We are happy to announce that the new version of the TED portal is going live on 29.01.2024 (indicative date - to be confirmed!) Interested in discovering the new functionalities, improvements and impact on the users? We invite you to visit our article and find out more about the main new changes and functionalities.

You may get an error message when trying to access the notices listed hereafter. If that is the case, please use the alternative links provided below. We are working on solving the problem. We apologize for the inconvenience.
716246-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:716246-2023:PDFS:FI:HTML
719591-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML
724690-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:724690-2023:PDFS:FI:HTML
731050-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:731050-2023:PDFS:FI:HTML
You may also use the following structure to build the URL of the notices concerned:
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:NNNNNN-2023:PDFS:LL:HTML, (example: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML), but please bear in mind that only the original language version of the notice is available

There is a bug affecting the way URLs are displayed in eForms notices. We are working on solving the problem. In the meanwhile, we suggest that you remove the comma (or any other special character) that appears at the end of the URL. We apologize for the inconvenience.

Registration is open for our 4th Workshop with TED reusers, on the 14th of December 2023

Supplies - 261814-2022

Submission deadline has been amended by:  394419-2022
17/05/2022    S95

Poland-Żarnowiec: Solar photovoltaic modules

2022/S 095-261814

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Gmina Żarnowiec
National registration number: 6492297723
Postal address: ul. Krakowska 34
Town: Żarnowiec
NUTS code: PL22 Śląskie
Postal code: 42-439
Country: Poland
Contact person: Michał Kasperczyk
E-mail: ug@zarnowiec.pl
Telephone: +48 326449320
Fax: +48 326449256
Internet address(es):
Main address: www.zarnowiec.pl
Address of the buyer profile: http://bip.ugzarnowiec.madkom.pl/
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: http://bip.ugzarnowiec.madkom.pl/
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://miniportal.uzp.gov.pl/
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Wykonanie instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Żarnowiec” w ramach projektu pod nazwą „Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej oraz stacjach głębinowych

Reference number: IR.271.7.2022
II.1.2)Main CPV code
09331200 Solar photovoltaic modules
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

1. Przedmiot zamówienia obejmuje kompleksowe zaprojektowanie i wybudowanie 32 instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy 735,14 kWp na nieruchomościach oraz gruntach stanowiących własność Gminy Żarnowiec.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 3 do SWZ – Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU) sporządzonym przez F.H. MPBP Eugeniusz Poręba Miechów ul. Racławicka 43a 32-200 Miechów

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
09332000 Solar installation
45311200 Electrical fitting work
45315600 Low-voltage installation work
45315300 Electricity supply installations
45311100 Electrical wiring work
45315100 Electrical engineering installation works
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL22B Sosnowiecki
Main site or place of performance:

Gmina Żarnowiec

II.2.4)Description of the procurement:

.1. Przedmiot zamówienia obejmuje kompleksowe zaprojektowanie i wybudowanie 32 instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy 735,14 kWp na nieruchomościach oraz gruntach stanowiących własność Gminy Żarnowiec.

2. Wszystkie planowane instalacje znajdują się na terenie Gminy Żarnowiec.

3. Wyszczególnienie zestawów instalacji PV:

1 Oczyszczalnia Ścieków Żarnowiec

2 Stacja głębinowa Zarnowiec

3 Stacja głębinowa Małoszyce

4 Stacja głębinowa Koryczany

5 Stacja głębinowa Chlina Górna

6 Urząd Gminy Żarnowiec

7 Dom kultury Żarnowiec

8 Przedszkole Żarnowiec

10 Ośrodek zdrowia Żarnowiec

11 Budynek na stadionie Żarnowiec

12 Budynek komunalny Żarnowiec

13 Budynek komunalny Żarnowiec

14 Budynek komunalny Żarnowiec

15 Budynek komunalny Żarnowiec

16 Szkoła podstawowa Chlina

17 Szkoła podstawowa Małoszyce

18 Biblioteka Łany Wielkie

19 Remiza OSP Łany Małe

20 Remiza OSP Wola Libertowska

21 Remiza OSP Łany Wielkie

22 Remiza OSP Brzeziny

23 Remiza OSP Małoszyce

24 Remiza OSP Jeziorowice

25 Remiza OSP Otola

26 Remiza OSP Udórz

27 Remiza OSP Łany Średnie

28 Remiza OSP Koryczany

29 Remiza OSP Chlina

30 Budynek komunalny Wola Libertowska

31 Budynek komunalny Koryczany

32 Budynek komunalny Otola

4. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

1) zaprojektowanie instalacji fotowoltaicznej wraz ze wszystkim i niezbędnymi składnikami iwłączeniem do instalacji budynku,

2) Roboty instalatorskie i montażowe, w tym: prace budowlane obejmujące:

➢Wybudowanie instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy 735,14 kWp.

➢Montaż dedykowanych konstrukcji do danego poszycia dachowego lub gruntu podinstalację modułów fotowoltaicznych.

➢Montaż modułów fotowoltaicznych wraz z optymalizatorami mocy.

➢Wykonanie okablowania strony prądu stałego oraz przemiennego wraz z wykonaniem niezbędnych tras kablowych.

➢Wykonanie przebić, otworów montażowych oraz przejść instalacyjnych przez przegrody budowlane.

➢Montaż rozdzielnic z zabezpieczeniami DC/AC

➢Montaż inwertera

➢Wykonanie uziemienia instalacji fotowoltaicznej.

➢Podłączenie instalacji fotowoltaicznej o instalacji elektroenergetycznej budynku.

➢Prace porządkowe.

➢Przeprowadzenie rozruchu instalacji fotowoltaicznej.

➢Przeprowadzenie pomiarów: ochrony przeciwporażeniowej, rezystancji izolacji, rezystancji uziemienia oraz impedancji pętli zwarcia.

3) sporządzenie zgłoszenia mikroinstalacji fotowoltaicznych do sieci elektroenergetycznej po zakończonym montażu oraz odbiorze prac w terminie 7 dni po odbiorze danej instalacji.

5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 3 do SWZ – Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU) sporządzonym przez F.H. MPBP Eugeniusz Poręba Miechów ul. Racławicka 43a 32-200 Miechów.

6.Niniejsze zamówienie jest współfinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

7. Mając na uwadze wymagania zawarte w art. 101 ust. 1 ustawy Pzp dotyczące dostępności wszystkich użytkowników, a w szczególności osób niepełnosprawnych Zamawiający wymaga, tam gdzie wymaga tego przedmiot zamówienia, przeprowadzenia montażu w sposób zapewniający możliwość wykonywania czynności obsługowych dla osób niepełnosprawnych.

Z uwagi na goraniczoną ilość znaków w ogłoszeniu pozostałe informacje w SWZ

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Gwarancja / Weighting: 20,00
Quality criterion - Name: Czas usunięcia wad i usterek / Weighting: 20,00
Price - Weighting: 60,00
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 13
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Zamawiający zgodnie z art. 257 ustawy Pzp, zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, jeżeli środki, które zamierza przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

I. Zamawiający nie określa warunku w powyższym zakresie

II. Informacja dot. ochrony danych osobowych - RODO, znajduje się w Rozdziale XXXIII SWZ.

III. 1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego - nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę.

3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, zobowiązani się złożyć wraz z ofertą stosowne pełnomocnictwo - zgodnie z ust. 3.3. rozdziału XVI SWZ - nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę. Uwaga: Pełnomocnictwo, o którym mowa powyżej może wynikać albo z dokumentu pod taką samą nazwą albo z umowy Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

4. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie (przez każdego z Wykonawców lub upoważnionego pełnomocnika).

5. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ustawy (ust. 3.1. rozdziału XVI SWZ) składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, oraz brak podstaw wykluczenia - każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z postępowania w oparciu o wskazane w SWZ podstawy wykluczenia.

6. Dopuszcza się, aby wadium zostało wniesione przez pełnomocnika (lidera) lub jednego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem ust.6.1.

6.1. W przypadku wniesienia wadium w postaci niepieniężnej, treść dokumentu wadialnego musi zapewniać możliwość zaspokojenia interesów Zamawiającego co oznacza, że uzyskanie zagwarantowanej zapłaty wadium musi obejmować wszystkie wskazane w ustawie przesłanki zatrzymania wadium, o których mowa w art. 98 ust. 6 ustawy, tj. działania lub zaniechania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

7. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z podmiotem występującym jako pełnomocnik Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

IV.

1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 80 000,00 PLN.

2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert i utrzymywać nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w XXII rozdziale SWZ.

3. Formy wnoszenia wadium: wadium może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:

1) pieniądzu;

2) gwarancjach bankowych;

3) gwarancjach ubezpieczeniowych;

4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. Dz.U. z 2020r. poz. 299).

V. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana (uznana za najkorzystniejszą), zobowiązany jest przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, w wysokości w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

I. 1. Wykonawca musi wykazać, iż posiada środki finansowe lub zdolność kredytową, w wysokości nie mniejszej niż 4.750.000,00PLN.

Uwaga: W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,

spełnianie warunku dotyczącego środków finansowych lub zdolności kredytowej, Wykonawcy wykazują łącznie - Zamawiający nie formułuje w tym zakresie szczególnego sposobu spełnienia warunku o którym mowa w art. 117 ust. 1 ustawy.

Uwaga: W przypadku wskazania przez Wykonawcę, w celu wykazania spełniania warunków udziału, waluty innej niż polska (PLN), w celu jej przeliczenia stosowany będzie średni kurs NBP na dzień publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

II. INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA FORMULARZA JEDNOLITEGO EUROPEJSKIEGODOKUMENTU ZAMÓWIENIA (JEDZ) ZGODNEGO ZE WZOREM STANOWIĄCYMZAŁĄCZNIK DO ROZPORZĄDZENIA WYKONWACZEGO KOMISJI (UE) 2016/7 Z DNIA 5STYCZNIA 2016R USTANAWIAJĄCEGO FORMULARZ JEDNOLITEGO EUROPEJSKIEGODOKUMENTU ZAMÓWIEŃ:

1) JEDZ należy złożyć wraz z ofertą (zaleca się złożenie JEDZ w wyodrębnionym pliku)- w formie elektronicznej (w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym),

2) w przypadku, gdy Wykonawca powołuje się na zasoby co najmniej jednego innego podmiotu na zasadach określonych w art. 118 ustawy, musi złożyć swój własny JEDZ wraz z odrębnym JEDZ zawierającym stosowne informacje wskazane w części II, sekcji C JEDZ odnoszące się do każdego z podmiotów, na którego zdolnościach Wykonawca polega i w zakresie, w którym podmiot ten udostępnia swoje zdolności Wykonawcy,

3) w przypadku, gdy Wykonawcy składają ofertę wspólną, w rozumieniu art. 58 ustawy, należy przedstawić odrębny JEDZ zawierający informacje wymagane w częściach II —IV dla każdego z biorących udział Wykonawców - każdy z wyodrębnionych JEDZ-ów zaleca się złożyć w odrębnych plikach - jako załączniki do oferty,

4) w przypadku wskazania w ofercie oraz JEDZ podwykonawców, którzy swoimi zdolnościami, nie wspierają Wykonawcy w celu wykazania spełniania warunków Zamawiający nie żąda złożenia odrębnego JEDZ dla tych podwykonawców,

5) w cz. II JEDZ:

- sekcja B (Informacje na temat przedstawicieli Wykonawcy): Zamawiający nie wymaga podania daty i miejsca urodzenia osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy na potrzeby niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia,

6) w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia (ust. 2 XIX rozdziału SWZ),w części III JEDZ należy wypełnić sekcję A, B, C (za wyjątkiem rubryk dotyczących: konfliktu interesów, poważnego wykroczenia zawodowego, znajdowania się w sytuacji, w której wcześniejsza umowa w sprawie zamówienia publicznego, wcześniejsza umowa z podmiotem zamawiającym lub wcześniejsza umowa w sprawie koncesji została rozwiązana przed czasem, lub w której nałożone zostało odszkodowanie bądź inne porównywalne sankcje w związku z tą wcześniejszą umową, a także poważnego wprowadzenia w błąd przy dostarczaniu informacji wymaganych do weryfikacji braku podstaw wykluczenia - czyli rubryk dotyczących fakultatywnych przesłanek wykluczenia, których stosowania zamawiający nie przewiduje) oraz sekcję D (sekcja D odnosi się do podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. g) i pkt 2 oraz art. 108 ust. 1 pkt 4) oraz o przesłankach wykluczenia o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego ),

7) w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu (warunki określone w pkt. 3 XIX rozdziału SWZ), w części IV JEDZ Wykonawca może wypełnić jedynie sekcję a (sekcja alfa): ogólne oświadczenie dotyczące wszystkich kryteriów kwalifikacji,

8) części V JEDZ nie wypełniać.

Minimum level(s) of standards possibly required:

cd z sekcji III.1.3.

3. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt.1. lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt. 1, 2 i4 ustawy, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy. Przepis ust. 2. stosuje się.

Termin realizacji zamowienia:

1. Zamówienie należy zrealizować w terminie: nie później niż 13 miesięcy liczonych od dnia podpisana umowy z zastrzeżeniem, iż:

1.1. przygotowanie i przedstawienie dokumentacji projektowych instalacji nastąpi nie później niż do 3 miesięcy od dnia zawarcia umowy z tym zastrzeżeniem, iż Wykonawca będzie przedstawiał Zamawiającemu sukcesywnie opracowane dokumentacje projektowe w celu zatwierdzenia i jak najszybszego rozpoczęcia wykonawstwa.

1.2. realizacja dostawy i montażu zostanie określona w szczegółowym harmonogramie rzeczowo – finansowym złożonym przez Wykonawcę.

2. Za termin odbioru końcowego rozumie się datę odbioru całości przedmiotu umowy, tj. datę podpisania przez Zamawiającego bez uwag protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy.

3. Zamawiający wymaga, aby wykonywanie jednej instalacji w jednym budynku nie trwało dłużej niż trzy dni robocze kolejno następujące po sobie. Wykonawca nie może przerwać wykonywania instalacji w budynku bez uzasadnionej przyczyny.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

I.

1. Wykonawca musi wykazać, iż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał (w formule dostawa z montażem lub robót budowlanych) należycie co najmniej 20 instalacji fotowoltaicznych.

Uwaga: Mając na uwadze art. 117 ust. 1 ustawy Zamawiający zastrzega, że w sytuacji składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz analogicznie w sytuacji, gdy Wykonawca będzie polegał na zasobach innego podmiotu, na zasadach określonych w art. 118 ustawy, warunek o którym wyżej mowa, musi zostać spełniony w całości przez Wykonawcę (jednego z Wykonawców wspólnie składającego ofertę)lub podmiot, na którego zdolności w tym zakresie powołuje się Wykonawca - brak możliwości tzw. sumowania zasobów w zakresie doświadczenia.

2. Wykonawca musi dysponować (dysponuje lub będzie dysponował) osobami niezbędnymi do wykonania przedmiotu zamówienia, legitymującymi się kwalifikacjami zawodowymi i doświadczeniem niezbędnym do wykonania zamówienia:

a) projektant instalacji elektrycznych – co najmniej jedna osoba, posiadająca uprawnienia do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych;

b) kierownik robót elektrycznych – co najmniej jedna osoba, posiadająca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych

Wskazane powyżej uprawnienia budowlane muszą być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29.04.2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 831) lub odpowiadającym im ważnym uprawnieniom budowlanym, wydanym na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, z którego pochodzi dana osoba, które w zakresie objętym zamówieniem pozwalać będą na pełnienie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w ww. specjalności.

II.

1. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu (określonych przez Zamawiającego w ust. 3), na podstawie art. 126 ust. 1 ustawy zostanie wezwany do złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych(aktualnych na dzień ich złożenia):

- informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem,

Uwaga: Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć wymaganych przez zamawiającego podmiotowych środków dowodowych, dotyczących sytuacji ekonomicznej lub

finansowej, wykonawca składa inne podmiotowe środki dowodowe, które w wystarczający sposób potwierdzają spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej.

- wykaz dostaw wykonanych w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane należycie.

Uwaga: Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy.

cd poniżej

Minimum level(s) of standards possibly required:

cd z sekcji powyżej

- wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

III. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę w przypadkach, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt.1-6 ustawy (obligatoryjne przesłanki wykluczenia) oraz o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego

IV. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona (przed wyborem najkorzystniejszej oferty), w celu wykazania braku podstaw (przesłanek)wykluczenia z postępowania wskazanych w SWZ, na podstawie art. 126 ust. 1ustawy zostanie wezwany do złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych (aktualnych na dzień ich złożenia):

1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym:

a) w art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy,

b) w art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy,

wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;

2) oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt. 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i1086), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej;

3) oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w:

a) art. 108 ust. 1 pkt. 3 ustawy,

b) art. 108 ust. 1 pkt. 4 ustawy, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania sięo zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,

c) art. 108 ust. 1 pkt. 5 ustawy, dotyczących zawarcia z innym i wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,

d) art. 108 ust. 1 pkt. 6 ustawy,

e) art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego ( Dz.U. 2022, poz. 835 )

f) art. 5k Rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 3 lipca 2014 r. dotyczące środków ograniczających w związku z działaniem Rosji destabilizującymi sytuacje na Ukrainę (DZ.U. UE.L.2022.114.60)

Uwaga: W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenia i dokumenty w powyższym zakresie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

IV. 1. Dokumenty podmiotowe Wykonawcy mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza RP.

5.1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast:

1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego, w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy - składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy,albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

2. Dokument, o którym mowa w pkt. 1, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem.

cd w sekcji III.1.2)

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

1. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy, zawiera załącznik nr 4 do SWZ.

1.1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy (tzw. Zmiany kontraktowe w oparciu o art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy) w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, zgodnie z warunkami zawartymi w załączniku nr 4 do SWZ.

1.2. Zmiana umowy może także nastąpić w przypadkach, o których mowa w art. 455 ust. 1pkt 2lit. b), pkt. 3-4 oraz ust. 2 ustawy.

2. Przed zawarciem umowy należy dopełnić formalności, które zostały wskazane w Rozdziale XXIX SWZ.

III.2.3)Information about staff responsible for the performance of the contract
Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 20/06/2022
Local time: 09:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 3 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 20/06/2022
Local time: 09:30
Place:

Ofertę należy złożyć za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP https://epuap.gov.pl/wps/portal i udostępnionego również na miniPortalu https://

miniportal.uzp.gov.pl/

Otwarcie ofert nastąpi na komputerze Zamawiającego, poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po zalogowaniu w zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu

Information about authorised persons and opening procedure:

Termin związania ofertą wynosi: 90 dni Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, określonym w rozdziale XXIII SWZ. Dzień ten jest pierwszym dniem terminu związania ofertą

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
VI.3)Additional information:

1. Ofertę należy sporządzić na formularzu oferty lub według takiego samego schematu, stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ. Ofertę należy złożyć pod rygorem nieważności w formie elektronicznej (w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym).

2. Oferta wraz z załącznikami musi być złożona za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. .

3. Wraz z ofertą należy złożyć:

3.1. Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, w zakresie wskazanym w rozdziale XIX SWZ, składanym na formularzu Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (w skrócie JEDZ), sporządzonym zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającym standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz.Urz.UE L 3 z 06.01.2016 r., str.16).

3.2. Oświadczenie, że Wykonawca zapoznał się z warunkami zamówienia i z projektowanymi postanowieniami umowy w sprawie zamówienia, które zostaną wprowadzone do umowy w sprawie zamówienia oraz, że przyjmuje ich treść bez żadnych zastrzeżeń - zgodnie z treścią zawartą w formularzu oferty, stanowiącym załącznikiem nr 1 do SWZ. Oświadczenie składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym).

3.3. Pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawcy/ów ubiegającego/cych się o udzielenie zamówienia publicznego.

3.4. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego Wykonawcy zasoby, do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów (o ile Wykonawca korzysta ze zdolności innych podmiotów na zasadach określonych w art.118 ustawy).Zobowiązanie lub inny podmiotowy środek dowodowy w opisywanym zakresie, przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W przypadku, gdy zobowiązanie (inny podmiotowy środek dowodowy)zostało wystawione w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, może dokonać podmiot udostępniający zasoby lub notariusz.

3.5. Dowód wniesienia wadium:

3.5.1. W przypadku wniesienia wadium w postaci niepieniężnej, do oferty należy dołączyć (w wyodrębnionym pliku) elektroniczny dokument potwierdzający wniesienie wadium - zgodnie z ust. 6 Rozdziału XXII SWZ; W przypadku Wykonawców składających ofertę wspólną treść dokumentu wadialnego musi zapewniać możliwość zaspokojenia interesów Zamawiającego co oznacza, że uzyskanie zagwarantowanej zapłaty wadium musi obejmować wszystkie wskazane w ustawie przesłanki zatrzymania wadium, o których mowa w art. 98 ust. 6 ustawy, tj. działania lub zaniechania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;

3.5.2. W przypadku wniesienia wadium w postaci pieniężnej, zaleca się złożyć wraz z ofertą potwierdzenie nadania przelewu.

Z uwagi na ograniczoną ilość znaków pozostałe wymagania w SWZ

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Zasady, terminy oraz sposób korzystania ze środków ochrony prawnej szczegółowo regulują przepisy działu IX ustawy – Środki ochrony prawnej (art. 505 – 590 ustawy).

2. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy.

3. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

4. Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;

3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo że zamawiający był do tego obowiązany.

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby.

6. Pisma w postępowaniu odwoławczym wnosi się w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej, z tym że odwołanie i przystąpienie do postępowania odwoławczego, wniesione w postaci elektronicznej, wymagają opatrzenia podpisem zaufanym.

7. Odwołujący przekazuje zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływemterminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

8. Zgodnie z art. 515 ustawy, odwołanie wnosi się:

„1. Odwołanie wnosi się:

1) w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne, w terminie:

a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a;

(...)

2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub konkurs lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej, w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne;

(...)

3. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne;

(...)".

Z uwagi na ograniczoną ilość znków w ogłoszeniu pozostałe zapisy w SWZ

VI.5)Date of dispatch of this notice:
12/05/2022