Para más información sobre licitaciones relacionadas con las necesidades de equipos médicos, consulte nuestra página dedicada a la COVID-19.

La Conferencia sobre el Futuro de Europa le ofrece la oportunidad de compartir sus ideas y conformar el futuro de Europa. ¡Denos su opinión!

Servicios - 261439-2019

05/06/2019    S107

Polonia-Łódź: Servicios TI: consultoría, desarrollo de software, Internet y apoyo

2019/S 107-261439

Anuncio de licitación

Servicios

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Izba Administracji Skarbowej w Łodzi
Dirección postal: al. Kościuszki 83
Localidad: Łódź
Código NUTS: PL711 Miasto Łódź
Código postal: 90-436
País: Polonia
Persona de contacto: Tomasz Wasilewski
Correo electrónico: przetargi.ias.lodz@mf.gov.pl
Teléfono: +48 422547163
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://www.lodzkie.kas.gov.pl/
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: https://ias-lodz.ezamawiajacy.pl/
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse por vía electrónica a: https://ias-lodz.ezamawiajacy.pl/
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
I.4)Tipo de poder adjudicador
Ministerio o cualquier otra autoridad nacional o federal, incluidas sus delegaciones regionales o locales
I.5)Principal actividad
Servicios públicos generales

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Zakup usług informatycznych na modernizację, rozwój i utrzymywanie Systemu Przemieszczania oraz Nadzoru Wyrobów Akcyzowych – Systemu EMCS PL2

Número de referencia: 1001-ILZ.260.17.2019
II.1.2)Código CPV principal
72000000 Servicios TI: consultoría, desarrollo de software, Internet y apoyo
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja, rozwój i utrzymanie Systemu EMCS PL2 celem dostosowania do wymagań wynikających: ze zmian prawa na poziomie unijnym krajowym, ze zmian postulowanych przez użytkowników lub administratorów Systemu, z wymagań wynikających ze współpracy z komponentami wytworzonymi lub rozwijanymi w ramach Programu Platforma Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC). Przedmiot zamówienia obejmuje także realizację przez Wykonawcę usługi szkolenia, o której mowa w pkt 2 ppkt 6 Rozdziału III SIWZ oraz świadczenie przez niego usług określonych w pkt 3 Rozdziału III SIWZ.

II.1.5)Valor total estimado
Valor IVA excluido: 5 571 399.00 PLN
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
48000000 Paquetes de software y sistemas de información
72263000 Servicios de implementación de software
80510000 Servicios de formación especializada
72250000 Servicios de sistemas y apoyo
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL711 Miasto Łódź
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Izba Administracji Skarbowej w Łodzi

II.2.4)Descripción del contrato:

W szczególności zamówienie obejmuje:

1) opracowanie i przekazanie Zamawiającemu dokumentu „Plan Umowy”, zgodnie z wymaganiami określonymi w Załączniku nr 2 do Wzoru Umowy, stanowiącego Załącznik H do SIWZ;

2) dostarczenie dokumentacji w terminach określonych w Załączniku nr 3 do Wzoru Umowy, stanowiącego Załącznik H do SIWZ. Pełny wykaz dokumentacji Systemu, którą Wykonawca jest zobowiązany zaktualizować lub opracować a następnie dostarczyć, został określony w Załączniku nr 4 do Wzoru Umowy, stanowiącego Załącznik H do SIWZ. Załącznik określa także wymagania, jakie ta dokumentacja powinna spełniać, jak również szablony, które powinny zostać wykorzystane przy opracowywaniu poszczególnych dokumentów;

3) Wytworzenie i dostarczenie przez Wykonawcę Platformy Programowej składającej się z:

a) oprogramowania dedykowanego (zarówno w formie oprogramowania nowo wytworzonego jak i nowych wersji oprogramowania wytworzonego i dostarczonego w ramach umów wcześniej zawartych),

b) oprogramowania gotowego (zarówno w formie oprogramowania dodatkowego jak i nowych wersji oprogramowania dostarczonego dla Systemu w ramach umów wcześniej zawartych),

Dla środowisk testowo-szkoleniowego, produkcyjnego oraz deweloperskiego; zgodnie z założeniami harmonogramu określonego w Załączniku nr 3 do Wzoru Umowy oraz wymaganiami Systemu określonymi w Załączniku nr 1 do Wzoru Umowy oraz odebranymi przez Zamawiającego produktami w postaci dokumentów;

4) przeniesienie autorskich praw majątkowych do każdego z produktów oraz ich zmian wytworzonych w wyniku realizacji umowy (na zasadach i polach eksploatacji określonych we wzorze umowy) oraz, w zakresie wynikającym ze zmian dokonywanych w ramach świadczonych przez Wykonawcę usług rozwojowych, w przypadku użycia oprogramowania gotowego do udzielenia licencji na wszystkie komponenty Platformy programowej (Komponenty Systemowe) w ilości niezbędnej do realizacji wymagań dla wszystkich środowisk Systemu (testowego oraz produkcyjnego), obejmujących m.in. prawo do instalacji poprawek i nowszych wersji oprogramowania, wraz z utrzymaniem na zasadach określonych we wzorze umowy;

5) przy każdej dostawie Kompleksowej wersji Platformy programowej, do przeprowadzenia wdrożenia dla wszystkich wskazanych przez Zamawiającego środowisk Systemu, obejmującego: zainstalowanie dostarczonego oprogramowania, ewentualną optymalizację oprogramowania systemowego i narzędziowego oraz uruchomienie usług i zasilanie struktur danych, zgodnie z wymaganiami określonymi w „Specyfikacji Wymagań Systemu EMCS PL2”, a następnie przetestowanie wszystkich środowisk Systemu na docelowej infrastrukturze technicznej. Zamawiający może zdecydować o przeprowadzeniu czynności związanych z wdrożeniem przez wytypowanych przedstawicieli Zamawiającego w asyście i przy pełnym wsparciu Wykonawcy;

6) zrealizowanie usług szkoleniowych dla administratorów systemu wg zasad określonych we wzorze umowy;

7) dostarczenie skonsolidowanej wersji oprogramowania na zakończenie każdego z Etapów;

8) dostarczenia zaktualizowanej/wytworzonej dokumentacji w formie elektronicznej przy każdej dostawie oprogramowania powodującej konieczność jej aktualizacji

(w zakresie, w jakim dostawa ma wpływ na dotychczasowe zapisy w odnośnej dokumentacji), przy czym w każdym z Etapów zgodnie z Harmonogramem, który określa Załącznik nr 3 do Wzoru Umowy, Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia w formie papierowej jednego egzemplarza wszystkich zaktualizowanych dokumentów (w zakresie w jakim dostawa ma wpływ na dotychczasowe zapisy w odnośnej dokumentacji, w tym w zakresie Usługi Rozwoju i Usługi utrzymania) składających się na dokumentację Systemu;

9) dostarczenia Skonsolidowanej wersji dokumentacji Systemu w formie elektronicznej na zakończenie każdego z Etapów. Etapy Umowy zostały określone w § 2 Wzoru Umowy.

Szczegółowy OPZ i sposobu jego realizacji są zawarte w: 1)Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym Załącznik A do SIWZ;2)Wzorze Umowy stanowiącym Załącznik H do SIWZ.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Rozszerzenie usługi gwarancji jakości i rękojmi o pielęgnowanie i monitoring Systemu zapewniające spełnienie wszystkich zdefiniowanych w umowie wymagań funkcjonalnych i pozafunkcjonalnych / Ponderación: 25
Criterio de calidad - Nombre: Skrócenie czasu rozwiązania dla błędu kategorii „Błąd drobny” / Ponderación: 15
Precio - Ponderación: 60
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 5 571 399.00 PLN
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 40
Este contrato podrá ser renovado: sí
Descripción de las renovaciones:

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień podobnych (art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp) w zakresie świadczenia Usług Rozwoju Systemu i/lub Utrzymania Systemu na warunkach przewidzianych w Umowie Podstawowej, w ilości osobodni stanowiącej nie więcej niż 80 % ilości określonej w Umowie Podstawowej, z zastrzeżeniem możliwości negocjacji ceny za 1 osobodzień w granicach 25 % stawki z Umowy Podstawowej

II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Wysokość wadium:

1) każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swoją ofertę wadium. Wadium należy wnieść nie później niż przed terminem składania ofert.

2) wadium wynosi 117 073,00 PLN brutto (słownie: sto siedemnaście tysięcy siedemdziesiąt trzy zł 00/100).

3) szczegółowe wymagania dotyczące wadium zawarte zostały w Rozdziale XIII SIWZ.

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego mogą brać udział jedynie wykonawcy, którzy:

1) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 1-23 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp,

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

a) sytuacji ekonomicznej lub finansowej (warunek opisany poniżej);

b) zdolności technicznej lub zawodowej (warunek opisany poniżej).

2. Oświadczenia składane wraz z ofertą:

1) do oferty każdy Wykonawca jest zobowiązany dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu;

2) oświadczenie o którym mowa w ppkt 1, Wykonawca składa w formie Jednolitego Dokumentu- wyłącznie w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Wzór Jednolitego Dokumentu określa Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5.1.2016 r. ustanawiające standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz.U. L 3/16 z 6.1.2016). Jednolity Dokument należy wypełnić zgodnie z instrukcją zamieszczoną na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych;

3) Wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia sekcji α w części IV Jednolitego Dokumentu i nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji w części IV;

4) wstępnie przygotowany wzór Jednolitego Dokumentu dla przedmiotowego postępowania jest dostępny pod adresem: https://espd.uzp.gov.pl/;

5) po uruchomieniu wyżej wymienionej strony internetowej, należy wybrać >„język polski”, a potem zaznaczyć > „Jestem wykonawcą”. Następnie należy zaimportować „ESPD” wczytując plik będący załącznikiem D do SIWZ. Wypełnia się dostępne pozycje (pola) zaznaczając odpowiedzi lub wprowadzając treść zgodną ze stanem rzeczywistym, uwzględniając podpowiedzi zawarte w ESPD;

6) Jednolity Dokument winien potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia i musi być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy;

7) Jednolity Dokument należy dołączyć do oferty w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

3. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp:

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na Platformie informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje w oryginale, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, powyższe oświadczenie (wg załączonego wzoru – załącznik E do SIWZ).Wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia - powyższy dokument należy przesłać za pośrednictwem Platformy, poprzez zakładkę „Korespondencja”.

III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia powyższy warunek jeżeli posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości: 1 500 000,00 PLN (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych 00/100).

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia powyższy warunek jeżeli wykaże się:

— wykonaniem, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, co najmniej jednej usługi o wartości co najmniej 2 500 000,00 PLN brutto polegającej na modernizacji, rozbudowie, testowaniu, wdrażaniu przez okres co najmniej 12 miesięcy systemu informatycznego charakteryzującego się łącznie następującymi cechami:

• obsługą bazy zintegrowanych danych o rozmiarze danych biznesowych co najmniej 200 GB oraz złożoną strukturą danych tj. co najmniej 30 różnych typów rekordów, oraz co najmniej 200 reguł spójności biznesowej tych danych i automatyczną weryfikacją wprowadzanych danych pod względem integralności i spójności biznesowej;

• komunikacją opartą o wymianę komunikatów XML realizowaną w sposób synchroniczny i asynchroniczny z wykorzystaniem zainstalowanego po stronie klienta, programowego modułu komunikacyjnego middleware zapewniającego ciągłą komunikację pomiędzy co najmniej dwoma różnymi systemami informatycznymi;

• komunikacją opartą o wymianę komunikatów z wykorzystaniem przez system usług opartych na web-service;

• wysłaniem/odebraniem w okresie jednego dowolnego tygodnia min. 350000 komunikatów typu XML o wielkości min. 5kB/komunikat;

— wykonaniem, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie wykonaniem, co najmniej jednej usługi o wartości co najmniej 1 000 000,00 PLN brutto polegającej na utrzymaniu przez okres co najmniej 12 miesięcy systemu informatycznego charakteryzującego się łącznie następującymi cechami:

• obsługą bazy zintegrowanych danych o rozmiarze danych biznesowych co najmniej 200 GB oraz złożoną strukturą danych tj. co najmniej 30 różnych typów rekordów, oraz co najmniej 200 reguł spójności biznesowej tych danych i automatyczną weryfikacją wprowadzanych danych pod względem integralności i spójności biznesowej;

• komunikacją opartą o wymianę komunikatów XML realizowaną w sposób synchroniczny i asynchroniczny z wykorzystaniem zainstalowanego po stronie klienta, programowego modułu komunikacyjnego middleware zapewniającego ciągłą komunikację pomiędzy co najmniej dwoma różnymi systemami informatycznymi;

• komunikacją opartą o wymianę komunikatów z wykorzystaniem przez system usług opartych na web-service;

• wysłaniem/odebraniem w okresie jednego dowolnego tygodnia min. 350 000 komunikatów typu XML o wielkości min. 5kB/komunikat;

— dysponowaniem osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, lub przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia, a w szczególności:

• 1 osobą pełniąca rolę Kierownika Projektu, stojącego na czele Zespołu Wykonawcy, który musi wykazać się posiadaniem co najmniej 3-letniego doświadczenia (łącznie) w pełnieniu funkcji kierownika lub zastępcy kierownika projektu w realizacji co najmniej 2 projektów, którego przedmiotem było zaprojektowanie, wdrożenie i utrzymanie i/lub modernizacja, rozbudowa i utrzymanie systemu informatycznego o wartości minimum 2 500 000,00 PLN brutto. Osoba ta powinna dysponować dokumentem wydanym przez uprawniony podmiot niezależny od Wykonawcy, potwierdzający posiadanie wiedzy i umiejętności w zakresie stosowania powszechnie uznanych metodyk prowadzenia projektów lub dysponować wiedzą i umiejętnościami pozwalającymi na uzyskanie takiego potwierdzenia;

• 1 osobą pełniącą rolę Kierownika Jakości, który musi wykazać się posiadaniem co najmniej 3-letniego doświadczenia (łącznie) w pełnieniu funkcji kierownika jakości w realizacji co najmniej 2 projektów, których przedmiotem było zaprojektowanie, wdrożenie i utrzymanie i/lub modernizacja, rozbudowa i utrzymanie systemu informatycznego o wartości minimum 2 500 000,00 PLN brutto, w ramach którego zajmował się określaniem wymagań i kryteriów jakości oraz metod weryfikacji zgodności produktów lub usług;

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji (ciąg dalszy):

• osobami, które wejdą w skład Zespołu Projektowego Wykonawcy, z których:

— co najmniej 2 osoby, posiadające kwalifikacje analityka biznesowego przy budowie lub modernizacji systemów informatycznych opartych o relacyjne bazy danych, które pełniły funkcję analityka przez minimum 24 miesiące, w co najmniej 2 projektach o wartości minimum 2 500 000,00 PLN brutto każdy i posiadają doświadczenie w zakresie specyfikowania wymagań funkcjonalnych i niefunkcjonalnych, identyfikowania założeń i ograniczeń systemowych, opracowywania modeli danych, modelowania procesów biznesowych, a co najmniej jeden z nich musi posiadać doświadczenie w kierowaniu zespołem analityków, przez minimum 24 miesiące w co najmniej 1 projekcie informatycznym, o wartości minimum 2 500 000,00 PLN brutto,

— co najmniej 1 osoba, posiadająca kwalifikacje i doświadczenie eksperta ds. wdrożenia i utrzymania systemów informatycznych, która odpowiadała za przeprowadzenie zakończonego odbiorem bez zastrzeżeń wdrożenia systemu informatycznego o wartości minimum 2 500 000,00 PLN brutto, posiadająca doświadczenie we wdrażaniu i utrzymaniu systemów informatycznych oraz minimum 3 letnie doświadczenie zawodowe w obszarze wdrażania i utrzymania systemów informatycznych,

— co najmniej 2 osoby posiadające kwalifikacje eksperta ds. wytwarzania oprogramowania i doświadczenie w programowaniu przy użyciu języków programowania .NET, legitymujące się udziałem w minimum 2 projektach informatycznych, każdy o wartości minimum 2 500 000,00 PLN brutto, posiadające minimum 3 letnie doświadczenie jako programista,

— co najmniej 1 osoba posiadająca kwalifikacje architekta systemowego i doświadczenie w zakresie opracowania architektury systemu, analizy wymagań, modeli przepływu danych (w tym bardzo dobrą znajomość formalnych notacji dokumentacyjnych /UML 2.x, BPMN, Archimate/, wzorców projektowych i metodyk inżynierii oprogramowania oraz narzędzia modelowania analitycznego i architektury Enterprise Architect), pełniąca tę rolę przez minimum 24 miesiące łącznie w 2 projektach informatycznych o wartości minimum 2 500 000,00 PLN brutto każdy oraz minimum 5 letnie doświadczenie w obszarze architektury systemów IT,

— co najmniej 1 osoba posiada umiejętności w zakresie testowania aplikacji oraz wykonywała zadania z tym związane w co najmniej 1 projekcie realizującym system informatyczny o zasięgu ogólnokrajowym,

— co najmniej 1 osoba posiada umiejętności w zakresie tworzenia i wdrażania systemów wymieniających komunikaty w standardzie XML oraz wykonywała zadania z tym związane w co najmniej 1 projekcie realizującym system informatyczny o zasięgu ogólnokrajowym,

— co najmniej 1 osoba posiadającą umiejętności oraz przynajmniej 2-letnie doświadczenie z zakresu administrowania i strojenia bazy danych Oracle,

— co najmniej 1 osoba posiadająca umiejętności oraz przynajmniej 2-letnie doświadczenie z zakresu administrowania serwerem aplikacji Microsoft Internet Information Service,

— co najmniej 1 osoba posiada umiejętności w zakresie dotyczącym bezpieczeństwa systemów komputerowych oraz wykonywała zadania z tym związane w co najmniej 1 projekcie realizującym system informatyczny o zasięgu ogólnokrajowym,

— co najmniej 1 osoba posiada minimum trzyletnie doświadczenie oraz kwalifikacje w zakresie projektowania i budowy usług w oparciu o metody projektowania zorientowane na użytkownika (studia podyplomowe, Certyfikat UX-PM, inne o zakresie równoważnym do Certyfikatu UX-PM).

Zespół Projektowy Wykonawcy powinien składać się z co najmniej 10 osób, nie licząc Kierownika Projektu i Kierownika Jakości. Zamawiający dopuszcza łączenie maksymalnie 2 ról projektowych przez jednego członka zespołu Wykonawcy.

III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

1. Zamawiający wymaga od wybranego Wykonawcy zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych we Wzorze Umowy, który stanowi załącznik nr H do SIWZ.

2. Wzór Umowy przed zawarciem zostanie uzupełniony o niezbędne informacje dotyczące w szczególności Wykonawcy oraz wartości umowy.

3. Zamawiający przewidział możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w postaci odpowiednich postanowień umownych zawartych we Wzorze Umowy stanowiącym Załącznik H do SIWZ.

4. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 09/07/2019
Hora local: 10:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Polaco
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
Duración en meses: 2 (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas)
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 09/07/2019
Hora local: 10:30
Lugar:

Otwarcie ofert odbędzie się w pok. 12 Izby Administracji Skarbowej w Łodzi, al. Kościuszki 83, 90-436 Łódź, POLSKA poprzez upublicznienie ofert wczytanych na Platformie dostępnej na stronie internetowej pod adresem https://ias-lodz.ezamawiajacy.pl pod nazwą zamówienia lub numerem sprawy

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.3)Información adicional:

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, aktualnych na dzień złożenia, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp tzn

1) w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia: a) informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14, 21 ustawy Pzp wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; b) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp; c) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności; d) oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne; 2)w celu oceny spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, w zakresie: a) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:- informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy w kwocie 1 500 000,00 PLN, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert. b) zdolności technicznej lub zawodowej: - wykaz wykonanych usług (Załącznik F do SIWZ), a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane wraz z dowodami określającymi czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; - wykaz osób (Załącznik G do SIWZ), które będą skierowane przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

Z uwagi na limit znaków w ogłoszeniu szczegółowe zapisy w tym dotyczące wykonawcy mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Polski oraz wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie zawiera SIWZ dostępny na stronie https://ias-lodz.ezamawiajacy.pl.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza
Dirección postal: Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Dirección de internet: http://uzp.gov.pl
VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Urząd Zamówień Publicznych w Warszawie
Dirección postal: Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Teléfono: +48 224587840
Fax: +48 224587800
Dirección de internet: www.uzp.gov.pl
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
03/06/2019