We are currently experiencing some technical issues with the website. We are working on fixing these issues as soon as possible and apologise for the inconvience.

Leveringen - 262986-2018

19/06/2018    S115    Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Noorwegen-Sarpsborg: Bouwmaterialen en aanverwante artikelen

2018/S 115-262986

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Sarpsborg kommune
Nationaal identificatienummer: 938 801 363
Postadres: Postboks 237
Plaats: Sarpsborg
NUTS-code: NO031
Postcode: 1702
Land: Noorwegen
Contactpersoon: Oddveig Åsegg
E-mail: oddveig.aasegg@sarpsborg.com

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.sarpsborg.com

I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Building Materials (Timber and Fasteners), Tools, Paint, and Floor Coverings

Referentienummer: 17/05769
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
44100000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Group A: Building Materials

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
44190000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NO031
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/11/2018
Einde: 31/12/2020
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Unilateral option for prolongation of the contract with 1 + 1 years.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Group B: Paint, Floor coverings, Wallpaper with accompanying glue, Accessories and Tools

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
39190000
44111400
44112200
44510000
44810000
44812400
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NO031
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/11/2018
Einde: 31/12/2020
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Unilateral option of 1 + 1 year.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Group C: Other tools

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
42410000
42600000
44510000
44511000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NO031
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/11/2018
Einde: 31/12/2020
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Unilateral option of 1 + 1 year.

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 03/09/2018
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Noors

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
18/06/2018