Services - 261501-2017

07/07/2017    S128    - - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Warszawa: Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych

2017/S 128-261501

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Legal Basis:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Komenda Stołeczna Policji
ul. Nowolipie 2
Warszawa
00-150
Polska
Osoba do kontaktów: Robert Burasiński
Tel.: +48 226036808
E-mail: robert.burasinski@ksp.policja.gov.pl
Faks: +48 226037642
Kod NUTS: PL911

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.policja.waw.pl/

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.policja.waw.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na następujący adres:
Komenda Stołeczna Policji
ul. Nowolipie 2
Warszawa
00-150
Polska
Osoba do kontaktów: Robert Burasiński
Tel.: +48 226036086
E-mail: robert.burasinski@ksp.policja.gov.pl
Faks: +48 226037642
Kod NUTS: PL911

Adresy internetowe:

Główny adres: www.policja.waw.pl

I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne
I.5)Główny przedmiot działalności
Porządek i bezpieczeństwo publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej dla 2 budynków biurowo-koszarowych w zakresie niezbędnym do dostosowania tych budynków do przepisów techniczno-budowlanych i przeciwpożarowych.

Numer referencyjny: WZP-2201/17/75/IR
II.1.2)Główny kod CPV
71221000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej (zwanej dalej dokumentacją projektową) dla 2 budynków biurowo-koszarowych OPP w Warszawie, zlokalizowanych w Piasecznie przy ul. Puławskiej 44, w zakresie niezbędnym do dostosowania tych budynków do przepisów techniczno-budowlanych i przeciwpożarowych wraz z pełnieniem nadzorów autorskich (zwanych dalej nadzorami autorskimi).

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w Załączniku nr 2 do dokumentacji zamówienia oraz Rozdz. XVI dokumentacji zamówienia zamieszczonej na stronie internetowej Zamawiającego.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Siedziba Wykonawcy/Zamawiającego.

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej (zwanej dalej dokumentacją projektową) dla 2 budynków biurowo-koszarowych OPP w Warszawie, zlokalizowanych w Piasecznie przy ul. Puławskiej 44, w zakresie niezbędnym do dostosowania tych budynków do przepisów techniczno-budowlanych i przeciwpożarowych wraz z pełnieniem nadzorów autorskich (zwanych dalej nadzorami autorskimi).

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w Załączniku nr 2 do dokumentacji zamówienia oraz Rozdz. XVI dokumentacji zamówienia.

3. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest między innymi do:

1) sporządzenia dokumentacji projektowej zgodnie z założeniami zawartymi w Załączniku nr 2 do dokumentacji zamówienia, zawierającej opracowania wskazane w Rozdz. XVI dokumentacji zamówienia, w zakresie niezbędnym do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę, przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz wykonania robót budowlanych;

2) uzyskania wymaganych pozwoleń, uzgodnień, ekspertyz i opinii a w szczególności: uzgodnień z rzeczoznawcą ds. ochrony ppoż. oraz rzeczoznawcy ds. higieniczno–sanitarnych Państwowej Inspekcji Sanitarnej MSW oraz do współdziałania z Zamawiającym na etapie uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę, w tym przygotowanie wniosku;

3) sprawowania nadzorów autorskich (do 5 pobytów na budowie) w zakresie opisanym w Rozdz. XVI § 13 dokumentacji zamówienia, w okresie przewidzianym na realizację robót budowlanych wynikających z opracowanej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej tj. 36 miesięcy, licząc od daty wydania prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę, jednak nie dłużej niż do dnia odbioru dokumentacji powykonawczej z wykonania wszystkich robót budowlanych realizowanych na podstawie niniejszej dokumentacji projektowej.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 90
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia zabezpieczenia wadialnego o wartości 2 500 PLN.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Strony przewidują możliwość zmiany umowy, w szczególności w następującym zakresie:

1) zmiany terminu wykonania dokumentacji projektowej w przypadku wystąpienia sytuacji uniemożliwiającej wykonanie dokumentacji projektowej, z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy;

2) odstępstw od wytycznych, stwierdzonych podczas opracowywania dokumentacji projektowej i potwierdzonych podczas spotkań koordynacyjnych i nie wynikających z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego lub Wykonawcy;

3) wydłużenia okresu, w jakim sprawowany będzie nadzór autorski w przypadku wydłużenia procedur postępowania przetargowego o roboty budowlane lub procesu inwestycyjnego.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 16/08/2017
Czas lokalny: 12:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 14/10/2017
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 16/08/2017
Czas lokalny: 13:00
Miejsce:

Komenda Stołeczna Policji

ul. Nowolipie 2

00-150 Warszawa.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Warunki wykluczenia opisane zostały w Rozdz. IV dokumentacji zamówienia zamieszczonej na stronie internetowej Zamawiającego.

2. Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia opisane zostały w Rozdz. V dokumentacji zamówienia zamieszczonej na stronie internetowej Zamawiającego.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy – przysługują środki ochrony prawnej zgodnie z Działem VI Ustawy.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
04/07/2017