Tjenesteydelser - 262070-2019

05/06/2019    S107

Danmark-København: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed

2019/S 107-262070

Udbudsbekendtgørelse – forsyningsvirksomhed

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Sund & Bælt Holding A/S
CVR-nummer: 15694688
Postadresse: Vester Søgade 10
By: København V
NUTS-kode: DK DANMARK
Postnummer: 1601
Land: Danmark
Kontaktperson: Charlotte Yun Linde
E-mail: cyl@SBF.DK
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://sundogbaelt.dk/
I.1)Navn og adresser
Officielt navn: A/S Øresundsforbindelsen
CVR-nummer: 15807830
By: København
NUTS-kode: DK DANMARK
Land: Danmark
E-mail: cyl@SBF.DK
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://sundogbaelt.dk/as-oeresund/
I.1)Navn og adresser
Officielt navn: A/S Storebæltsforbindelsen
CVR-nummer: 10634970
By: København
NUTS-kode: DK DANMARK
Land: Danmark
E-mail: cyl@SBF.DK
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://sundogbaelt.dk/storebaelt/
I.1)Navn og adresser
Officielt navn: A/S Femern Landanlæg
CVR-nummer: 32567967
By: København
NUTS-kode: DK DANMARK
Land: Danmark
E-mail: cyl@SBF.DK
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://sundogbaelt.dk/datterselskaber/as-femern-landanlaeg/
I.2)Information om fælles indkøb
Kontrakten omfatter fælles udbud
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=241912&B=KA
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=241912&B=KA
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.6)Hovedaktivitet
Anden aktivitet: Ejer af bl.a. jernbaneinfrastruktur

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Udbud af parallelle rammeaftaler om teknisk rådgivning og bistand

II.1.2)Hoved-CPV-kode
71000000 Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Sund og Bælt Holding A/S (S&B) ønsker at indgå 4 parallelle rammeaftaler om teknisk rådgivning og bistand. Rammeaftalerne omfatter teknisk rådgivning og bistand i forbindelse med drift og vedligehold, reinvestering og nyanskaffelser af jernbanetekniske anlæg og alm. bygværker. S&B koncernens (ex. Femern A/S) anlæg består af Øresundsforbindelsens landanlæg (Øresundsmotorvejen, Øresundsbanen og stationer på Øresundsbanen), Storebæltsforbindelsen (Øst- og Vestbroen, Øst-jernbanetunnelen og betalingsanlæg), Sprogø samt 4 havneanlæg. S&B ejer og finansierer gennem Femern Landanlæg A/S endvidere Ringsted-Femern jernbanen, som forventes delvist idriftsat 2021.

Under punkt II.2.4 og i udbudsbetingelserne findes en nærmere beskrivelse af rammeaftalerne. S&B er tovholder på udbudsproceduren og gennemfører proceduren på egne vegne og på vegne af de øvrige selskaber. I det følgende vil begrebet Ordregiver blive anvendt om de i pkt. I.1 oplistede selskaber. Rammeaftalerne er ikke-eksklusive.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 616 000 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
71200000 Arkitektvirksomhed samt hermed beslægtet virksomhed
71240000 Arkitekt-, ingeniør- og planlægningsvirksomhed
71241000 Gennemførlighedsundersøgelser, rådgivning, analyser
71242000 Projekt- og projekteringsforberedelse, omkostningsoverslag
71243000 Udkast til planer (systemer og integration)
71244000 Omkostningsberegninger, omkostningsovervågning
71245000 Godkendelse af planer, arbejdstegninger og specifikationer
71246000 Mængdeberegning og -lister i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder
71247000 Byggeledelse
71248000 Projektledelse og –dokumentation
71300000 Ingeniørvirksomhed
71310000 Rådgivning inden for ingeniørvæsen og byggeri
71311200 Rådgivning i forbindelse med transportsystemer
71311300 Rådgivning i forbindelse med infrastruktur
71313000 Rådgivning i forbindelse med miljøteknik
71313400 Miljøvurdering i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder
71318000 Rådgivnings- og konsulentvirksomhed inden for ingeniørvæsen
71320000 Ingeniørmæssig projektering
71322500 Ingeniørmæssig projektering i forbindelse med trafikanlæg
71330000 Diverse former for ingeniørvirksomhed
71500000 Tjenesteydelser i forbindelse med byggeri
71510000 Forundersøgelse af byggegrund
71520000 Tilsyn med bygge- og anlægsarbejder
71530000 Rådgivning i forbindelse med byggeri
71540000 Bygge- og anlægskoordinering
71600000 Tekniske undersøgelser, analyser og rådgivning
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK0 DANMARK
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Ydelserne under de parallelle rammeaftaler omfatter primært følgende opgaver (se udbudsmaterialet for yderligere oplysninger):

1) Drift, vedligehold og reinvesteringer:

Rådgivningen vil primært koncentreres om afgrænsede delopgaver. Opgaverne vil kunne forventes at være meget varierede - fra langsigtede større komplette opgaver til akut assistance i forbindelse med fejl og nedbrud. Opgaverne omfatter bl.a.:

- Rådgivning i forhold til jernbanetekniske anlæg, konstruktioner og anlæg,

- Projektledelse/projektarbejde,

- Rådgivning i forbindelse med mindre bygge- og anlægsopgaver, reinvestering, projektændringer og reparationsarbejder,

- Rådgivning i forbindelse med Ringsted-Femern jernbanen,

- Risikoledelse,

- Generel drift og vedligeholdelse,

- Teknisk tegning.

2) Projektering og bygherrerådgivning:

Rådgivningen vil primært koncentreres om større opgaver. Opgaverne vil kunne forventes at være meget varierede - fra langsigtede større komplette opgaver/byggerier/undersøgelser til mindre reinvesteringer. Opgaverne kan eksempelvis ligge inden for områderne forundersøgelser, projektering og bygherrerådgivning;

3) Rådgivning og bistand i forbindelse med kommende store projekter:

Nedenstående oplistning vedrører de 4 store projekter, som S&B pt. planlægger efter (se nærmere om de enkelte projekter i ydelsesbeskrivelsen). Der kan opstå andre store projekter under rammeaftalernes løbetid.

- Ny Kastrup Station,

- Forundersøgelser til en Kattegatforbindelse,

- Projekt om sikkerhed og fremkommelighed på Storebælt,

- ANPR Enforcement System.

Når Ordregiver ønsker at erhverve de nævnte rådgivningsydelser under de parallelle rammeaftaler, vil Ordregiver tildele enten ved direkte tildeling eller ved miniudbud. Valget mellem de 2 tildelingsformer fremgår af udbudsmaterialet.

Det bemærkes, at rådgivningsydelser og bistand i forbindelse med Kattegat-projektet erhverves af S&B. Hvis der oprettes et Kattegatselskab under S&B, vil rådgivningsydelser og bistand til Kattegat-projektet dog blive købt gennem dette selskab.

Bilag G til udbudsbetingelserne indeholder et kompetenceskema, som afspejler ovennævnte rådgivningsydelser. Ordregiver vil under tilbudsevalueringen evaluere på, hvilke tilbudsgivere der kan levere flest af de oplistede ydelser. Under de parallelle rammeaftaler vil det være et krav, at tilbudsgiver kan opfylde 8 ud af de 12 kritiske kompetencer og 12 ud af de 17 generelle kompetencer, som er oplistet i kompetenceskemaet. Det er derfor vigtigt, at ansøger sammensætter sig på en måde, så dette krav kan overholdes.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 616 000 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 96
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 8
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Begrænsning af ansøgere, der opfordres til at afgive tilbud, sker efter vurdering af, hvilke ansøgere der har dokumenteret de mest relevante leverancer, jf. punkt III.1.3), af de ydelser, som rammekontrakten omfatter, jf. beskrivelsen i punkt II.1.4) og II.2.4).

Relevansvurderingen foretages på baggrund af, i hvor høj grad referencerne demonstrerer erfaring med sammenlignelige ydelser. Der vil primært blive lagt vægt på:

- Erfaring med teknisk rådgivning og bistand vedrørende mekaniske og elektriske installationer, som omfatter lystekniske anlæg, elforsyningsanlæg samt pumpetekniske anlæg,

- Erfaring med teknisk rådgivning og bistand vedrørende jernbane, som omfatter sporanlæg, køreledningsanlæg, sikringsanlæg, CSM-RA samt risikoledelse,

- Erfaring med teknisk rådgivning og bistand vedrørende sporbærende broer,

- Erfaring med teknisk rådgivning og bistand vedrørende brotekniske konstruktioner, som omfatter ekspansionsfuger, hydrauliske buffere samt brolejer,

- Erfaring med bygherrerådgivning på større infrastrukturprojekter (anlægssum min. 1 000 000 000 DKK ex. moms), omfattende erfaring med projektledelse, politisk/myndighedsbehandling, jernbanesikkerhed, risikohåndtering samt tidsplanlægning.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

De parallelle rammeaftaler er ikke opdelt i delaftaler, da en opdeling af rådgivningsydelserne i separate delaftaler vil eliminere de stordriftsfordele, der kan opnås ved udbud af parallelle rammeaftaler.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger skal indgive det fælles europæiske udbudsdokument (herefter ESPD) med angivelse af følgende oplysninger:

- Ansøgers egenkapital i det seneste disponible regnskabsår,

- Ansøgers samlede årsomsætning i de 3 seneste disponible regnskabsår.

Hvis ansøger baserer sig på andre enheders økonomiske kapacitet, skal den virksomhed, som ansøger baserer sig på, underskrive en støtteerklæring, som skal indgå i ansøgerens prækvalifikationsanmodning. Se skabelon for afgivelse af støtteerklæring (bilag D til udbudsbetingelserne).

ESPD fungerer som et foreløbigt bevis for, at ansøger opfylder mindstekrav til egnethed i relation til økonomisk og finansiel kapacitet.

Inden tildelingsbeslutningen skal de tilbudsgivere, som Ordregiver har til hensigt at tildele de parallelle rammeaftaler til, fremlægge dokumentation for, at oplysningerne i ESPD er korrekte.

Når Ordregiver forlanger det, skal der fremlægges følgende dokumentation for økonomisk og finansiel kapacitet:

Erklæring om virksomhedens samlede omsætning i de 3 seneste disponible årsrapporter/årsregnskaber, afhængig af hvornår virksomheden blev etableret eller startede sin virksomhed, hvis tallene for denne omsætning foreligger.

Virksomhedens balance eller uddrag heraf i de 3 seneste disponible årsrapporter/årsregnskaber, såfremt offentliggørelse af balancen er lovpligtig i det land, hvor virksomheden er etableret, eller anden dokumentation for egenkapitalens størrelse.

En ansøger kan godtgøre sin økonomiske og finansielle formåen ved ethvert andet dokument, som Ordregiver vurderer passende, hvis tilbudsgiver af en gyldig grund ikke er i stand til at fremlægge ovenstående dokumentation. Et eksempel på en gyldig grund kan være, at en virksomhed er under stiftelse.

Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) skal oplysningerne afgives for hver af de deltagende virksomheder i sammenslutningen. Baserer virksomheden sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen (f.eks. et moder-, søsterselskab eller en underleverandør), skal oplysningerne ligeledes afgives for disse enheder.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Som mindstekrav kræves en egenkapital på mindst 10 000 000 DKK i den seneste disponible årsrapport/årsregnskab. Såfremt ansøger baserer sig på andre enheders formåen, beregnes egenkapitalen som virksomhedens og disse andre enheders samlede egenkapital i det seneste disponible regnskabsår. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) beregnes egenkapitalen som virksomhedernes samlede egenkapital i den seneste disponible årsrapport/årsregnskab. Oplysningerne angives i ESPD afsnit IV.B.

Som mindstekrav kræves en samlet årlig omsætning på mindst 100 000 000 DKK i hver af de 3 seneste disponible årsrapporter/årsregnskaber. Såfremt ansøgeren baserer sig på andre enheders formåen, beregnes omsætningen som ansøgerens og disse andre enheders samlede omsætning i hver af de 3 seneste disponible årsrapporter/årsregnskaber. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) beregnes omsætningen som virksomhedernes samlede omsætning i hver af de 3 seneste disponible årsrapporter/årsregnskaber. Oplysningerne angives i ESPD afsnit IV.B.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger skal indgive ESPD med angivelse af en liste over de 7 betydeligste sammenlignelige ydelser, jf. punkt II.1.4) og II.2.4), som ansøger har udført i løbet af de sidste 3 år inden ansøgningsfristen.

Kun referencer, der vedrører ydelser, som er udført på ansøgningstidspunktet, vil blive tillagt betydning ved vurdering af, hvilke ansøgere der har dokumenteret de mest relevante leverancer, jf. punkt II.2.9). Hvis der er tale om en igangværende opgave, er det således alene den del af ydelserne, der allerede er udført på ansøgningstidspunktet, som vil indgå i vurderingen af referencen.

Hver reference bedes indeholde en kort beskrivelse af den udførte leverance.

Beskrivelsen af leverancen bør indeholde en klar beskrivelse af, hvilke af de under punkt II.1.4) og II.2.4), anførte ydelser, leverancen vedrørte, samt ansøgers rolle(r) i udførelsen af leverancen.

Endvidere bedes referencen indeholde dato for leverancen, rådgiverhonorar for opgaven (i cirkatal) samt navn på kunden (modtager) og anlægssummen for projektet (i cirkatal).

Ved angivelse af dato for leverancen bedes ansøger angive datoen for leverancens påbegyndelse og afslutning.

Er dette ikke muligt, f.eks. fordi opgaverne er udført løbende i henhold til en rammeaftale, bedes ansøger i beskrivelsen af leverancen angive, hvordan datoen er angivet.

Der kan maksimalt angives 7 referencer, uanset om ansøger er en enkelt virksomhed, om ansøger baserer sig på andre enheders tekniske formåen, eller om der er tale om en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium).

Såfremt der angives mere end 7 referencer, vil der alene blive lagt vægt på de 7 nyeste referencer. Referencer herudover vil der blive set bort fra. Såfremt det ikke kan afgøres, hvilke referencer, der er de nyeste 7 referencer, vil referencerne blive udvalgt ved lodtrækning. Baserer ansøger sig på andre enheders faglige erfaringer vedrørende udførelsen af konkrete dele af ydelserne, som rammeaftalen omfatter, jf. punkt II.1.4) og II.2.4), skal de konkrete dele af ydelserne under rammeaftalen udføres af den enhed, som ansøger baserer sig på.

Hvis ansøger baserer sig på andre enheders faglige formåen, skal den virksomhed, som ansøger baserer sig på, underskrive en støtteerklæring, som skal indgå i ansøgerens prækvalifikationsanmodning. Se skabelon for afgivelse af støtteerklæring (bilag D til udbudsbetingelserne).

ESPD fungerer som bevis for, hvordan ansøger opfylder udvælgelseskriteriet, jf. punkt II.2.9).

Ansøger vil ikke blive afkrævet yderligere dokumentation for teknisk og faglig kapacitet. Dog forbeholder Ordregiver sig ret til at kontakte ansøger eller den i referencen angivne kunde med henblik på at få attesteret oplysningerne om referencen, herunder de for referencen angivne tidspunkter.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Det er et mindstekrav, at ansøger inden for de seneste 3 år har erfaring med følgende:

- Erfaring med teknisk rådgivning og bistand (fx projektering eller bygherrerådgivning) vedrørende opførelse af større jernbaneanlæg (anlægssum på min. 1 000 000 000 DKK ex. moms),

- Erfaring med teknisk rådgivning og bistand (fx projektering eller bygherrerådgivning) vedrørende opførelse af større vejanlæg omfattende enten bro eller tunnel (anlægssum på min. 1 000 000 000 DKK ex. moms),

- Erfaring med teknisk rådgivning og bistand vedrørende drift og vedligeholdelse af eksisterende jernbaneanlæg,

- Erfaring med teknisk rådgivning og bistand vedrørende drift og vedligeholdelse af eksisterende vejanlæg omfattende enten bro eller tunnel.

Samme reference kan godt opfylde mere end et af de oplistede mindstekrav. Omvendt kan ansøger også opfylde de 4 mindstekrav vha. 4 forskellige referencer.

III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

Rammeaftalernes løbetid er 8 år. Rammeaftalerne er uopsigelige i 4 år. Rammeaftalerne kan derefter opsiges med 1 års varsel, dvs. opsigelse kan tidligst finde sted efter 3 år med effekt efter 4 år jf. nærmere herom i rammeaftalen.

Øvrige kontraktvilkårene fremgår af udkast til rammeaftale, der er en del af udbudsmaterialet.

III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse
Krav om at anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre kontrakten

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med flere aktører
Højeste antal påtænkte deltagere i rammeaftalen: 4
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 04/07/2019
Tidspunkt: 07:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 10/07/2019
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 4 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3)Yderligere oplysninger:

Deltagelse i udbuddet kan kun ske elektronisk via Ordregivers anvendte elektroniske udbudssystem jf. adressen i punkt I.3). For at få adgang til udbudsmaterialet, skal ansøger være registreret eller registrere sig som bruger.

Såfremt ansøgningen indeholder flere udgaver (versioner) af det samme dokument, vil den seneste uploadede udgave være den gældende.

Al kommunikation i forbindelse med udbudsproceduren, herunder spørgsmål og svar, skal ske via det elektroniske udbuds-system. Interesserede bedes holde sig orienteret via det elektroniske udbudssystem.

Ordregiver afholder orienteringsmøde om udbuddet (prækvalifikation) tirsdag den 17.6.2019, i tidsrummet kl. 09:00-10:00.

Orienteringsmødet afholdes på følgende hos Sund og Bælt Holding A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V.

Information om orienteringsmøde forud for tilbudsafgivelsen fremgår af udbudsbetingelserne.

Ansøger skal som sin ansøgning indgive et ESPD som et foreløbigt bevis for de i udbudslovens § 148, stk.1, nr. 1-3, nævnte forhold. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) skal der indgives et særskilt ESPD for hver af de deltagende økonomiske aktører.

Såfremt ansøgeren baserer sig på andre enheders formåen, skal der indgives et ESPD for hver af de enheder, som denne baserer sig på.

Ansøgeren vil blive udelukket fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis ansøgeren er omfattet af de i udbudslovens § § 135 og 136 nævnte obligatoriske udelukkelsesgrunde, medmindre ansøger har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at denne er pålidelig i overensstemmelse med udbudslovens § 138. Inden tildelingsbeslutningen skal den tilbudsgiver, som Ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten til, fremlægge dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i ESPD i henhold til udbudslovens § § 151-152, jf. § 153.

Ved ændringer af tilbudsgivers sammensætning vil reglerne i udbudslovens § 147 blive anvendt.

I relation til punkt II.1.5) og punkt II.2.6) bemærkes, at beløbet udgør et skøn over den forventede samlede maksimale kontraktsum for de 4 parallelle rammeaftaler tilsammen.

Punkt III.2.3): Se nærmere udbudsbetingelserne.

I relation til punkt II.2.9) bemærkes, at hver ansøger kun kan indgive én ansøgning om prækvalifikation.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://klfu.naevneneshus.dk/
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort;

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen;

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4;

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/vejledning/

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
03/06/2019