Usługi - 262776-2020

05/06/2020    S108

Polska-Warszawa: Usługi opracowywania oprogramowania informatycznego

2020/S 108-262776

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2020/S 092-220100)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala
Adres pocztowy: ul. Grójecka 186
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 02-390
Państwo: Polska
E-mail: zamowienia@nfz.gov.pl
Tel.: +48 225726254
Faks: +48 225726305
Adresy internetowe:
Główny adres: https://nfz.ezamawiajacy.pl
Adres profilu nabywcy: https://nfz.ezamawiajacy.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Wykonanie Modułu Obsługi Sprawozdawczości i Kontroli MOPSiK

Numer referencyjny: BAG-SZP.261.1.12.2020
II.1.2)Główny kod CPV
72212517 Usługi opracowywania oprogramowania informatycznego
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest „Wykonanie Modułu Obsługi Procesu Sprawozdawczości i Kontroli MOPSiK”.

Szczegółowy zakres praw i obowiązków związanych z realizacją zamówienia określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 2 do Specyfikacji.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do Specyfikacji.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
03/06/2020
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 092-220100

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 15/06/2020
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 19/06/2020
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 15/06/2020
Czas lokalny: 10:30
Powinno być:
Data: 19/06/2020
Czas lokalny: 10:30
VII.2)Inne dodatkowe informacje: