkovania aplikácie ZBGIS sa očakáva viacero zmien, ktoré si vynútia ďalšie úpravy. Očakávajú sa najmä:

— zmeny slovenskej a európskej legislatívy (o. i. v oblasti informačných technológií verejnej správy a pod.),

— zmeny biznis procesov a pracovných postupov u verejného obstarávateľa s cieľom minimalizovať manuálne pracovné postupy a zaviesť ešte vyššiu mieru elektronickej komunikácie,

— zmeny iných systémov orgánov verejnej správy, s ktorými sa bude ZBGIS integrovať, a ktorých rozhrania sa môžu meniť alebo rozvíjať,

— optimalizácia elektronickej komunikácie medzi verejným obstarávateľom a organizáciami a občanmi,

— aktualizácia koncepcie rozvoja informačných technológií verejnej správy.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Cena
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 1 775 000.00 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.1)Podmienky účasti
III.1.1)Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok:

1. Doklady, prostredníctvom ktorých uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 32 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ZVO).

2. Uchádzač preukáže splnenie podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 ZVO, dokladmi podľa § 32 ods. 2, resp. podľa § 32 ods. 4 a 5 ZVO.

3. V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, sa požaduje preukázanie splnenia podmienok účasti podľa § 32 ZVO za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) ZVO preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť. Uchádzač zapísaný v zozname hospodárskych subjektov podľa ZVO nie je povinný v procese verejného obstarávania predkladať doklady podľa § 32 ods. 2 ZVO.

4. Podľa § 39 ods. 1 ZVO možno splnenie podmienky účasti preukázať jednotným európskym dokumentom (ďalej len JED), ktorým môže uchádzač predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti.

5. Ak uchádzač nepoužije za účelom preukázania splnenia podmienok účasti JED, verejný obstarávateľ vyhodnotí splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia podľa ZVO na základe dokladov predložených uchádzačom podľa § 32 ods. 1 ZVO, dokladmi podľa § 32 ods. 2, resp. podľa § 32 ods. 4 a 5 ZVO.

6. Uchádzač nie je povinný predkladať doklady podľa § 32 ods. 2 ZVO, ak je verejný obstarávateľ oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa osobitného predpisu (zákon č. 177/2018 z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii)). Štátny občan Slovenskej republiky, občan členského štátu Európskej únie, občan štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore, právnická osoba a fyzická osoba podnikateľ nie sú povinní dokladovať výpis z registra právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci (t. j. doklad podľa § 32 ods. 1 písm. e) ZVO) Ak z technických dôvodov nie je možné získať údaje alebo výpis registra právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci v rozsahu zdrojových registrov bezodkladne, verejný obstarávateľ je oprávnený požiadať o predloženie výpisu z príslušného zdrojového registra v listinnej podobe.

7. Ak uchádzač nepredloží doklad podľa § 32 ods. 2 písm. a) ZVO, je povinný na účely preukázania podmienky podľa § 32 ods. 1 písm. a) ZVO poskytnúť verejnému obstarávateľovi údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov. Uvedená podmienka podľa § 32 ods. 2 písm. a) ZVO sa netýka registra trestov pre právnické osoby a registra trestov pre fyzické osoby s obvyklým pobytom mimo územia SR, nakoľko tieto doklady nie je verejný obstarávateľ oprávnený získať z informačných systémov verejnej správy podľa osobitného predpisu.

8. Uchádzač zapísaný v zozname hospodárskych subjektov podľa zákona o verejnom obstarávaní nie je povinný v procese verejného obstarávania predkladať doklady podľa § 32 ods. 2 ZVO.

Upozornenie: Verejný obstarávateľ nemá oprávnenia získavať údaje podľa § 32 ods. 3 ZVO.

9. Uchádzač, ktorý nespĺňa podmienky účasti osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. a), g) a h) ZVO alebo sa na neho vzťahuje dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. d) až g) ZVO je oprávnený verejnému obstarávateľovi preukázať, že prijal dostatočné opatrenia na vykonanie nápravy. Opatreniami na vykonanie nápravy musí uchádzač preukázať, že zaplatil alebo sa zaviazal zaplatiť náhradu týkajúcu sa akejkoľvek škody, napravil pochybenie, dostatočne objasnil sporné skutočnosti a okolnosti, a to aktívnou spoluprácou s príslušnými orgánmi, a že prijal konkrétne technické, organizačné a personálne opatrenia, ktoré sú určené na to, aby sa zabránilo budúcim pochybeniam, priestupkom, správnym deliktom alebo trestným činom.

III.1.2)Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu:

Vyžaduje sa predloženie dokladov podľa § 33 ods. 1 písm. a) a písm. d) ZVO, ktorými sa preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa finančného a ekonomického postavenia:

1. Podľa § 33 ods. 1 písm. a) ZVO (vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky) verejný obstarávateľ požaduje predloženie nasledujúcich dokladov:

a)Vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky alebo zahraničnej banky (banka), v ktorej má uchádzač vedený účet/účty nie staršie ako 3 mesiace ku dňu predkladania ponúk, ktoré musí obsahovať informáciu:

— o schopnosti uchádzača plniť finančné záväzky, tom, že uchádzač nie je v nepovolenom debete,

— že v prípade splácania úveru, dodržuje splátkový kalendár,

— že na jeho účet nie je vydaný exekučný príkaz na vykonanie exekúcie prikázaním pohľadávky z účtu v banke.

b)K vyjadreniu banky/bánk uchádzač zároveň predloží čestné vyhlásenie podpísané osobou oprávnenou konať v mene uchádzača, nie staršie ako 3 mesiace ku dňu predkladania ponúk, že nemá vedené účty ani záväzky v inej banke/bankách ako tej/tých, od ktorej/ktorých predložil vyššie uvedené vyjadrenie. V prípade, ak má uchádzač účty vo viacerých bankách, verejný obstarávateľ požaduje bankovú informáciu od každej z nich.

2. Podľa § 33 ods. 1 písm. d) ZVO prehľad o celkovom obrate, najviac za posledné 3 hospodárske roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti.

3. V prípade skupiny dodávateľov zúčastnenej na verejnom obstarávaní sa požaduje preukázanie splnenia podmienok účasti za všetkých členov skupiny spoločne.

4. Uchádzač môže na preukázanie finančného a ekonomického postavenia využiť finančné zdroje inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač alebo záujemca verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy alebo koncesnej zmluvy bude skutočne používať zdroje osoby, ktorej postavenie využíva na preukázanie finančného a ekonomického postavenia. Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje záujemca alebo uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej zdrojmi mieni preukázať svoje finančné a ekonomické postavenie. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne plnenie počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie finančného a ekonomického postavenia, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia okrem § 32 ods. 1 písm. e) a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 ZVO.

5. Vyžaduje sa predloženie skenu originálov alebo úradne osvedčených kópií všetkých dokladov uvedených v týchto bodoch.

6. Podľa § 39 ods. 1 ZVO možno splnenie podmienky účasti preukázať jednotným európskym dokumentom (ďalej len JED), ktorým môže uchádzač predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti.

Minimálna požadovaná úroveň štandardov:

K bodu 1. Uchádzač predloží sken vyjadrenia banky v originálnom vyhotovení alebo v úradne osvedčenej kópii tohto dokumentu, nie staršie ako 3 mesiace od vyhlásenia verejného obstarávania, a zároveň čestné vyhlásenie uchádzača, podpísané štatutárnym zástupcom uchádzača alebo iným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v jeho mene, nie staršie ako 3 mesiace ku dňu predkladania ponúk.

K bodu 2. Uchádzač predloží na preukázanie obratu Výkazy ziskov a strát (účtovná jednotka účtujúca v systéme podvojného účtovníctva) alebo Výkazy o príjmoch a výdavkoch (účtovná jednotka účtujúca v systéme jednoduchého účtovníctva), resp. ekvivalentné doklady podľa právnych predpisov platných v krajine sídla uchádzača (ak má uchádzač sídlo mimo územia SR), najviac za posledné 3 hospodárske roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začiatku prevádzkovania podnikateľskej činnosti.

Uchádzač musí týmto spôsobom preukázať súhrnný celkový obrat za posledné 3 hospodárske roky v minimálnej (kumulatívnej) výške 2 000 000,- EUR.

3. Pre určenie výšky obratu sa pri prepočte cudzej meny na menu euro použije kurz Európskej centrálnej banky (ďalej len ECB) platný v deň odoslania tohto oznámenia na zverejnenie v Úradnom vestníku EÚ.

4. Doklady predloží uchádzač zo sídlom v Slovenskej republike ako sken výstupov z Registra účtovných závierok (www.registeruz.sk), resp. odkazom na ich zverejnenie v Registri účtovných závierok a uchádzač so sídlom mimo územia Slovenskej republiky ako sken originálov alebo úradne osvedčených fotokópií, potvrdených príslušným daňovým úradom, prípadne potvrdených inak v súlade s legislatívou platnou v krajine pôvodu uchádzača.

III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu:

1. Podľa § 34 ods. 1 písm. a) ZVO: Zoznam poskytnutých služieb za predchádzajúce 3 roky od vyhlásenia VO s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov. Zoznamom musí uchádzač preukázať, že za rozhodné obdobie poskytol služby (min. 1) rovnakého alebo obdobného charakteru ako je predmet zákazky (za zákazku rovnakého alebo podobného charakteru sa považuje zákazka poskytovania služieb aplikačného rozvoja informačných systémov) v kumulatívnej celkovej minimálnej výške 2 500 000,- EUR bez DPH.

2. Podľa § 34 ods. 1 písm. g) ZVO: Údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii osôb určených na plnenie zmluvy (kľúčových expertov). Podmienky účasti na danú pozíciu musí splniť jedna fyzická osoba. Jednu fyzickú osobu možno použiť na preukázanie podmienok účasti iba na 1 pozíciu experta, ak nie je uvedené odlišne.

Uchádzač preukáže splnenie nasledovných minimálnych požiadaviek na nasledujúcich expertov:

Expert č. 1 Projektový manažér

— min. 5-ročná odborná prax v oblasti projektového riadenia IT projektov,

— min. 2 profesionálne praktické skúsenosti v oblasti riadenia IT projektov zameraných na vývoj a/alebo aplikačný rozvoj IS,

— platný certifikát PRINCE 2 Practitioner alebo ekvivalent certifikátu (za ekvivalentný sa považuje napr.: PRINCE2 Professional alebo kombinácia certifikátov preukazujúcich znalosť metodiky PRINCE2 a certifikátu preukazujúceho znalosť pokročilého riadenia projektov).

Expert č. 2 Databázový špecialista Oracle

— min. 5-ročná odborná prax v oblasti implementácie relačných databáz Oracle,

— min. 2 profesionálne praktické skúsenosti v oblasti implementácie relačných databáz prevádzkovaných na Oracle databázových serveroch, vrátane ich inštalácie a konfigurácie,

— platný certifikát úrovne Oracle Enterprise Manager 12c alebo ekvivalent certifikátu.

Expert č. 3 Špecialista systémovej integrácie

— min. 5-ročná odborná prax v oblasti implementácie aplikácií na platforme Oracle SOA,

— min. 2 profesionálne praktické skúsenosti v oblasti implementácie aplikácií prevádzkovaných na platforme Oracle SOA a prevádzkovaných na Oracle WebLogic serveroch,

— platný certifikát úrovne Oracle WebLogic Server 12c Certified Implementation Specialist alebo ekvivalent certifikátu.

Expert č. 4 Špecialista správy IS

— min. 5-ročná odborná prax v oblasti administrácie a správy produktového portfólia Oracle,

— mi. 2 profesionálne praktické skúsenosti v oblasti správy, administrácie a implementácie produktového portfólia Oracle: Weblogic servery, Oracle DB a Oracle SOA, vrátane ich inštalácie a konfigurácie,

— platný certifikát úrovne Oracle Enterprise Manager 12c alebo ekvivalent certifikátu.

Expert č. 5 Analytik špecialista GIS

— min. 5-ročná odborná prax v oblasti analýz IS,

— min. 2 profesionálne praktické skúsenosti s analýzou SW riešení pri vývoji a/alebo aplikačnom rozvoji IS využívajúcich štandard INSPIRE.

Expert č. 6 Programátor špecialista

— min. 5-ročná odborná prax v oblasti programovania IS,

— min. 2 profesionálne praktické skúsenosti s programovaním informačných systémov, využívajúcich programovacie jazyky ASP.NET, DOJO.

3. Podľa § 34 ods. 1 písm. l) ZVO: Uchádzač uvedie podiel plnenia zo zmluvy, ktorý má v úmysle zabezpečiť subdodávateľsky.

Minimálna požadovaná úroveň štandardov:

K bodu 1.: Dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa ZVO. Pre posúdenie minimálnej požadovanej úrovne, musí byť z ceny každej kvalifikovanej referencie vyčíslená hodnota, ktorá zohľadňuje

Alikvotný rozsah len pre požadované posudzované obdobie,

Len poskytnutie služieb rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky,

Alikvotný podiel uchádzača (alebo tretej osoby, prostredníctvom ktorej preukazuje splnenie podmienky účasti) v skupine dodávateľov.

Pre určenie hodnoty referencie v inej mene ako euro sa pri prepočte z cudzej meny na menu euro použije kurz ECB platný v deň odoslania tohto oznámenia na zverejnenie v Úradnom vestníku EÚ.

K bodu 2.: Z predložených dokladov (profesijných životopisov alebo ekvivalentných dokladov resp. certifikátov alebo ekvivalentných dokladov) musia byť zrejmé minimálne údaje o vzdelaní, odbornej kvalifikácii a odbornej praxi osôb zodpovedných za poskytnutie služby (kľúčoví experti), čo uchádzač preukáže predložením životopisov. Verejný obstarávateľ uzná aj iné doklady, ktorými sa preukazuje odborná spôsobilosť expertov, pokiaľ budú obsahovať požiadavky určené verejným obstarávateľom.

Z každého predloženého dokladu musia vyplývať nasledovné údaje:

Meno a priezvisko,

Najvyššie dosiahnuté vzdelanie (inštitúcia, od-do, získaný titul/certifikát),

História zamestnania/odbornej praxe (zamestnávateľ/odberateľ, trvanie pracovného pomeru/trvanie poskytovaných služieb, pozícia),

Praktické skúsenosti (názov referencie/projektu, odberateľ/zamestnávateľ, predmet - popis referencie/projektu, pozícia na projekte (stručný opis činností, ktoré expert vykonával), obdobie rok od - do, meno a priezvisko aspoň 1 kontaktnej osoby a číslo telefónu odberateľa, kde si bude môcť verejný obstarávateľ overiť informácie),

Dátum a podpis.

K bodu 3: Uchádzač uvedie podiel plnenia zo zmluvy, ktorý má v úmysle zabezpečiť subdodávateľsky s uvedením identifikačných údajov subdodávateľa, ak je známy, v rozsahu meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov, adresa pobytu alebo sídlo, identifikačné číslo alebo dátum narodenia, ak nebolo pridelené identifikačné číslo.

4. V prípade skupiny dodávateľov sa požaduje sa preukázanie splnenia podmienok účasti za všetkých členov skupiny spoločne.

5. Uchádzač môže na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač alebo záujemca verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy alebo koncesnej zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje záujemca alebo uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 ZVO; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce, alebo poskytovať službu preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky alebo koncesie, na ktorú boli kapacity záujemcovi alebo uchádzačovi poskytnuté. Ak ide o požiadavku súvisiacu so vzdelaním, odbornou kvalifikáciou alebo relevantnými odbornými skúsenosťami najmä podľa § 34 ods. 1 písm. g) ZVO, uchádzač alebo záujemca môže využiť kapacity inej osoby len, ak táto bude reálne vykonávať stavebné práce alebo služby, na ktoré sa kapacity vyžadujú.

6. Podľa § 39 ods. 1 ZVO splnenie podmienky účasti možno preukázať JEDom, ktorým môže uchádzač predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti.

III.2)Podmienky týkajúce sa zákazky
III.2.2)Podmienky vykonania zákazky:

Úspešný uchádzač alebo uchádzači sú povinní poskytnúť verejnému obstarávateľovi riadnu súčinnosť potrebnú na uzatvorenie Zmluvy uvedenú v bode 30.7 časti A.1 Pokyny pre uchádzačov súťažných podkladov.

III.2.3)Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Rámcová dohoda s jediným uchádzačom
V prípade rámcových dohôd – odôvodnenie trvania presahujúceho štyri roky:

Trvanie rámcovej dohody nepresiahne štyri roky.

IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: áno
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.2)Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum: 16/07/2019
Miestny čas: 10:00
IV.2.3)Predpokladaný dátum odoslania výziev na súťaž alebo na účasť vybraným uchádzačom
IV.2.4)Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť:
Slovenčina
IV.2.6)Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31/03/2020
IV.2.7)Podmienky na otváranie ponúk
Dátum: 16/07/2019
Miestny čas: 10:30
Miesto:

Úrad geodézie, kartografie a katastra SR, Chlumeckého 2, 820 12 Bratislava - mestská časť Ružinov, SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk:

Na otváraní ponúk je uchádzač oprávnený zúčastniť sa prostredníctvom svojho/svojich štatutárneho/štatutárnych orgánu/orgánov, resp. môže byť zastúpený osobou oprávnenou zúčastniť sa na otváraní ponúk za uchádzača.

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1)Informácie o opakovaní obstarávania
Toto obstarávanie sa bude opakovať: nie
VI.3)Doplňujúce informácie:

1.Toto verejné obstarávanie bude prebiehať podľa § 66 ods. 7 ZVO prostredníctvom systému EO EKS a je prevádzkovaný a dostupný na webovom sídle (URL) https://eo.eks.sk/.

Podrobné informácie týkajúce sa spôsobu komunikácie sú uvedené v súťažných podkladoch. Verejný obstarávateľ uvádza, že v dokumente Všeobecné podmienky elektronického obstarávania, ktorý je zverejnený na EKS sú upravené v rozsahu zákona základné podmienky používania elektronickej podpory procesov vo verejnom obstarávaní najmä z hľadiska bezpečnosti, ochrany osobných údajov a iných údajov, ako aj podrobnosti vo vzťahu ku komunikácii, doručovaniu, identifikácii a autentifikácii. Odkaz na webovú stránku: https://ppvo.eks.sk/SpravaVPPPVO/VPPPVO/AktualneUcinne/10

2.Zábezpeka ponuky sa nevyžaduje.

3. Verejný obstarávateľ poskytuje bezodplatný, neobmedzený, úplný a priamy prístup prostredníctvom elektronických prostriedkov, k dokumentom potrebným na vypracovanie ponuky a na preukázanie splnenia podmienok účasti a to na adrese: https://eo.eks.sk/ElektronickaTabula/Detail/XXX. V profile verejného obstarávateľa na stránke ÚVO sa zároveň uverejňuje priamy odkaz na informácie a dokumenty na uvedenej adrese elektronickej tabule.

4. Vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky a na preukázanie splnenia podmienok účasti, VO bezodkladne oznámi najneskôr šesť dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk zverejnenej na Elektronickej tabuli a v záložke Lehoty predmetných súťažných podkladov v rámci predmetnej zákazky za predpokladu, že žiadosť o vysvetlenie bude doručená elektronicky funkcionalitou EO EKS dostatočne vopred.

5.JED - v prípade, že sa uchádzač rozhodne nahradiť doklady preukazujúce podmienky účasti jednotným európskym dokumentom, môže použiť formulár, ktorý tvorí samostatnú prílohu súťažných podkladov. Verejný obstarávateľ vyhlasuje, že obmedzuje informácie požadované na podmienky účasti (týkajúce sa časti IV: Podmienky účasti oddiel A až D) na 1 otázku, s odpoveďou áno alebo nie (ALFA: Globálny údaj pre všetky podmienky účasti). V prípade, že požadované doklady sú pre verejného obstarávateľa priamo a bezodplatne prístupné v elektronických databázach, hospodársky subjekt uvedie v JED-e informácie potrebné na prístup do týchto databáz, najmä internetovú adresu elektronickej databázy, akékoľvek identifikačné údaje a súhlasy potrebné na prístup do tejto databázy. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo, na zabezpečenie riadneho priebehu verejného obstarávania, kedykoľvek v priebehu postupu verejného obstarávania žiadať predloženie, či už všetkých dokladov alebo len niektorých, ktoré boli nahradené JED-om. Ak verejný obstarávateľ má k dokladom prístup nebude ich od uchádzača vyžadovať a požadované informácie získa na základe prístupu do elektronickej databázy.

6. Odôvodnenie neoddeliteľnosti predmetu zákazky: Predmetom zákazky je poskytnutie komplexných služieb súvisiacich s rozvojom ZBGIS, ktorý pozostáva z množstva vzájomných väzieb vytvárajúcich 1 ucelený produkt. Riešenie ďalších požiadaviek musí zohľadňovať existujúci stav a riešiť dopad nie len na samotnú požiadavku, ale vzhľadom na vzájomné väzby na systém ako celok. Zmena nejakej časti systému má za následok zmenu v ďalších častiach systému, preto sa nazerá na celý systém ako na celok, ktorý nie je možné rozdeliť. Zároveň aj s ohľadom na efektivitu dodávky, riadenia zmien, bezpečnosť, riadenie dokumentácie a zabezpečenie záruk, nie je možné zákazku rozdeliť na časti. Uvedené argumenty prístupu k systému ako celku dovoľujú verejnému obstarávateľovi efektívne využitie finančných prostriedkov.

7. Predmetné verejné obstarávanie nie je zelené verejné obstarávanie, obstarávanie inovácií, ani obstarávanie zamerané na sociálne aspekty.

VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 820 05
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4)Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 820 05
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
31/05/2019