Vanaf vandaag (02-11-2022) is de TED-website klaar voor de e-formulieren. De zoekfunctie is veranderd: vergeet niet uw opgeslagen geavanceerde zoekopdrachten aan te passen. Ontdek alle veranderingen op de nieuwspagina en op de bijgewerkte helppagina’s

Diensten - 261671-2021

25/05/2021    S99

België-Brussel: Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde, civiele techniek en inspectie

2021/S 099-261671

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Directie Vervoerinfrastructuur
Nationaal identificatienummer: 0308.357.852_16607
Postadres: Vooruitgangstraat 56
Plaats: Brussel
NUTS-code: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. Brussel-Hoofdstad
Postcode: 1210
Land: België
Contactpersoon: Directie Vervoerinfrastructuur
E-mail: adjudications.beliris@mobilit.fgov.be
Telefoon: +32 27746688
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.beliris.be
Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=410892
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=410892
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=Beliris-2.26.1.1.-F02
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

2.26.1.1. - Ontwerperopdracht voor de heraanleg van de publieke ruimten van het project Mediapark.brussels - Dienstenopdracht - Mededingingsprocedure met onderhandeling

Referentienummer: Beliris-2.26.1.1.-F02_0
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
71000000 Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde, civiele techniek en inspectie
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Het initiatief past in het kader van het project mediapark.brussels, dat bestaat in de ontwikkeling van een nieuwe gemengde wijk op de site van 20 ha die momenteel wordt ingenomen door de VRT en de RTBF en die wordt omschreven als een van de vijf grote projecten van regionaal belang in de Reyers-wijk.

Het project betreft het ontwerpen van de openbare ruimten van het Mediapark.brussels naargelang de voortgang van de lopende bouw- en herontwikkelingsprojecten in het gebied (gebouwen van de VRT, de RTBF, woningen, [...]).

Dit omvat:

— het ontwerpen en realiseren van een gemengde openbare ruimte,

— het uitwerken van een inrichtingsstrategie volgens de ontwikkeling van de site en de private en openbare projecten,

— het uittekenen van de verlichtingsscenografie van de openbare ruimte, zowel functioneel als esthetisch,

— de bodem saneren,

— ondergrondse werken uitvoeren en het terrein bouwrijp maken (nutsleidingen),

— een wegenis aanleggen,

— een Beeldkwaliteitsplan (BKP) opstellen om de kwaliteit van de private en openbare ruimten van de site te garanderen (te ontwikkelen door derden),

— een beheerplan opstellen,

— het Ereperk der Gefusilleerden weer opnemen in de openbare ruimte.

Projectperimeter

De studie betreft de zogenaamde "structurerende" ruimten van het Mediapark en zal gebaseerd zijn op de "invarianten van de openbare ruimten" zoals gedefinieerd in de voorafgaande studie. De studie zal zich met name toespitsen op de volgende punten:

1. het mediaplein;

2. de aansluitingsgebieden van het project mediapark.brussels met zijn stedelijke omgeving;

a) "Meiser-poort": aansluiting van de "mediaboog" op de Auguste Reyerslaan;

b) "Georginpoort": aansluiting op de Jacques Georginlaan, inclusief de rotonde;

c) "Diamantpoort": aansluiting op de openbare ruimten in het zuiden;

d) aansluiting op de Evenepoelstraat in het noorden van de site;

3. de verbindingen met de toekomstige gebieden die door Leefmilieu Brussel zullen worden aangelegd. Deze gebieden omvatten het Georginbos, de heuvels van de oude Nationale Schietbaan en het Ereperk van de Gefusilleerden, een begraafplaats binnen de site met 365 graven van verzetsstrijders uit de twee wereldoorlogen.

De projectontwerper richt de toegangen en de omgeving van deze gebieden in;

4. de wegenis die de site via een noord-zuidas doorkruist en de omgeving van de gebouwen van de Schaarbeekse Haard;

Er dient te worden opgemerkt dat de omtrek van elke zone ter indicatie is vermeld, maar enigszins kan verschillen naar gelang van de voortgang van de studie.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE1 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De opdracht omvat (voor de gedetailleerde omschrijving, zie Deel D van het bijzonder bestek):

Tijdens de hele duur van de studie/de opdracht:

a) de voorstelling en de verdediging van het project voor het Begeleidingscomité, het College van burgemeester en schepenen, de omwonenden, de overlegcommissie, enz.;

b) de voorbereiding van en de actieve deelname aan participatieve comités (bewoners, experten, [...]);

c) de opstelling van ontwerpen van processen-verbaal van de vergaderingen waaraan de opdrachtnemer deelneemt;b);

d) de coördinatie van de ontwerpersprestaties, de eventuele bijkomende prestaties en de prestaties aangeleverd door de BH of een van zijn lasthebbers;

e) de controle van de planning en de begroting gedurende de opdracht.

Volgende prestaties zijn ten laste van de opdrachtnemer of zijn onderaannemers:

— voorbereidende studies,

— asbeststudie met betrekking tot de creche,

— voorontwerp (voorlopig en definitief),

— vergunningsdossier(s),

— ontwerpstudies en aanbestedingsdossier(s),

— bijstand bij de analyse van de offertes,

— bijstand bij de leiding van de werken,

— bijstand bij de controle van de eindafrekening en de controle van de As-Builtplannen,

— medewerking aan de opleveringen.

De huidige opdracht heeft betrekking op een volledige ontwerpopdracht met het oog op de implementatie van de in het bijzonder bestek beschreven inrichtingen (te rekenen vanaf de voorbereidende studies tot aan de definitieve oplevering van de werken).

De opdracht omvat ook alle aanvullende opdrachten op de gebruikelijke opdracht zoals beschreven in deel D (technische bepalingen) van het bijzonder bestek en met name:

a) de brandbeveiligingsstudie;

b) de hergebruiksinventaris en zijn opvolging;

c) de sloopinventaris en zijn opvolging;

d) de opmaak van een duurzaamheidsstudie;

e) de opmaak van een onderhouds- en beheersplan;

f) het erfgoedkundig onderzoek;

g) de studie naar de fytosanitaire toestand, de biodiversiteit en de ecologische situatie van de site;

h) de communicatie.

Het bureau verbindt zich er via zijn offerte toe een team samen te stellen voor de uitvoering van de opdracht. De cv's van de voorgestelde natuurlijke personen zullen na de kennisgeving van de opdracht gecontroleerd worden (zie in het bijzonder bestek: Uitvoeringsvoorwaarden – C.1.2. Goedkeuring van het team).

Gezien de omvang van het project, de vele betroffen specialiteiten en de noodzaak om te coördineren met de aanverwante tussenkomsten, zal de uitvoering van het project mogelijks gebeuren via diverse vergunningsaanvragen, aanbestedingen en werven. In het kader van het vast gedeelte zal de fasering bestudeerd worden en zullen de prioritaire interventies bepaald worden.

Deze fasering zal aanleiding kunnen geven tot de gelijktijdige uitvoering van meerdere vergunningsaanvragen, aanbestedingen en werkzaamheden, iets waarmee de kandidaat rekening zal houden bij de opstelling van zijn aanvraag tot deelneming (voldoende medewerkers).

De aandacht van de inschrijver/ kandidaat wordt gevestigd op het feit dat dit project de organisatie van en deelname aan talrijke vergaderingen, en een perfecte tweetaligheid zal inhouden.

Het bijzonder bestek is gratis online beschikbaar op de website https://enot.publicprocurement.be, in bijlage van onderhavige bekendmaking.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Conceptuele kwaliteit - Bewoonbaarheid / Weging: 50
Kwaliteitscriterium - Naam: Flexibiliteit / Weging: 20
Kwaliteitscriterium - Naam: Duurzaamheid en haalbaarheid / Weging: 20
Kwaliteitscriterium - Naam: Naleving van het budget / Weging: 10
Prijs - Weging: pas d'application
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 60
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.9)Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd
Beoogd minimumaantal: 3
Maximumaantal: 5
Objectieve criteria voor de beperking van het aantal gegadigden:

Uit de kandidaten die een verzoek tot deelname indienen en aan de selectiecriteria voldoen, zal de aanbestedende overheid de 3 tot 5 beste kandidaten kiezen.

De rangschikking zal gebeuren op basis van de punten die behaald werden bij de evaluatie van de referenties en het voorgestelde team, op grond van de hieronder omschreven criteria:

Ze worden als volgt beoordeeld:

— uitmuntend: 100 % van de punten,

— zeer goed: 80 % van de punten,

— goed: 60 % van de punten,

— onvoldoende: 40 % van de punten,

— slecht: 20 % van de punten,

— zeer slecht: 0 % van de punten.

Indien de som van de voor de bekwaamheden A, B en C behaalde punten lager is dan 50 % van de totale punten, zal de kandidaat niet geselecteerd worden.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

De studie heeft de volgende doelstellingen:

Als een vast gedeelte:

Projectontwerp

— het projectontwerp voor de aanleg van de structurerende openbare ruimten voor de volledige site mediapark.brussels (met inbegrip van de verlichting), op basis van de "invarianten" die in de voorafgaande studie van 2017 werden bepaald, alsook het opstellen van een aanvraagdossier voor een stedenbouwkundige vergunning voor al deze gebieden,

— het opstellen van het Beeldkwaliteitsplan (BKP) waarin de aanbevelingen en landschapsrichtlijnen voor een coherente en harmonieuze integratie van de toekomstige private en openbare ontwikkelingen rond de structurerende openbare ruimten zijn vastgelegd.

Als verschillende voorwaardelijk gedeelten (gekoppeld aan de verschillende fasen van de werken van het vaste gedeelte):

— het geleidelijk opstellen, voor elk van de in de opdracht van het vaste gedeelte te bepalen interventiegebieden, van verschillende technische dossiers voor de uitvoering van de werken voor de aanleg van de structurerende openbare ruimten van de volledige site (met inbegrip van de verlichting) en de opvolging van de bijbehorende werken.

Deze voorwaardelijke gedeelten zullen worden geactiveerd naargelang de voortgang van de vastgoedontwikkelingen in de aangrenzende gebieden en van de geleidelijke vrijmaking van de beschikbare budgetten.

De voorwaardelijke gedeelten worden bevestigd door een eenzijdige beslissing van de aanbestedende overheid, waarvan de opdrachtnemer per aangetekende brief of per e-mail in kennis wordt gesteld, waarmee tegelijkertijd de exacte verzenddatum wordt gegarandeerd.

De opdrachtnemer heeft geen recht op een vergoeding als alleen het vaste gedeelte wordt besteld, of wanneer alleen bepaalde voorwaardelijke gedeelten worden besteld.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

(cf. art. 73 van de wet en 38 e.v. KB Plaatsing)

De kandidaat voegt bij zijn aanvraag tot deelneming het naar behoren op basis van de volgende richtlijnen ingevuld Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) met in geval van toepassing de gevraagde bijlagen.

Zie ook infra – draagkracht van derden.

Het betreft een verklaring op eer van de economische operatoren die dienst doet als voorlopig bewijs ter vervanging van certificaten en attesten, waarmee de economische operator verklaart dat hij zich niet in een situatie bevindt die kan of moet leiden tot uitsluiting van een operator, met vermelding van de eventuele corrigerende maatregelen en dat hij beantwoordt aan de toepasselijke selectiecriteria.

De opdrachtgever kan op elk moment van de procedure een kandidaat vragen om de documenten en bewijsstukken te bezorgen die in de volgende paragraaf beschreven worden, ongeacht het stadium waarin de procedure zich bevindt.

Deze documenten moeten bezorgd worden voor alle leden van het multidisciplinaire team, ongeacht of het daarbij nu om een of meerdere partners van de vereniging gaat of om onderaannemers op wier capaciteit een beroep gedaan wordt.

De aandacht wordt gevestigd op het feit dat deze controle de snelle bezorging zal vergen van de attesten en certificaten die in de volgende paragrafen gedetailleerd worden.

De opdrachtgever zal voor de selectie aan de voorlopig geselecteerde kandidaten en voor de gunning aan de voorlopig weerhouden inschrijver vragen om de documenten en bewijsstukken te bezorgen waarnaar hij in zijn UEA verwezen heeft en die niet gratis toegankelijk zijn.

Het formulier wordt aan voorliggend bestek toegevoegd, zowel in XML- als in PDF-formaat (in beide nationale talen, FR en NL).

De kandidaat wordt verzocht om het online formulier in te vullen via https://ec.europa.eu/tools/espd, dit af te drukken in PDF en het bij zijn aanvraag tot deelneming te voegen.

2.1.2. UEA, III: Uitsluitingsgronden (toegangsrecht)

NB: Voor de offertes die worden ingediend door combinaties van ondernemers zijn de bepalingen van dit deel "toegangsrecht" op elk lid afzonderlijk van toepassing, evenals op derden op wiens draagkracht men in het kader van de kwalitatieve selectie een beroep doet.

De uitsluitingsgronden in hoofdstukken A, B en C van dit deel worden mutatis mutandis vermeld in artikelen 67 tot 69 van de wet van 17 juni 2016 en uitvoeriger beschreven in artikelen 61 tot 64 van het KB van 18 april 2017. Die uitsluitingsgronden worden hieronder vermeld.

Corrigerende maatregelen

De kandidaat die in een van de in artikelen 67 of 69 van de wet bedoelde situaties verkeert, mag bewijzen dat de maatregelen die hij heeft genomen voldoende zijn om zijn betrouwbaarheid aan te tonen ondanks de toepasselijke uitsluitingsgrond.

Als de aanbestedende overheid dat bewijs toereikend acht, wordt de betrokken kandidaat niet uitgesloten van de plaatsingsprocedure (art. 70 van de wet van 17 juni 2016).

Deze corrigerende maatregelen zijn evenwel niet van toepassing:

— als de kandidaat is uitgesloten van deelname aan de plaatsingsprocedure door een rechterlijke beslissing met kracht van gewijsde (gedurende de uitsluitingsperiode bepaald door voornoemde beslissing),

— bij niet-naleving door de kandidaat van zijn verplichtingen tot betaling van belastingen of sociale zekerheidsbijdragen.

UEA, III, A: gronden die verband houden met strafrechtelijke veroordelingen

Document toe te voegen aan de aanvraag tot deelneming: een lijst dewelke vermeldt:

a) elke natuurlijke en/of rechtspersoon die zetelt in de bestuurs-, leidinggevende of toezichthoudende organen van de inschrijver;

b) de entiteiten op wiens draagkracht beroep werd gedaan voor de kwalitatieve selectie.

Documenten waarom in voorkomend geval verzocht wordt door de aanbestedende overheid in het kader van de controle van het UEA

a) Voor Belgische ondernemingen:

— een uittreksel uit het strafregister van elke natuurlijke of rechtspersoon die zetelt in de bestuurs-, leidinggevende of toezichthoudende organen van de kandidaat of inschrijver en de entiteiten op wiens draagkracht beroep werd gedaan waaruit blijkt dat deze personen niet veroordeeld werden door een vonnis met kracht van gewijsde voor een verplichte uitsluitingsgrond zoals bepaald in artikel 67 wet 17.6.2016.

UEA, III, B: gronden die verband houden met de betaling van belastingen of sociale premies.

De kandidaat moet in orde zijn:

— met zijn verplichtingen tot betaling van sociale zekerheidsbijdragen tot en met het laatste verstreken burgerlijk kwartaal vóór de uiterste indieningsdatum van de aanvragen tot deelneming,

— met zijn professionele fiscale verplichtingen voor de laatste verstreken fiscale periode vóór de uiterste indieningsdatum van de aanvragen tot deelneming.

Documenten toe te voegen aan de aanvraag tot deelneming:

a) Voor buitenlandse ondernemingen:

voor kandidaten of leden van het team uit een andere lidstaat van de Europese Unie worden attesten van de bevoegde autoriteiten toegevoegd die bewijzen dat de kandidaat in orde is met zijn hierboven vermelde verplichtingen.

Documenten waarom in voorkomend geval opnieuw verzocht wordt in het kader van de controle van het UEA

a) Voor buitenlandse ondernemingen:

voor kandidaten/inschrijvers of leden van het team uit een andere lidstaat van de Europese Unie worden attesten van de bevoegde autoriteiten toegevoegd die bewijzen dat deze in orde is/zijn met zijn hierboven vermelde verplichtingen.

UEA, III, C: gronden met betrekking tot insolventie, belangenconflicten of beroepsfouten

Door de indiening van zijn UEA verklaart de kandidaat en elke entiteit op wiens draagkracht hij beroep doet, zich niet in 1 van de in artikel 69 wet 17.6.2016 vermelde facultatieve uitsluitingsgevallen te bevinden.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
Het verrichten van de dienst is aan een bepaalde beroepsgroep voorbehouden
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht
Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Mededingingsprocedure met onderhandeling
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
Gebruikmaking van een procedure in achtereenvolgende fasen waarbij geleidelijk het aantal te bespreken oplossingen of ter onderhandeling openstaande inschrijvingen wordt beperkt
IV.1.5)Inlichtingen inzake onderhandeling
De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor de opdracht te gunnen op basis van de initiële inschrijvingen zonder onderhandelingen te voeren
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 02/07/2021
Plaatselijke tijd: 11:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Frans, Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 10 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Elektronische facturering wordt aanvaard
VI.3)Nadere inlichtingen:

1. Het volledig bijzonder bestek moet online worden gedownload op de website https://enot.publicprocurement.be in bijlage van onderhavige bekendmaking;

2. De kandidaturen en de offertes moeten via de elektronische applicatie e-Tendering worden ingediend. (cf. Art. 53 e.v. KB Plaatsing) Het versturen van een kandidatuur per e-mail is niet toegestaan. Voor meer informatie, zie punt 2.3.2. op pagina's 44 en volgende van het bijzonder bestek;

3. Het bijzonder bestek voorziet een bijzondere bepaling inzake belangenvermenging en afspraken. (cf. Art. 51 KB Plaatsing) Voor meer informatie, zie punt 1.5. op pagina's 65 en de volgende van het bestek;

4. De inschrijvers dienen het naar behoren ingevulde UEA aan hun kandidatuur toe te voegen (cf. art 73 van de wet en 38 e.v. KB Plaatsing). Voor meer informatie, zie punt 2.1. op pagina's 32 en de volgende van het bestek.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Raad van State
Postadres: Wetenschapsstraat 33
Plaats: Brussel
Postcode: 1040
Land: België
E-mail: info@conseildetat.be
Internetadres: http://www.raadvst-consetat.be
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Indiening van een beroep tot nietigverklaring, eventueel voorafgegaan of vergezeld van een vordering tot schorsing ingediend volgens de procedure van uiterst dringende noodzakelijkheid, bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (Wetenschapsstraat, 33 te 1040 Brussel) door middel van een aangetekend schrijven te versturen binnen een termijn van zestig dagen die ingaat de dag waarop de beslissing werd betekend.

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
20/05/2021