Leveringen - 261275-2020

05/06/2020    S108

Nederland-Leeuwarden: Anorganische chemische basisproducten

2020/S 108-261275

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Wetterskip Fryslan
Nationaal identificatienummer: 01174741
Postadres: Fryslânplein 3
Plaats: Leeuwarden
NUTS-code: NL NEDERLAND
Postcode: 8914 BZ
Land: Nederland
Contactpersoon: Kristian de Jong
E-mail: kdejong1@wetterskipfryslan.nl
Telefoon: +31 582922286
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.wetterskipfryslan.nl
Adres van het kopersprofiel: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=145094
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=145094
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Waterschap

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

WFRL-11-16700 IJzerzouten

Referentienummer: WFRL-11-16700
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
24310000 Anorganische chemische basisproducten
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Deze Opdracht betreft het leveren van:

— perceel 1: ijzersulfaat voor de zuiveringen (vast, minimaal 18 gew.% Fe),

— perceel 2: ijzerchloride voor de zuiveringen (vloeibaar, minimaal 40 gew.% opl. FeCl3) (duurzame ijzerchloride, lagere GER-waarde),

— perceel 3: ijzerchloride voor de slibontwateringsinstallatie en de RWZI Franeker (vloeibaar, minimaal 40 gew.% opl. FeCl3) (reguliere ijzerchloride).

De opdrachtgever heeft als doel per perceel een raamovereenkomst af te sluiten met een dienstverlener voor de levering van ijzersulfaat en ijzerchloride voor de duur van twee jaar met een optionele verlenging van twee maal één jaar, onder dezelfde voorwaarden.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

IJzersulfaat voor de zuiveringen

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
24310000 Anorganische chemische basisproducten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL NEDERLAND
Voornaamste plaats van uitvoering:

Beheergebied Wetterskip Fryslân.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Levering van: IJzersulfaat voor de zuiveringen (vast, minimaal 18 gew.% Fe).

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Digitale bestelomgeving / Weging: 12
Kwaliteitscriterium - Naam: Duurzaamheid / Weging: 18
Prijs - Weging: 70
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

De raamovereenkomst kan door opdrachtgever eenzijdig twee (2) keer met twaalf (12) maanden schriftelijk verlengd worden. Opdrachtgever zal opdrachtnemer uiterlijk twee (2) maanden voor het verstrijken van de geldende looptijd van de Raamovereenkomst schriftelijk in kennis stellen indien gebruik zal worden gemaakt door opdrachtgever van de verlengingsoptie.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

IJzerchloride voor de zuiveringen

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
24310000 Anorganische chemische basisproducten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL NEDERLAND
Voornaamste plaats van uitvoering:

Beheergebied Wetterskip Fryslân.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Levering van: IJzerchloride voor de zuiveringen (vloeibaar, minimaal 40 gew.% opl. FeCl3) (duurzame ijzerchloride, lagere GER-waarde).

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Digitale bestelomgeving / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: Duurzaamheid / Weging: 20
Prijs - Weging: 70
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

De raamovereenkomst kan door opdrachtgever eenzijdig twee (2) keer met twaalf (12) maanden schriftelijk verlengd worden. Opdrachtgever zal Opdrachtnemer uiterlijk twee (2) maanden voor het verstrijken van de geldende looptijd van de Raamovereenkomst schriftelijk in kennis stellen indien gebruik zal worden gemaakt door opdrachtgever van de verlengingsoptie.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

IJzerchloride voor de slibontwateringsinstallatie en de RWZI Franeker

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
24310000 Anorganische chemische basisproducten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL NEDERLAND
Voornaamste plaats van uitvoering:

Beheergebied Wetterskip Fryslân.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Levering van: IJzerchloride voor de slibontwateringsinstallatie en de RWZI Franeker (vloeibaar, minimaal 40 gew.% opl. FeCl3) (reguliere ijzerchloride).

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Digitale bestelomgeving / Weging: 12
Kwaliteitscriterium - Naam: Duurzaamheid / Weging: 18
Prijs - Weging: 70
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

De raamovereenkomst kan door Opdrachtgever eenzijdig twee (2) keer met twaalf (12) maanden schriftelijk verlengd worden. Opdrachtgever zal opdrachtnemer uiterlijk twee (2) maanden voor het verstrijken van de geldende looptijd van de raamovereenkomst schriftelijk in kennis stellen indien gebruik zal worden gemaakt door opdrachtgever van de verlengingsoptie.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Inschrijver staat ingeschreven in het beroeps- of handelsregister, volgens de eisen van de wetgeving van het vestigingsland van de onderneming (in Nederland: bij de Kamer van Koophandel).

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 13/07/2020
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 3 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 13/07/2020
Plaatselijke tijd: 12:01
Plaats:

Leeuwarden

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Noord-Nederland
Plaats: Leeuwarden
Land: Nederland
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
03/06/2020