Tjenesteydelser - 261255-2019

05/06/2019    S107    - - Tjenesteydelser - Udbudsbekendtgørelse - Offentligt udbud 

Danmark-Brabrand: Virksomhed i forbindelse med fast ejendom

2019/S 107-261255

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Legal Basis:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Aarhus Kommune
55133018
Karen Blixens Boulevard 7
Brabrand
8220
Danmark
Kontaktperson: Camilla Gade Birkeholm
Telefon: +45 41855969
E-mail: cagb@aarhus.dk
NUTS-kode: DK042

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/f09a5f9d-a772-4101-b120-f3e979001a01/homepage

I.2)Information om fælles indkøb
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/f09a5f9d-a772-4101-b120-f3e979001a01/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/f09a5f9d-a772-4101-b120-f3e979001a01/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/f09a5f9d-a772-4101-b120-f3e979001a01/homepage
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Udbud af rammeaftale om rådgivning i forbindelse med planlægning og gennemførelse af udbud af byudviklingsområder og kommunale arealer i Aarhus Kommune

Sagsnr.: 029774-0612
II.1.2)Hoved-CPV-kode
70000000
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Udbuddet omfatter rådgivningsydelser i forbindelse med planlægning og gennemførelse af udbud af byudviklingsområder og kommunale arealer i Aarhus Kommune. Rådgivningen kan omfatte:

— Strategiske markedsanalyser,

— Rådgivning om markedsføringsstrategi,

— Rådgivning om udbudsstrategi,

— Udarbejdelse af byggeretsvurderinger og grundvurderinger,

— Udarbejdelse af projektspecifikke værdiberegningsmodeller,

— Opsøgende salg.

Ordregiver tilsigter at indgå parallelle rammeaftaler med op til 3 tilbudsgivere. Tildeling af kontrakter på grundlag af rammeaftalen sker ved direkte tildeling. Den direkte tildeling vil ske på baggrund af en vurdering af det økonomisk mest fordelagtige tilbud i henhold til de i pkt. II.2.5 anførte underkriterier og i forhold til den konkrete opgave.

II.1.5)Anslået samlet værdi
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK
NUTS-kode: DK042
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet omfatter rådgivningsydelser i forbindelse med planlægning og gennemførelse af udbud af byudviklingsområder og kommunale arealer i Aarhus Kommune. Rådgivningen kan omfatte:

— Strategiske markedsanalyser,

— Rådgivning om markedsføringsstrategi,

— Rådgivning om udbudsstrategi,

— Udarbejdelse af byggeretsvurderinger og grundvurderinger,

— Udarbejdelse af projektspecifikke værdiberegningsmodeller,

— Opsøgende salg.

Rammeaftalen løber i 3 år fra underskrivelsen af kontrakten. Der er tale om en ikke-eksklusiv rammeaftale. Ordregiver er derfor ikke forpligtet til at trække på rammeaftalen, og de vindende tilbudsgivere vil derfor ikke være sikret en minimumsomsætning i henhold til rammeaftalen. Ordregiver har til hensigt at indgå parallelle rammeaftaler med op til 3 tilbudsgivere. Kontrakter på grundlag af rammeaftalen sker ved direkte tildeling. Der henvises til udbudsmaterialet for en nærmere beskrivelse af proceduren ved direkte tildeling.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 50 %
Kvalitetskriterium - Navn: Samarbejde, tilgængelighed og bemanding / Vægtning: 20 %
Pris - Vægtning: 30 %
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 36
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Aftalen kan forlænges i 12 måneder.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

— Positiv egenkapital,

— Positivt resultat før skat.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Tilbudsgiver skal opfylde følgende minimumskrav til økonomisk og finansiel formåen jf. udbudslovens § 142 i hvert af de seneste 3 afsluttede regnskabsår:

— Positiv egenkapital,

— Positivt resultat før skat.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

- Strategiske markedsanalyser i forbindelse med salg eller udvikling af byudviklingsprojekter og/eller offentlige ejede arealer,

- Værdiberegningsmodeller i forbindelse med salg eller udvikling af byudviklingsprojekter og/eller offentlige ejede arealer,

- Rådgivning om markedsførings- og udbudsstrategi i forbindelse med salg eller udvikling af byudvik-lingsprojekter og/eller offentlige ejede arealer.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Tilbudsgiver skal opfylde følgende minimumskrav til teknisk og faglig formåen jf. udbudslovens § 143:

For at sikre, at tilbudsgiver har den rette tekniske og faglige formåen til at løse den udbudte opgave, skal tilbudsgiver for at komme i betragtning beskrive i ESPD’en, at tilbudsgiver har erfaring med udarbejdelse eller håndtering af følgende:

- Strategiske markedsanalyser i forbindelse med salg eller udvikling af byudviklingsprojekter og/eller offentlige ejede arealer,

- Værdiberegningsmodeller i forbindelse med salg eller udvikling af byudviklingsprojekter og/eller of-fentlige ejede arealer,

- Rådgivning om markedsførings- og udbudsstrategi i forbindelse med salg eller udvikling af byudvik-lingsprojekter og/eller offentlige ejede arealer.

Dokumentation skal ske ved fremlæggelse af min. 5 relevante referencer fra de seneste 3 år.

Referencerne kan enten være igangværende eller afsluttet. Hver enkelt reference skal ikke indeholde alle ovennævnte krav, men tilsammen skal referencerne dække de ovenfor anførte krav.

Relevante referencer defineres i den forbindelse som byudviklingsprojekter, hvor der er tale om udvikling af større områder, og hvor tilbudsgiver har bidraget med udarbejdelse af strategiske markedsanalyser, værdiberegningsmodeller og rådgivning om markedsførings- og udbudsstrategi. Relevante referencer vil ikke omfatte projekter på åben mark, hvor rådgiver har været med til at sælge et større antal grunde.

III.1.5)Oplysning om reserverede kontrakter
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.1)Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

Der henvises til udkastet til rammeaftalen, som er en del af udbudsmaterialet.

III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med flere aktører
Højeste antal påtænkte deltagere i rammeaftalen: 3
IV.1.4)Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 05/07/2019
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 05/07/2019
Tidspunkt: 13:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja
Skønnet tidsplan for offentliggørelse af yderligere bekendtgørelser:

2023

VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405600
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Klager over udbuddet skal indgives inden 6 måneder fra dagen efter, at ordregiveren har underrettet tilbudsgiverne om, hvem ordregiveren vil indgå kontrakt med, da der er tale om en rammeaftale. Fristen regnes fra dagen efter underretningens afsendelse, dvs. fra tidspunktet, hvor der afgives en begrundet tildelingsbeslutning.

Klage over tildelte kontrakter under rammeaftalen skal indgives inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet om, at en kontrakt baseret på rammeaftalen er indgået med genåbning af konkurrencen, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen

Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen. Klagen skal vedlægges et klagegebyr på 20 000 DKK.

For yderligere information henvises til Bekendtgørelse af lov om Klagenævnet for Udbud, som er tilgængelig på www.retsinformation.dk

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
03/06/2019