Varer - 262590-2019

06/06/2019    S108    - - Varer - Udbudsbekendtgørelse - Offentligt udbud 

Danmark-Ebeltoft: Lægemidler mod diabetes

2019/S 108-262590

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Legal Basis:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Syddjurs Kommune
29189978
Lundbergsvej 2
Ebeltoft
8400
Danmark
Kontaktperson: Malle Grimnitz
Telefon: +45 40450180
E-mail: mtg@syddjurs.dk
NUTS-kode: DK0

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/106605078.aspx

Internetadresse for køberprofilen: http://www.syddjurs.dk/

I.1)Navn og adresser
Favrskov Kommune
29189714
Hinnerup
Danmark
E-mail: favrskov@favrskov.dk
NUTS-kode: DK04

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.favrskov.dk

I.1)Navn og adresser
Mariagerfjord Kommune
29189455
Hobro
Danmark
E-mail: raadhus@mariagerfjord.dk
NUTS-kode: DK04

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.mariagerfjord.dk

I.1)Navn og adresser
Norddjurs Kommune
29189986
Grenaa
Danmark
E-mail: norddjurs@norddjurs.dk
NUTS-kode: DK042

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.norddjurs.dk

I.1)Navn og adresser
Rebild Kommune
29189463
Støvring
Danmark
E-mail: raadhus@rebild.dk
NUTS-kode: DK05

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.rebild.dk

I.1)Navn og adresser
Skanderborg Kommune
29189633
Skanderborg
Danmark
E-mail: skanderborg.kommune@skanderborg.dk
NUTS-kode: DK04

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.skanderborg.dk

I.1)Navn og adresser
Skive Kommune
29189579
Skive
Danmark
E-mail: sk@skivekommune.dk
NUTS-kode: DK04

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.skive.dk

I.1)Navn og adresser
Syddjurs Kommune
29189978
Ebeltoft
Danmark
E-mail: syddjurs@syddjurs.dk
NUTS-kode: DK042

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.syddjurs.dk

I.1)Navn og adresser
Viborg Kommune
29189846
Viborg
Danmark
E-mail: viborg@viborg.dk
NUTS-kode: DK04

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.viborg.dk

I.2)Information om fælles indkøb
Kontrakten omfatter fælles udbud
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/106605078.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/106605078.aspx
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Udbud på indkøb og levering af diabetesartikler til Jysk Fællesindkøb

Sagsnr.: 19/3118
II.1.2)Hoved-CPV-kode
33615000
II.1.3)Kontrakttype
Varer
II.1.4)Kort beskrivelse:

Udbuddet vedrører levering af diabetesartikler til borgere jf. Servicelovens § 112 samt i mindre omfang levering til ordregivers sygeplejedepoter.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 22 000 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
33141220
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK04
NUTS-kode: DK042
NUTS-kode: DK05
Hovedudførelsessted:

Danmark

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet vedrører levering af diabetesartikler til borgere jf. Servicelovens § 112 samt i mindre omfang levering til ordregivers sygeplejedepoter.

Det bemærkes, at der i henhold til Servicelovens § 112 er frit hjælpemiddelvalg, hvilket medfører, at borgere frit kan vælge anden leverandør end den, kommunen har indgået aftale med. Benyttes det frie hjælpemiddelvalg kan borgeren maksimalt få bevilget tilskud, svarende til det beløb, som kommunen vil kunne anskaffe det pågældende hjælpemiddel til i henhold til den rammeaftale, som vil blive indgået på baggrund af dette udbud.

Borgeren har til enhver tid mulighed for at vælge et dyrere produkt end det, ordregiver bevilger som værende det bedst egnede og billigste. En eventuel prisforskel er ordregiver uvedkommende og skal afregnes direkte mellem borger og leverandør.

Det samlede forbrug af produkter omfattet af udbuddet udgør på årsbasis ca. 22 000 000 DKK ekskl. moms. Der er alene tale om et estimat, som ikke er bindende for ordregiver. Det oplyste antal af bevillinger er et øjebliksbillede og er ligeledes ikke bindende for ordregiver.

For nærmere beskrivelse af de udbudte produkter og varegrupper, herunder de krav varerne skal opfylde, henvises til Bilag 2 - Tilbudsliste og kravspecifikation samt eventuelle rettelser og besvarelser af spørgsmål.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Service / Vægtning: 35 %
Kvalitetskriterium - Navn: Funktionalitet / Vægtning: 15 %
Pris - Vægtning: 50 %
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 22 000 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/03/2020
Slut: 28/02/2024
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Positiv egenkapital

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Egenkapitalen for seneste aflagte regnskab skal være på minimum 500 000 DKK for at tilbuddet kan tages i betragtning.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Referencer

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

For at tilbuddet kan tages i betragtning skal tilbudsgiver angive minimum 3 sammenlignelige referencer inklusiv referencens kontaktoplysninger (tlf.nr. og navn). Den samlede omsætning på de 3 første anførte referencer skal i alt udgøre minimum 12 000 000 DKKK ekskl. moms pr. år.

Tilbudsgiver kan kun angive referencer der er igangværende eller afsluttet indenfor de sidste 3 år.

III.1.5)Oplysning om reserverede kontrakter
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.4)Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 05/07/2019
Tidspunkt: 10:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 05/07/2019
Tidspunkt: 10:00
Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Det vil ikke være muligt at overvære åbningen af de indkomne tilbud.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291000
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Fax: +45 33307799

Internetadresse: http://www.klfu.dk

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

Ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

Ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20 000 DKK til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk
Fax: +45 41715100

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
04/06/2019