Dostawy - 261482-2020

05/06/2020    S108

Polska-Ząbki: Pakiety oprogramowania dla sieci, internetu i intranetu

2020/S 108-261482

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: „Mazowiecki Szpital Wojewódzki Drewnica" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Adres pocztowy: ul. Rychlińskiego 1
Miejscowość: Ząbki
Kod NUTS: PL912 Warszawski wschodni
Kod pocztowy: 05-091
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Krzysztof Janiga
E-mail: sekretariat@drewnica.pl
Tel.: +48 224197002
Faks: +48 224197004

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.drewnica.pl/

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/drewnica
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://platformazakupowa.pl/pn/drewnica
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.5)Główny przedmiot działalności
Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zakup i wdrożenie systemu zabezpieczającego sieć wewnętrzną Lan przed nieuprawnionym dostępem, oraz dostawa urządzeń sieciowych i urządzenia wielofunkcyjnego.

Numer referencyjny: 03/PN/2020
II.1.2)Główny kod CPV
48200000 Pakiety oprogramowania dla sieci, internetu i intranetu
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i wdrożenie systemu zabezpieczającego sieć wewnętrzną Lan przed nieuprawnionym dostępem, oraz dostawa urządzeń sieciowych i urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego Drewnica. Zamówienie obejmuje:

1) zakup i wdrożenie systemu zabezpieczającego sieć wewnętrzną Lan w dwóch lokalizacjach, opis w zał. nr 1 do SIWZ – „Pakiet nr 1 UTM.docx”;

2) dostawa urządzeń sieciowych Switch, 6 szt., opis w zał. nr 2 do SIWZ – „Pakiet nr 2 switch.docx”;

3) dostawa urządzenia wielofunkcyjnego, 1 szt. opis w zał. nr 3 do SIWZ – „Pakiet nr 3 urządzenie wielofunkcyjne.docx”.

1. Miejsce realizacji: siedziba Zamawiającego. 05-091 Ząbki, ul. Rychlińskiego 1;

2. oraz 03-737 Warszawa, ul. Brzeska 12.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
Maksymalna liczba części, które mogą zostać udzielone jednemu oferentowi: 3
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

1) Zakup i wdrożenie systemu zabezpieczającego sieć wewnętrzną Lan w dwóch lokalizacjach „Pakiet nr 1 UTM.docx”

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
48210000 Pakiety oprogramowania dla sieci
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miejsce realizacji: siedziba Zamawiającego, 05-091 Ząbki, ul. Rychlińskiego 1 oraz 03-737 Warszawa, ul. Brzeska 12, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zawarty jest w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załączniki nr 1 do SIWZ:

1) dostawa UTM-ów zgodnych z opisem przedmiotu zamówienia „Zał. nr 1 do SIWZ OPZ – pakiet nr 1 UTM” dotyczących dwóch systemów: system 1, system 2, umiejscowionych w dwóch lokalizacjach:

— lokalizacja 1: 05-091 Ząbki ul. Rychlińskiego 1, – „OPZ System 1”,

— lokalizacja 2: 03-737 Warszawa ul. Brzeska 12, – „OPZ System 2”;

2) dostarczenie razem z urządzeniami niezbędnych kabli, przejściówek, śrub, prowadnic montażowych;

3) konfiguracja nowych urządzeń UTM z uwzględnieniem polityki bezpieczeństwa, wytycznych i ustaleń otrzymanych od Zamawiającego;

4) przeprowadzenie szkolenia w zakresie zarządzania dostarczonym UTM-em dla 2 osób wskazanych przez Zamawiającego, min. 4 dni robocze (4x8 godzin), w terminie do uzgodnienia z Zamawiającym.

Dostarczone systemy bezpieczeństwa muszą zapewniać wszystkie wymienione poniżej funkcje. Dopuszcza się aby poszczególne elementy wchodzące w skład systemów bezpieczeństwa były zrealizowane w postaci osobnych, komercyjnych platform sprzętowych lub komercyjnych aplikacji instalowanych na platformach ogólnego przeznaczenia. W przypadku implementacji programowej dostawca musi zapewnić niezbędne platformy sprzętowe wraz z odpowiednio zabezpieczonym systemem operacyjnym.

Termin realizacji umowy

Przedmiot umowy będzie zrealizowany przez Wykonawcę w ciągu 4 tygodni od dnia jej zawarcia.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 28
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Zamówienie realizowane w ramach projektu „Poprawa funkcjonalności i efektywności kosztowej leczenie psychiatrycznego w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim Drewnica” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej VI „Jakość życia”, działania 6.1 „Infrastruktura ochrony zdrowia” Regionalnego programu operacyjnego województwa mazowieckiego na lata 2014–2020.

II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy – do 50 % wartości zamówienia.

2. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości – dla pakietu nr 1 – 1 500 PLN;

— dla pakietu nr 2 – 60 PLN; – dla pakietu nr 3, w formach określonych w art. 45 ust. 6 Pzp oraz rozdz. VIII SIWZ.

3. Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury określonej w art. 24aa ust. 1 Pzp.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

2) Dostawa urządzeń sieciowych Switch, 6 szt., opis w zał. nr 2 do SIWZ – „Pakiet nr 2 switch.docx”

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
48219500 Pakiety oprogramowania do switcha lub routera
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miejsce realizacji: siedziba Zamawiającego 05-091 Ząbki, ul. Rychlińskiego 1, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zawarty jest w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załączniki nr 2 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 14
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Zamówienie realizowane w ramach projektu „Poprawa funkcjonalności i efektywności kosztowej leczenie psychiatrycznego w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim Drewnica” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej VI „Jakość życia”, działania 6.1 „Infrastruktura ochrony zdrowia” Regionalnego programu operacyjnego województwa mazowieckiego na lata 2014–2020.

II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy – do 50 % wartości zamówienia.

2. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości – dla pakietu nr 1 – 1 500 PLN;

— dla pakietu nr 2 – 60 PLN; – dla pakietu nr 3, w formach określonych w art. 45 ust. 6 Pzp oraz rozdz. VIII SIWZ.

3. Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury określonej w art. 24aa ust. 1 Pzp.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

3) Dostawa urządzenia wielofunkcyjnego, 1 szt. opis w zał. nr 3 do SIWZ – „Pakiet nr 3 urządzenie wielofunkcyjne.docx”.

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30120000 Urządzenia fotokopiujące i do druku offsetowego
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miejsce realizacji: siedziba Zamawiającego 05-091 Ząbki, ul. Rychlińskiego 1, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

Kolorowe urządzenie wielofunkcyjne LED – 1 szt.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zawarty jest w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załączniki nr 3 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 14
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Zamówienie realizowane w ramach projektu „Poprawa funkcjonalności i efektywności kosztowej leczenie psychiatrycznego w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim Drewnica” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej VI „Jakość życia”, działania 6.1 „Infrastruktura ochrony zdrowia” Regionalnego programu operacyjnego województwa mazowieckiego na lata 2014–2020.

II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy – do 50 % wartości zamówienia.

2. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości – dla pakietu nr 1 – 1 500 PLN;

— dla pakietu nr 2 – 60 PLN; – dla pakietu nr 3, w formach określonych w art. 45 ust. 6 Pzp oraz rozdz. VIII SIWZ.

3. Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury określonej w art. 24aa ust. 1 Pzp.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Wykaz i krótki opis warunków:

1. Zamawiający nie stawia warunków w ww. zakresie.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podst. art. 24 ust. 1 pkt 13–23 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 4 i 8 Pzp.

I. Wykonawca składa wraz z ofertą, w celu wstępnego potwierdzenia, że nie podlega wykluczeniu (w formie i w sposób szczegółowo opisanych w SIWZ):

1. aktualne na dzień składania ofert oświadczenie składane w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówień (JEDZ), zgodnie z rozdz. VI cz. A ust. 1 pkt 1 SIWZ;

2. w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, jednolity europejski dokument zamówień (JEDZ) składa każdy z tych Wykonawców;

3. Zamawiający żąda także, aby Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu, złożył jednolite europejskie dokumenty zamówienia (JEDZ) dotyczące tych podwykonawców.

II. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, w celu zbadania, czy Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona nie podlega wykluczeniu, wezwie tego Wykonawcę do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia, nw. oświadczeń lub dokumentów:

1. informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Pzp, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

2. zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

3. zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp;

5. ośw. Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, sporządzone zgodnie z zał. nr 8 do SIWZ, albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonani…

6. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje Zamawiającemu za pośrednictwem formularza zamieszczonego na stronie https://platformazakupowa.pl/pn/drewnica. oświadczenie o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:

1.1. nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;

1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

1. zdolności technicznej lub zawodowej. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że zrealizował w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie): warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wykonał:

a) dla pakietu 1 co najmniej jedną dostawę o wartości 70 000,00 PLN brutto odpowiadającą swoim rodzajem dostawie objętej przedmiotem zamówienia. Za dostawę odpowiadającą swoim rodzajem dostawom objętym przedmiotem zamówienia, Zamawiający uzna dostawę obejmującą urządzenia brzegowe UTM;

b) dla pakietu 2 co najmniej jedną dostawę o wartości nie mniejszej niż 2 000,00 PLN brutto, odpowiadającą swoim rodzajem dostawie objętej przedmiotem zamówienia. Za dostawę odpowiadającą swoim rodzajem dostawom objętym przedmiotem zamówienia, Zamawiający uzna dostawę obejmującą zestawy komputerowe, notebooki, serwery;

c) dla pakietu 3 co najmniej jedną dostawę o wartości nie mniejszej niż 9 000,00 PLN brutto, odpowiadającą swoim rodzajem dostawie objętej przedmiotem zamówienia. Za dostawę odpowiadającą swoim rodzajem dostawom objętym przedmiotem zamówienia, Zamawiający uzna dostawę obejmującą zestawy komputerowe, notebooki, serwery.

Wraz z załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy.

Zamawiający uzna ww. warunek dla pakietów nr 2 i 3 za spełniony, gdy zrealizowane zostały dostawy zestawów komputerowych i/lub notebooków i/lub serwerów wraz z załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie zdolności technicznej lub zawodowej dotyczący dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

1) Wykaz dostaw wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie sporządzony zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ.

2) Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów oświadczeń i dokumentów wymienionych w rozdz. VI cz. B ust. 2 SIWZ, na potwierdzenie, że wobec tych podmiotów nie zachodzą podstawy do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 4 i 8 Pzp. Oświadczenia, o których mowa w ust. 2 pkt 5–6, należy złożyć z odpowiednim wykorzystaniem wzoru stanowiącego zał. nr 8 do SIWZ.

3) Dokumenty, o których mowa powyżej w rozdz. VI cz. B ust. 1, składają łącznie wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia lub też z osobna każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Szczegółowe warunki realizacji umowy zawarte są w załącznikach nr 7.1; 7.2,3 – wzór umowy odpowiednio do części zamówienia (pakietu)

Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzania zmian do zawartej umowy, w sposób i na warunkach szczegółowo opisanych we wzorze umowy Wzór umowy odpowiednio do części zamówienia (pakietu).

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 09/07/2020
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 09/07/2020
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:

Otwarcie ofert nastąpi w za pośrednictwem platformy zakupowej Zamawiającego w siedzibie Zamawiającego (sala konferencyjna, segment A, I piętro) 9.7.2020 o godz. 11.00.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

1. Ofertę należy złożyć za pomocą https://platformazakupowa.pl/pn/drewnica.

2. Otwarcie ofert jest jawne.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 60 dni.

2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

3. Zgodnie z art. 93 ust. 1a ustawy Pzp, Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeśli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej: Regionalnego programu operacyjnego województwa mazowieckiego na lata 2014–2020, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, nie zostaną Zamawiającemu przyznane.

4. Wraz z ofertą należy złożyć oświadczenia i dokumenty wymienione w rozdz. VI. cz. A;

5. Ofertę należy złożyć w sposób szczegółowo opisany w SIWZ (rozdz.XI). Oferta musi zostać sporządzona w postaci elektron. i opatrzona kwalifik. podpisem elektron. pod rygorem nieważności. Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców dotycząca złożenia oferty znajduje się na stronie internetowej pod adresami: https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin oraz https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Pzp, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w art. 180 Pzp i następnych.

2. Środkami ochrony prawnej, są:

1) odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej;

2) skarga do sądu.

3. Odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

5. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

6. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli informacje te zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 Pzp, albo w terminie 15 dni – jeżeli informacje zostały przesłane w inny sposób.

7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

8. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 6 i 7 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

9. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom i uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Kwestie dotyczące skargi do sądu są uregulowane w art. 198a – 198g Pzp.

10. Szczegółowe regulacje dotyczące przysługujących Wykonawcy środków ochrony prawnej zawiera dział VI ustawy Pzp.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587701
Faks: +48 224587700

Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
03/06/2020