Usługi - 261921-2018

19/06/2018    S115

Polska-Zabrze: Usługi prania i czyszczenia na sucho

2018/S 115-261921

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Zamkowa 4
Miejscowość: Zabrze
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 41-803
Państwo: Polska
E-mail: ehendel@szpitalzabrze.pl
Tel.: +48 322776100
Faks: +48 322717212

Adresy internetowe:

Główny adres: www.bip.szpitalzabrze.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.bip.szpitalzabrze.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.5)Główny przedmiot działalności
Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Przetarg nieograniczony nr 08/PN/18 Świadczenie kompleksowych usług pralniczych wraz z dzierżawą bielizny szpitalnej, w tym operacyjnej, dla potrzeb Szpitala Miejskiego w Zabrzu Sp. z o.o.

Numer referencyjny: 08/PN/18
II.1.2)Główny kod CPV
98310000 Usługi prania i czyszczenia na sucho
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowych usług pralniczych wraz z dzierżawą bielizny szpitalnej oraz usługa prania bielizny szpitalnej będącej własnością Zamawiającego na potrzeby Szpitala Miejskiego w Zabrzu Sp. z o.o.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
98300000 Różne usługi
98311000 Usługi odbierania prania
98315000 Usługi prasowania
50830000 Usługi w zakresie naprawy odzieży i wyrobów włókienniczych
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Oddziały Szpitala Miejskiego w Zabrzu Sp. z o.o.

II.2.4)Opis zamówienia:

Świadczenie kompleksowych usług pralniczych wraz z dzierżawą bielizny szpitalnej w tym operacyjnej (wraz z transportem) sukcesywnie przez okres 36 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy:

a) zgodnie z wymogami sanitarno – epidemiologicznymi;

b) w ilościach wynikających z aktualnych potrzeb Zamawiającego;

c) na warunkach określonych przez Zamawiającego w SIWZ oraz jej załącznikach; świadczenie usług prania asortymentu będącego własnością Zamawiającego (wraz z transportem) sukcesywnie przez okres 36 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy:

a) zgodnie z wymogami sanitarno – epidemiologicznymi;

b) w ilościach wynikających z aktualnych potrzeb Zamawiającego;

c) na warunkach określonych przez Zamawiającego w SIWZ oraz jej załącznikach.

Przedmiot zamówienia winien być realizowany zgodnie z wymaganiami zawartymi w:

a) Ustawie o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi z 5.12.2008 r.,

b) Ustawie z dnia 14.3.1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia do siedziby Zamawiającego w ramach dzierżawy oznakowanej znakiem firmowym Wykonawcy nowej bielizny szpitalnej, w tym operacyjnej w asortymencie i ilości zapewniającej zaspokojenie jego bieżących potrzeb na koszt własny, począwszy od pierwszego dnia obowiązywania umowy. Szacunkową ilość oraz rodzaj asortymentu bielizny potrzebnej do realizacji umowy i prawidłowego funkcjonowania Szpitala przez okres 36 miesięcy określa Szczegółowy formularz ofertowo-cenowy stanowiący załącznik nr 1a do SIWZ. Wszystkie wymienione w Szczegółowym formularzu ofertowo-cenowym produkty /załącznik nr 1a do SIWZ pozycja 1-16 muszą spełniać Polskie Normy oraz posiadać atesty zezwalające na stosowanie ich w placówkach służby zdrowia Szacunkową całkowitą ilość asortymentu przeznaczonego do prania będącego własnością Zamawiającego ustala się na: 160 000 kg. Ponieważ ilość bielizny jest ściśle uwarunkowana ilością hospitalizowanych pacjentów oraz ich stanu zdrowia, ilość tą podano w oparciu o wyliczenia szacunkowe, co nie zobowiązuje Zamawiającego do realizacji zamówienia w całości.

Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć dokumenty potwierdzające, że wszystkie wymienione w Formularzu ofertowym produkty /załącznik nr 1 do SIWZ pozycja 1-16/ spełniają Polskie normy oraz posiadają atesty zezwalające na stosowanie ich w placówkach służby zdrowia. (Certyfikat lub Deklarację Zgodności). W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności objętych przedmiotem zamówienia oraz nie podlega wykluczeniu, do oferty należy dołączyć opinię właściwego inspektora sanitarnego dopuszczającą wskazany obiekt pralni do świadczenia usług zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 2.2.2011 roku w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej. Szczegóły zostały opisane w części IV SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia, o którym mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 Pzp do wysokości 20 % wartości zamówienia podstawowego. Cenę oferty stanowi suma wartości wszystkich jej elementów, zawierająca wszystkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia. Wszystkie ceny określone przez Wykonawcę są obowiązujące w okresie ważności umowy i nie ulegną zmianie.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 i 5 Pzp 6.2. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający żąda następujących dokumentów: Oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania złożone w formie jednolitego dokumentu zamówienia, (wzór - załącznik nr 2 do SIWZ) - składane do oferty, (zgodnie z pkt 9 SIWZ) informacji z KRK w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu; zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków; zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne; oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne; oświadczenia Wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy; oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy; oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych. Oświadczenia Wykonawcy o przynależności albo jej braku do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji.Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w § 5 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia: składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz 5 pkt 5 i 6 ustawy; składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości: 43 700,00 PLN (słownie: czterdzieści trzy tysiące siedemset 00/100 złotych), które wnosi się przed upływem terminu składania ofert.

Wykonawca powinien posiadać polisę OC od wykonywanej działalności gospodarczej.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Zamawiający uzna warunek udziału w postępowaniu, jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę co najmniej 500 000,00 PLN - pięćset tysięcy zł. Na potwierdzenie spełniania warunku w postępowaniu, Wykonawca składa dokumenty potwierdzające, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego – składane na wezwanie Zamawiającego.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Zamawiający uzna warunek udziału w postępowaniu za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje:

a) co najmniej jednym środkiem transportu, przy pomocy którego będzie realizowany przedmiot zamówienia, przeznaczonym do przewozu bielizny czystej i brudnej, posiadającym szczelną i podzielną komorę załadunkową tak, aby bielizna czysta nie miała możliwości jakiegokolwiek kontaktu z bielizną brudną, posiadającym aktualną stosowną pozytywną opinię Państwowej Inspekcji Sanitarnej,

b) co najmniej jedną pralnią, w której będą realizowane usługi pralnicze objęte przedmiotem zamówienia, dla której Wykonawca posiada aktualną stosowną opinię Państwowej Inspekcji Sanitarnej zezwalającej na prowadzenie usług pralniczych dla jednostek ochrony zdrowia (podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych).

c) Zamawiający uzna warunek powyższy za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże należyte wykonanie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanie, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwóch usług obejmujących swoim zakresem świadczenie usług kompleksowego prania oraz dzierżawy bielizny i odzieży szpitalnej na ogólną wartość minimum 300 000,00 PLN brutto każda. Dowodami potwierdzającymi należyte wykonanie usługi są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

d) opinią właściwego inspektora sanitarnego zezwalającą na prowadzenie działalności objętej niniejszym zamówieniem – z treści załączonego dokumentu musi jasno wynikać, że wskazany obiekt pralni może świadczyć usługi zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 2.2.2011 r. w sprawie wymagań jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej. W celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu, Wykonawca składa stosowne oświadczenie; w Formularzu ofertowym (wg. zał. nr 1 do SIWZ), ze wskazaniem informacji na temat środka / środków transportu, przy pomocy którego / których będzie realizowany przedmiot zamówienia, w zakresie określonym w Formularzu ofertowym oraz wskazuje adres pralni, w której będą świadczone usługi objęte przedmiotem zamówienia; w celu potwierdzenia spełniania przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego Wykonawca składa Oświadczenie Wykonawcy stanowiące załącznik nr 3 do SIWZ o tym, że wymienione w szczegółowym formularzu ofertowym produkty w pozycji od 1 do 16 /załącznik nr 1a do SIWZ/ spełniają Polskie normy oraz posiadają atesty zezwalające na stosowanie ich w placówkach służby zdrowia – (certyfikat lub deklarację Zgodności) – składane do oferty; wykaz wykonanych usług stanowiących załącznik nr 4 – składane do oferty; opinię właściwego inspektora sanitarnego zezwalającą na prowadzenie działalności objętej niniejszym zamówieniem – z treści załączonego dokumentu musi jasno wynikać, że wskazany obiekt pralni może świadczyć usługi zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 2.2.2011 r. w sprawie wymagań jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej- składane na wezwanie Zamawiającego; Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, szczegóły w SIWZ.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Zgodnie ze wzorem umowy- Część V SIWZ. Warunki zmiany umowy opisane zostały w paragrafie 9 wzoru umowy.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 25/07/2018
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 25/07/2018
Czas lokalny: 10:15
Miejsce:

Otwarcie ofert jest jawne, odbędzie się w siedzibie Zamawiającego: Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o.o. ul. Zamkowa 4, 41-803 Zabrze, Budynek Dyrekcji pokój 1.08.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

W przedmiotowym postępowaniu, zgodnie z art. 24 aa ust. 1 Ustawy Pzp Zamawiający najpierw dokonuje oceny ofert, a potem bada, czy Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy w przypadku zaistnienia przesłanek określonych w art. 89 ust. 1 Pzp.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. – Prawo pocztowe, osobiście, za pośrednictwem posłańca, przy użyciu faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18.7.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, za wyjątkiem: oferty, umowy oraz dokumentów dla których Prawodawca przewidział wyłącznie formę pisemną pod rygorem nieważności. Jednolity Europejski Dokument Zamówienia dla którego Prawodawca przewidział wyłącznie formę elektroniczną opatrzoną kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Oświadczenia podmiotów składających ofertę wspólnie oraz podmiotów udostępniających potencjał składane na formularzu JEDZ powinny mieć formę dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez każdego z nich w zakresie w jakim potwierdzają okoliczności, o których mowa w treści art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. Analogiczny wymóg dotyczy JEDZ składanego przez Podwykonawcę, na podstawie art. 25a ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. Środkiem komunikacji elektronicznej, służącym złożeniu JEDZ przez Wykonawcę, jest poczta elektroniczna. Złożenie JEDZ wraz z ofertą na nośniku danych (np. CD, pendrive) jest niedopuszczalne, nie stanowi bowiem jego złożenia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18.7.2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną. JEDZ należy przesłać na adres email: jedz@szpitalzabrze.pl. Wykonawca zamieszcza hasło dostępu do pliku JEDZ w treści Formularza ofertowego - Załącznik 1a lub 1 do SIWZ, składanym w formie pisemnej. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 4.5.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że: administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o.o., ul. Zamkowa 4, 41-803 Zabrze; inspektorem ochrony danych osobowych w Szpitalu Miejskim w Zabrzu Sp. z o.o., ul. Zamkowa 4, 41-803 Zabrze jest pracownik Zamawiającego dostępny pod adresem e-mail: iodo@szpitalzabrze.pl, telefon: 32 277 61 00; Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr 08/PN/2018 na świadczenie kompleksowych usług pralniczych wraz z dzierżawą bielizny szpitalnej w tym operacyjnej dla potrzeb szpitala miejskiego w Zabrzu sp. z o.o. prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej powyżej 221 000 EUR; odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych, dalej „ustawa Pzp”; Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO. Szczegółowe informacje na temat postępowania zamieszczone zostały w SIWZ na stronie internetowej Zamawiającego.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Krajowa Izba Odwoławcza
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.Odwołanie wnosi się: w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp; Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp. Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej wnosi się w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp – w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Jeżeli Zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej lub nie zaprosił Wykonawcy do złożenia oferty w ramach dynamicznego systemu zakupów lub umowy ramowej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie: 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych albo 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, a w przypadku udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę – ogłoszenia o udzieleniu zamówienia z uzasadnieniem; 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający: nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia; albo opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, które nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki; miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający: nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia; albo zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, które nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert lub termin składania wniosków. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują Wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów niniejszej ustawy. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 Pzp. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Krajowa Izba Odwoławcza
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
15/06/2018