Služby - 263052-2018

20/06/2018    S116

Polsko-Varšava: Rámcová smlouva na zadání zakázky v oblasti poradenství při krizovém řízení

2018/S 116-263052

Oznámení o zahájení zadávacího řízení

Služby

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Frontex – Evropská agentura pro pohraniční a pobřežní stráž
Poštovní adresa: Plac Europejski 6
Obec: Warsaw
Kód NUTS: PL911 Not specified
PSČ: 00-844
Země: Polsko
E-mail: procurement@frontex.europa.eu
Tel.: +48 222059500
Fax: +48 222059501
Internetové adresy:
Hlavní adresa: www.frontex.europa.eu
I.3)Komunikace
Zadávací dokumentace je dostupná přímo a zcela bez omezení či poplatků na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3751
Další informace lze získat na výše uvedené adrese
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány na následující adresu:
Úřední název: Frontex – Evropská agentura pro pohraniční a pobřežní stráž
Poštovní adresa: Plac Europejski 6
Obec: Warsaw
PSČ: 00-844
Země: Polsko
E-mail: procurement@frontex.europa.eu
Kód NUTS: PL911 Not specified
Internetové adresy:
Hlavní adresa: http://frontex.europa.eu/
I.4)Druh veřejného zadavatele
Evropská instituce/agentura nebo mezinárodní organizace
I.5)Hlavní předmět činnosti
Obrana

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Rámcová smlouva na zadání zakázky v oblasti poradenství při krizovém řízení

Spisové číslo: Frontex/OP/520/2018/MS/JL
II.1.2)Hlavní kód CPV
79430000 Služby v oblasti řešení krizí
II.1.3)Druh zakázky
Služby
II.1.4)Stručný popis:

Rozsah čtyřleté rámcové smlouvy má zajistit 2 výroční cvičení v oblasti krizového řízení (CME), které budou zahrnovat složku krizové komunikace skládající se z jednoho plnohodnotného cvičení a jednoho teoretického cvičení pro vnitřní zainteresované strany, jakož i školení zaměstnanců agentury Frontex a testování organizační připravenosti na krize. To zahrnuje zajištění instruktáže zaměstnanců zapojených do cvičení tak, aby každoroční školení týmů krizového řízení včetně podpůrných pracovníků a každoroční lekce zvyšování povědomí pracovníků agentury Frontex v oblasti krizového řízení byly realizovány včas ještě před cvičením.

II.1.5)Předpokládaná celková hodnota
Hodnota bez DPH: 500 000.00 EUR
II.1.6)Informace o částech
Zakázka je rozdělena na části: ne
II.2)Popis
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: PL911 Not specified
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Frontex HQ, Warsaw, Polsko.

II.2.4)Popis zakázky:

Rozsah čtyřleté rámcové smlouvy má zajistit 2 výroční cvičení v oblasti krizového řízení (CME), které budou zahrnovat složku krizové komunikace skládající se z jednoho plnohodnotného cvičení a jednoho teoretického cvičení pro vnitřní zainteresované strany, jakož i školení zaměstnanců agentury Frontex a testování organizační připravenosti na krize. To zahrnuje zajištění instruktáže zaměstnanců zapojených do cvičení tak, aby každoroční školení týmů krizového řízení včetně podpůrných pracovníků a každoroční lekce zvyšování povědomí pracovníků agentury Frontex v oblasti krizového řízení byly realizovány včas ještě před cvičením.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Cena není jediným kritériem zadání a všechna kritéria jsou uvedena pouze v zadávací dokumentaci
II.2.6)Předpokládaná hodnota
Hodnota bez DPH: 500 000.00 EUR
II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Doba trvání v měsících: 24
Tuto zakázku lze obnovit: ano
Uveďte popis obnovení:

Možné prodloužení na další 2 roky. Prodloužení bude provedeno automaticky, pokud jedna ze stran (zhotovitel nebo Frontex) neobdrží od druhé strany oficiální oznámení v opačném smyslu alespoň 3 měsíce před koncem probíhající doby trvání.

II.2.10)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
II.2.14)Další informace

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1)Podmínky účasti
III.1.1)Profesní kvalifikační předpoklady dodavatelů, včetně požadavků týkajících se registrace v profesních nebo jiných rejstřících
Seznam a stručný popis podmínek:

– Uchazeč musí být ustanoven jako uznávaná právnická osoba a zaregistrován v příslušném profesním nebo obchodním rejstříku. Musí být oprávněn k provedení předpokládané zakázky v souladu s vnitrostátním právním řádem země, ve které má své sídlo (nebo, v případě konsorcia, v souladu s právním řádem země vedoucího konsorcia). Důkaz o tom je nutno poskytnout předložením osvědčení o registraci v profesním nebo obchodním rejstříku nebo osvědčení o členství v konkrétní organizaci (uložené v zemi, ve které má uchazeč své sídlo). Uchazeč je povinen doložit příslušné vysvětlení/potvrzení v případě, že se od něj nevyžaduje nebo mu není povolen zápis v takovém rejstříku z důvodů jeho právního statutu nebo postavení.

III.1.2)Ekonomická a finanční situace
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
III.1.3)Technická a odborná způsobilost
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
III.2)Podmínky vztahující se k zakázce
III.2.3)Informace o zaměstnancích odpovědných za realizaci zakázky
Povinnost uvádět jména a profesní kvalifikace zaměstnanců odpovědných za provedení dané zakázky.

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.1)Druh řízení
Otevřené řízení
IV.1.3)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému
Toto výběrové řízení spočívá v uzavření rámcové smlouvy
Rámcová smlouva s jediným účastníkem
IV.1.8)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách: ne
IV.2)Administrativní informace
IV.2.2)Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Datum: 23/07/2018
Místní čas: 16:00
IV.2.3)Předpokládané datum odeslání výzvy v k podání nabídek nebo účasti vybraným zájemcům
IV.2.4)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být podávány nabídky nebo žádosti o účast:
Bulharština, Ceština, Dánština, Němčina, Řečtina, Angličtina, Španelština, Estonština, Finština, Francouzština, Irština, Chorvatština, Madarština, Italština, Litevština, Lotyština, Maltština, Nizozemština, Polština, Portugalština, Rumunština, Slovenština, Slovinština, Švédština
IV.2.6)Minimální doba, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán
Doba trvání v měsících: 3 (od uplynutí lhůty pro podání nabídek)
IV.2.7)Podmínky pro otevírání nabídek
Datum: 30/07/2018
Místní čas: 11:00
Místo:

Frontex HQ, Warsaw, Polsko.

Další informace o oprávněných osobách a otevírání nabídek:

Uvítáme účast zástupců uchazečů (nejvýše 1 zástupce za uchazeče). Prosím informujte Frontex prostřednictvím e-mailu: procurement@frontex.europa.eu o své účasti.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.1)Informace o opakování zakázek
Jde o opakovanou zakázku: ne
VI.3)Další informace:
VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřední název: Tribunál
Poštovní adresa: Rue du Fort Niedergruenewald
Obec: Luxembourg
PSČ: L-2925
Země: Lucembursko
E-mail: cfi.registry@curia.europa.eu
Tel.: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetová adresa: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Přezkumné řízení
Přesné informace o lhůtách pro přezkumná řízení:

Ve lhůtě 2 měsíců od oznámení žalobci nebo, není-li k dispozici, ode dne, kdy vstoupilo ve známost.

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
13/06/2018