Supplies - 262575-2018

19/06/2018    S115

Polska-Katowice: Części przenośników

2018/S 115-262575

Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Polska Grupa Górnicza S.A.
Adres pocztowy: ul. Powstańców 30
Miejscowość: Katowice
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Kod pocztowy: 40-039
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Artur Polywka
E-mail: a.polywka@pgg.pl
Tel.: +48 327572922
Faks: +48 327572304
Adresy internetowe:
Główny adres: www.pgg.pl
Adres profilu nabywcy: http://www.pgg.pl/dostawcy/przetargi
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://www.pgg.pl/dostawcy/przetargi
Więcej informacji można uzyskać pod następującym adresem:
Oficjalna nazwa: Polska Grupa Górnicza S.A., Centrum Logistyki Materiałowej
Adres pocztowy: ul. Lompy 14
Miejscowość: Katowice
Kod NUTS: PL22A Katowicki
Kod pocztowy: 40-040
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Artur Polywka
E-mail: a.polywka@pgg.pl
Tel.: +48 327572922
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.pgg.pl
Adres profilu nabywcy: http://www.pgg.pl/dostawcy/przetargi
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.6)Główny przedmiot działalności
Poszukiwanie i wydobycie węgla i innych paliw stałych

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa krążników do przenośników taśmowych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w latach 2018-2019 w ramach składów konsygnacyjnych

Numer referencyjny: 701801435
II.1.2)Główny kod CPV
42419800 Części przenośników
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) oraz w oparciu o właściwe przepisy wykonawcze.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa krążników do przenośników taśmowych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w latach 2018-2019 w ramach składów konsygnacyjnych.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
Instytucja zamawiająca zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Liczba części zamówienia (zadań) wynosi: 61. Zamawiający przewiduje możliwość złożenia oferty przez jednego Wykonawcę na jedną lub więcej części zamówienia.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa krążników do przenośników taśmowych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w latach 2018-2019 w ramach składów konsygnacyjnych

Część nr: Od 1 do 61
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
42419800 Części przenośników
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Oddziały Polskiej Grupy Górniczej S.A.

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Krążnik gładki 89x250 -1-20x9x14 62042ZC3: 1 270 szt.

2. Krążnik gładki 108x380-1-20x9x14 62042ZC3: 65 629 szt.

3. Krążnik gładki 108x465-1-20x9x14 62042ZC3: 4 050 szt.

4.Krążnik gładki 108x530-1-20x9x14 62042ZC3: 28 242 szt.

5.Krążnik gładki 108x600-1-20x9x14 62042ZC3: 1 980 szt.

6. Krążnik gładki 108x670-1-20x9x14 62042ZC3: 950 szt.

7. Krążnik gładki 108x1050-1-20x9x14 62042ZC3: 300 szt.

8 .Krążnik gładki 133x380-1-20x9x14 62042ZC3: 1 040 szt.

9 .Krążnik gładki 133x465-1-20x9x14 62042ZC3: 25 940 szt.

10. Krążnik gładki 133x530-1-20x9x14 62042ZC3: 5 731 szt.

11. Krążnik gładki 133x600-1-20x9x14 62042ZC3: 2 620 szt.

12. Krążnik gładki 133x670-1-20x9x14 62042ZC3: 7 810 szt.

13. Krążnik gładki 133x750-1-20x9x14 62042ZC3: 1 577 szt.

14.Krążnik gładki 133x950-1-20x9x14 62042ZC3: 550 szt.

15.Krążnik gładki 133x1150-1-20x9x14 62042ZC3: 1 184 szt.

16.Krążnik gładki 133x1400-1-20x9x14 62042ZC3: 510 szt.

17.Krążnik gładki 133x1400-1-20x15x14 62042ZC3: 335 szt.

18.Krążnik gładki 133x1600-1-20x9x14 62042ZC3: 747 szt.

19.Krążnik gładki 133x1800-1-20x9x14 62042ZC3: 265 szt.

20.Krążnik gładki 159x465-1-30x12x497 6206 2Z C3: 490 szt.

21.Krążnik gładki 159x530-1-30x12x562 6206 2Z C3: 1 160 szt.

22.Krążnik gładki 159x600-1-30x12x632 6206 2Z C3: 1 310 szt.

23.Krążnik gładki 159x750-1-30x20x798 6206 2Z C3: 875 szt.

24.Krążnik gładki 159x1400-1-30x20x1448 62062ZC3: 375 szt.

25. Krążnik gładki 159x1400-1-30x70x22x1548 62062ZC3: 260 szt.

26. Krążnik gładki 159x1600-1-30x20x1648 62062ZC3: 270 szt.

27. Krążnik gładki 159x1600-1-30x70x22x1748 62062ZC3: 270 szt.

28. Krążnik gładki 159x1800-1-30x70x22x1948 62062ZC3: 300 szt.

29. Krążnik gładki 108x380-1-25x9x14 63052ZC3 wzmocniony: 14 125 szt.

30.Krążnik gładki 108x530-1-25x9x14 63052ZC3 wzmocniony: 6 460 szt.

31.Krążnik gładki 133x380-1-25x9x14 63052ZC3 wzmocniony: 976 szt.

32. Krążnik gładki 133x465-1-25x9x14 63052ZC3 wzmocniony: 31 771 szt.

33.Krążnik gładki 133x530-1-25x9x14 63052ZC3 wzmocniony: 9 810 szt.

34. Krążnik gładki 133x670-1-25x9x14 63052ZC3 wzmocniony: 13 190 szt.

35. Krążnik gładki 133x750-1-25x9x14 63052ZC3 wzmocniony: 7 046 szt.

36.Krążnik gładki 133x1400-1-25x9x14 63052ZC3 wzmocniony: 234 szt.

37. Krążnik gładki 133x1600-1-25x9x14 63052ZC3 wzmocniony: 610 szt.

38. Krążnik gładki 108x380-1-25x9x14 63052ZC3 wzmocniony: 8 710 szt.

39 .Krążnik gładki 108x530-1-25x9x14 63052ZC3 wzmocniony: 2 080 szt.

40. Krążnik gładki 133x465-1-25x9x14 63052ZC3 wzmocniony: 69 677 szt.

41. Krążnik gładki 133x530-1-25x9x14 63052ZC3 wzmocniony: 10 650 szt.

42. Krążnik gładki 133x670-1-25x9x14 63052ZC3 wzmocniony: 27 614 szt.

43.Krążnik gładki 133x750-1-25x9x14 63052ZC3 wzmocniony: 3 245 szt.

44.Krążnik gładki 133x750-1-25x20x14 63052ZC3 wzmocniony: 3 433 szt.

45.Krążnik gładki 133x850-1-29,5/35x20x960 63072ZC3 odciskowy: 272 szt.

46.Krążnik gładki 133x1050-1-29,5/35x20x1116 63072ZC3 odciskowy: 1 040 szt.

47 .Krążnik gładki 133x1150-1-29,5/35x20x1260 63072ZC3 odciskowy: 913 szt.

48. Krążnik gładki 133x1150-1-29,5/35x20x1350 63072ZC3 odciskowy: 1 160 szt.

49. Krążnik gładki 133x1400-1-29,5/35x20x1510 63072ZC3 odciskowy: 434 szt.

50. Krążnik gładki 133x1600-1-29,5/35x20x1710 63072ZC3 odciskowy: 235 szt.

51. Krążnik gładki 159x1150-1-29,5/35x20x1260 63072ZC3 odciskowy: 110 szt.

52. Krążnik gładki 159x1400-1-29,5/35x20x1510 63072ZC3 odciskowy: 215 szt.

53. Krążnik gładki 133x1150-1-29,5/75x20x1350 63072ZC3 odciskowy wzmocniony: 195 szt.

54. Krążnik gładki 133x1400-1-29,5/75x14x1550 63072ZC3 odciskowy wzmocniony: 195 szt.

55. Krążnik gładki 133x1400-1-29,5/75x20x1550 63072ZC3 odciskowy wzmocniony: 415 szt.

56. Krążnik pierścieniowy 4-133/63,5x380-1-20x14x406 62042ZC3: 708 szt.

57. Krążnik pierścieniowy 4-133/63,5x465-1-20x9x491 62042ZC3: 708 szt.

58. Krążnik pierścieniowy 4-133/63,5x465-1-25x9x491 62042ZC3: 640 szt.

59. Krążnik pierścieniowy 4-133/63,5x530-1-20x14x556 62042ZC3: 311 szt.

60. Krążnik pierścieniowy 4-159/70x530-1-30x12x562 62062ZC3: 222 szt.

61. Krążnik pierścieniowy 4-159/70x600-1-30x12x632 62062ZC3: 181 szt.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 16/07/2018
Koniec: 31/08/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1. Zamawiający uzna, iż warunki udziału w postępowaniu zostały spełnione, jeżeli Wykonawcy, uzyskali przychód netto w jednym roku obrotowym w ciągu ostatnich 3 lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy niż 1 rok – w tym okresie, na podstawie „Rachunku zysków i strat” pozycja Przychód netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów lub Przychód netto ze sprzedaży i zrównane z nimi o wartości nie mniejszej niż:

Dla zadania 1 - 12 000 PLN.

Dla zadania 2 - 595 000 PLN.

Dla zadania 3 - 41 000 PLN.

Dla zadania 4 - 314 000 PLN.

Dla zadania 5 - 23 000 PLN.

Dla zadania 6 - 12 000 PLN.

Dla zadania 7 - 10 000 PLN.

Dla zadania 8 - 12 000 PLN.

Dla zadania 9 - 300 000 PLN.

Dla zadania 10 - 77 000 PLN.

Dla zadania 11 - 44 000 PLN.

Dla zadania 12 - 120 000 PLN.

Dla zadania 13 - 28 000 PLN.

Dla zadania 14 - 12 000 PLN.

Dla zadania 15 - 35 000 PLN.

Dla zadania 16 - 18 000 PLN.

Dla zadania 17 - 17 000 PLN.

Dla zadania 18 - 31 000 PLN.

Dla zadania 19 - 12 000 PLN.

Dla zadania 20 - 12 000 PLN.

Dla zadania 21 - 30 000 PLN.

Dla zadania 22 - 35 000 PLN.

Dla zadania 23 - 28 000 PLN.

Dla zadania 24 - 22 000 PLN.

Dla zadania 25 - 16 000 PLN.

Dla zadania 26 - 18 000 PLN.

Dla zadania 27 - 18 000 PLN.

Dla zadania 28 - 25 000 PLN.

Dla zadania 29 - 17 0000 PLN.

Dla zadania 30 - 88 000 PLN.

Dla zadania 31 - 19 000 PLN.

Dla zadania 32 - 505 000 PLN.

Dla zadania 33 - 170 000 PLN.

Dla zadania 34 - 135 000 PLN.

Dla zadania 35 - 133 000 PLN.

Dla zadania 36 - 10 000 PLN.

Dla zadania 37 - 29 000 PLN.

Dla zadania 38 - 167 000 PLN.

Dla zadania 39 - 46 000 PLN.

Dla zadania 40 - 1 600 000 PLN.

Dla zadania 41 - 245 000 PLN.

Dla zadania 42 - 663 000 PLN.

Dla zadania 43 - 83 000 PLN.

Dla zadania 44 - 102 000 PLN.

Dla zadania 45 - 14 000 PLN.

Dla zadania 46 - 47 000 PLN.

Dla zadania 47 - 44 000 PLN.

Dla zadania 48 - 56 000 PLN.

Dla zadania 49 - 23 000 PLN.

Dla zadania 50 - 19 000 PLN.

Dla zadania 51 - 10 000 PLN.

Dla zadania 52 - 18 000 PLN.

Dla zadania 53 - 17 000 PLN.

Dla zadania 54 - 23 000 PLN.

Dla zadania 55 - 39 000 PLN.

Dla zadania 56 - 15 000 PLN.

Dla zadania 57 - 21 000 PLN.

Dla zadania 58 - 37 000 PLN.

Dla zadania 59 - 11 000 PLN.

Dla zadania 60 - 12 000 PLN.

Dla zadania 61 - 12 000 PLN.

Razem dla realizacji całości przedmiotu zamówienia 6 500 000,00 PLN.

W przypadku Wykonawców nie zobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego Zamawiający dokona weryfikacji sytuacji ekonomicznej Wykonawcy na podstawie innych dokumentów potwierdzających przychody za okres jak w zdaniu poprzednim.

W przypadku składania oferty na więcej niż 1 część zamówienia wartość przychodu netto uzyskana w 1 roku obrotowym w ciągu ostatnich 3 lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy niż jeden rok – w tym okresie, nie może być mniejsza od sumy wartości określonych dla poszczególnych części zamówienia, na które Wykonawca składa ofertę.

W przypadku Wykonawców, przedstawiających uzyskane przychody w walutach obcych, Zamawiający dokona przeliczenia wykazanej kwoty według średniego kursu NBP ogłoszonego ostatniego dnia roku, którego przychody dotyczą, a w przypadku przychodów uzyskanych w bieżącym roku wg średniego kursu NBP ogłoszonego dnia poprzedzającego dzień, w którym upływa termin składania ofert.

W przypadku, gdy rok obrotowy nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym, Zamawiający dokona przeliczenia wskazanej kwoty wg średniego kursu NBP ogłoszonego ostatniego dnia miesiąca roku obrotowego.

2. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona lub których Zamawiający może żądać na podstawie art. 26 ust 2f ustawy Pzp. zobowiązany będzie złożyć oryginał lub kopia poświadczona przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem „Rachunku zysków i strat” za jeden rok obrotowy z ostatnich 3 lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy niż 1 rok – za ten okres.

W przypadku podmiotów, które na podstawie przepisów odrębnych nie są zobowiązane do sporządzania sprawozdania finansowego Zamawiający wymaga innych dokumentów określających przychody za okres jak w zdaniu poprzednim.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1. Zamawiający uzna, iż warunki udziału w postępowaniu zostały spełnione jeżeli Wykonawcy, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali dostawy o wartości netto nie mniejszej niż dla:

Zadania 1 - 12 000 PLN.

Zadania 2 - 595 000 PLN.

Zadania 3 - 41 000 PLN.

Zadania 4 - 314 000 PLN.

Zadania 5 - 23 000 PLN.

Zadania 6 - 12 000 PLN.

Zadania 7 - 10 000 PLN.

Zadania 8 - 12 000 PLN.

Zadania 9 - 300 000 PLN.

Zadania 10 - 77 000 PLN.

Zadania 11 - 44 000 PLN.

Zadania 12 - 120 000 PLN.

Zadania 13 - 28 000 PLN.

Zadania 14 - 12 000 PLN.

Zadania 15 - 35 000 PLN.

Zadania 16 - 18 000 PLN.

Zadania 17 - 17 000 PLN.

Zadania 18 - 31 000 PLN.

Zadania 19 - 12 000 PLN.

Zadania 20 - 12 000 PLN.

Zadania 21 - 30 000 PLN.

Zadania 22 - 35 000 PLN.

Zadania 23 - 28 000 PLN.

Zadania 24 - 22 000 PLN.

Zadania 25 - 16 000 PLN.

Zadania 26 - 18 000 PLN.

Zadania 27 - 18 000 PLN.

Zadania 28 - 25 000 PLN.

Zadania 29 - 170 000 PLN.

Zadania 30 - 88 000 PLN.

Zadania 31 - 19 000 PLN.

Zadania 32 - 505 000 PLN.

Zadania 33 - 170 000 PLN.

Zadania 34 - 135 000 PLN.

Zadania 35 - 133 000 PLN.

Zadania 36 - 10 000 PLN.

Zadania 37 - 29 000 PLN.

Zadania 38 - 167 000 PLN.

Zadania 39 - 46 000 PLN.

Zadania 40 - 1 600 000 PLN.

Zadania 41 - 245 000 PLN.

Zadania 42 - 663 000 PLN.

Zadania 43 - 83 000 PLN.

Zadania 44 - 102 000 PLN.

Zadania 45 - 14 000 PLN.

Zadania 46 - 47 000 PLN.

Zadania 47 - 44 000 PLN.

Zadania 48 - 56 000 PLN.

Zadania 49 - 23 000 PLN.

Zadania 50 - 19 000 PLN.

Zadania 51 - 10 000 PLN.

Zadania 52 - 18 000 PLN.

Zadania 53 - 17 000 PLN.

Zadania 54 - 23 000 PLN.

Zadania 55 - 39 000 PLN.

Zadania 56 - 15 000 PLN.

Zadania 57 - 21 000 PLN.

Zadania 58 - 37 000 PLN.

Zadania 59 - 11 000 PLN.

Zadania 60 - 12 000 PLN.

Zadania 61 - 12 000 PLN.

Razem dla realizacji całości przedmiotu zamówienia 6 500 000,00 PLN.

W przypadku składania oferty na więcej niż jedną część zamówienia wartość netto wykonanych dostaw przez Wykonawcę w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, nie może być mniejsza od sumy wartości dostaw określonych przez Zamawiającego dla poszczególnych części zamówienia, na które Wykonawca składa ofertę.

Za zakres dostaw potwierdzający zdolność Wykonawcy do należytego wykonania zamówienia Zamawiający uważa dostawy odpowiadające swoim rodzajem dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia, tj. zarówno dostawy materiałów tożsamych z przedmiotem przetargu, jak również dostawy materiałów rodzajowo podobnych, tj. dostawy przenośników taśmowych, elementów przenośników taśmowych oraz części do przenośników taśmowych..

W przypadku Wykonawców, przedstawiających wartości wykonanych dostaw w walutach obcych, Zamawiający dokona przeliczenia wykazanej kwoty według średniego kursu NBP ogłoszonego ostatniego dnia roku, w którym dostawy wykonano, a w przypadku dostaw wykonanych w bieżącym roku wg średniego kursu NBP ogłoszonego dnia poprzedzającego dzień, w którym upływa termin składania ofert. W związku z powyższym wartości wykonanych dostaw określone w walutach obcych należy wyszczególnić oddzielnie dla każdego roku kalendarzowego.

2. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona lub których Zamawiający może żądać na podstawie art. 26 ust 2f ustawy Pzp. zobowiązany będzie złożyć wykaz dostaw wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane - zgodnie z Załącznikiem nr 3 do SIWZ oraz załączenie dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie. Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy.

III.1.4)Obiektywne zasady i kryteria udziału
Wykaz i krótki opis zasad i kryteriów:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1) nie podlegają wykluczeniu z postępowania

2) spełniają opisane w SIWZ warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:

a) zdolności technicznej lub zawodowej,

b) sytuacji ekonomicznej.

2.Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę w przypadku wystąpienia przesłanek określonych w art. 24 ust 1 ustawy Pzp z uwzględnieniem art. 133 ust. 4.

3. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1), 2), 4) z zastrzeżeniem regulacji art. 24 ust. 8 i ust. 9 ustawy Pzp.

4. Szczegółowe zasady i kryteria, oświadczenia i dokumenty, jakie należy złożyć Zamawiającemu w celu potwierdzenia, ze wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu określono w SIWZ.

III.1.6)Wymagane wadia i gwarancje:

1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 170 000 PLN.

W przypadku składania oferty częściowej wysokość wadium wynosi dla zadania nr:

— 2 - 15 000 PLN,

— 3 - 1 000 PLN,

— 4 - 8 000 PLN,

— 5 - 1 000 PLN,

— 9 - 8 000 PLN,

— 10 - 2 000 PLN,

— 11 - 1 000 PLN,

— 12 - 3 000 PLN,

— 13 - 1 000 PLN,

— 15 - 1 000 PLN,

— 16 - 1 000 PLN,

— 17 - 1 000 PLN,

— 18 - 1 000 PLN,

— 21 - 1 000 PLN,

— 22 - 1 000 PLN,

— 23 - 1 000 PLN,

— 24 - 1 000 PLN,

— 25 - 1 000 PLN,

— 26 - 1 000 PLN,

— 27 - 1 000 PLN,

— 28 - 1 000 PLN,

— 29 - 4 000 PLN,

— 30 - 2 000 PLN,

— 31 - 1 000 PLN,

— 32 - 13 000 PLN,

— 33 - 4 000 PLN,

— 34 - 6 000 PLN,

— 35 - 3 000 PLN,

— 37 - 1 000 PLN,

— 38 - 4 000 PLN,

— 39 - 1 000 PLN,

— 40 - 40 000 PLN,

— 41 - 6 000 PLN,

— 42 - 17 000 PLN,

— 43 - 2 000 PLN,

— 44 - 3 000 PLN,

— 46 - 1 000 PLN,

— 47 - 1 000 PLN,

— 48 - 1 000 PLN,

— 49 - 1 000 PLN,

— 50 - 1 000 PLN,

— 52 - 1 000 PLN,

— 53 - 1 000 PLN,

— 54 - 1 000 PLN,

— 55 - 1 000 PLN,

— 57 - 1 000 PLN,

— 58 - 1 000 PLN.

W zakresie pozostałych zadań Zamawiający odstępuje od żądania wadium.

2. Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

III.1.7)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:

Wymagany termin płatności wynosi 120 dni od daty wpływu faktury do Zamawiającego wystawionej na podstawie dokumentu odbioru przedmiotu zamówienia potwierdzonego przez Zamawiającego. Wyklucza się stosowanie zaliczek i przedpłat.

III.1.8)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

2. W przypadku o którym mowa w ust. 1, Wykonawcy ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy W takim przypadku do oferty należy dołączyć Pełnomocnictwo w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii.

3. Przepisy ustawy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców, o których mowa w ust. 1.

4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, JEDZ składa każdy z Wykonawców.

5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego, są zobowiązani przedstawić Zamawiającemu umowę regulującą ich współpracę.

6. Wykonawcy, którzy złożyli ofertę wspólną odpowiadają solidarnie za realizację zamówienia.

7. Szczegółowe wymagania dodatkowe, gdy kilka podmiotów składa wspólnie ofertę określono w SIWZ.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

1. Istotne postanowienia, które wprowadzone zostaną do umowy, zostały określone w Załączniku nr 7 do SIWZ.

2. Integralną część Istotnych postanowień, które zostaną wprowadzone do umowy stanowią Ogólne warunki zakupu i realizacji dostaw materiałów, wyrobów

I części zamiennych maszyn i urządzeń dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w ramach składów konsygnacyinych.

3. Strony dopuszczają możliwość dokonywania wszelkich nieistotnych zmian Umowy zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, wszelkich zmian dopuszczalnych z mocy prawa i nie wymagających przewidzenia w SIWZ, a także zmian których zakres, charakter i warunki umowy wprowadzenia przewidziano w Istotnych postanowieniach, które zostaną wprowadzone do umowy.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna
Proszę podać dodatkowe informacje na temat aukcji elektronicznej:

Zamawiający przeprowadzić aukcję elektronicznej w zakresie zadań od 1 do 61. Aukcja przeprowadzona zostanie, jeżeli w postępowaniu w zakresie ww. części zamówienia złożone zostaną co najmniej 2 oferty niepodlegające odrzuceniu.

Adres strony internetowej na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna: https://laip-pgg.coig.biz.

Szczegółowe informacje zawarto w SIWZ.

IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 034-074731
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 03/07/2018
Czas lokalny: 09:45
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 31/08/2018
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 03/07/2018
Czas lokalny: 10:00
Miejsce:

Centrum Logistyki Materiałowej Polskiej Grupy Górniczej S.A., 40-040 Katowice, ul. Lompy 14, Sala Konferencyjna – pokój nr 204, II piętro.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
15/06/2018