Usługi - 262860-2020

05/06/2020    S108

Polska-Kraków: Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia

2020/S 108-262860

Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie
Krajowy numer identyfikacyjny: 0000039390
Adres pocztowy: ul. Wielicka 265
Miejscowość: Kraków
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Kod pocztowy: 30-663
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Dział Zamówień Publicznych
E-mail: zp@usdk.pl
Tel.: +48 126582011-1217
Faks: +48 126583979

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.szpitalzdrowia.pl

I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.5)Główny przedmiot działalności
Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Usługi serwisowe oprogramowania CliniNet (HIS)

Numer referencyjny: EZP-271-2-77/WR/2020
II.1.2)Główny kod CPV
72000000 Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wsparciu Szpitalnego Systemu Informatycznego HIS CGM CliniNet produkcji firmy CompuGroup Medical Polska Sp. z o.o. w postaci nadzoru autorskiego.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 990 000.00 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest sprawowanie przez Wykonawcę obsługi serwisowej oraz bieżącego nadzoru nad informatycznym systemem obsługi szpitala, który obejmuje:

a) system szpitalny klasy his (cgm clininet),

b) system klasy ris/pacs (cgm netraad ii),

c) system obsługi apteki centralnej (moduł systemu cgm clininet),

d) system analizy kosztów leczenia (cgm sakpro),

e) moduł rozliczeń z nfz (cgm ster).

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Zamawiający przewiduje możliwość korzystania z usługi w dodatkowym okresie tj.13 tym, 14-tym, 15-tym miesiącu.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura negocjacyjna bez uprzedniej publikacji
  • Roboty budowlane/dostawy/usługi mogą być zrealizowane tylko przez określonego wykonawcę z następującego powodu:
    • ochrona praw wyłącznych, łącznie z prawami własności intelektualnej
Wyjaśnienie:

Podstawą prawną zastosowania trybu z wolnej ręki stanowi art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z 29.1.2004 Prawo zamówień publicznych, zgodnie z którym Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli zachodzi, co najmniej jedna z następujących okoliczności – dostawy, usługi lub roboty budowlane mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn związanych z ochroną praw wyłącznych wynikających z odrębnych przepisów, jeżeli nie istnieje rozsądne rozwiązanie alternatywne lub rozwiązanie zastępcze, a brak konkurencji nie jest wynikiem celowego zawężenia parametrów zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wsparciu Szpitalnego Systemu Informatycznego HIS CGM CliniNet produkcji firmy CompuGroup Medical Polska Sp. z o.o. w postaci nadzoru autorskiego, która z przyczyn związanych z ochroną praw wyłącznych może być świadczona jedynie przez producenta systemu.

Zamawiający nie posiada kodu źródłowego zainstalowanego systemu HIS CGM CliniNet, zatem zobowiązany jest tym samym do przestrzegania postanowień umowy licencyjnej.

Stosownie do postanowień udzielonej zamawiającemu licencji, Zamawiający uprawniony jest wyłącznie do uruchomienia programu na stacjach roboczych w ilości odpowiadającej zakupionym licencjom, a także przechowywania i instalacji systemu na urządzeniach służących do przechowywania danych w ramach wewnętrznej sieci Zamawiającego oraz używania systemu wyłącznie na swoje własne potrzeby.

Zamawiający nie jest uprawniony do dokonywania jakichkolwiek zmian w systemie, w szczególności ingerowania w kod źródłowy, poprawiania lub tłumaczenia, przystosowywania lub zmiany układu systemu, jak również modyfikowania jego elementów. Zatem nie może samodzielnie lub poprzez inne podmioty wprowadzać jakichkolwiek zmian w systemie, w tym jego aktualizacji, wprowadzania zmian w celu dostosowania systemu do obowiązujących przepisów prawa dotyczących prowadzonej przez zamawiającego działalności, sprawowania nadzoru nad poprawnością działania systemu.

Konsekwencją powyższego jest istnienie faktycznego monopolu technicznego i brak możliwości udzielenie przedmiotu zamówienia innemu wykonawcy.

Jedynym alternatywnym rozwiązaniem jest zakup i wdrożenie systemu oferowanego przez innych producentów. Jednakże z uwagi na strukturę organizacyjną zamawiającego, a także wysokie prawdopodobieństwo wystąpienia poważnych utrudnień w realizacji świadczeń zdrowotnych oraz zwiększenie kosztów prowadzonej działalności leczniczej rozwiązania powyższego nie można uznać jako rozsądnego rozwiązania alternatywnego.

W związku z powyższym Zamawiający – Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie wszczął przedmiotowe postępowanie w trybie zamówienie z wolnej ręki.

IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

Sekcja V: Udzielenie zamówienia/koncesji

V.2)Udzielenie zamówienia/koncesji
V.2.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
03/06/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy/koncesjonariusza
Oficjalna nazwa: CompuGroup Medical Polska Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Do Dysa 9
Miejscowość: Lublin
Kod NUTS: PL814 Lubelski
Kod pocztowy: 20-149
Państwo: Polska
Wykonawcą/koncesjonariuszem będzie MŚP: nie
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części/koncesji (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części/koncesji: 990 000.00 PLN
Całkowita końcowa wartość zamówienia/części/koncesji: 990 000.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Szczegółowe zasady wnoszenia środków ochrony prawnej oraz postępowania toczonego wskutek ich wniesienia określa dział VI ustawy Pzp.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio/kontakt

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
03/06/2020