Dostawy - 261478-2020

Submission deadline has been amended by:  326587-2020
05/06/2020    S108

Polska-Kraków: Systemy i urządzenia nadzoru i bezpieczeństwa

2020/S 108-261478

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie
Adres pocztowy: ul. Basztowa 22
Miejscowość: Kraków
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Kod pocztowy: 31-156
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie, ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków, Wydział Administracji i Logistyki, Oddział Zamówień Publicznych
E-mail: zamowienia.publiczne@malopolska.uw.gov.pl
Tel.: +48 123921425
Faks: +48 123921956

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.malopolska.uw.gov.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://malopolska.uw.gov.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://muw.ezamawiajacy.pl
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa bramek ABC zintegrowanych z systemem informatycznym Straży Granicznej służącym do kontrolowania osób przekraczających granicę państwową

Numer referencyjny: WL-IV.272.19.2020
II.1.2)Główny kod CPV
35120000 Systemy i urządzenia nadzoru i bezpieczeństwa
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 8 (9 lub 10) sztuk bramek biometrycznych ABC zintegrowanych z systemem informatycznym Straży Granicznej służącym do kontrolowania osób przekraczających granicę państwową.

Każda bramka ABC musi charakteryzować się konstrukcją dwudrzwiową, tzw. man-trap. Przed drzwiami wyjściowymi musi być zamontowane urządzenie fotografujące/filmujące umożliwiające wykonanie zdjęcia podróżnemu, które pozwoli na przeprowadzenie procesu weryfikacji. Bramka ABC musi otwierać drzwi wejściowe po przyłożeniu właściwego dokumentu biometrycznego oraz musi otwierać drzwi wyjściowe po prawidłowym zweryfikowaniu podróżnego po otrzymaniu odpowiedzi z systemu Straży Granicznej o braku przeciwwskazań do przekroczenia granicy. Poza bramkami musi być dostarczone oprzyrządowanie umożliwiające ich nadzorowanie.

Zamawiający na podstawie art. 34 ust 5 ustawy przewiduje prawo opcji, określając maksymalną wielkość przedmiotu zamówienia – czyli dostawę 10 bramek biometrycznych ABC.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
48614000 System pozyskiwania danych
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL214 Krakowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Placówka Straży Granicznej Kraków-Balice, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Warunki realizacji zamówienia oraz szczegółowy opis przedmiotu zmówienia zawierają załączniki nr 1 (wzór umowy) i nr 4 (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia) do SIWZ.

2. Zamówienie udzielane jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 39 i nast. ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), zwanej dalej „ustawą”.

3. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim, w formie elektronicznej, za pośrednictwem platformy znajdującej się pod adresem: https://muw.ezamawiajacy.pl/ lub https://oneplace.marketplanet.pl (zwanej dalej „Platformą”).

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Skrócony termin realizacji / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 20
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 15/12/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Zamawiający na podstawie art. 34 ust 5 ustawy przewiduje prawo opcji, określając maksymalną wielkość przedmiotu zamówienia – czyli dostawę 10 bramek biometrycznych ABC zintegrowanych z systemem informatycznym Straży Granicznej służącym do kontrolowania osób przekraczających granicę państwową.

Przedmiot zamówienia obejmuje: zamówienie podstawowe (gwarantowane) oraz zamówienie objęte prawem opcji (niegwarantowane, opcjonalne).

Minimalny zakres przedmiotu zamówienia dotyczy: dostawy 8 bramek biometrycznych ABC zintegrowanych z systemem informatycznym Straży Granicznej służącym do kontrolowania osób przekraczających granicę państwową.

Natomiast część objęta prawem opcji dotyczy: dostawy do 2 bramek biometrycznych ABC zintegrowanych z systemem informatycznym Straży Granicznej służącym do kontrolowania osób przekraczających granicę państwową.

Warunkiem skorzystania przez zamawiającego z prawa opcji będzie posiadanie środków finansowych na zamówienie objęte prawem opcji.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji w niepełnym zakresie tj. zamówienie dostawy 1 bramki.

Warunkiem uruchomienia przez zamawiającego prawa opcji jest złożenie oświadczenia woli o korzystaniu z prawa opcji z jednoczesnym wskazaniem zakresu prawa opcji. W przypadku nieskorzystania przez zamawiającego z prawa opcji, wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu.

Zasady dotyczące realizacji zamówienia objętego prawem opcji będą takie same jak te, które obowiązują przy realizacji zamówienia podstawowego (w szczególności termin realizacji, gwarancja). Zamawiający zastrzega również, że ceny objęte opcją będą identyczne, jak w zamówieniu gwarantowanym.

Postanowienia SIWZ odnoszące się do części gwarantowanej przedmiotu zamówienia znajdują odpowiednie zastosowanie do części objętej prawem opcji.

Skorzystanie z prawa opcji nastąpi najpóźniej do dnia podpisania umowy.

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają doświadczenie polegające na wykonaniu w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwóch dostaw w zakresie systemów służących do automatycznej odprawy granicznej, o wartości min. 500 000,00 PLN brutto każda.

Zamawiający nie dopuszcza łączenia tego doświadczenia (wykazywania dwóch zamówień wykonanych przez dwa różne podmioty). W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ww. warunek winien spełniać co najmniej jeden z tych wykonawców. Oznacza to, że co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi posiadać doświadczenie polegające na wykonaniu min. 2 zamówień spełniających powyższe wymogi.

W przypadku polegania na zasobach innych podmiotów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, doświadczenie polegające na wykonaniu co najmniej 2 zamówień spełniających powyższe wymogi, musi zostać wykazane odpowiednio dla podmiotu, który będzie realizował zamówienie.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona najwyżej zostanie wezwany do złożenia za pośrednictwem Platformy przed udzieleniem zamówienia – w wyznaczonym terminie nie krótszym niż 10 dni – aktualnych oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw do wykluczenia oraz spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez zamawiającego, tj.:

1) dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu:

a) wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy „wykaz dostaw”, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane.

Wykaz musi uwzględniać co najmniej dwie dostawy systemów służących do automatycznej odprawy granicznej, o wartości min. 500 000,00 PLN brutto każda;

b) dowody dotyczące dostaw wykazanych w wykazie o którym mowa powyżej, określające, czy dostawy te zostały wykonane należycie.

Dowodami o których mowa powyżej są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeśli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy;

2) dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu:

a) aktualny na dzień składania odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

b) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

c) oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

d) oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.

Uwaga!

Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt 6.2.2 lit. b siwz, składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby.

Jeśli Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, jednocześnie z dokumentami o których mowa w pkt. 6.2.2 dotyczącymi wykonawcy, przedstawia dokumenty wymienione w pkt 6.2.2 w odniesieniu do tych podmiotów;

3) dokumenty potwierdzające spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez zamawiającego – specyfikacja techniczna oferowanej dostawy.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Istotne postanowienia umowy zostały zawarte we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 09/07/2020
Czas lokalny: 11:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 09/07/2020
Czas lokalny: 12:00
Miejsce:

Otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem platformy. Otwarcie ofert na platformie dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert, które jest jednoznaczne z ich upublicznieniem na platformie.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda na platformie kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. W terminie wyznaczonym na składanie ofert, wykonawca jest zobowiązany złożyć za pośrednictwem platformy pod adresem https://muw.ezamawiajacy.pl, w zakładce „Oferty”, podpisane przez osoby uprawnione kwalifikowanym podpisem elektronicznym, następujące dokumenty:

1) formularz oferty, wypełniony wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ;

2) pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu albo do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu i zawarcia umowy, jeżeli osoba reprezentująca wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie jest wskazana jako upoważniona do jego reprezentacji we właściwym rejestrze lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej;

3) jeżeli dotyczy – zobowiązanie innych podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inne dokumenty potwierdzające, że Wykonawca będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów przy realizacji zamówienia;

4) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie potwierdzające, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Oświadczenie należy złożyć w formie jednolitego dokumentu, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ (jednolity europejski dokument zamówienia – JEDZ).

Uwaga!

Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, składa także jednolite dokumenty (JEDZ) dotyczące tych podmiotów, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ.

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, jednolity dokument (JEDZ) składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokument ten potwierdza spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia;

5) kopię dowodu wniesienia wadium – w przypadku wniesienia wadium w postaci pieniężnej lub oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium – w przypadku wnoszenia wadium w innej formie niż pieniężnej, z zastrzeżeniem pkt 9.2 SIWZ.

2. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na platformie informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy (informacja z otwarcia ofert), przekazuje zamawiającemu za pośrednictwem platformy oświadczenie (podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy) o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2019 r. poz. 369 z późn. zm.).

3. Termin związania ofertą: składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 60 dni licząc od dnia upływu terminu składania ofert.

4. Zamawiający, działając na podstawie art. 93 ust. 1a ustawy zastrzega, iż może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, nie zostaną mu przyznane.

5. W niniejszym postępowaniu wymaga się wniesienia wadium w wysokości: 10 000,00 PLN.

Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Jeśli wadium jest wnoszone w formie przelewu na rachunek bankowy, musi znajdować się na koncie zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Szczegółowe wymagania dot. wadium zostały opisane w SIWZ.

6. Oferty będą oceniane według następujących kryteriów:

Nr: Nazwa kryterium: Waga:

1. cena 60 %;

2. skrócony termin realizacji 20 %;

3. okres gwarancji 20 %.

Szczegółowe wymagania dot. kryteriów oceny ofert zostały opisane w SIWZ.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Wykonawcom i innym podmiotom, którzy mają lub mieli interes w uzyskaniu zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: jak w pkt VI.4.1) ogłoszenia powyżej
Miejscowość: Warszawa
Państwo: Polska

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
03/06/2020