Portal TED obsługuje e-formularze od dnia 2.11.2022 r. Zmieniło się wyszukiwanie: pamiętaj o dostosowaniu swoich zdefiniowanych zapytań zaawansowanych. Zapoznaj się ze zmianami na naszej stronie z aktualnościami i na zaktualizowanych stronach pomocy.

Dostawy - 262716-2016

Wyświetl widok skrócony

29/07/2016    S145

Polska-Jastrzębie-Zdrój: Różne maszyny specjalnego zastosowania

2016/S 145-262716

Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe

Dostawy

Dyrektywa 2004/17/WE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Oficjalna nazwa: Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.
Adres pocztowy: al. Jana Pawła II 4
Miejscowość: Jastrzębie-Zdrój
Kod pocztowy: 44-330
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Jastrzębie Zdrój, al. Jana Pawła II 4, pok. nr 009
Osoba do kontaktów: Grażyna Pytel
E-mail: gpytel@jsw.pl
Tel.: +48 327564423
Faks: +48 327564445

Adresy internetowe:

Ogólny adres podmiotu zamawiającego: www.jsw.pl

Adres profilu nabywcy: www.jsw.pl/przetargi

Więcej informacji można uzyskać pod adresem:
Oficjalna nazwa: Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.
Adres pocztowy: al. Jana Pawła II 4
Miejscowość: Jastrzębie-Zdrój
Kod pocztowy: 44-330
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Parter, pok. nr 009, 005
Osoba do kontaktów: Grażyna Pytel, Robert Jarecki
E-mail: gpytel@jsw.pl
Tel.: +48 327564423/ +48 327564386
Faks: +48 327564445
Adres internetowy: www.jsw.pl/przetargi

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Oficjalna nazwa: Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.
Adres pocztowy: al. Jana Pawła II 4
Miejscowość: Jastrzębie-Zdrój
Kod pocztowy: 44-330
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Grażyna Pytel, Robert Jarecki
E-mail: gpytel@jsw.pl
Tel.: +48 327564423/+48 327564386
Faks: +48 327564445
Adres internetowy: www.jsw.pl/przetargi

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres:
Oficjalna nazwa: Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.
Adres pocztowy: al. Jana Pawła II 4
Miejscowość: Jastrzębie Zdrój
Kod pocztowy: 44-330
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Parter, pok. nr 009, 005
Osoba do kontaktów: Grażyna Pytel, Robert Jarecki
E-mail: gpytel@jsw.pl
Tel.: +48 327564423/+48 327564386
Faks: +48 327564386
Adres internetowy: www.jsw.pl/przetargi

I.2)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Poszukiwanie i wydobycie węgla i innych paliw stałych
I.3)Udzielenie zamówienia w imieniu innych podmiotów zamawiających
Podmiot zamawiający dokonuje zakupu w imieniu innych podmiotów zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez podmiot zamawiający:
Rozbudowa i modernizacja Zakładu Przeróbki Mechanicznej Węgla JSW S.A. KWK „Budryk”.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Dostawy
Kupno
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Ornontowice, JSW S.A. KWK „Budryk”.

Kod NUTS PL227 Rybnicki

II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu:
Rozbudowa i modernizacja Zakładu Przeróbki Mechanicznej Węgla JSW S.A. KWK „Budryk”.
Termin wykonania zamówienia: do 24 miesięcy od daty zawarcia umowy.
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

42990000 Różne maszyny specjalnego zastosowania, 45252150 Roboty budowlane w zakresie zakładów przerobu węgla, 71320000 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.1.8)Informacje o częściach zamówienia
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:
Powyżej 418 000 EUR.
II.2.2)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.3)Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Okres w miesiącach: 24 (od udzielenia zamówienia)

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
Wadium należy wnieść w wysokości: 1 000 000 PLN.
Wykonawca zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny brutto za realizację całego przedmiotu zamówienia.
III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
Regulowanie należności nastąpi na podstawie wystawionych przez Wykonawcę (w przypadku Konsorcjum wskazać jednego z uczestników Konsorcjum, który będzie wystawiał faktury) faktur VAT w formie przelewu, w terminie do 45 dni od daty dostarczenia faktury VAT.
III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
III.1.4)Inne szczególne warunki:
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie
III.2)Warunki udziału
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca dołączy do oferty:
1) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.
2) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
3) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. W przypadku spółki cywilnej wymaga się, aby wspólnicy spółki cywilnej przedstawili zaświadczenia o nie zaleganiu z opłacaniem podatków wobec Urzędu Skarbowego wystawione oddzielnie na każdego wspólnika, jak również odrębne zaświadczenie dotyczące spółki cywilnej.
4) Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. W przypadku spółki cywilnej wymaga się, aby wspólnicy spółki cywilnej przedstawili zaświadczenia o nie zaleganiu z opłacaniem składek wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wystawione oddzielnie na każdego wspólnika, jak również odrębne zaświadczenie dotyczące spółki cywilnej.
5) Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
6) Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
2. Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust 1 pkt 5-8 ustawy Prawo zamówień publicznych, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust 1 pkt 5-8 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.
3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w punkcie:
1) pkt. 1.2), 1.3), 1.4) i 1.6) – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;
2) pkt 1.5) składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Prawo zamówień publicznych..
4. Dokumenty o których mowa w pkt 3.1) lit. a) i c) oraz pkt 3.2), powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt 3.1) lit b) powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
5. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 3 zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Przepis pkt. 4 stosuje się odpowiednio.
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, ww. dokumenty musi złożyć każdy
z wykonawców składających ofertę wspólną.
Ponadto Wykonawca dołączy do oferty pisemne oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych dotyczące:
1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2. posiadania wiedzy i doświadczenia;
3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
4. sytuacji ekonomicznej i finansowej.
Ocena spełnienia warunków zostanie dokonana zgodnie z formułą „spełnia-nie spełnia” w oparciu o informacje zawarte
w dokumentach i oświadczeniach.
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa
III.2.3)Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć:
1. Wykaz wykonanych zamówień potwierdzający spełnienie posiadania wiedzy i doświadczenia, polegających na wykonaniu:
1) co najmniej 3 prac projektowych związanych z modernizacją zakładów przeróbki mechanicznej węgla kamiennego, w tym opracowania dokumentacji projektowej dla co najmniej 1 zadania o charakterze technologiczno – maszynowym w zakładach przeróbki mechanicznej węgla kamiennego, którego kosztorysowa wartość realizacji przekraczała kwotę 10 000 000 PLN netto (słownie: dziesięć milionów złotych),
2) zamówień związanych z budową, przebudową lub rozbudową węzłów technologicznych w obiektach przeróbki mechanicznej w zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny wraz z dostawą i montażem maszyn i urządzeń:
a) na łączną kwotę nie mniejszą niż 10 000 000 PLN netto (słownie: dziesięć milionów złotych) w zakresie budowy, przebudowy lub rozbudowy węzłów technologicznych w obiektach przeróbki mechanicznej w zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny,
b) na łączną kwotę nie mniejszą niż 5 000 000 PLN netto (słownie: pięć milionów złotych) w zakresie dostaw i montażu maszyn i urządzeń,
w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie. Dowodem na potwierdzenie spełnienia warunku jest złożenie poświadczenia, że zamówienie w zakresie określonym w warunku zostało wykonane należycie.
2. Oświadczenie potwierdzające dysponowanie osobami posiadającymi wymagane przepisami kwalifikacje, (określone w ustawie z 9.6.2011 Prawo geologiczne i górnicze (tekst jednolity: Dz.U. 2015 poz. 196 ze zmianami) oraz w obowiązujących przepisach wykonawczych do ustawy) przewidzianymi do kierowania, nadzorowania i kontroli robót stanowiących przedmiot zamówienia, w tym:
1) 1 osoba z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń, do pełnienia funkcji kierownika budowy i robót, z aktualnym zaświadczeniem o przynależności do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa oraz stwierdzeniem kwalifikacji OUG do pełnienia funkcji osoby dozoru ruchu w specjalności budowlanej w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny (w tym jedna, co najmniej 1 osoba wyższego dozoru ruchu),
2) 1 osoba posiadająca uprawnienia do pełnienia funkcji kierownika robót instalacyjnych w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych, z aktualnym zaświadczeniem o przynależności do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa oraz stwierdzeniem kwalifikacji OUG do pełnienia funkcji osoby dozoru ruchu w specjalności budowlanej w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny,
3) 1 osoba o kwalifikacjach osoby wyższego dozoru w specjalności mechanicznej w podziemnych zakładach górniczych,
4) 1 osoba z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń, do pełnienia funkcji kierownika,
5) 1 osoba o kwalifikacjach osoby dozoru w specjalności mechanicznej w podziemnych zakładach górniczych,
6) 3 osoby o kwalifikacjach osoby dozoru specjalności budowlanej lub mechanicznej w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny,
7) 1 osoba służb BHP posiadająca łącznie kwalifikacje:
a) pracownika służby bhp (zgodnie z § 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z 2.9.1997 w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy – Dz.U. 1997 nr 109, poz. 704 z późniejszymi zmianami) oraz
b) dozoru ruchu w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny, zgodnie z obowiązującymi przepisami
3. Oświadczenie potwierdzające dysponowanie osobami wykonującymi czynności specjalistyczne (określone w ustawie z 7.7.1994 Prawo budowlane- tekst jednolity: Dz.U. 2006 nr 156, poz. 1118 z późn. zm.), przewidzianymi do realizacji robót stanowiących przedmiot zamówienia, tj. 2 osobami o uprawnieniach budowlanych w specjalności instalacji w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych do pełnienia funkcji kierownika robót,
4. Oświadczenie potwierdzające dysponowanie osobami posiadającymi wymagane kwalifikacje grupy G1 (określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 28.4.2003 w sprawie szczegółowych zasad stwierdzenia kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci – Dz.U. nr 89, poz. 828 z późn. zm.), przewidzianymi do realizacji robót stanowiących przedmiot zamówienia, w tym:
1) 3 osoby posiadające kwalifikacje do wykonywania pracy na stanowisku dozoru dla: urządzeń instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu powyżej 1kV, sieci oświetlenia ulicznego, elektrycznych urządzeń w wykonaniu przeciwwybuchowym, aparatury kontrolno-pomiarowej oraz urządzeń i instalacji automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń
2) 5 osób posiadających kwalifikacje do wykonywania pracy na stanowisku eksploatacji w zakresie obsługi, konserwacji, kontrolno-pomiarowej dla: urządzeń instalacji i sieci elektroenergetycznej o napięciu powyżej 1kV sieci oświetlenia ulicznego, elektrycznych urządzeń w wykonaniu przeciwwybuchowym, aparatury kontrolno-pomiarowej oraz urządzeń i instalacji automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń
3) 10 osób posiadających kwalifikacje do wykonywania pracy na stanowisku eksploatacji w zakresie obsługi, konserwacji, kontrolno-pomiarowej dla: urządzeń instalacji i sieci elektroenergetycznej o napięciu nie większym niż 1kV sieci oświetlenia ulicznego, elektrycznych urządzeń w wykonaniu przeciwwybuchowym, aparatury kontrolno-pomiarowej oraz urządzeń i instalacji automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń
5. Oświadczenie potwierdzające dysponowanie osobami posiadającymi kwalifikacje w zakresie prac projektowych, w tym:
1) projektant branży budowlanej w specjalności konstrukcyjno – budowlanej posiadający uprawnienia do projektowania bez ograniczeń oraz aktualne zaświadczenia o przynależności do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa – 1 osoba,
2) projektant branży budowlanej posiadający uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz aktualne zaświadczenia o przynależności do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa – 1 osoba,
3) projektant branży budowlanej instalacyjnej posiadający uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych oraz aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa – 1 osoba,
6. Oświadczenie potwierdzające dysponowanie osobami posiadającymi pozostałe uprawnienia (kwalifikacje), przewidzianymi do realizacji robót objętych zamówieniem, w ilości minimum 27 osób, w tym osoby posiadające:
1) kwalifikacje spawacza – 5 osób,
2) uprawnienia do montażu rusztowań budowlanych – 3 osoby,
3) uprawnienia do obsługi urządzeń dźwignicowych – 2 osoby,
4) uprawnienia hakowego – 2 osoby,
5) uprawnienia do obsługi piaskarek i sprężarek – 1 osoba,
7. Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia.
Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w punkcie X SIWZ.
Jeżeli Wykonawca będzie polegać na wiedzy i doświadczeniu lub osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nimi stosunków, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.
W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, każdy z dokumentów o których mowa w pkt 1 – 6 oraz oświadczenie dotyczące spełniania warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, należy złożyć w jednym egzemplarzu w imieniu wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia (tzn. w miejscu: „nazwa i adres Wykonawcy” należy wpisać wszystkich Wykonawców), podpisany przez pełnomocnika ustanowionego do reprezentowania tych Wykonawców w postępowaniu.
Ocena spełnienia warunków zostanie dokonana zgodnie z formułą „spełnia-nie spełnia” w oparciu o informacje zawarte
w dokumentach i oświadczeniach.
III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarty
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia

Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej

1. Cena brutto (z VAT) za realizację przedmiotu zamówienia. Waga 95

2. Okres gwarancji na wszystkie zabudowane urządzenia i maszyny wraz z oprogramowaniem bez materiałów eksploatacyjnych. Waga 5

IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: tak
Proszę podać dodatkowe informacje na temat aukcji elektronicznej: Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
1. W przypadku złożenia co najmniej 3 ofert niepodlegających odrzuceniu, Zamawiający, po dokonaniu oceny ofert, przeprowadzi w celu wyboru najkorzystniejszej oferty aukcję elektroniczną, stosownie do przepisów art. 91a – 91c Prawo zamówień publicznych.
2. Wykonawcy zaproszeni do aukcji elektronicznej powinni spełniać następujące wymaganie techniczne:
a) Dopuszczalne przeglądarki internetowe:
dla Windows XP: Internet Explorer 7 lub Internet Explorer 8
dla Windows Vista: Internet Explorer 7 lub Internet Explorer 8 lub Internet Explorer 9
dla Windows 7: Internet Explorer 9
b) Pozostałe wymagania techniczne:
dostęp do sieci internet
obsługa przez przeglądarkę protokołu XMLHttpRequest – ajax
włączona obsługa JavaScript
zalecana szybkość łącza internetowego powyżej 500 KB/s
zainstalowany Acrobat Reader
zainstalowane środowisko uruchomieniowe Java – Java SE Runtime Environment 6 Update 24 lub nowszy
3. Wykonawcy zaproszeni do aukcji elektronicznej powinni posiadać kwalifikowany certyfikat podpisu elektronicznego wystawiony zgodnie z przepisami prawa, a także współpracujące z komputerem opisanym w w/w punkcie urządzenie umożliwiające złożenie takiego podpisu.
4. W toku aukcji elektronicznej ocena ofert dokonana zostanie w oparciu o kryterium:
1) Cena brutto (z VAT) za realizację przedmiotu zamówienia (waga 95 %, maksymalna liczba punktów 95) – podlega licytacji.
2) Okres gwarancji na cały przedmiot zamówienia – (waga 5 %, maksymalna liczba punktów 5) – nie podlega licytacji.
5. Wykonawcy zobowiązani są do przedstawienia w czasie aukcji cen netto powiększonych o stawkę podatku od towarów i usług, celem umożliwienia porównania składanych ofert.

6. Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej Zamawiającego (www.jsw.pl).

7. Zamawiający pisemnie zawiadomi wykonawców o wyborze najkorzystniejszej oferty.
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez podmiot zamawiający:
46/ZZ/16
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia

okresowego ogłoszenia informacyjnego

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2015/S 247-450462 z dnia 22.12.2015

IV.3.3)Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych (z wyjątkiem dynamicznego systemu zakupów)
Dokumenty odpłatne: tak
Podać cenę: 7 100 PLN
Warunki i sposób płatności: SIWZ można odebrać w siedzibie Zamawiającego, Jastrzębie-Zdrój, Al. Jana Pawła II 4, parter, pok. nr 008, płatność w kasie lub za zaliczeniem pocztowym. Kasa jest czynna w dni robocze w godzinach 8:00-10:00 oraz 12:00-14:00.
SIWZ można otrzymać również bezpłatnie, w wersji elektronicznej (na adres e-mail), po przesłaniu do Zamawiającego pisma na fax nr +48 327564445 (nie ma potrzeby wcześniejszego wykupu SIWZ w wersji papierowej).
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
6.9.2016 - 11:00
IV.3.5)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.
IV.3.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Do: 2.12.2016
IV.3.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 6.9.2016 - 12:00

Miejscowość

JSW S.A., al. Jana Pawła II 4, 44-330 Jastrzębie-Zdrój, parter, sala nr 4.

Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:
Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, pytania, informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub faksem, przy czym przekazanie za pomocą faksu uważa się za złożone w terminie, jeżeli jego treść dotarła do adresata przed upływem terminu. Zaleca się, aby faks został potwierdzony pisemnie.
Wykonawcy przekazują korespondencję na adres Zamawiającego: Jastrzębska Spółka Węglowa S.A., Zespół Zamówień Publicznych, al. Jana Pawła II 4, 44-330 Jastrzębie-Zdrój, fax: +48 327564445.
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Art. 180 i 182 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. 2015 poz. 2164).
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych, Departament Odwołań
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
27.7.2016