Leveringen - 262986-2018

19/06/2018    S115

Noorwegen-Sarpsborg: Bouwmaterialen en aanverwante artikelen

2018/S 115-262986

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Sarpsborg kommune
Nationaal identificatienummer: 938 801 363
Postadres: Postboks 237
Plaats: Sarpsborg
NUTS-code: NO031 Østfold
Postcode: 1702
Land: Noorwegen
Contactpersoon: Oddveig Åsegg
E-mail: oddveig.aasegg@sarpsborg.com

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.sarpsborg.com

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://tendsign.no/doc.aspx?UniqueId=afxykalbni&GoTo=Docs
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://tendsign.no/doc.aspx?UniqueId=afxykalbni&GoTo=Tender
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionaal of plaatselijk agentschap/bureau
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Building Materials (Timber and Fasteners), Tools, Paint, and Floor Coverings

Referentienummer: 17/05769
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
44100000 Bouwmaterialen en aanverwante artikelen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

A tender contest for a 2 year Framework Agreement with option for 1+1 year extension. The Contract includes the delivery of building materials, tools, paint, and floor coverings Tenders can be submitted for parts of the assignment, i.e. tenders for the following groups:

1)Building materials, including timber, kitchen equipment and furnishing with accompanying fasteners and tools;

2) Paint, floor coverings, wallpaper with accompanying glue, accessories and tools;

3) Other tools.

The tenderer can submit tender for one or several groups, as well as for all groups.

Sarpsborg ASVO and Sarpsborg Church Council will have the option to enter into the Agreement after the Contract being signed, if this is requested.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
Maximumaantal percelen dat aan één inschrijver mag worden gegund: 3
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Group A: Building Materials

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
44190000 Diverse materialen voor de bouw
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NO031 Østfold
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Building materials including timber, kitchen equipment and furnishing as well as accompanying fasteners and tools.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/11/2018
Einde: 31/12/2020
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Unilateral option for prolongation of the contract with 1 + 1 years.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Sarpsborg ASVO and Sarpsborg Church Council will have the option to enter into the Agreement after the Contract being signed, if this is requested.

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Group B: Paint, Floor coverings, Wallpaper with accompanying glue, Accessories and Tools

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
39190000 Behangselpapier en andere bekleding
44111400 Verf en wandbekleding
44112200 Vloerbedekking
44510000 Gereedschap
44810000 Verf
44812400 Decoratieartikelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NO031 Østfold
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Wallpaper, floor coverings, wallpaper with accompanying glue, accessories and tools.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/11/2018
Einde: 31/12/2020
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Unilateral option of 1 + 1 year.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Sarpsborg ASVO and Sarpsborg Church Council will have the option to enter into the Agreement after the Contract being signed, if this is requested.

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Group C: Other tools

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
42410000 Hijs-, hef- en transportuitrusting
42600000 Gereedschapswerktuigen
44510000 Gereedschap
44511000 Handgereedschap
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NO031 Østfold
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Other tools.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/11/2018
Einde: 31/12/2020
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Unilateral option of 1 + 1 year.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Sarpsborg ASVO and Sarpsborg Church Council will have the option to enter into the Agreement after the Contract being signed, if this is requested.

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 03/09/2018
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Noors
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 31/12/2018
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 03/09/2018
Plaatselijke tijd: 12:15

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: KOFA
Plaats: Bergen
Land: Noorwegen
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
18/06/2018