Доставки - 261436-2020

Submission deadline has been amended by:  289238-2020
05/06/2020    S108

България-София: Мебелировка

2020/S 108-261436

Обявление за поръчка

Доставки

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Прокуратура на Република България — главен прокурор
Национален регистрационен номер: 121817309
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 2, Съдебна палата
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1000
Държава: България
Лице за контакт: Ненко Милев
Електронна поща: nmilev@prb.bg
Телефон: +359 28036033
Факс: +359 29633373

Интернет адрес/и:

Основен адрес: http://www.prb.bg

Адрес на профила на купувача: http://www.prb.bg/bg/obshestveni-porchki/elektronni-prepiski/otkrita-procedura-za-vyzlagane-na-obshtestvena-129

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: http://www.prb.bg/bg/obshestveni-porchki/elektronni-prepiski/otkrita-procedura-za-vyzlagane-na-obshtestvena-129
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени до следния адрес:
Официално наименование: Прокуратура на Република България — главен прокурор
Национален регистрационен номер: 121817309
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 2, Съдебна палата
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Лице за контакт: Ненко Милев
Телефон: +359 28036033
Електронна поща: nmilev@prb.bg
Факс: +359 29633373
код NUTS: BG411 София (столица)

Интернет адрес/и:

Основен адрес: http://www.prb.bg

Адрес на профила на купувача: http://www.prb.bg/bg/obshestveni-porchki/elektronni-prepiski/otkrita-procedura-za-vyzlagane-na-obshtestvena-129

I.4)Вид на възлагащия орган
Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения
I.5)Основна дейност
Друга дейност: надзор за законност

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Доставка на офис и мебелно обзавеждане по 3 обособени позиции

Референтен номер: ОПИ-418/02.06.2020г.
II.1.2)Основен CPV код
39100000 Мебелировка
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Поръчката има за цел да осигури доставка на офис и мебелно обзавеждане по 3 обособени позиции:

Обособени позиции:

Поръчката е обособена в три обособени позиции:

— обособена позиция № 1 „Доставка на архивни стелажи“,

— обособена позиция № 2 „Доставка на офис мебели“,

— обособена позиция № 3 „Доставка на матраци“.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 115 000.00 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
Оферти могат да бъдат подавани за всички обособени позиции
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Доставка на архивни стелажи

Обособена позиция №: 1
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
39131100 Етажерки (стелажи) за архивиране (съхранение)
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411 София (столица)
код NUTS: BG423 Пазарджик
Основно място на изпълнение:

гр. София, ул. „Подполковник Калитин“ № 21 и гр. Батак — УБ „Цигов чарк“

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Обособена позиция № 1 „Доставка на архивни стелажи“: стелаж, архивен — 13 бр.; модулна система, архивни стелажи — по схема — 1 бр.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 30 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в дни: 40
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Доставка на офис мебели

Обособена позиция №: 2
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
39130000 Мебелировка за офиса
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411 София (столица)
код NUTS: BG412 София
код NUTS: BG423 Пазарджик
Основно място на изпълнение:

гр. София, бул. „Витоша“ № 2, бул. „Александър Стамболийски“ № 18, бул. „Д-р Г. М. Димитров“ № 42, гр. София, ул. „Подполковник Калитин“ № 21, гр. Батак — УБ „Цигов чарк“ и УБ „Боровец“, к.к. Боровец

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Обособена позиция № 2 „Доставка на офис мебели“: маса, трапезна — 10 бр.; бюро — 31бр.; помощно бюро — 3 бр.; помощно бюро — 9 бр.; свързващ модул — 7 бр.; контейнер със заключване — 22 бр.; гардероб, еднокрилен — 1 бр.; гардероб, двукрилен — 2 бр.; надстройка — 4 бр.; секция стелаж 3/5 — 5 бр.; етажерка с врати — 3 бр.; етажерка — 1 бр.; маса, холна — 12 бр.; секционен шкаф — 1 бр.; гардероб, двукрилен, с надстройка — 2 бр.; гардероб, двукрилен, с надстройка — 2 бр.; холна маса — 6 бр.; тоалетка с огледало — 1 бр.; рафт — 1 бр.; кухненски шкафове с мивка — 31 бр.; етажерка — по схема — 31 бр.; шкаф с термоплот — 1 бр.; етажерка — 1 бр.; кухненски шкафове тип № 1 — 1 бр.; кухненски шкафове тип № 2 — 1 бр.; заседателна маса — 1 бр.; комплект офис мебели, състоящ се от: двукрилен гардероб тип библиотека, секционен шкаф със стъклени врати, секционен шкаф с плътни врати, бюро, контейнер с 3 чекмеджета и врата, холна маса — 1 компл.; комплект офис мебели, състоящ се от: бюро, помощно бюро, контейнер, заседателна маса, шкаф със стъклени врати — 4 бр., шкаф без врати — 1 бр., шкаф — 1 бр., свободностояща етажерка без гръб с 5 рафта, гардероб двукрилен, холна маса, протектор за стена — 1 компл.; стъклена витрина — 7 бр.; закачалки тип стоящи — 5 бр.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 60 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в дни: 40
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Доставка на матраци

Обособена позиция №: 3
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
39143110 Легла и артикули за легла и специални подобни артикули (дюшеци, юргани, пухени завивки и др.)
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG423 Пазарджик
Основно място на изпълнение:

гр. Батак — УБ „Цигов чарк“

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Обособена позиция № 3 „Доставка на матраци“: матрак, двулицев, тип № 1 — 120 бр.; матрак двулицев тип № 2 — 1 бр.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 25 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в дни: 40
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Не се поставят изисквания.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Не се поставят изисквания.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

1. Участникът да е изпълнил дейности с предмет, идентични или сходни с този на поръчката, за последните 3 години от датата на подаване на офертата (чл. 63, ал. 1, т. 1 от ЗОП). Валидно за всички обособени позиции.

Съответствието си с поставения критерий за подбор, участниците декларират, както следва:

При подаване на оферта участниците декларират съответствието с минималното изискване чрез посочване на доставките, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка по съответната обособена позиция, за която участникът участва, с посочване на описание на доставките, стойностите, датите и получателите. Данните се представят чрез попълване на информацията в част IV „Критерии за подбор“, раздел „Технически и професионални способности“ от единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП).

Участниците следва да представят информация за вида и обема на изпълняваната дейност по начин, позволяващ на възложителя да извърши преценка за нейната идентичност или сходство с предмета и обема на настоящата поръчка.

В случаите на чл. 67, ал. 5 и чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП документ за доказване на съответствието с поставения критерий за подбор:

Поставеното изискване се доказва с документи по чл. 64, ал. 1, т. 2 от ЗОП — списък на доставките, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка по съответната обособена позиция, за която участникът участва, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с документи, които доказват извършената доставка.

2. Участникът да прилага системи за управление на качеството (чл. 63, ал. 1, т. 10 от ЗОП). Валидно за всички обособени позиции.

Съответствието си с поставения критерий за подбор участниците декларират както следва:

При подаване на оферта участниците декларират съответствието с минималното изискване чрез посочване на сертификатите за въведена и сертифицирана система за управление на качеството съгласно стандарта БДС EN ISO 9001:2015 или еквивалентен с обхват производство и/или доставка на стоки, включени в предмета на обществената поръчка по съответната обособена позиция, за която участникът участва.

Данните се представят чрез попълване на информацията в част IV „Критерии за подбор“, раздел Г „Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление“ от единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП).

В случаите на чл. 67, ал. 5 и чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП документ за доказване на съответствието с поставения критерий за подбор:

Поставеното изискване се доказва със заверено „вярно с оригинала“ копие на валиден сертификат за съответствие на системата за управление на качеството на участника със стандарта БДС EN ISO 9001:2015 или еквивалентен с обхват производство и/или доставка на стоки, включени в предмета на настоящата поръчка или сходни на предмета на настоящата обществена поръчка дейности по съответната обособена позиция, за която участникът участва.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Минимално изискване:

1. Участникът да е изпълнил минимум 1 дейност през последните 3 години, чиито предмет и обем е идентичен или сходен с този на поръчката по съответната обособена позиция, считано от датата на подаване на офертата по съответната обособена позиция.

* Под „изпълнени дейности“ се разбират такива, при които независимо от датата на сключването им доставката е приключила в посочения по-горе период.

* Под дейности с идентичен или сходен предмет и обем да се разбира доставка:

1) За ОП № 1 — доставка на архивни стелажи мин. 80 кв. м в рамките на изпълнение на 1 дейност.

2) За ОП № 2 — доставка на мебели, включваща доставка на мин. 5 бр. трапезни маси (от масивно дърво), бюра — 10 бр., гардероби — 2 бр., кухненски шкафове с мивка — 10 бр. Доставката може да е извършена в рамките на една или повече дейности.

3) За ОП № 3 — доставка на мин. 50 бр. матрака в рамките на изпълнение на една дейност.

2. Участникът трябва да прилага въведена и сертифицирана система за управление на качеството съгласно стандарта БДС EN ISO 9001:2015 или еквивалентен с обхват производство и/или доставка на стоки, включени в предмета на обществената поръчка по съответната обособена позиция, за която участникът участва.

Сертификатите трябва да са издадени от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ или от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието.

Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки. В тези случаи участникът трябва да е в състояние да докаже, че предлаганите мерки са еквивалентни на изискваните.

Възложителят приема и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството или за опазване на околната среда, когато кандидат или участник не е имал достъп до такива сертификати или е нямал възможност да ги получи в съответните срокове по независещи от него причини. В този случай участникът трябва да е в състояние да докаже, че предлаганите мерки са еквивалентни на изискваните.

III.1.5)Информация относно запазени поръчки
III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:

В процедурата може да участва участник, който отговаря на условията на чл. 10, ал. 1 от ЗОП и изискванията на възложителя. Възложителят (в-ят) отстранява от участие (у-е) участник (у-к): за когото са налице основанията по чл. 54, ал. 1, чл. 55, ал. 1, т. 1, т. 3 и т. 4 от ЗОП и/или условията по чл. 107 от ЗОП; за когото е приложима забраната по чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС освен ако не е налице изкл. по чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС; за който е налице несъответствие с чл. 101, ал. 9—11 от ЗОП; за когото е налице забраната по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество; който представи оферта с по-кратък срок на валидност...

Продължава в раздел VI.3).

III.2.3)Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.4)Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 03/07/2020
Местно време: 17:00
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Офертата трябва да бъде валидна до: 31/01/2021
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 06/07/2020
Местно време: 11:00
Място:

гр. София, пл. „Света Неделя“ № 1, ет. 5, стая 503, Администрация на главния прокурор

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

Получените заявления за участие или оферти се отварят на публично заседание от комисията по чл. 103, ал. 1 от ЗОП, на което могат да присъстват кандидатите или участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Действията на комисията ще се извършват в последователност, предвидена в чл. 61 от ППЗОП

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.2)Информация относно електронното възлагане
VI.3)Допълнителна информация:

Продължава от раздел III.2.2): който при поискване от страна на В-я не представи необходимата информация относно правно-организационната форма под която осъществяват дейността си, както и списък на всички задължени лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 от ЗОП; който е представил оферта, в която предложението за срока на изпълнение е по дълъг от определения от възложителя; който не представи техническо предложение или то не отговаря на обявените условия на поръчката; който не представи ценово предложение, или то не отговаря на обявените условия на поръчката.

У-те могат да се възползват от възможността по чл. 56 от ЗОП, като представят мерки за надеждност.

На основание чл. 55, ал. 4 от ЗОП В-ят има право да не отстрани от процедурата у-к, за който е налице обстоятелството по чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП, ако се докаже, че същият не е преустановил дейността си и е в състояние да изпълни поръчката съгласно приложимите национални правила за продължаване на стопанската дейност в държавата, в която е установен. Липсата на основанията за отстраняване се декларира в ЕЕДОП.

1. Гаранцията за изпълнение на договора за всяка обособена позиция е в размер на 5 % (пет процента) от цената на договора без ДДС, от които 4 % за обезпечаване на доставката на мебелите и 1 % за обезпечаване на гаранционните задължения на изпълнителя.

2. Финансиране — финансирането на поръчката е с бюджетни средства на Прокуратурата на Република България.

3. Заплащане на цената — посочено в проектите на договори.

4. На основание чл. 104, ал. 2 от ЗОП възложителят предвижда оценката на техническите и ценовите предложения на участниците в настоящата процедура за възлагане да се извърши преди разглеждане на документите за съответствие с критериите за подбор.

Действията на комисията ще се извършат в последователност, предвидена в чл. 61 от ППЗОП.

Предвид обстоятелството, че на основание чл. 104, ал. 2 от ЗОП комисията ще извърши оценка на техническите и ценовите предложения на участниците преди разглеждане на документите за съответствие с критериите за подбор, ценовите предложения могат да не се представят в запечатан плик. По своя преценка участникът може да постави ценовото си предложение запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“.

Възлагане по чл. 21, ал. 6 от ЗОП.

Съгласно чл. 21, ал. 6 от ЗОП възложителят има право да възлага обособени позиции по реда, валиден за индивидуалната стойност на всяка от тях, при условие че стойността на съответната обособена позиция не надхвърля 156 464 BGN за доставки и услуги и общата стойност на обособените позиции, възложени по този начин, не надхвърля 20 на 100 от общата стойност на поръчката. В тези случаи независимо от остатъчната стойност на поръчката тя се възлага по реда, приложим към общата стойност на цялата поръчка.

ПС на ОП № 1 представлява 21,54 % от ОСП.

ПС на ОП № 2, представлява 43,07 %.

ПС на ОП № 3, представлява 17,95 % от ОСП.

ПС на ОП № 4, представлява 5,96 % от ОСП.

ПС на ОП № 5, представлява 2,87 % от ОСП.

ПС на ОП № 6, представлява 8,61 % от ОСП.

ПС на ОП № 4, № 5 и № 6 са под 156 464 BGN и общата им стойност не надвишава 20 % от прогнозната стойност на поръчката. Тъй като всяка една от прогнозните стойности на обособени позиции № 4, № 5 и № 6 е под 30 000 (тридесет хиляди) BGN без ДДС, същите попадат в приложното поле на чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП. С оглед изложеното и на основание чл. 21, ал. 6 от ЗОП обособени позиции № 4, № 5 и № 6 ще се възложат по реда на чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП — чрез директно възлагане. В изпълнение на чл. 21, ал. 6 от ЗОП и във вр. с чл. 20, ал. 9 от ЗОП остатъчната стойност (явяваща се прогнозна стойност на настоящата поръчка) предвид нейния размер се възлага чрез провеждане на открита процедура по ЗОП. Обособени позиции № 4, № 5 и № 6 не са включени в предмета на настоящата процедура.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315

Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

В 10-дневен срок от настъпване на обстоятелствата по чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
02/06/2020