Usługi - 262041-2020

Submission deadline has been amended by:  324558-2020
05/06/2020    S108

Polska-Lublin: Usługi telefonii komórkowej

2020/S 108-262041

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Lublin
Adres pocztowy: pl. Króla Władysława Łokietka 1
Miejscowość: Lublin
Kod NUTS: PL814 Lubelski
Kod pocztowy: 20-109
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Paweł Tulpan
E-mail: zamowienia@lublin.eu
Tel.: +48 814663026

Adresy internetowe:

Główny adres: https://lublin.eu

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Ośrodek Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych „Rozdroża”
Adres pocztowy: ul. Peowiaków 12
Miejscowość: Lublin
Kod NUTS: PL814 Lubelski
Kod pocztowy: 20-007
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Paweł Tulpan
E-mail: zamowienia@lublin.eu
Tel.: +48 814663026

Adresy internetowe:

Główny adres: https://lublin.eu

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Miejska Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego
Adres pocztowy: ul. Peowiaków 12
Miejscowość: Lublin
Kod NUTS: PL814 Lubelski
Kod pocztowy: 20-007
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Paweł Tulpan
E-mail: zamowienia@lublin.eu
Tel.: +48 814663026

Adresy internetowe:

Główny adres: https://lublin.eu

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Galeria Labirynt
Adres pocztowy: ul. Popiełuszki 5
Miejscowość: Lublin
Kod NUTS: PL814 Lubelski
Kod pocztowy: 20-052
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Paweł Tulpan
E-mail: zamowienia@lublin.eu
Tel.: +48 814663026

Adresy internetowe:

Główny adres: https://lublin.eu

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Teatr im. H. Ch. Andersena
Adres pocztowy: al. Racławickie 8/25
Miejscowość: Lublin
Kod NUTS: PL814 Lubelski
Kod pocztowy: 20-037
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Paweł Tulpan
E-mail: zamowienia@lublin.eu
Tel.: +48 814663026

Adresy internetowe:

Główny adres: https://lublin.eu

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Teatr Stary w Lublinie
Adres pocztowy: ul. Jezuicka 18
Miejscowość: Lublin
Kod NUTS: PL814 Lubelski
Kod pocztowy: 20-113
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Paweł Tulpan
E-mail: zamowienia@lublin.eu
Tel.: +48 814663026

Adresy internetowe:

Główny adres: https://lublin.eu

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Dzielnicowy Dom Kultury „Węglin”
Adres pocztowy: ul. Judyma 2a
Miejscowość: Lublin
Kod NUTS: PL814 Lubelski
Kod pocztowy: 20-716
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Paweł Tulpan
E-mail: zamowienia@lublin.eu
Tel.: +48 814663026

Adresy internetowe:

Główny adres: https://lublin.eu

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Dom Pomocy Społecznej im. Matki Teresy z Kalkuty
Adres pocztowy: ul. Głowackiego 26
Miejscowość: Lublin
Kod NUTS: PL814 Lubelski
Kod pocztowy: 20-060
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Paweł Tulpan
E-mail: zamowienia@lublin.eu
Tel.: +48 814663026

Adresy internetowe:

Główny adres: https://lublin.eu

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Dzielnicowy Dom Kultury „Bronowice”
Adres pocztowy: ul. Krańcowa 106
Miejscowość: Lublin
Kod NUTS: PL814 Lubelski
Kod pocztowy: 20-320
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Paweł Tulpan
E-mail: zamowienia@lublin.eu
Tel.: +48 814663026

Adresy internetowe:

Główny adres: https://lublin.eu

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Ośrodek Leczenia Uzależnień Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Adres pocztowy: ul. Karłowicza 1
Miejscowość: Lublin
Kod NUTS: PL814 Lubelski
Kod pocztowy: 20-027
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Paweł Tulpan
E-mail: zamowienia@lublin.eu
Tel.: +48 814663026

Adresy internetowe:

Główny adres: https://lublin.eu

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
W zamówieniu stosowane jest wspólne udzielanie zamówień
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://bip.lublin.eu/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zakup usług telefonii komórkowej wraz z dostawą terminali komórkowych dla Urzędu Miasta Lublin i jednostek Gminy Lublin.

Numer referencyjny: ZP-P-I.271.34.2020
II.1.2)Główny kod CPV
64212000 Usługi telefonii komórkowej
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Zakres zamówienia obejmuje świadczenie usług telekomunikacyjnych z zakresu telefonii komórkowej oraz dostawę terminali telefonicznych.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
32250000 Telefony komórkowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL814 Lubelski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Lublin

II.2.4)Opis zamówienia:

Zakres zamówienia obejmuje świadczenie usług telekomunikacyjnych z zakresu telefonii komórkowej oraz dostawę terminali telefonicznych.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Transfer danych / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji na terminale typu C / Waga: 12
Kryterium jakości - Nazwa: Skrócenie czasu rozpatrzenia reklamacji / Waga: 8
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/09/2020
Koniec: 31/10/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:

Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień uzupełniających o których mowa w art 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp. Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających znajduje się w pkt 3.6 SIWZ, zamieszczonej na stronie internetowej Zamawiającego (https://bip.lublin.eu/urzad-miasta-lublin/zamowienia-publiczne/biezace-zamowienia-publiczne/uslugi/) w folderze dot. przedmiotowego zamówienia.

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Składający ofertę winien wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert, w wysokości 25 000 PLN (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych).

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Wykonawca winien wykazać posiadanie uprawnień do świadczenia usług telefonicznych zgodnie z art. 10 i art. 11 Prawa telekomunikacyjnego (Dz.U. z 2019 r. poz. 2460).

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Wykaz oświadczeń lub dokumentów składanych przez Wykonawcę w postępowaniu na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy: dokument uprawniający do świadczenia usług telefonicznych na terytorium RP, tj. zaświadczenie o wpisie do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

W odniesieniu do tego warunku Zamawiający nie określa minimalnych poziomów zdolności.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

W odniesieniu do tego warunku Zamawiający nie określa minimalnych poziomów zdolności.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Warunki realizacji umowy zostały określone w załączonym do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wzorze umowy zamieszczonym na stronie internetowej Zamawiającego (www.bip.lublin.eu) w zakładce Zamówienia Publiczne / Ogłoszone zamówienia publiczne / Usługi w folderze dot. przedmiotowego postępowania.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
Procedura przyspieszona
Uzasadnienie:

Z uwagi na fakt opublikowania wstępnego ogłoszenia informacyjnego i zamieszeniu w profilu nabywcy w dniu 23 stycznia 2020 r. Zamawiający postępuje zgodnie z art. 43 ust. 2b pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych i skraca terminy składania ofert określone w Pzp.

IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 016-033676
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 18/06/2020
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 18/06/2020
Czas lokalny: 12:00
Miejsce:

Otwarcie ofert nastąpi poprzez transmisję online pod adresem: https://bip.lublin.eu/urzad-miasta-lublin/zamowienia-publiczne/transmisja-z-otwarcia-ofert/

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. W przedmiotowym postępowaniu zostanie zastosowana procedura określona w art. 24aa ustawy Pzp.

2. Każdy Wykonawca będzie związany swoją ofertą 60 dni od upływu terminu składania ofert.

3. Wykonawcy zobowiązani są złożyć następujące dokumenty oraz oświadczenia:

3.1. formularz wyceny ofertowej;

3.2. formularz ofertowy – w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie należy podać nazwy (firmy) oraz dokładne adresy wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną. W formularzu ofertowym Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem;

3.3. oświadczenie o części zamówienia, której wykonanie, Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom oraz o firmach podwykonawców – w przypadku powierzenia przez Wykonawcę części zamówienia podwykonawcom;

3.4. pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych (dotyczy również wspólników spółki cywilnej);

3.5. pełnomocnictwo do występowania w imieniu Wykonawcy, w przypadku gdy dokumenty składające się na wniosek podpisuje osoba, której umocowanie do reprezentowania Wykonawcy nie będzie wynikać odpowiednio z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.

4. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę podlegającego wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 pkt 1 ustawy.

5. Wykaz zaświadczeń lub dokumentów składanych przez Wykonawcę w celu wstępnego potwierdzenia, że nie podlega on wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz spełnia kryteria selekcji:

5.1. jednolity europejski dokument zamówienia. Instrukcja wypełniania dokumentu zamieszona jest na stronie Urzędu Zamówień Publicznych pod adresem: (https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/ pdf_file/0015/32415/Instrukcjawypelniania-JEDZ-ESPD.pdf);

5.2. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20 lub ust. 5, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.

6. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

7. Oświadczenia lub dokumenty składane na wezwanie Zamawiającego przez Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona.

7.1. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, składanych przez Wykonawcę w postępowaniu na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy:

7.1.1. informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

7.1.2. oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, (...)

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587700
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

4. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

6. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 4 i 5 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

Cdn. z pkt VI.3) (...) opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

7.1.3. oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

7.1.4. oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej;w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu;

7.1.5. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.

7.2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów:

7.2.1. o których mowa w pkt 7.1.1 – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21;

7.2.2. o których mowa w pkt 7.1.5 – składa dokument wystawiony w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzając, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

8. Dokumenty, o których mowa w pkt 7.2, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

9. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 7.2, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania tej osoby.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587700
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
02/06/2020