Kijk op onze speciale pagina met aanbestedingen van medisch materiaal in verband met de coronacrisis.

De conferentie over de toekomst van Europa is uw kans om uw ideeën te delen en vorm te geven aan de toekomst van Europa. Laat uw stem horen!

Leveringen - 261315-2018

19/06/2018    S115

Griekenland-Chalkida: Voeding, dranken, tabak en aanverwante producten

2018/S 115-261315

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Perifereia Stereas Ellados - Perifereiaki Enotita Eyboias
Postadres: Leoforos Chaina 93
Plaats: Chalkida
NUTS-code: EL64 Not specified
Postcode: 341 00
Land: Griekenland
Contactpersoon: Aggeliki Giannoylakoy, Paraskeyi Andritsoy, Eleni Gabrili, Kyriakos Papakyriakoy
E-mail: papakyriakou.k@naevias.gr
Telefoon: +30 2221353710-711/743/706
Fax: +30 2221036073
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.pste.gov.gr/index.php
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Ηλεκτρονικός ανοικτός διεθνής διαγωνισμός, προμήθειας πουλερικών, βοείου κρέατος, χοιρινού κρέατος, γάλακτος εβαπορέ, βρεφικών τροφών, οσπρίων, ρυζιού, ζυμαρικών, ειδών παντ/λείου, πελτέ ντομάτας κ.ά., για Τ.Ε.Β.Α..

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
15000000 Voeding, dranken, tabak en aanverwante producten
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Ηλεκτρονικός ανοικτός διεθνής διαγωνισμός σε ευρώ, για την προμήθεια πουλερικών, βοείου κρέατος, χοιρινού κρέατος, γάλακτος εβαπορέ, βρεφικών τροφών, οσπρίων, ρυζιού, ζυμαρικών, ειδών παντοπωλείου, πελτέ ντομάτας, ελιών, καφέ - ζαχαρωδών, μελιού, ελαιολάδου, γαλακτοκομικών, ειδών οπωροπωλείου, για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής, για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (Τ.Ε.Β.Α.), με κριτήριο κατακύρωσης, είτε την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, βάσει τιμής, στο σύνολο τής κάθε ομάδας (ομάδες Δ’, Ε’, ΣΤ’, Ζ’, Η’, Θ’, Ι’, Κ’, Λ’, Μ’, Ξ’) είτε το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%), πάνω στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης των ειδών της αντίστοιχης ομάδας (ομάδες Α’, Β’, Γ’, Ν’, Ο’), την ημέρα παράδοσης,όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο Δελτίο Πιστοποίησης Τιμών της Υπηρεσίας Εμπορίου της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας και όπως αναλυτικά αναφέρονται στο Παράρτημα Α’ της παρούσης.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 1 105 024.24 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Ομάδα Η - Ζυμαρικά.

Perceel nr.: 8
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
03211300 Rijst
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: EL64 Not specified
Voornaamste plaats van uitvoering:

Περιφερειακή Ενότητα Ευβοίας.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Προμήθεια:

— μακαρονιών Νο.6 : 58.608 τεμάχια,

— κριθαρακίου: 19.968 τεμάχια.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα αύξησης της προμήθειας των ειδών, μέχρι και τα επιτρεπόμενα όρια του προϋπολογισμού.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής. Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (Τ.Ε.Β.Α.)
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Ομάδα Ι - Πελτές ντομάτας.

Perceel nr.: 10
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
15331427 Geconcentreerde tomatenpuree
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: EL64 Not specified
Voornaamste plaats van uitvoering:

Περιφερειακή Ενότητα Ευβοίας.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Προμήθεια:

— πελτέ ντομάτας: 41.424 τεμάχια.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα αύξησης της προμήθειας των ειδών, μέχρι και τα επιτρεπόμενα όρια του προϋπολογισμού.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής. Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (Τ.Ε.Β.Α.)
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Ομάδα Κ - Ελιές.

Perceel nr.: 11
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
03222400 Olijven
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: EL64 Not specified
Voornaamste plaats van uitvoering:

Περιφερειακή Ενότητα Ευβοίας.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Προμήθεια:

— ελιών: 22.476 τεμάχια.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα αύξησης της προμήθειας των ειδών, μέχρι και τα επιτρεπόμενα όρια του προϋπολογισμού.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής. Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (Τ.Ε.Β.Α.)
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Ομάδα Ξ - Γαλακτοκομικά.

Perceel nr.: 15
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
15542300 Fetakaas
15544000 Harde kaas
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: EL64 Not specified
Voornaamste plaats van uitvoering:

Περιφερειακή Ενότητα Ευβοίας.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Προμήθεια:

— τυριού φέτα: 22.476 τεμάχια,

— τυριού σκληρού: 22.476 τεμάχια.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα αύξησης της προμήθειας των ειδών, μέχρι και τα επιτρεπόμενα όρια του προϋπολογισμού.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής. Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (Τ.Ε.Β.Α.)
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2017/S 095-186403
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 8
Benaming:

Ομάδα Η - Ζυμαρικά.

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
06/06/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Γαλακτοκομικά Μανδρέκας Α.Ε.
Plaats: Κόρινθος
NUTS-code: EL652 Not specified
Land: Griekenland
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 38 328.48 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 32 029.44 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2
Perceel nr.: 10
Benaming:

Ομάδα Ι - Πελτές ντομάτας.

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
06/06/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Γαλακτοκομικά Μανδρέκας Α.Ε.
Plaats: Κόρινθος
NUTS-code: EL652 Not specified
Land: Griekenland
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 44 737.92 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 28 168.32 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 3
Perceel nr.: 11
Benaming:

Ομάδα Κ - Ελιές.

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
06/06/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Γαλακτοκομικά Μανδρέκας Α.Ε.
Plaats: Κόρινθος
NUTS-code: EL652 Not specified
Land: Griekenland
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 80 688.84 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 61 359.48 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 4
Perceel nr.: 15
Benaming:

Ομάδα Ξ - Γαλακτοκομικά.

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
06/06/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Γαλακτοκομικά Μανδρέκας Α.Ε.
Plaats: Κόρινθος
NUTS-code: EL652 Not specified
Land: Griekenland
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 151 488.24 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 143 846.40 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Αναφέρεται στη διακήρυξη.
Plaats: Αθήνα
Land: Griekenland
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Για διαφορές που αναφύονται από πράξεις ή παραλείψεις, οι οποίες εκδίδονται ή συντελούνται μέχρι και τις 31.3.2017, ισχύουν τα εξής.

Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής, συμπεριλαμβανομένης της διακήρυξης, δικαιούται να ασκήσει ενώπιον της αναθέτουσας αρχής προδικαστική προσφυγή, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του, μέσα σε προθεσμία 10 ημερών αφότου έλαβε πλήρη γνώση της παράνομης πράξης ή παράλειψης, σύμφωνα με τα αναλυτικά οριζόμενα στο άρθρο 4 του ν. 3886/2010 (Α΄/147). Η προδικαστική προσφυγή υποβάλλεται ηλεκτρονικά, με τη συμπλήρωση της ειδικής φόρμας του συστήματος και την επισύναψη του σχετικού εγγράφου σε μορφή αρχείου τύπου pdf, το οποίο φέρει ψηφιακή υπογραφή σκληρής αποθήκευσης.

Η αναθέτουσα αρχή αποφαίνεται αιτιολογημένα, κατόπιν γνωμοδότησης της αρμόδιας Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων - προδικαστικών προσφυγών, σύμφωνα με το πιο πάνω άρθρο, μέσα σε προθεσμία 15 ημερών από την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία, τεκμαίρεται η απόρριψή της.

Οι χρήστες - οικονομικοί φορείς, ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφυγής μέσω της λειτουργίας του συστήματος «Επικοινωνία».

Η άσκηση της ως άνω προδικαστικής προσφυγής είναι υποχρεωτική, για την υποβολή αίτησης ασφαλιστικών μέτρων του άρθρου 5 του ν. 3886/2010.

Η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο, μέσα σε προθεσμία 10 ημερών από τη ρητή ή σιωπηρή απόρριψη της προδικαστικής προσφυγής και η προθεσμία για την άσκησή της, η άσκηση αυτής και η προθεσμία και η άσκηση της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων, κωλύουν τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν με την προσωρινή διαταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά. Εφόσον ασκηθεί αίτηση ασφαλιστικών μέτρων, ο αιτών ειδοποιεί σχετικά την Α.Α., με κάθε πρόσφορο μέσο, όπως τα ηλεκτρονικά και η τηλεομοιοτυπία, μέσα σε 5 ημέρες από την άσκηση της αιτήσεως.

Κατά τα λοιπά, η άσκηση αίτησης ασφαλιστικών μέτρων δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, εκτός αν ορίζεται άλλως με την ως άνω προσωρινή διαταγή, σύμφωνα με τα αναλυτικά οριζόμενα στο άρθρο 5 του Ν. 3886/2010 όπως ισχύει.

Διαφορές που αναφύονται από πράξεις ή παραλείψεις, οι οποίες εκδίδονται ή συντελούνται μετά τις 31.3.2017, διέπονται από τις διατάξεις του Βιβλίου ΙV (άρθρα 345 έως 374) του ν. 4412/2016.8. Εγγυήσεις.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Περιφερειακή Ενότητα Ευβοίας - Διεύθυνση Διοικητικού/Οικονομικού (Τμήμα Προμηθειών)
Postadres: Λ. Χαϊνά 93
Plaats: Χαλκίδα
Postcode: 341 00
Land: Griekenland
Telefoon: +30 2221353710-706/743/711
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
15/06/2018