Supplies - 261817-2022

17/05/2022    S95

Romania-București: Protective gear

2022/S 095-261817

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: AGENTIA NATIONALA DE IMBUNATATIRI FUNCIARE
National registration number: RO 29275212
Postal address: Strada: Olteniţei, nr. 35-37
Town: Bucuresti
NUTS code: RO321 Bucureşti
Postal code: 041293
Country: Romania
Contact person: Roxana Popa
E-mail: achizitii@anif.ro
Telephone: +40 0372373180
Fax: +40 0213322183
Internet address(es):
Main address: http://www.anif.ro
Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100143722
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
National or federal agency/office
I.5)Main activity
Other activity: Activitati conexe agriculturii

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

2022 - Echipament individual de protectie

Reference number: 29275212/2022/97
II.1.2)Main CPV code
18143000 Protective gear
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Echipament individual de protectie pentru personalul din cadrul ANIF Bucuresti, Filiale Teritoriale de Imbunatatiri Funciare si sediul central.

Nota: Autoritatea Contractanta va raspunde la solicitarile de clarificari adresate de ofertanti cu 11 zile inainte de data limita depunere a ofertelor. Ofertantii pot solicita clarificari cu privire la documentatia de atribuire cu 25 de zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 867 516.00 RON
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO321 Bucureşti
Main site or place of performance:

ANIF Bucuresti si Filialele Teritioriale de IF apartinand ANIF ( conform anexei 2 din caietul de sarcini)

II.2.4)Description of the procurement:

Conform caiet de sarcini

Furnizare echipamente de protectie:

- pantalon de protectie cu cu pieptar personalizat - 2158 buc

- jacheta de protectie personalizata - 2158 buc

- bocanci protectie S3 - 2158 buc

- vesta de munca personalizata - 2158 buc.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 60
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Ofertantul unic/Ofertantul asociat/Subcontractantul/Tertul sustinator trebuie sa demonstreze ca nu se incadreaza in prevederile art.164,165, 167 din Legea nr. 98/2016;

Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor, inclusiv asociat, subcontractanti/terti sustinatori. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Aceste documente pot fi:

- certificate de atestare fiscala privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidate (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii;

- cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv;

- dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice;

- alte documente edificatoare, dupa caz.

- Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art. 58-60 din Legea nr.98/2016.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: SE VA COMPLETA DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele ce probeaza cele asumate in DUAE urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. In cazul ofertantilor straini se vor prezenta documente echivalente emise în tara de rezidenta. Informatiile din aceste documente trebuie sa fie reale/actualizate la momentul prezentarii.

Nota: Nedepunerea DUAE, odata cu oferta (inclusiv pentru asociat/tert sustinator, subcontractant), atrage respingerea acesteia ca inacceptabila.

Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de înregistrare în conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla în niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului. Modalitate prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor, inclusiv pentru subcontractanti/terti sustinatori. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, sunt: - certificat constatator emis de ONRC, sau în cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise în tara de rezidenta, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Informatiile din document trebuie sa fie reale/valabile la momentul prezentarii. Pentru persoane juridice/fizice straine vor prezenta documente echivalente, emise in conformitate cu legislatia aplicabila in tara de rezidenta care vor fi traduse in limba romana. Documentele urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Specificati cifra de afaceri medie anualaSe va prezenta media cifrei de afaceri globale din ultimii 3 (trei) ani (2019, 2020, 2021) care trebuie sa fie cel putin egale cu 1.735.032 lei. Pentru calculul echivalentei se va aplica cursul mediu anual leu/alta valuta, comunicat de BNR pentru fiecare an in parte.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Aceste documente pot fi bilanturi contabile orice alte documente relevante care probeaza indeplinirea cerintei (rapoarte de audit finaciar, etc).Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.Ofertantul clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile face dovada îndeplinirii cerințelor referitoare la situația economică și financiară, prin prezentarea, după caz, a unora sau mai multora dintre următoarele informații și documente: situațiile financiare sau extrase din situațiile financiare (bilanturi contabile simplificate, audituri financiare/raportul cenzorilor etc.), în cazul în care publicarea situațiilor financiare este prevăzută de legislația țării în care este stabilit operatorul economic;În cazul în care, din motive obiective și justificate, operatorul economic nu este în măsură să prezinte una sau mai multe dintre informațiile și documentele prevăzute mai sus, operatorul economic este autorizat să facă dovada situației sale economice și financiare prin prezentarea unei declarații privind media cifrei de afaceri generala a operatorului economic pentru cel mult ultimele trei exerciții financiare disponibile, în funcție de data înființării sau începerii activității operatorului economic, în măsura în care informațiile privind cifrele de afaceri sunt disponibile.Informatiile cuprinse in aceste documente trebuie sa fie reale/actuale la data prezentarii.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificatCerinta va fi considerata îndeplinita daca ofertantul va face dovada ca: Ofertantul trebuie sa faca dovada ca in ultimii 3 ani (2019, 2020,2021) de la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor a implementat contracte similare relevante (furnizare echipamnete de protectie) cu cele care fac obiectul prezentei proceduri de achizitie publica la nivelul unui contract, cel mult trei contracte similare de minim 867.516 lei fara TVAIn temeiul Art. 179, lit. b), teza a 2-a, din Legea 98/2016, autoritatea contractanta isi exercita dreptul de a stabili ca sunt luate în considerare contracte similare relevante cu mai mult de 3 ani in urma, in scopul asigurarii unui nivel corespunzător de concurenta.Modalitatea de indeplinire:Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. La nivelul DUAE trebuie precizate informații cum ar fi: numărul și data contractului invocat drept experiență similară, cantitatea, valoarea, beneficiarul, data și numărul documentului de recepție, precum și ponderea și/sau activitățile pentru care ofertantul în prezenta procedura a fost responsabil.Ofertantul clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile face dovada îndeplinirii cerințelor referitoare la capacitatea tehnica si/sau profesionala, prin prezentarea unei declaratii privind lista contractelor similare relevante implementate cu succes în ultimii 3 ani însoțită de anexe, respectiv certificate/documente emise sau contrasemnate de catre clientul beneficiar public sau privat, după caz, pentru fiecare dintre contractele prezentate ca experienta similara (spre exemplificare, certificate de predare-primire; recomandari; procese-verbale de receptie; certificari de bună executie; documente/certificate constatatoare).

Proportia de subcontractareIn cazul în care ofertantul va subcontracta o parte din contract, ofertantul are obligatia de a completa DUAE, partea II "Informatii referitoare la operatorul economic", sectiunea D "Informatii privind subcontractantii pe ale caror capacitati operatorul economic nu se bazeaza", si partea IV "Criteriile de selectie" - Sectiunea C "Capacitatea tehnica si profesionala" – subsectiunea "Proportia de subcontractare". De asemenea, fiecare subcontractant va completa un formular DUAE separat care sa cuprinda informatiile solicitate în: - partea II "Informatii referitoare la operatorul economic" - sectiunea A " Informatii privind operatorul economic " si B "Informatii privind reprezentantii operatorului economic", - partea III "Motive de excludere".- Se va prezenta acordul de subcontractare. Acesta trebuie sa contina cel putin urmatoarele elemente: numele, datele de contact, reprezentantii legali ai subcontractantului; activitatile ce urmeaza a fi subcontractate; valoarea la care se ridica partea/partile subcontractate; optiunea privind realizarea platilor direct catre subcontractant.Dacă este aplicabil, ofertanții includ informațiile cu privire la subcontractanți în DUAE.În cazul în care ofertantul utilizează capacitățile subcontractantului/ subcontractanților pentru a îndeplini criteriile de calificare, se va prezenta câte un formular DUAE separat pentru fiecare dintre respectivii subcontractanți, completat și semnat în mod corespunzător de către fiecare dintre aceștia.Subcontractanții precizează în DUAE informațiile aferente criteriilor de calificare pe care le îndeplinește menționând numărul și data contractului/acordului de subcontractare pentru partea propusă pentru subcontractare.Dacă prin subcontractant nu se îndeplinește o cerință de calificare, atunci acesta va prezenta DUAE doar în scopul demonstrării neîncadrării în motivele de excludere.Operatorul economic clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile va face dovada îndeplinirii cerințelor de calificare prin subcontractanți prin prezentarea de documente justificative ale acestora, la solicitarea AC. Autoritatea contractantă poate respinge subcontractantul propus dacă acesta nu îndeplinește cerințele de calificare privind capacitatea sau se încadrează printre motivele de excludere și solicită candidatului/ ofertantului o singură dată – înlocuirea acestuia și prezentarea unui alt subcontractant.

Pentru contractele de achizitie de bunuri: esantioane, descrieri sau fotografii, cu certificate de autenticitateOfertantul este obligat sa prezinte mostre pentru fiecare echipament de protectie.

Certificate emise de organisme independente cu privire la standardele de asigurare a calitatiiOfertantul va demonstra ca are implementat si mentine standardul de management al calitatii in conformitate cu ISO 9001, sau similar pentru activitatea contractului.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Se va completa DUAE. Documentele prin care se confirma prestarile de servicii similare, respectiv certificate/documente emise sau contrasemnate de catre clientul beneficiar public sau privat care sa contina informatii din care sa rezulte faptul ca au fost efectuate in conformitate cu obligatiile contractuale, urmeaza sa fie prezentate la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Pentru calculul echivalentei se va aplica cursul mediu anual leu/alta valuta, comunicat de BNR pentru fiecare an in parteSe va depune odata cu documentele ofertei in rubrica Documente de calificare din cadrul SEAPCapacitatea tehnică și/sau profesională a operatorului economic poate fi susținută în conformitate cu art.182 din Legea nr.98/2016.Modalitate de îndeplinire: DUAE completat de ofertant în care se vor include informațiile cu privire la existența unei susțineri de terță parte, inclusiv măsurile avute în vedere de acesta pentru a accesa în orice moment resursele necesare, la care se atașează DUAE și angajamentul ferm ale terțului susținător/angajamentele ferme ale terților susținători din trebuie să rezulte modul efectiv în care terțul/terții susținători vor asigura îndeplinirea angajamentului. Terțul/terții susținători vor completa DUAE cu informații privind nivelul lor de experiență, prin raportare la contractele executate în trecut, corespunzător susținerii acordate.Prin angajamentul ferm, terțul/terții confirmă faptul că va/vor sprijini ofertantul în vederea îndeplinirii obligațiilor contractuale, fie prin precizarea modului în care va interveni concret, pentru a duce la îndeplinire respectivele activități pentru care a acordat susținerea, fie prin indicarea resurselor tehnice și profesionale pe care le va pune la dispoziție ofertantului (descriind modul concret în care va realiza acest lucru).Conform prevederilor art.184 din Legea nr.98/2016, prin angajamentul ferm, terțul/terții se va/vor angaja că va/vor răspunde în mod solidar cu ofertantul pentru executarea contractului de achiziţie publică. Răspunderea solidară a terțului/terților susținător/susținători se va angaja sub condiția neîndeplinirii de către acesta/aceștia a obligațiilor de susținere asumate prin angajament.Autoritatea contractantă respinge terțul susținător propus dacă acesta nu îndeplinește cerințele de calificare privind capacitatea sau se încadrează printre motivele de excludere și solicită candidatului/ofertantului o singură dată – înlocuirea acestuia și prezentarea unui alt terț, cu respectarea principiului tratamentului egal.La solicitarea autorității contractante, doar ofertantul clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile va prezenta documente justificative care probează îndeplinirea cerinței privind capacitatea tehnică și profesională.În cazul depunerii unei oferte comune, fiecare operator economic membru al asocierii va prezenta DUAE în care vor include informațiile cu privire la modul de îndeplinire a cerințelor de capacitate tehnică și profesională proporțional cu cota de implicare în executarea viitorului contract.La solicitarea autorității contractante, doar ofertantul clasat pe locul (I) în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor va prezenta documente justificative ale asociaților care probează îndeplinirea cerinței privind capacitatea tegnică și profesională.

Toti ofertantii, odata cu depunerea DUAE vor prezenta acordul de asociere si acordul de subcontractare. Documentele justificative care probeaza cele asumate in angajamente/acorduri vor fi solicitate doar ofertantului clasat pe primul loc la finalizarea evaluarii ofertelor la solicitarea autoritatii contractante. Documentele vor fi valabile la data prezentarii acestora.

Formularul de acceptare materiale se intocmeste in doua exemplare (unul pentru ofertant si unul pentru beneficiar) dupa primirea mostrelor pentru vizualizarea calitatii produselor inainte de a se achizitiona. Dupa finalizarea procedurii de achizitie mostrele se restituie.

In vederea indeplinirii cerintei, ofertantul/ofertantul asociat va completa DUAE -Partea IV "Criteriile de selectie" - Sectiunea D "Sisteme de asigurare a calitatii si standarde de management de mediu" — subsectiunea "Certificate emise de organisme de certificare acreditate cu privire la standardele de asigurarea calitatii". Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire va prezenta, anterior atribuirii contractului, la solicitarea Autoritatii Contractante, certificate emise de organisme de certificare acreditate care atesta respectarea standardelor de asigurare a calitatii, respectiv SR EN ISO 9001 sau echivalente sau orice alte probe/dovezi concludente care sa demonstreze indeplinirea cerintei.Documentele vor fi valabile la data prezentarii.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 21/06/2022
Local time: 15:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Romanian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 21/09/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 21/06/2022
Local time: 15:00
Place:

In SEAP

Information about authorised persons and opening procedure:

comisia de evaluare

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

ALTE INFORMATII:

Incepând cu data de 08.04.2019 în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SICAP) este integrat Documentul Unic de Achiziții European (DUAE). Completarea DUAE de catre operatorii economici care participă la procedură va fi facuta în SICAP în mod direct, după autentificare, de către fiecare participant.

Precizari: 1. Insusirea clauzelor obligatorii ale contractului este conditie de acceptare a ofertei.

2. Solicitarile de clarificari ale potentialilor ofertanti se vor adresa in mod exclusiv in SICAP din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice iar raspunsurile la acestea vor fi publicate in SICAP, din cadrul anuntului de participare, autoritatea contractanta urmand sa nu dea curs solicitarilor adresate prin alta modalitate de comunicare decat cea stabilita in conformitate cu prevederile Legii nr. 98/2016 pentru comunicarile ulterioare depunerii ofertelor. Comisia de evaluare va transmite solicitarile de clarificare privind ofertele depuse, in SICAP”. Operatorii economici vor transmite raspunsurile prin intermediul SICAP semnate cu semnatura

electronica. Furnizorul/contractantul are obligatia de a inlocui produsele constatate necorespunzatoare, pe cheltuiala proprie in termen de 5 zile.3. In cazul ofertelor cu acelasi pret situate pe primul loc, pentru departajare, autoritatea contractanta (prin intermediul SICAP la Sectiunea “Intrebari”) va solicita reofertarea, prin prezentarea unei noi propuneri financiare. Noua propunere financiara va fi depusa doar si numai in urma solicitarii autoritatii contractante.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Postal address: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Town: Bucuresti
Postal code: 030084
Country: Romania
E-mail: office@cnsc.ro
Telephone: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet address: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute la art. 6 coroborat cu prevederile art. 8 din Legea nr.101/2016

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Serviciul Juridic
Postal address: Sos. Oltenitei 35-37
Town: Bucuresti
Country: Romania
E-mail: centrala@anif.ro
Telephone: +04 213326840
Fax: +04 213322816
Internet address: www.anif.ro
VI.5)Date of dispatch of this notice:
12/05/2022