Supplies - 261663-2022

17/05/2022    S95

România-Turda: Echipament de dezinfectare

2022/S 095-261663

Anunț de participare

Produse

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: MUNICIPIUL TURDA
Număr naţional de înregistrare: 4378930
Adresă: Strada: P-ta. 1 Decembrie 1918, nr. 28
Localitate: Turda
Cod NUTS: RO113 Cluj
Cod poștal: 401184
Țară: România
Persoană de contact: ILINCA SALAJEAN
E-mail: achizitii@primariaturda.ro
Telefon: +40 264313160
Fax: +40 264317081
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.primariaturda.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100143702
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Autoritate regională sau locală
I.5)Activitate principală
Servicii publice generale

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Furnizare de dispozitive medicale, pentru proiectul: "Consolidarea capacitatii a 6 unitati de invatamant din Municipiul Turda in vederea gestionarii situatiei de pandemie generata de virusul SAR-COV-2 2020",Cod SMIS 145429.

Număr de referinţă: 4378930_2022_PAAPD1335267
II.1.2)Cod CPV principal
39330000 Echipament de dezinfectare
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

Furnizare dispozitive medicale în cadrul proiectului “Consolidarea capacitatii a 6 unitati de invatamant din Municipiul Turda in vederea gestionarii situatiei de pandemie generata de virusul SARS-COV-2 2020”, cod SMIS 145429.

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 1 112 753.04 RON
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.2)Descriere
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
31515000 Lămpi cu ultraviolete
38412000 Termometre
42933100 Distribuitoare automate de articole de igienă
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO113 Cluj
Locul principal de executare:

MUNICIPIUL TURDA

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Furnizare dispozitive medicale în cadrul proiectului “Consolidarea capacitatii a 6 unitati de invatamant din Municipiul Turda in vederea gestionarii situatiei de pandemie generata de virusul SARS-COV-2 2020”, cod SMIS 145429.

Se vor achiziționa dispozitive medicale, după cum urmează:

- Echipament automat de dezinfectie prin nebulizare: 69 buc;

- Dispenser dezinfectant maini cu senzor: 215 buc.;

- Lampa Bactericida UV: 142 buc;

- Termometru digital cu infrarosu: 12 buc.

Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data-limită de depunere a ofertelor: 18 zile.

În măsura în care solicitările de clarificări sau informațiile suplimentare au fost adresate în termenul prevăzut în anunțul de participare simplificat, respectiv cel mai târziu cu 18 zile înainte de data-limită de depunere a ofertelor, autoritatea contractantă va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificări sau de informații suplimentare cel târziu in a 10-a zi înainte de termenul-limită pentru depunerea ofertelor stabilit în anunțul de participare.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Componenta Tehnica / Pondere: 10
Prețul - Pondere: 90
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 3
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Achizitia se refera la un proiect finantat din fonduri ale U. E.- POIM, Axa Prioritară 10 - Protejarea sănătății populației în contextul crizei sanitare cauzate de COVID-19, creșterea eficienței energetice și utilizarea surselor regenerabile de energie, Obiectivul Specific 10.1 Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de Covid-19 și al consecintelor sale sociale.

II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate: Ofertanții nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016.

Modalitatea de îndeplinire:

Se va completa DUAE în conformitate cu art. 193 alin. 1 din Legea 98/2016.

Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate, la solicitarea autorității contractante doar ofertantului/ofertanților clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor:

a) Certificate de atestare fiscala din care sa reiasa lipsa datoriilor restante, cu privire la plata contributiilor la bugetul general consolidat, la momentul prezentarii acestora;

b) Certificate de atestare fiscala din care sa reiasa lipsa datoriilor restante, cu privire la plata impozitelor si taxelor la bugetul local, la momentul prezentarii acestora. Se vor prezenta Certificatele de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale la toate sediile si punctele de lucru pentru care exista obligatii de plata. Pentru sediile secundare/punctele de lucru cerinta se va putea demonstra printr-o declaraţie pe propria răspundere privind îndeplinirea obligaţiilor de plată a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor la bugetul general consolidat datorate, in conformitate cu prevederile art. 165 alin. (3) din Legea 98/2016;

c) cazierul judiciar al operatorului economic și al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv;

d) după caz, documente prin care se demonstrează faptul că operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice, respective la art. 179 alin. (2), art. 180 alin. (2), art. 184 din Legea 99/2016 privind achizițiile sectoriale;

e) alte documente edificatoare, după caz.

Notă: În cazul ofertanților care sunt persoane juridice străine se vor prezenta certificate/documente echivalente care să fie valabile la momentul prezentării.

În cazul în care în țara de origine sau țara în care este stabilit ofertantul nu se emit documente de natura celor prevăzute mai sus, sau respectivele documente nu vizează toate situațiile prevăzute la art. 164, 165 și 167 din Legea nr. 98/2016, autoritatea contractantă are obligația de a accepta o declarație pe proprie răspundere sau, dacă în țara respectivă nu există prevederi legale referitoare la declarația pe propria răspundere, o declarație autentică dată în fața unui notar, a unei autorități administrative sau judiciare sau a unei asociații profesionale care are competențe în acest sens.

Declarație pe proprie răspundere privind conflictul de interese

Declarația pe proprie răspundere privind conflictul de interese se va întocmi de către fiecare ofertant/asociat și va fi prezentată de toți participanții odată cu depunerea DUAE și a ofertei in SEAP. Declarația va conține informații aferente situației lor.

Autoritatea contractantă precizează în cele ce urmează: numele, prenumele şi funcția deţinută de persoanele cu funcţii de decizie care sunt implicate în desfăşurarea procedurii de atribuire sau care pot influenţa rezultatul acesteia în cadrul autorităţii contractante, precum şi a celor cu putere de reprezentare din partea furnizorului de servicii auxiliare, dar şi a celor implicate în procedură din partea acestuia din urmă, pentru a da posibilitatea operatorilor economici interesaţi de procedura de atribuire să analizeze o potenţială incidenţă a unei situaţii de natura celor precizate de art. 60/73 din Lege. Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante: Matei Cristian Octavian - primar, Pirlea Daniela - viceprimar, Marginean Elena Mihaela - secretar, Apahidean Dorin -administrator public, Ilea Doina - sef serviciu, Bungardean Codruta Bianca – sef serviciu, Moldovan Diana Mihaela – consilier, Calugar Gheorghe Ginel – director executiv, Sălajean Ilinca Maria – sef serviciu, Crisan Andrea Ildiko - consilier achizitii publice, Vonica Liliana – consilier, Fargaciu Ileana Veronica - consilier achizitii publice, Vascan Bianca – consilier juridic.

Persoanele cu rol de reprezentare din cadrul RomActiv Business Consulting SRL (servicii auxiliare) implicate in derularea procedurii de achiziție sunt: Poinaru Silvia Adriana si , Gaman Cristina- Experti cooptati.

Operatorii economici care depun ofertă trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara rezidentă, din care să reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în niciuna din situațiile de anulare a constituirii, precum și faptul că are capacitatea de exercitare a activității profesionale ce face obiectul contractului de achiziție publică.

Modalitatea de îndeplinire:

Se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică cu informațiile solicitate de către autoritatea contractantă – informații referitoare la îndeplinirea cerințelor privind capacitatea de exercitare a activității profesionale.

Documentul justificativ care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificatul constatator emis de ONRC, sau în cazul ofertanților persoane juridice/fizice străine, documentele echivalente emise în țara de rezidență, traduse în limba română, urmează să fie prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de catre ofertantul/ofertanții clasat/clasați pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor.

III.1.2)Situația economică și financiară
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:

Proportia de subcontractareÎn cazul în care Ofertantul (Operatorul Economic individual sau Asocierea de Operatori Economici)intenționează să subcontracteze o parte din obiectul Contractului/Acordului-cadru, iar Subcontractanții sunt cunoscuți la momentul depunerii Ofertei, acesta trebuie să prezinte informații despre partea pe care intenționează să o subcontracteze.

Certificate emise de organisme independente cu privire la sistemele sau standardele de management de mediuImplementarea sistemului de management al calității conform SR EN ISO 9001:2015 sau echivalent .

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse:

Ca dovadă preliminară pentru demonstrarea îndeplinirii acestei cerințe minime de calificare,Ofertantul (Operatorul Economic individual sau Asocierea de Operatori Economici) trebuie săprezinte o declarație pe propria răspundere completată și semnată. Declarația pe proprierăspundere este reprezentată de DUAE (răspuns). Informații referitoare la operatorul economic,Sectiunea: Informații privind subcontractanții pe ale căror capacități operatorul economic nu sebazează și Partea IV: Criterii de selecție, Secțiunea C: Capacitatea tehnică și profesională, „Proporțiade Subcontractare. Operatorul economic intenționează să subcontracteze eventual următoareaparte (adică procentaj) din contract ....” Informațiile privind partea/părțile pe care Ofertantulintenționează să le subcontracteze vor fi incluse în DUAE, va depune Acordul desubcontractare.Autoritatea Contractantă poate solicita oricărui Operator Economic implicat înprocedură în orice moment pe parcursul procesului de evaluare să prezinte dovezi în legătură cuinformațiile completate în DUAE (răspuns).

Se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire.Următoarele documente justificative care probează îndeplinirea cerinței vor fi prezentate doar de către ofertantul/ofertanții clasat/clasați pe primul loc, în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor pot fi: - certificat valabil la momentul prezentării, emis de un organism de certificare acreditat care să ateste respectarea de către operatorul economic a standardului SR EN ISO 9001:2015 sau alte probe sau dovezi care confirmă asigurarea unui nivel corespunzător al calității (pentru cazurile specifice prevăzute de lege). În cazul depunerii unei oferte comune, fiecare asociat trebuie să deţină un astfel de certificat, pentru partea din contract pe care o realizează.Documentul trebuie să fie valabil la data prezentării.

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 21/06/2022
Ora locală: 15:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Română
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Oferta trebuie să fie valabilă până la: 21/10/2022
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 21/06/2022
Ora locală: 15:00
Locul:

In SEAP

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.3)Informații suplimentare:

DUAE va fi configurat de către autoritatea/entitatea contractantă direct în SEAP la definirea documentației de atribuire. Operatorii economici care participă la procedură vor completa direct în SEAP, în secțiunea dedicată a procedurii de interes, DUAE-ul deja configurat de autoritatea/entitatea contractantă.

Detalii cu privire la întocmirea DUAE se vor regăsi, după autentificarea în sistem, în secțiunea „Informații DUAE” – Ghid de completare DUAE.

În situația în care două sau mai multe oferte obțin același punctaj în urma aplicării algoritmului de calcul, modul de departajare al ofertelor se va realiza conform art. 139 (3) din HG 395/2016.

Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea “sau echivalent”.

Autoritatea contractanta va raspunde solicitarilor de clarificari la documentatia de atribuire cu 10 zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor.

Clauzele contractuale obligatorii si cele specifice se regasesc in modelul de contract anexat . Daca un operator economic considera ca anumite clauze ii sunt defavorabile, poate solicita autoritatii contractante clarificari, inclusiv modificarea lor, in termenul prevazut de solicitare a clarificarilor. Autoritatea contractanta poate accepta modificari ale clauzelor contractuale prezentate in proiectul de contract in urma solicitarilor motivate ale operatorilor economici, pe care le va aduce la cunostinta tuturor celor interesati in termenul stabilit pentru clarificari la documentatia de atribuire, care este a 18-a zi dinainte de termenul limita de depunere a ofertelor. Pentru deschiderea si vizualizarea documentelor semnate electronic postate sau transmise prin intermediul SEAP este necesara utilizarea aplicatiilor speciale de validare oferite de furnizorii de servicii de certificare acreditati, in mod gratuit.

Operatorul economic castigator are obligatia ca pana la data semnarii contractului sa aiba sau sa-si deschida cont la trezoreria statului, in conformitate cu O.M.F. 2254/2006.

Operatorii economici pot solicita clarificari privind documentatia de atribuire, on-line prin intermediul SEAP, dupa ce se inscriu in procedura, prin rubrica „Intrebari".

Raspunsurile la clarificarile solicitate de operatorii economici, notificari/instiintari referitoare la procedura de achizitie vor fi publicate in SEAP, atasat anuntului de participare. Operatorii economici care intentioneaza sa depuna oferta, au obligatia de a urmari/accesa websiteul www.e-licitatie.ro, pe toata perioada de desfasurare a prezentei proceduri.

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: Bucuresti
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

Se aplica prevederile Legii nr.101/2016 privind remediile si caile de atac în materie de atribuire a contractelor de achizitie publica.

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
12/05/2022