Lieferungen - 261945-2020

05/06/2020    S108

Polska-Warszawa: Różne urządzenia i produkty medyczne

2020/S 108-261945

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2020/S 100-239462)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Szpital Praski p.w. Przemienienia Pańskiego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Adres pocztowy: al. Solidarności 67
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 03-401
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Dział Zamówień Publicznych
E-mail: zamowienia@szpitalpraski.pl

Adresy internetowe:

Główny adres: www.szpitalpraski.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa wyrobów niejałowych do Szpitala Praskiego p.w. Przemienienia Pańskiego Sp. z o.o. w Warszawie

Numer referencyjny: ZP/26/WYROBY NIEJAŁOWE/2020/UE
II.1.2)Główny kod CPV
33190000 Różne urządzenia i produkty medyczne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Formularz asortymentowo-cenowy, stanowiący Załącznik nr 2 do SIWZ (2.1–2.24 w zależności od części zamówienia). Zamówienie zostało podzielone na 24 części. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, warunki formalno-prawne oraz szczegółowe wymagania Zamawiający określił w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz jego załącznikach, które są integralną częścią SIWZ.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
03/06/2020
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 100-239462

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 04/06/2020
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 15/06/2020
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 04/06/2020
Czas lokalny: 10:30
Powinno być:
Data: 15/06/2020
Czas lokalny: 10:30
VII.2)Inne dodatkowe informacje: