Supplies - 261259-2020

Submission deadline has been amended by:  319113-2020
05/06/2020    S108

Romania-Galați: Rechargers

2020/S 108-261259

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Municipiul Galați
National registration number: 3814810
Postal address: Str. Domnească nr. 54
Town: Galați
NUTS code: RO224 Galaţi
Postal code: 800008
Country: Romania
Contact person: Mihai Sindile
E-mail: licitatii@primariagalati.ro
Telephone: +40 236307720
Fax: +40 236307796

Internet address(es):

Main address: www.primariagalati.ro

Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro

I.2)Information about joint procurement
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100096759
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
Electronic communication requires the use of tools and devices that are not generally available. Unrestricted and full direct access to these tools and devices is possible, free of charge, at: http://sicap-prod.e-licitatie.ro
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Amplasare stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în municipiul Galați

Reference number: 3814810201993
II.1.2)Main CPV code
31681500 Rechargers
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

In vederea reducerii emisiilor de gaze cu efect de sera (CO2) rezultate in urma consumului de combustibili utilizati pentru transportul privat si comercial, Primaria Mun. Galati doreste sa amplaseze 15 statii de reincarcare pentru vehicule rutiere electrice.

Termenul-limita pana la care se pot solicita clarificari la documentatia de atribuire: cu 20 de zile inainte de data-limita de depunere a ofertelor. In conformitate cu prevederile art. 161 din Legea 98/2016, autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet solicitarilor de clarificari/informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire in a 11-a zi inainte de termenul-limita stabilit pentru depunerea ofertelor in anuntul de participare.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 2 748 899.00 RON
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.1)Title:
II.2.2)Additional CPV code(s)
45311100 Electrical wiring work
71242000 Project and design preparation, estimation of costs
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO224 Galaţi
Main site or place of performance:

Mun. Galati.

II.2.4)Description of the procurement:

Primaria Mun. Galati doreste sa amplaseze 15 statii de reincarcare pentru vehicule electrice.

Pentru finantarea acestui obiectiv, UAT Municipiul Galati a semnat un contract de finantare prin Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera in transporturi prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: statii de reincarcare pentru vehiculele electrice in municipiile resedinte de judet, gestionat de Administratia Fondului pentru Mediu.

Durata contractului: opt luni, din care: una luna proiectare, sase luni furnizare si montaj la care se adauga 30 de zile (o luna) termen de plata.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Componenta tehnica. / Weighting: 15
Price - Weighting: 85
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 8
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Pentru finantarea acestui obiectiv, UAT Municipiul Galati a semnat un contract de finantare prin Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera in transporturi prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: statii de reincarcare pentru vehiculele electrice in municipiile resedinte de jud [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Ofertanții, terții susținători și subcontractanții nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art. 164, art. 165 și art.167 din Legea nr. 98/2016.

Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea preliminară a cerinței: ofertanții (inclusiv eventualii asociați/subcontractanți/terți susținători) vor completa la nivelul DUAE, informaţiile aferente situaţiei lor. Documentele justificative urmează a fi prezentate la solicitarea autorităţii contractante, doar de ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar (inclusiv pentru eventualii asociați/subcontractanți/terți susținători), la finalizarea evaluării ofertelor sau oricand pe parcursul derularii procedurii de atribuire, la solicitarea autoritatii contractante.

Aceste documente pot fi:

1. certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, pentru toate punctele de lucru, buget de stat etc.) la momentul prezentarii;

2. cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC;

3. dupa caz, documente prin care se demonstraza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute de art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice;

4. alte documente edificatoare, dupa caz.

Nota: ofertele depuse de operatori economici care figureaza cu datorii restante neachitate catre bugetul de stat sau catre bugetul local vor fi respinse cu exceptia celor care se includ in situatiile prevazute de art. 166 alin. (2) din L98/2016, cu modificarile cu completarile ulterioare.

Pentru ofertantii rezidenti in alte tari se vor aplica prevederile art. 168 alin. (3). Documentele vor fi prezentate in copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”, insotite de traducerea autorizata in limba romana.

Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 58-60 din Legea nr. 98/2016.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire (ofertanti, terti sustinatori, subcontractanti) cu informatiile aferente situatiei lor si se va prezenta declaratie privind neincadrarea în situatiile prevazute în art. 58-60 Legea nr. 98/2016. Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire, sunt:

— Pucheanu Ionut Florin – primar;

— Enache Cristian-Sorin – viceprimar;

— Roman Apostol-Picu – viceprimar;

— Humelnicu Marius – administrator public;

— Campeanu Rodica – director;

— Cristian Capetis – director;

— Baldovin Adriana – sef serviciu;

— Costel Hanta – sef serviciu;

— Ecaterina Macovei – consilier achizitii publice;

— Torica Romeo Costinel – consilier achizitii publice;

— Sindile Mihai-Angelo – consilier achizitii publice;

— Ilie Mircea Dragos – consilier achizitii publice;

— Tanasov Liliana – consilier achizitii publice;

— Alina Rapotan – consilier achizitii publice;

— Ostache Mircea – consilier;

— Munteanu Ionel – consilier juridic;

— Popa Cristinela – consilier juridic;

— consilieri locali: Andrei Lucian-Valeriu, Atanasiu Onut Valeriu, Badiu Nicoleta, Bogatu Hristache, Bogatu Iorgu Viorel, Ciuperca Silviana, Cocu Desilia, Cordoneanu Ion, Dima Giorgica, Duca Cristian, Gavanescu Ioan-Paul, Ghetu Ilie, Iacob Claudiu, Ichim Laurentiu, Florina Stoica, Iurescu Oana-Claudia, Matei Cristina-Mihaela, Oancea Moise-Cornel, Patrascu Nicoleta-Mariana, Poalelungi Dumitru, Popa Catalin, Potîrniche Gheorghe, Mihailescu Catalin-Andrei, Vasile Claudiu-Ionut, Vreme Daniela-Simona.

Modalitate de indeplinire: declaratie privind neincadrarea în situatiile prevazute la art. 60 din Legea 98/2016 care va fi prezentata de ofertanti, terti sustinatori si subcontractanti, odata cu DUAE.

In cazul in care in tara de origine sau tara in care este stabilit ofertantul/tertul susținător/subcontractantul nu se emit documente de natura celor prevăzute mai sus sau respectivele documente nu vizează toate situațiile prevăzute la art. 164, 165 și 167, autoritatea contractanta are obligația de a accepta o declarație pe proprie răspundere sau daca in tara respectiva nu exista prevederi legale referitoare la declarația pe propria răspundere, o declarație autentica data in fata unui notar, a unei autorități administrative sau judiciare sau a unei asociații profesionale care are competente în acest sens.

Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, sa prezinte documente din care sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii, precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.

Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii: se va completa DUAE de catre ofertant (lider si asociat – dupa caz) si respectiv separat de subcontractanti/terti sustinatori cu informatiile aferente situatiei lor.

Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE care urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, sunt urmatoarele:

1. persoane juridice/fizice române: certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului, în original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”. Informatiile cuprinse în certificatul constatator trebuie sa fie reale/valide la momentul prezentării acestuia. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC/ORC.

In cazul persoanelor fizice autorizate se va prezenta autorizatia de functionare sau alte documente echivalente din care sa rezulte competenta acestora de a realiza activitatile care fac obiectul prezentului contract.

În cazul operatorilor economici ce participa în comun la procedura de atribuire si/sau in cazul subcontractarii, fiecare membru al asocierii si/sau subcontractant trebuie sa faca dovada ca pentru partea din contract pe care o realizeaza are corespondent în codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC/ORC;

2. persoane juridice/fizice straine: documente relevante, emise de autoritatile competente din tara in care isi are sediul operatorul economic, care sa dovedeasca o forma de inregistrare si dupa caz, de atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, în conformitate cu cerintele legale din tara în care este stabilit operatorul economic, în original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”, însotite de o traducere autorizata a acestora în limba româna. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent în domeniile de activitate înscrise în documentele prezentate. Informatiile cuprinse în aceste documente trebuie sa fie reale/valide la data prezentarii acestuia;

3. in cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte documentele solicitate la acest capitol, pentru partea din contract pe care o realizeaza.

III.1.2)Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat.

1. Furnizarea si montarea in ultimii trei ani de produse similare in valoare cumulata de minimum 1 500 000 RON. Lista principalelor contracte de produse similare furnizate si montate efectuate in ultimii trei ani, raportati de la data-limita de depunere a ofertelor, cu indicarea valorilor, perioadelor de livrare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autorități contractante, entități contractante sau clienti privati. Cerinta minima se va îndeplini la nivelul a maximum trei contracte. Ultimii trei ani vor fi calculati pana la data-limita de depunere a ofertelor, cu mentiunea ca daca autoritatea contractanta va decala termenul de depunere al ofertelor, se va extinde corespunzator (cu zilele de decalare) si perioada aferenta experientei similare. Prin furnizarea si montare de produse similare se întelege: furnizarea si montarea de echipamente electrice de tipul infrastructurii electrice (ex.: statii de reincarcare autovehicule, realizare retele iluminat stradal, realizarea de retele de distributie a energiei electrice, realizarea de retele de alimentare cu energie electrica pentru consumatori casnici/industriali).

Proportia de subcontractare. Operatorii economici participanti la procedura de atribuire vor declara subcontractantii ce urmeaza a fi implicati in derularea viitorului contract, proportia implicarii acestora, precum si activitatile efective in care vor fi implicati sau pe care le vor desfasura. La termenul-limita de depunere a ofertelor operatorii economici vor incarca in SEAP, anexat DUAE, acordul de subcontractare. În cazul în care operatorii economici decid să subcontracteze o parte din contract și se bazează pe capacitățile subcontractantului pentru executarea părții respective, trebuie completat un DUAE separat pentru astfel de subcontractanți.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Se va completa: DUAE. Se vor prezenta în cadrul DUAE informații referitoare la principalele contracte de furnizare si montare de produse similare efectuate, făcându-se trimitere la certificate/documente/recomandări/procese-verbale de recepție datate, semnate și parafate de către beneficiar (autoritate contractantă sau un beneficiar privat). Totodată, ofertanții trebuie sa precizeze în DUAE informații cum ar fi: numărul şi data contractului invocat drept experiență similară, beneficiarul acestuia, data şi numărul documentului de recepție, precum şi ponderea şi/sau activităţile pentru care a fost responsabil, împreună cu valoarea acestora, fără TVA. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea cerinței vor fi prezentate, la solicitare, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor: Livrarile de produse se confirma prin prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar, din care sa reiasa tipul produselor furnizate, beneficiarii, valoarea, perioada si locul furnizarii si montarii produselor, precizându-se totodata daca au fost livrate si montate în totalitate. Documente emise în altă limbă decât limba romană, vor însoțite de traducere autorizata. Pentru o evaluare unitara a modului de îndeplinire a cerintei, în cazul contractelor încheiate într-o alta moneda, pentru calculul echivalentei se va aplica cursul mediu anual leu/alta valuta comunicat de BNR pentru fiecare an in parte, disponibil pe adresa www.bnr.ro

Se va completa DUAE de catre participantii la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.

III.1.5)Information about reserved contracts
III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:
III.2.3)Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4)Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6)Information about electronic auction
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 07/07/2020
Local time: 15:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Romanian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 07/01/2021
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 07/07/2020
Local time: 15:00
Place:

In SEAP.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
VI.3)Additional information:

1. Pentru indeplinirea cerintelor de calificare, operatorii economici vor completa DUAE in SEAP, urmand ca autoritatea contractanta sa solicite documentele de calificare ofertantului clasat pe primul loc in urma aplicarii criteriilor de atribuire sau oricand in perioada de derulare a procedurii, potrivit prev. art. 196 alin. (1) din Legea 98/2016. Conform Notificarii ANAP din 8.4.2019, DUAE se completeaza direct în SEAP, după autentificare, de către fiecare participant. Pentru cazurile în care ofertantul este o asociere sau pentru cazurile în care ofertantul are subcontractanți sau terți susținători, fiecare operator economic se va autentifica în sistem și va accesa procedura de atribuire în vederea completării DUAE în calitatea în care a fost inclus în procedură (asociat, subcontractant, terț susținător);

2. Este necesar ca toți cei care trebuie să completeze DUAE sa fie inregistrati ca utilizatori in SEAP;

3. În cazul în care două sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, cu punctaje egale, departajarea se va face având în vedere punctajul obţinut la factorii de evaluare, în ordinea descrescătoare a ponderilor acestora. În situaţia în care egalitatea se menţine, autoritatea contractantă va solicita noi propuneri financiare şi oferta câştigătoare va fi desemnată cea cu propunerea financiară cea mai mică. Toate costurile privind intocmirea ofertei, precum si incarcarea acesteia in SEAP (transmiterea acesteia), cad exclusiv in sarcina operatorilor economici, fara a exista posibilitatea solicitarii vreunei compensatii in acest sens;

4. Pentru deschiderea fisierelor postate in SEAP cu semnatura electronica, utilizati programul shell SAFE Verify, utilitar gratuit cu care se poate verifica semnatura electronica si permite vizualizarea documentelor semnate electronic;

5. Prezumtia de legalitate si autenticitate a documentelor prezentate. Ofertantul isi asuma raspunderea exclusiva pentru legalitatea si autenticitatea tuturor documentelor prezentate in original si/sau copie in vederea participarii la procedura. Analizarea documentelor prezentate de ofertanti de catre comisia de evaluare nu angajeaza din partea acesteia nicio raspundere sau obligatie fata de acceptarea acestora ca fiind autentice sau legale si nu inlatura raspunderea exclusiva a ofertantului sub acest aspect.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postal address: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Town: Bucureşti
Postal code: 030084
Country: Romania
E-mail: office@cnsc.ro
Telephone: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

Internet address: www.cnsc.ro

VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Termenele de exercitare a căilor de atac sunt prevăzute art. 8 din Legea nr. 101/2016.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Serviciul achiziții publice
Postal address: Str. Domnească nr. 54, cam. 215
Town: Galați
Postal code: 800036
Country: Romania
E-mail: licitatii@primariagalati.ro
Telephone: +40 236307720
Fax: +40 236307796

Internet address: www.primariagalati.ro

VI.5)Date of dispatch of this notice:
03/06/2020