Nos complace anunciar que la nueva versión del portal TED se desplegará el 29 de enero de 2024 (fecha indicativa aún por confirmar). ¿Le interesa descubrir las nuevas funcionalidades, mejoras y repercusiones para los usuarios? Le invitamos a visitar nuestro artículo y a encontrar más información sobre los principales cambios y nuevas funcionalidades.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Está abierta la inscripción a nuestro cuarto taller para reutilizadores de datos de TED el 14 de diciembre de 2023

Servicios - 261439-2019

05/06/2019    S107

Polonia-Łódź: Servicios TI: consultoría, desarrollo de software, Internet y apoyo

2019/S 107-261439

Anuncio de licitación

Servicios

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Izba Administracji Skarbowej w Łodzi
Dirección postal: al. Kościuszki 83
Localidad: Łódź
Código NUTS: PL711 Miasto Łódź
Código postal: 90-436
País: Polonia
Persona de contacto: Tomasz Wasilewski
Correo electrónico: przetargi.ias.lodz@mf.gov.pl
Teléfono: +48 422547163
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://www.lodzkie.kas.gov.pl/
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: https://ias-lodz.ezamawiajacy.pl/
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse por vía electrónica a: https://ias-lodz.ezamawiajacy.pl/
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
I.4)Tipo de poder adjudicador
Ministerio o cualquier otra autoridad nacional o federal, incluidas sus delegaciones regionales o locales
I.5)Principal actividad
Servicios públicos generales

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Zakup usług informatycznych na modernizację, rozwój i utrzymywanie Systemu Przemieszczania oraz Nadzoru Wyrobów Akcyzowych – Systemu EMCS PL2

Número de referencia: 1001-ILZ.260.17.2019
II.1.2)Código CPV principal
72000000 Servicios TI: consultoría, desarrollo de software, Internet y apoyo
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja, rozwój i utrzymanie Systemu EMCS PL2 celem dostosowania do wymagań wynikających: ze zmian prawa na poziomie unijnym krajowym, ze zmian postulowanych przez użytkowników lub administratorów Systemu, z wymagań wynikających ze współpracy z komponentami wytworzonymi lub rozwijanymi w ramach Programu Platforma Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC). Przedmiot zamówienia obejmuje także realizację przez Wykonawcę usługi szkolenia, o której mowa w pkt 2 ppkt 6 Rozdziału III SIWZ oraz świadczenie przez niego usług określonych w pkt 3 Rozdziału III SIWZ.

II.1.5)Valor total estimado
Valor IVA excluido: 5 571 399.00 PLN
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
48000000 Paquetes de software y sistemas de información
72263000 Servicios de implementación de software
80510000 Servicios de formación especializada
72250000 Servicios de sistemas y apoyo
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL711 Miasto Łódź
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Izba Administracji Skarbowej w Łodzi

II.2.4)Descripción del contrato:

W szczególności zamówienie obejmuje:

1) opracowanie i przekazanie Zamawiającemu dokumentu „Plan Umowy”, zgodnie z wymaganiami określonymi w Załączniku nr 2 do Wzoru Umowy, stanowiącego Załącznik H do SIWZ;

2) dostarczenie dokumentacji w terminach określonych w Załączniku nr 3 do Wzoru Umowy, stanowiącego Załącznik H do SIWZ. Pełny wykaz dokumentacji Systemu, którą Wykonawca jest zobowiązany zaktualizować lub opracować a następnie dostarczyć, został określony w Załączniku nr 4 do Wzoru Umowy, stanowiącego Załącznik H do SIWZ. Załącznik określa także wymagania, jakie ta dokumentacja powinna spełniać, jak również szablony, które powinny zostać wykorzystane przy opracowywaniu poszczególnych dokumentów;

3) Wytworzenie i dostarczenie przez Wykonawcę Platformy Programowej składającej się z:

a) oprogramowania dedykowanego (zarówno w formie oprogramowania nowo wytworzonego jak i nowych wersji oprogramowania wytworzonego i dostarczonego w ramach umów wcześniej zawartych),

b) oprogramowania gotowego (zarówno w formie oprogramowania dodatkowego jak i nowych wersji oprogramowania dostarczonego dla Systemu w ramach umów wcześniej zawartych),

Dla środowisk testowo-szkoleniowego, produkcyjnego oraz deweloperskiego; zgodnie z założeniami harmonogramu określonego w Załączniku nr 3 do Wzoru Umowy oraz wymaganiami Systemu określonymi w Załączniku nr 1 do Wzoru Umowy oraz odebranymi przez Zamawiającego produktami w postaci dokumentów;

4) przeniesienie autorskich praw majątkowych do każdego z produktów oraz ich zmian wytworzonych w wyniku realizacji umowy (na zasadach i polach eksploatacji określonych we wzorze umowy) oraz, w zakresie wynikającym ze zmian dokonywanych w ramach świadczonych przez Wykonawcę usług rozwojowych, w przypadku użycia oprogramowania gotowego do udzielenia licencji na wszystkie komponenty Platformy programowej (Komponenty Systemowe) w ilości niezbędnej do realizacji wymagań dla wszystkich środowisk Systemu (testowego oraz produkcyjnego), obejmujących m.in. prawo do instalacji poprawek i nowszych wersji oprogramowania, wraz z utrzymaniem na zasadach określonych we wzorze umowy;

5) przy każdej dostawie Kompleksowej wersji Platformy programowej, do przeprowadzenia wdrożenia dla wszystkich wskazanych przez Zamawiającego środowisk Systemu, obejmującego: zainstalowanie dostarczonego oprogramowania, ewentualną optymalizację oprogramowania systemowego i narzędziowego oraz uruchomienie usług i zasilanie struktur danych, zgodnie z wymaganiami określonymi w „Specyfikacji Wymagań Systemu EMCS PL2”, a następnie przetestowanie wszystkich środowisk Systemu na docelowej infrastrukturze technicznej. Zamawiający może zdecydować o przeprowadzeniu czynności związanych z wdrożeniem przez wytypowanych przedstawicieli Zamawiającego w asyście i przy pełnym wsparciu Wykonawcy;

6) zrealizowanie usług szkoleniowych dla administratorów systemu wg zasad określonych we wzorze umowy;

7) dostarczenie skonsolidowanej wersji oprogramowania na zakończenie każdego z Etapów;

8) dostarczenia zaktualizowanej/wytworzonej dokumentacji w formie elektronicznej przy każdej dostawie oprogramowania powodującej konieczność jej aktualizacji

(w zakresie, w jakim dostawa ma wpływ na dotychczasowe zapisy w odnośnej dokumentacji), przy czym w każdym z Etapów zgodnie z Harmonogramem, który określa Załącznik nr 3 do Wzoru Umowy, Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia w formie papierowej jednego egzemplarza wszystkich zaktualizowanych dokumentów (w zakresie w jakim dostawa ma wpływ na dotychczasowe zapisy w odnośnej dokumentacji, w tym w zakresie Usługi Rozwoju i Usługi utrzymania) składających się na dokumentację Systemu;

9) dostarczenia Skonsolidowanej wersji dokumentacji Systemu w formie elektronicznej na zakończenie każdego z Etapów. Etapy Umowy zostały określone w § 2 Wzoru Umowy.

Szczegółowy OPZ i sposobu jego realizacji są zawarte w: 1)Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym Załącznik A do SIWZ;2)Wzorze Umowy stanowiącym Załącznik H do SIWZ.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Rozszerzenie usługi gwarancji jakości i rękojmi o pielęgnowanie i monitoring Systemu zapewniające spełnienie wszystkich zdefiniowanych w umowie wymagań funkcjonalnych i pozafunkcjonalnych / Ponderación: 25
Criterio de calidad - Nombre: Skrócenie czasu rozwiązania dla błędu kategorii „Błąd drobny” / Ponderación: 15
Precio - Ponderación: 60
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 5 571 399.00 PLN
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 40
Este contrato podrá ser renovado: sí
Descripción de las renovaciones:

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień podobnych (art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp) w zakresie świadczenia Usług Rozwoju Systemu i/lub Utrzymania Systemu na warunkach przewidzianych w Umowie Podstawowej, w ilości osobodni stanowiącej nie więcej niż 80 % ilości określonej w Umowie Podstawowej, z zastrzeżeniem możliwości negocjacji ceny za 1 osobodzień w granicach 25 % stawki z Umowy Podstawowej

II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Wysokość wadium:

1) każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swoją ofertę wadium. Wadium należy wnieść nie później niż przed terminem składania ofert.

2) wadium wynosi 117 073,00 PLN brutto (słownie: sto siedemnaście tysięcy siedemdziesiąt trzy zł 00/100).

3) szczegółowe wymagania dotyczące wadium zawarte zostały w Rozdziale XIII SIWZ.

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego mogą brać udział jedynie wykonawcy, którzy:

1) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 1-23 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp,

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

a) sytuacji ekonomicznej lub finansowej (warunek opisany poniżej);

b) zdolności technicznej lub zawodowej (warunek opisany poniżej).

2. Oświadczenia składane wraz z ofertą:

1) do oferty każdy Wykonawca jest zobowiązany dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu;

2) oświadczenie o którym mowa w ppkt 1, Wykonawca składa w formie Jednolitego Dokumentu- wyłącznie w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Wzór Jednolitego Dokumentu określa Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5.1.2016 r. ustanawiające standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz.U. L 3/16 z 6.1.2016). Jednolity Dokument należy wypełnić zgodnie z instrukcją zamieszczoną na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych;

3) Wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia sekcji α w części IV Jednolitego Dokumentu i nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji w części IV;

4) wstępnie przygotowany wzór Jednolitego Dokumentu dla przedmiotowego postępowania jest dostępny pod adresem: https://espd.uzp.gov.pl/;

5) po uruchomieniu wyżej wymienionej strony internetowej, należy wybrać >„język polski”, a potem zaznaczyć > „Jestem wykonawcą”. Następnie należy zaimportować „ESPD” wczytując plik będący załącznikiem D do SIWZ. Wypełnia się dostępne pozycje (pola) zaznaczając odpowiedzi lub wprowadzając treść zgodną ze stanem rzeczywistym, uwzględniając podpowiedzi zawarte w ESPD;

6) Jednolity Dokument winien potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia i musi być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy;

7) Jednolity Dokument należy dołączyć do oferty w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

3. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp:

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na Platformie informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje w oryginale, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, powyższe oświadczenie (wg załączonego wzoru – załącznik E do SIWZ).Wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia - powyższy dokument należy przesłać za pośrednictwem Platformy, poprzez zakładkę „Korespondencja”.

III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia powyższy warunek jeżeli posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości: 1 500 000,00 PLN (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych 00/100).

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia powyższy warunek jeżeli wykaże się:

— wykonaniem, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, co najmniej jednej usługi o wartości co najmniej 2 500 000,00 PLN brutto polegającej na modernizacji, rozbudowie, testowaniu, wdrażaniu przez okres co najmniej 12 miesięcy systemu informatycznego charakteryzującego się łącznie następującymi cechami:

• obsługą bazy zintegrowanych danych o rozmiarze danych biznesowych co najmniej 200 GB oraz złożoną strukturą danych tj. co najmniej 30 różnych typów rekordów, oraz co najmniej 200 reguł spójności biznesowej tych danych i automatyczną weryfikacją wprowadzanych danych pod względem integralności i spójności biznesowej;

• komunikacją opartą o wymianę komunikatów XML realizowaną w sposób synchroniczny i asynchroniczny z wykorzystaniem zainstalowanego po stronie klienta, programowego modułu komunikacyjnego middleware zapewniającego ciągłą komunikację pomiędzy co najmniej dwoma różnymi systemami informatycznymi;

• komunikacją opartą o wymianę komunikatów z wykorzystaniem przez system usług opartych na web-service;

• wysłaniem/odebraniem w okresie jednego dowolnego tygodnia min. 350000 komunikatów typu XML o wielkości min. 5kB/komunikat;

— wykonaniem, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie wykonaniem, co najmniej jednej usługi o wartości co najmniej 1 000 000,00 PLN brutto polegającej na utrzymaniu przez okres co najmniej 12 miesięcy systemu informatycznego charakteryzującego się łącznie następującymi cechami:

• obsługą bazy zintegrowanych danych o rozmiarze danych biznesowych co najmniej 200 GB oraz złożoną strukturą danych tj. co najmniej 30 różnych typów rekordów, oraz co najmniej 200 reguł spójności biznesowej tych danych i automatyczną weryfikacją wprowadzanych danych pod względem integralności i spójności biznesowej;

• komunikacją opartą o wymianę komunikatów XML realizowaną w sposób synchroniczny i asynchroniczny z wykorzystaniem zainstalowanego po stronie klienta, programowego modułu komunikacyjnego middleware zapewniającego ciągłą komunikację pomiędzy co najmniej dwoma różnymi systemami informatycznymi;

• komunikacją opartą o wymianę komunikatów z wykorzystaniem przez system usług opartych na web-service;

• wysłaniem/odebraniem w okresie jednego dowolnego tygodnia min. 350 000 komunikatów typu XML o wielkości min. 5kB/komunikat;

— dysponowaniem osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, lub przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia, a w szczególności:

• 1 osobą pełniąca rolę Kierownika Projektu, stojącego na czele Zespołu Wykonawcy, który musi wykazać się posiadaniem co najmniej 3-letniego doświadczenia (łącznie) w pełnieniu funkcji kierownika lub zastępcy kierownika projektu w realizacji co najmniej 2 projektów, którego przedmiotem było zaprojektowanie, wdrożenie i utrzymanie i/lub modernizacja, rozbudowa i utrzymanie systemu informatycznego o wartości minimum 2 500 000,00 PLN brutto. Osoba ta powinna dysponować dokumentem wydanym przez uprawniony podmiot niezależny od Wykonawcy, potwierdzający posiadanie wiedzy i umiejętności w zakresie stosowania powszechnie uznanych metodyk prowadzenia projektów lub dysponować wiedzą i umiejętnościami pozwalającymi na uzyskanie takiego potwierdzenia;

• 1 osobą pełniącą rolę Kierownika Jakości, który musi wykazać się posiadaniem co najmniej 3-letniego doświadczenia (łącznie) w pełnieniu funkcji kierownika jakości w realizacji co najmniej 2 projektów, których przedmiotem było zaprojektowanie, wdrożenie i utrzymanie i/lub modernizacja, rozbudowa i utrzymanie systemu informatycznego o wartości minimum 2 500 000,00 PLN brutto, w ramach którego zajmował się określaniem wymagań i kryteriów jakości oraz metod weryfikacji zgodności produktów lub usług;

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji (ciąg dalszy):

• osobami, które wejdą w skład Zespołu Projektowego Wykonawcy, z których:

— co najmniej 2 osoby, posiadające kwalifikacje analityka biznesowego przy budowie lub modernizacji systemów informatycznych opartych o relacyjne bazy danych, które pełniły funkcję analityka przez minimum 24 miesiące, w co najmniej 2 projektach o wartości minimum 2 500 000,00 PLN brutto każdy i posiadają doświadczenie w zakresie specyfikowania wymagań funkcjonalnych i niefunkcjonalnych, identyfikowania założeń i ograniczeń systemowych, opracowywania modeli danych, modelowania procesów biznesowych, a co najmniej jeden z nich musi posiadać doświadczenie w kierowaniu zespołem analityków, przez minimum 24 miesiące w co najmniej 1 projekcie informatycznym, o wartości minimum 2 500 000,00 PLN brutto,

— co najmniej 1 osoba, posiadająca kwalifikacje i doświadczenie eksperta ds. wdrożenia i utrzymania systemów informatycznych, która odpowiadała za przeprowadzenie zakończonego odbiorem bez zastrzeżeń wdrożenia systemu informatycznego o wartości minimum 2 500 000,00 PLN brutto, posiadająca doświadczenie we wdrażaniu i utrzymaniu systemów informatycznych oraz minimum 3 letnie doświadczenie zawodowe w obszarze wdrażania i utrzymania systemów informatycznych,

— co najmniej 2 osoby posiadające kwalifikacje eksperta ds. wytwarzania oprogramowania i doświadczenie w programowaniu przy użyciu języków programowania .NET, legitymujące się udziałem w minimum 2 projektach informatycznych, każdy o wartości minimum 2 500 000,00 PLN brutto, posiadające minimum 3 letnie doświadczenie jako programista,

— co najmniej 1 osoba posiadająca kwalifikacje architekta systemowego i doświadczenie w zakresie opracowania architektury systemu, analizy wymagań, modeli przepływu danych (w tym bardzo dobrą znajomość formalnych notacji dokumentacyjnych /UML 2.x, BPMN, Archimate/, wzorców projektowych i metodyk inżynierii oprogramowania oraz narzędzia modelowania analitycznego i architektury Enterprise Architect), pełniąca tę rolę przez minimum 24 miesiące łącznie w 2 projektach informatycznych o wartości minimum 2 500 000,00 PLN brutto każdy oraz minimum 5 letnie doświadczenie w obszarze architektury systemów IT,

— co najmniej 1 osoba posiada umiejętności w zakresie testowania aplikacji oraz wykonywała zadania z tym związane w co najmniej 1 projekcie realizującym system informatyczny o zasięgu ogólnokrajowym,

— co najmniej 1 osoba posiada umiejętności w zakresie tworzenia i wdrażania systemów wymieniających komunikaty w standardzie XML oraz wykonywała zadania z tym związane w co najmniej 1 projekcie realizującym system informatyczny o zasięgu ogólnokrajowym,

— co najmniej 1 osoba posiadającą umiejętności oraz przynajmniej 2-letnie doświadczenie z zakresu administrowania i strojenia bazy danych Oracle,

— co najmniej 1 osoba posiadająca umiejętności oraz przynajmniej 2-letnie doświadczenie z zakresu administrowania serwerem aplikacji Microsoft Internet Information Service,

— co najmniej 1 osoba posiada umiejętności w zakresie dotyczącym bezpieczeństwa systemów komputerowych oraz wykonywała zadania z tym związane w co najmniej 1 projekcie realizującym system informatyczny o zasięgu ogólnokrajowym,

— co najmniej 1 osoba posiada minimum trzyletnie doświadczenie oraz kwalifikacje w zakresie projektowania i budowy usług w oparciu o metody projektowania zorientowane na użytkownika (studia podyplomowe, Certyfikat UX-PM, inne o zakresie równoważnym do Certyfikatu UX-PM).

Zespół Projektowy Wykonawcy powinien składać się z co najmniej 10 osób, nie licząc Kierownika Projektu i Kierownika Jakości. Zamawiający dopuszcza łączenie maksymalnie 2 ról projektowych przez jednego członka zespołu Wykonawcy.

III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

1. Zamawiający wymaga od wybranego Wykonawcy zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych we Wzorze Umowy, który stanowi załącznik nr H do SIWZ.

2. Wzór Umowy przed zawarciem zostanie uzupełniony o niezbędne informacje dotyczące w szczególności Wykonawcy oraz wartości umowy.

3. Zamawiający przewidział możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w postaci odpowiednich postanowień umownych zawartych we Wzorze Umowy stanowiącym Załącznik H do SIWZ.

4. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 09/07/2019
Hora local: 10:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Polaco
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
Duración en meses: 2 (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas)
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 09/07/2019
Hora local: 10:30
Lugar:

Otwarcie ofert odbędzie się w pok. 12 Izby Administracji Skarbowej w Łodzi, al. Kościuszki 83, 90-436 Łódź, POLSKA poprzez upublicznienie ofert wczytanych na Platformie dostępnej na stronie internetowej pod adresem https://ias-lodz.ezamawiajacy.pl pod nazwą zamówienia lub numerem sprawy

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.3)Información adicional:

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, aktualnych na dzień złożenia, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp tzn

1) w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia: a) informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14, 21 ustawy Pzp wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; b) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp; c) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności; d) oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne; 2)w celu oceny spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, w zakresie: a) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:- informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy w kwocie 1 500 000,00 PLN, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert. b) zdolności technicznej lub zawodowej: - wykaz wykonanych usług (Załącznik F do SIWZ), a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane wraz z dowodami określającymi czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; - wykaz osób (Załącznik G do SIWZ), które będą skierowane przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

Z uwagi na limit znaków w ogłoszeniu szczegółowe zapisy w tym dotyczące wykonawcy mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Polski oraz wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie zawiera SIWZ dostępny na stronie https://ias-lodz.ezamawiajacy.pl.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza
Dirección postal: Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Dirección de internet: http://uzp.gov.pl
VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Urząd Zamówień Publicznych w Warszawie
Dirección postal: Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Teléfono: +48 224587840
Fax: +48 224587800
Dirección de internet: www.uzp.gov.pl
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
03/06/2019