Σας ανακοινώνουμε με χαρά ότι η νέα έκδοση της πύλης TED θα αρχίσει η λειτουργεί στις 29.01.2024 (ενδεικτική ημερομηνία — προς επιβεβαίωση) θέλετε να ανακαλύψετε τις νέες λειτουργίες, τις βελτιώσεις και τον αντίκτυπο στους χρήστες; Σας καλούμε να συμβουλευτείτε το άρθρο μας και να μάθετε περισσότερα για τις βασικές νέες αλλαγές και λειτουργίες.

You may get an error message when trying to access the notices listed hereafter. If that is the case, please use the alternative links provided below. We are working on solving the problem. We apologize for the inconvenience.
716246-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:716246-2023:PDFS:FI:HTML
719591-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML
724690-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:724690-2023:PDFS:FI:HTML
731050-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:731050-2023:PDFS:FI:HTML
You may also use the following structure to build the URL of the notices concerned:
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:NNNNNN-2023:PDFS:LL:HTML, (example: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML), but please bear in mind that only the original language version of the notice is available

Υπάρχει ένα σφάλμα (bug) που επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο εμφανίζονται οι URL στις προκηρύξεις μέσω ηλεκτρονικών εντύπων. Εργαζόμαστε για την επίλυση του προβλήματος. Στο μεταξύ, σας προτείνουμε να αφαιρέσετε το κόμμα (ή οποιονδήποτε άλλο ειδικό χαρακτήρα) που εμφανίζεται στο τέλος του URL. Σας ζητούμε συγγνώμη για τις δυσάρεστες συνέπειες που ενδεχομένως αυτό σας προκαλεί.

Έργα - 262817-2021

Submission deadline has been amended by:  518185-2021
26/05/2021    S100

Κύπρος-Λευκωσία: Οδικά έργα

2021/S 100-262817

Προκήρυξη σύμβασης

Έργα

Νομική βάση:
Οδηγία 2014/24/ΕΕ

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή

I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: Τμήμα Δημοσίων Έργων
Αριθμός ταυτοποίησης: 1429
Ταχ. διεύθυνση: Λεωφόρος Στροβόλου 165
Πόλη: Λευκωσία
Κωδικός NUTS: CY Κύπρος  / Kýpros
Ταχ. κωδικός: 2048
Χώρα: ΚYΠΡΟΣ
Αρμόδιος για πληροφορίες: Ευάγγελος Σταμπόλης
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: estampolis@pwd.mcw.gov.cy
Τηλέφωνο: +357 22806682
Φαξ: +357 22498932
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: https://www.eprocurement.gov.cy/epps/cft/prepareViewCfTWS.do?resourceId=4770521
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: https://www.eprocurement.gov.cy/epps/cft/prepareViewCfTWS.do?resourceId=4770521
I.3)Επικοινωνία
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη διεύθυνση: www.eprocurement.gov.cy
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από η προαναφερθείσα διεύθυνση
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται στην προαναφερθείσα διεύθυνση
I.4)Είδος της αναθέτουσας αρχής
Υπουργείο ή άλλη εθνική ή ομοσπονδιακή αρχή, συμπεριλαμβανομένων των περιφερειακών ή τοπικών τους παραρτημάτων
I.5)Κύρια δραστηριότητα
Γενικές δημόσιες υπηρεσίες

Τμήμα II: Αντικείμενο

II.1)Εύρος της σύμβασης
II.1.1)Τίτλος:

Βελτίωση δρόμου που συνδέει τη Δερύνεια με τη Σωτήρα — Αρ. διαγωνισμού: PS/C/731.

Αριθμός αναφοράς: PS/C/731
II.1.2)Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
45233140 Οδικά έργα
II.1.3)Είδος σύμβασης
Έργα
II.1.4)Σύντομη περιγραφή:

Το έργο αφορά στη βελτίωση τού δρόμου που συνδέει τους 2 Δήμους μήκους 4Κm, και περιλαμβάνει επίσης την κατασκευή συνδετήριων δρόμων συνολικού μήκους 2.5 Κm, επέκταση του οχετού ομβρίων μήκους 1.4Κm διαμέσου του πυρήνα του Δήμου Δερύνειας και την κατασκευή 3 λιμνών κατακράτησης (extended detention basins) σε 3 περιοχές που εφάπτονται της λίμνης Παραλιμνίου. Οι κατασκευαστικές εργασίες περιλαμβάνουν χωματουργικές, ασφαλτικές εργασίες, κατασκευή κλειστού συστήματος αποχετεύσεως ομβρίων, κατασκευή πλακόστρωτων πεζοδρομίων, λωρίδας πρασίνου, ποδηλατοδρόμου, χώρους στάθμευσης επί του οδοστρώματος, διαβάσεις πεζών, στάσεις λεωφορείων, υπερυψωμένες συμβολές και άλλα μέτρα κυκλοφοριακής ύφεσης, χώρους πρασίνου και 2 ισόπεδους κυκλικούς κόμβους, και εγκαταστάσεις νέων υπηρεσιών.

Περαιτέρω, συμπεριλαμβάνεται η κατασκευή 3 λιμνοδεξαμενών κατακράτησης κι η εγκατάσταση των απαραίτητων υδραυλικών διατάξεων (ελαιοδιαχωριστών υπερχειλιστών και κατασκευών απορρόφησης της ενέργειας εκροής).

II.1.5)Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 13 099 250.00 EUR
II.1.6)Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: όχι
II.2)Περιγραφή
II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
45233120 Έργα οδοποιίας
45233121 Κατασκευαστικά έργα σε κύριες οδούς
45233122 Κατασκευαστικές εργασίες για περιφερειακές οδούς
45233162 Κατασκευαστικές εργασίες για οδούς για ποδήλατα
45262310 Εργασίες οπλισμένου σκυροδέματος
45262660 Εργασίες αφαίρεσης αμιάντου
45232130 Κατασκευαστικές εργασίες για σωληνώσεις ομβρίων υδάτων
45231300 Κατασκευαστικές εργασίες για αγωγούς ύδρευσης και αποχέτευσης
45316000 Εργασίες εγκατάστασης συστημάτων φωτισμού και σηματοδότησης
45233290 Εγκατάσταση οδικών πινακίδων
45247200 Κατασκευαστικές εργασίες φραγμάτων και παρόμοιων μόνιμων κατασκευών
45240000 Κατασκευαστικές εργασίες για υδραυλικά έργα
45247270 Κατασκευαστικές εργασίες δεξαμενής
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: CY000 Κύπρος / Kýpros
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:

CY000

II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

Το έργο αφορά στη βελτίωση τού δρόμου που συνδέει τους 2 Δήμους μήκους 4Κm, και περιλαμβάνει επίσης την κατασκευή συνδετήριων δρόμων συνολικού μήκους 2.5 Κm, επέκταση του οχετού ομβρίων μήκους 1.4Κm διαμέσου του πυρήνα του Δήμου Δερύνειας και την κατασκευή 3 λιμνών κατακράτησης (extended detention basins) σε 3 περιοχές που εφάπτονται της λίμνης Παραλιμνίου. Οι κατασκευαστικές εργασίες περιλαμβάνουν χωματουργικές, ασφαλτικές εργασίες, κατασκευή κλειστού συστήματος αποχετεύσεως ομβρίων, κατασκευή πλακόστρωτων πεζοδρομίων, λωρίδας πρασίνου, ποδηλατοδρόμου, χώρους στάθμευσης επί του οδοστρώματος, διαβάσεις πεζών, στάσεις λεωφορείων, υπερυψωμένες συμβολές και άλλα μέτρα κυκλοφοριακής ύφεσης, χώρους πρασίνου και 2 ισόπεδους κυκλικούς κόμβους, και εγκαταστάσεις νέων υπηρεσιών.

Περαιτέρω, συμπεριλαμβάνεται η κατασκευή 3 λιμνοδεξαμενών κατακράτησης κι η εγκατάσταση των απαραίτητων υδραυλικών διατάξεων (ελαιοδιαχωριστών υπερχειλιστών και κατασκευών απορρόφησης της ενέργειας εκροής).

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή
II.2.6)Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 13 099 250.00 EUR
II.2.7)Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 30
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: όχι
II.2.10)Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι
II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες

Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες

III.1)Προϋποθέσεις συμμετοχής
III.1.3)Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
III.2)Όροι που αφορούν τη σύμβαση
III.2.2)Όροι εκτέλεσης της σύμβασης:

Όπως καθορίζονται στα έγγραφα διαγωνισμού.

Τμήμα IV: Διαδικασία

IV.1)Περιγραφή
IV.1.1)Είδος διαδικασίας
Ανοικτή διαδικασία
IV.1.3)Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία-πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών
IV.1.8)Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: ναι
IV.2)Διοικητικές πληροφορίες
IV.2.2)Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Ημερομηνία: 02/07/2021
Τοπική ώρα: 11:00
IV.2.3)Εκτιμώμενη ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής στους επιλεγέντες υποψηφίους
IV.2.4)Γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής:
Ελληνικά
IV.2.6)Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς
Διάρκεια σε μήνες: 6 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών)
IV.2.7)Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Ημερομηνία: 02/07/2021
Τοπική ώρα: 11:30

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.1)Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις
Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: όχι
VI.3)Συμπληρωματικές πληροφορίες:
VI.4)Διαδικασίες προσφυγής
VI.4.1)Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Επίσημη επωνυμία: Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών
Ταχ. διεύθυνση: Λεωφόρος Γρίβα Διγενή 81 - 83, 2ος όροφος Τ.Θ. 24820
Πόλη: Λευκωσία
Ταχ. κωδικός: 1304
Χώρα: ΚYΠΡΟΣ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: tra@aap.gov.cy
Τηλέφωνο: +357 22445100
Φαξ: +357 22445107
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://www.tra.gov.cy
VI.4.3)Υποβολή προσφυγών
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες) για την υποβολή προσφυγών:

1) κάθε ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η σύμβαση και ο οποίος υπέστη ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από πράξη ή απόφαση της αναθέτουσας αρχής, που προηγείται της σύναψης της σύμβασης και για την οποία εικάζεται ότι παραβιάζει οποιαδήποτε διάταξη του ισχύοντος δικαίου, έχει δικαίωμα να προσφύγει στην Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου περί των Διαδικασιών Προσφυγής τον Τομέα της Σύναψης των Δημοσίων Συμβάσεων του 2010 (Ν.104(Ι)/2010)·

2) για την άσκηση προσφυγής στην Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών, ο ενδιαφερόμενος καταβάλλει τέλος που δεν είναι επιστρεπτέο και κατατίθεται στον Γενικό Κυβερνητικό Λογαριασμό. Περισσότερες σχετικές πληροφορίες περιλαμβάνονται στην ιστοσελίδα www.tra.gov.cy·

3) για τον τρόπο και τη διαδικασία άσκησης προσφυγής, τον τρόπο εξέτασής της και τη διαδικασία έκδοσης των σχετικών αποφάσεων, ισχύουν οι πρόνοιες των άρθρων του Νόμου περί των Διαδικασιών Προσφυγής τον Τομέα της Σύναψης των Δημοσίων Συμβάσεων του 2010 (Ν.104(Ι)/2010).

VI.4.4)Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών
Επίσημη επωνυμία: Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών
Ταχ. διεύθυνση: Λεωφόρος Γρίβα Διγενή 81 - 83, 2ος όροφος Τ.Θ. 24820
Πόλη: Λευκωσία
Ταχ. κωδικός: 1304
Χώρα: ΚYΠΡΟΣ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: tra@aap.gov.cy
Τηλέφωνο: +357 22445100
Φαξ: +357 22445107
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://www.tra.gov.cy
VI.5)Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
21/05/2021