Строителство - 262449-2019

06/06/2019    S108    Строителство - Обявление за възлагане на поръчка - Открита процедура 

България-Бургас: Строителни и монтажни работи

2019/S 108-262449

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Строителство

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Община Бургас
Национален регистрационен номер: 000056814
Пощенски адрес: ул. „Александровска“ № 26
Град: Бургас
код NUTS: BG341 Бургас
Пощенски код: 8000
Държава: България
Лице за контакт: Валерия Димитрова
Електронна поща: v.daalova@burgas.bg
Телефон: +359 56907288
Факс: +359 56860912

Интернет адрес/и:

Основен адрес: https://www.burgas.bg/

Адрес на профила на купувача: https://www.burgas.bg/bg/notice/details/62/37509

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
I.4)Вид на възлагащия орган
Регионален или местен орган
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Ремонт и обновяване на класни стаи за обучение на първокласници в общинските училища на Бургас

Референтен номер: 93-ОП19-5
II.1.2)Основен CPV код
45000000 Строителни и монтажни работи
II.1.3)Вид на поръчка
Строителство
II.1.4)Кратко описание:

Предвижда се извършване на следните видове ремонтни дейности:

— отстраняване на стара блажна боя по цокъл,

— шпакловка и грундиране на стени и тавани,

— боядисване на новошпакловани стени и тавани с латекс,

— демонтаж и подмяна на стари осветителни тела с ново ЛЕД осветление,

— доставка и монтаж на ОСБ плоскости над паркет,

— доставка и монтаж на нова винилова настилка и нови первази.

II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.1.7)Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
Стойност, без да се включва ДДС: 499 166.62 BGN
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
45000000 Строителни и монтажни работи
45310000 Строителни и монтажни работи на електрически инсталации
45410000 Работи по полагане на мазилка
45430000 Работи по полагане на подови настилки и стенни облицовки
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG341 Бургас
Основно място на изпълнение:

На територията на гр. Бургас

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Отстраняване на стара блажна боя по цокъл; шпакловка и грундиране на стени и тавани; боядисване на новошпакловани стени и тавани с латекс; демонтаж и подмяна на стари осветителни тела с ново ЛЕД осветление; доставка и монтаж на ОСБ плоскости над паркет; доставка и монтаж на нова винилова настилка и нови первази.

Количество на строителни работи — съгласно приложена количествена сметка, неразделна част от документацията за обществена поръчка, публикувана в профил на купувача.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критерий за качество - Име: Показател „Работна програма за изпълнение на строителството“ (РП) / Тежест: 45
Критерий за качество - Име: Показател „Предложен срок“ (ПС) / Тежест: 5
Цена - Тежест: 50
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2019/S 043-096868
IV.2.8)Информация относно прекратяване на динамична система за покупки
IV.2.9)Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 93-ОП19-5/15/03.06.2019
Наименование:

Ремонт и обновяване на класни стаи за обучение на първокласници в общинските училища на Бургас

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
03/06/2019
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 7
Брой на офертите, постъпили от МСП: 7
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: „Роман 9999“ ЕООД
Национален регистрационен номер: 102690063
Пощенски адрес: ул. „Георги Кондолов“ № 9
Град: Българово
код NUTS: BG341 Бургас
Пощенски код: 8110
Държава: България
Електронна поща: roman_9999@abv.bg
Телефон: +359 895777681
Факс: +359 895777681
Изпълнителят е МСП: да
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 500 000.00 BGN
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 499 166.62 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315

Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Съгласно чл. 225, ал. 1 от ЗОП — в 2-месечен срок от публикуване на обявлението за възложена поръчка в РОП

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
04/06/2019