Para más información sobre licitaciones relacionadas con las necesidades de equipos médicos, consulte nuestra página dedicada a la COVID-19.

La Conferencia sobre el Futuro de Europa le ofrece la oportunidad de compartir sus ideas y conformar el futuro de Europa. ¡Denos su opinión!

Servicios - 262154-2019

Mostrar versión reducida

Este anuncio ha sido anulado por:  560975-2019
05/06/2019    S107

Sverige-Arboga: IT-tjänster: konsultverksamhet, programvaruutveckling, Internet och stöd

2019/S 107-262154

Meddelande om upphandling

Tjänster

Direktiv 2009/81/EG

Avsnitt I: Upphandlande myndighet/enhet

I.1)Namn, adresser och kontaktpunkt(er)

Officiellt namn: FÖRSVARSMAKTEN
Nationellt registreringsnummer: 202100-4615
Postadress: Kungsörsvägen 54
Ort: Arboga
Postnummer: SE-732 26
Land: Sverige
E-post: anna.herbertsson@mil.se
Telefon: +46 72-9726829

Internetadress(er):

Upphandlande myndighet/enhet: http://forsvarsmakten.se

Elektronisk tillgång till information: https://www.e-avrop.com/mil/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=45469

Elektronisk inlämning av anbud och anbudsansökningar: https://www.e-avrop.com/mil/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=45469

I.2)Typ av upphandlande myndighet
Departement eller annan central, regional eller lokal statlig myndighet
I.3)Huvudsaklig verksamhet
Försvar
I.4)Tilldelning på andra upphandlande myndigheters/enheters vägnar

Avsnitt II: Upphandlingens föremål

II.1)Beskrivning
II.1.1)Den upphandlande myndighetens benämning på upphandlingen:
Ramavtal för förvaltning och vidareutveckling av system Fenix
II.1.2)Typ av upphandling och plats för byggentreprenad, leverans eller utförande
Tjänster
Tjänstekategori: nr 3: Försvarstjänster, militära försvarstjänster och civila försvarstjänster

NUTS-kod SE SVERIGE

II.1.3)Information om ramavtal
Meddelandet omfattar upprättandet av ett ramavtal
II.1.4)Information om ramavtal
Ramavtal med en enda aktör

Ramavtalets löptid

Antal år: 3

Uppskattat totalt värde av upphandlingen för hela ramavtalets löptid

Uppskattat värde, exkl. moms: 120 000 000 SEK
II.1.5)Kort beskrivning av upphandlingen eller inköpet/inköpen:
Försvarsmakten inbjuder er att ansöka om att få delta och lämna anbud i Försvarsmaktens upphandling av ett ramavtal avseende förvaltning och vidareutveckling av system Fenix. Upphandlingen genomförs genom ett förhandlat förfarande enligt lag (2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet (LUFS).
II.1.6)Gemensam terminologi vid offentlig upphandlng (CPV-referensnummer)

72000000 IT-tjänster: konsultverksamhet, programvaruutveckling, Internet och stöd, 72220000 Systemtjänster och tekniska konsulttjänster, 72230000 Utveckling av kundanpassad programvara, 72250000 System- och stödtjänster

II.1.7)Information om underentreprenader
II.1.8)Delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.9)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2)Upphandlingens mängd eller omfattning
II.2.1)Total mängd eller omfattning:
II.2.2)Information om optioner
Option: nej
II.2.3)Information om förlängning
Detta kontrakt kan förlängas: ja
II.3)Kontraktets löptid eller tidsram för slutförande
Antal månader: 36 (fr.o.m. tilldelningen av kontraktet)

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för kontraktet
III.1.1)Begärda säkerheter och garantier:
III.1.2)Huvudvillkor för finansiering och betalning och/eller hänvisning till de föreskrifter där dessa framgår:
III.1.3)Rättslig form som den grupp ekonomiska aktörer som tilldelas kontraktet ska anta:
III.1.4)Andra särskilda villkor för kontraktets fullgörande, i synnerhet när det gäller försörjningstrygghet och informationssäkerhet:
III.1.5)Information om säkerhetsprövning:
III.2)Villkor för deltagande
III.2.1)Personliga förhållanden
III.2.2)Ekonomisk och finansiell kapacitet
III.2.3)Teknisk och/eller yrkesmässig kapacitet
III.2.4)Information om reserverade kontrakt
III.3)Särskilda villkor för tjänstekontrakt
III.3.1)Information om en viss yrkesgrupp
III.3.2)Personal som ska ansvara för utförandet av tjänsten

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Typ av förfarande
IV.1.1)Typ av förfarande
Förhandlat
IV.1.2)Begränsningar av antalet aktörer som inbjuds att lämna anbud eller delta
IV.1.3)Minskning av antalet aktörer under förhandlingarna eller dialogen
IV.2)Tilldelningskriterier
IV.2.1)Tilldelningskriterier
Det ekonomiskt sett mest fördelaktiga anbudet med hänsyn till de kriterier som anges i förfrågningsunderlaget, inbjudan att lämna anbud eller förhandla eller det beskrivande dokumentet
IV.2.2)Information om elektronisk auktion
IV.3)Administrativ information
IV.3.1)Den upphandlande myndighetens referensnummer för ärendet:
FM2019-12878
IV.3.2)Tidigare offentliggörande(n) angående samma upphandling
IV.3.3)Villkor för att erhålla förfrågningsunderlag och kompletterande handlingar eller beskrivande handling
IV.3.4)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
4.7.2019
IV.3.5)Datum för avsändande av inbjudan till utvalda sökanden att lämna anbud eller delta
IV.3.6)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
VI.2)Information om EU-medel
VI.3)Kompletterande information:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
VI.4.2)Överprövning
VI.4.3)Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
3.6.2019