Portal TED obsługuje e-formularze od dnia 2.11.2022 r. Zmieniło się wyszukiwanie: pamiętaj o dostosowaniu swoich zdefiniowanych zapytań zaawansowanych. Zapoznaj się ze zmianami na naszej stronie z aktualnościami i na zaktualizowanych stronach pomocy.

Usługi - 261825-2016

29/07/2016    S145

Polska-Gdynia: Usługi w zakresie promocji

2016/S 145-261825

Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gdyńskie Centrum Sportu
Adres pocztowy: ul. Olimpijska 5/9
Miejscowość: Gdynia
Kod NUTS: PL633 Trójmiejski
Kod pocztowy: 81-538
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Maciej Zaborski, Marzena Angielczyk
E-mail: sekretariat@gdyniasport.pl
Tel.: +48 586223574
Faks: +48 586221164
Adresy internetowe:
Główny adres: www.gdyniasport.pl
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: jednostka organizacyjna Gminy Miasta Gdynia
I.5)Główny przedmiot działalności
Rekreacja, kultura i religia

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Promocja Miasta Gdyni oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej oraz jej działalności podczas XXII Energa Maratonu Solidarność organizowanego w dniu 15.8.2016 roku.

Numer referencyjny: GCS.DZPI.2711.28.2016
II.1.2)Główny kod CPV
79342200 Usługi w zakresie promocji
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Promocja Miasta Gdyni podczas podczas XXII Energa Maratonu Solidarność polegająca między innymi na: umieszczeniu logo „Gdynia Sport” w materiałach reklamowych i publikacjach wydanych przy organizacji imprezy oraz pucharach ekspozycji banerów, balonów, reklam mobilnych z logo Miasta Gdyni itp. Promocja GCS jednostki budżetowej oraz jej działalności podczas XXII Energa Maratonu Solidarność polegająca między innymi na: promocji cyklu biegów PKO Grand Prix Gdyni oraz MTB C.Hartwig Gdynia Maraton organizowanych przez GCS na stronie powitalnej Wykonawcy, umożliwieniu Zamawiającemu wykorzystania materiałów fotograficznych z Imprezy łącznie z postaciami (zawodnikami) dla celów promocyjno – reklamowych jednostki Zleceniodawcy itp.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 10 569 105.69 PLN
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL63 Pomorskie
II.2.4)Opis zamówienia:

Promocja Miasta Gdyni podczas podczas XXII Energa Maratonu Solidarność polegająca między innymi na: umieszczeniu logo „Gdynia Sport” w materiałach reklamowych i publikacjach wydanych przy organizacji imprezy oraz pucharach ekspozycji banerów, balonów, reklam mobilnych z logo Miasta Gdyni itp. Promocja GCS jednostki budżetowej oraz jej działalności podczas XXII Energa Maratonu Solidarność polegająca między innymi na: promocji cyklu biegów PKO Grand Prix Gdyni oraz MTB C.Hartwig Gdynia Maraton organizowanych przez GCS na stronie powitalnej Wykonawcy, umożliwieniu Zamawiającemu wykorzystania materiałów fotograficznych z Imprezy łącznie z postaciami (zawodnikami) dla celów promocyjno – reklamowych jednostki Zleceniodawcy itp.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura negocjacyjna bez uprzedniej publikacji
  • Roboty budowlane/dostawy/usługi mogą być zrealizowane tylko przez określonego wykonawcę z następującego powodu:
    • brak konkurencji ze względów technicznych
Wyjaśnienie:

Art. 67 ust 1 pkt 1 a i b ustawy prawo zamówień publicznych – zamówienie może być świadczone tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze i z przyczyn związanych z ochroną praw wyłącznych, wynikających z odrębnych przepisów. Zlecenie wykonania tego zadania Stowarzyszeniu Maratonu „Solidarność” z siedzibą w Gdańsku (80 – 855) przy ulicy Wały Piastowskie 24 jest zasadne, ponieważ Stowarzyszenie to jest jedynym organizatorem XXII Energa Maratonu „Solidarności”. Maraton Solidarności, który od lat łączy sport z historią, już na stałe wpisał się w kalendarz trójmiejskich imprez, ciesząc się z roku na rok coraz większą popularnością zarówno wśród startujących zawodników, jak i licznej rzeszy kibiców. Na tę wyjątkową imprezę od lat przyjeżdżają zawodnicy nie tylko z całej Polski, ale i świata, co niewątpliwie świadczyć może o bardzo dobrej organizacji i wysokim poziomie wcześniejszych maratonów organizowanych przez Stowarzyszenie Maratonu „Solidarność”. Jak co roku, w prasie, radiu i telewizji pojawią się liczne zwiastuny zapowiadające imprezę, a także informacje o wspieraniu imprezy przez Miasto Gdynia. Tradycyjnie Miastu Gdynia przyznano charakter gospodarza startu, co biorąc pod uwagę licznych widzów oraz zawodników Maratonu, stanowić będzie doskonałą promocję miasta.

IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne

Sekcja V: Udzielenie zamówienia/koncesji

V.2)Udzielenie zamówienia/koncesji
V.2.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
27/07/2016
V.2.2)Informacje o ofertach
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy/koncesjonariusza
Oficjalna nazwa: Stowarzyszenie Maratonu „Solidarność” z siedzibą w Gdańsku
Adres pocztowy: ul. Wały Piastowskie 24
Miejscowość: Gdańsk
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 80-855
Państwo: Polska
Wykonawcą/koncesjonariuszem będzie MŚP: nie
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części/koncesji (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość zamówienia/części/koncesji: 20 000.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę do jego wniesienia. Odwołanie wnosi się w formie pisemnej lub elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
27/07/2016